สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนสตรีศึกษา
โรงเรียนขัติยะวงษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 4-5 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 12 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  วรรณคำ
 
1. นางสาวจิราพร  ผุยผง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 83 ทอง 7 1. นางสาวนิภาลัย  อุปเนตร
 
1. นายยงค์  ป้องเขตต์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงสุภาวดี  จินดา
 
1. นางสาวจิราพร  ผุยผง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 12 1. นางสาวชลิตา  ทูลธรรม
 
1. นายยงค์  ป้องเขตต์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงวิภาวดี  สว่างบ้าน
 
1. นางสาวจิราพร  ผุยผง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 72 เงิน 10 1. นางสาวสุภาพร  จันทร์ส่อง
 
1. นายยงค์  ป้องเขตต์
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 79 เงิน 10 1. เด็กชายชัยชนะ  ขนานแข็ง
2. เด็กชายวายุ  บุญแก้ว
3. เด็กชายศราวุฒิ   พันธ์เลิศ
 
1. นายสุริยา  รูจีพันธ์
2. นางสาวสุคนธา  คนฉลาด
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 76 เงิน 13 1. นางสาวจุฑารัตน์  บุญพวง
2. นางสาวมุทิตา  สุวรรณวงค์
3. นางสาวไอลดา  พรมโคตร
 
1. นายสุริยา  รูจีพันธ์
2. นางสาวสุคนธา  คนฉลาด
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงสินจัย  สมมาตย์
 
1. นายสุริยา  รูจีพันธ์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน 7 1. นายยุวพันธ์  ฤาชา
 
1. นายสุริยา  รูจีพันธ์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เขตกลาง
2. เด็กชายสุชาติ  ลาดแลน
 
1. นายพรรค  แสงเกตุ
2. นายสุริยา  รูจีพันธ์
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายธนรัฐ  พานาสันต์
2. เด็กชายศราวุฒิ   สุระพินิจ
 
1. นายพรรค  แสงเกตุ
2. นายสุริยา  รูจีพันธ์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 19 1. เด็กหญิงธิญาดา  นินสีลา
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ผันอากาศ
 
1. นายสมพร  นิลวัลย์
2. นางสาวภาวิดา  โคตรสีทา
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.13 ทอง 11 1. นางสาวจันทกานต์  ศรีไชยวาลย์
2. นายสุุวรรณ  หามูลใต้
 
1. นายสมพร  นิลวัลย์
2. นางสาวภาวิดา  โคตรสีทา
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 86 ทอง 9 1. เด็กชายนเรนธร  แหล่งสนาม
 
1. นางทศพร  คำทอง
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง 4 1. นายธีรภัทร์  บุญญะรัง
 
1. นางทศพร  คำทอง
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 13 1. เด็กหญิงวรัชยา  เดชอุทัย
 
1. นางปิยะนัฐ  วีระษร
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงกมลชนก  คำนวย
2. เด็กหญิงอาริสา  นาดี
3. เด็กหญิงเพชรดา  ศรีชะอุ่ม
 
1. นางสาวจิราพร  ผุยผง
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง 6 1. นางสาวฐิติมา  บุญแก้ว
2. นางสาววรัญญา  อุปเนตร
3. นางสาวสมัชญา  นินสีลา
 
1. นางสาวจิราพร  ผุยผง
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญัฐกุล  ศิริแพทย์
 
1. นายยิ่งยศ  บุญมั่งมี
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นางสาวสุดารัตน์  แก้วบุญเรือง
2. นางสาวเพชรมณี  มงคลชู
 
1. นายยิ่งยศ  บุญมั่งมี
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 17 1. นางสาวพรนภา  เหล่าบ้านค้อ
2. นางสาวอารียา  ฤาชา
 
1. นายยิ่งยศ  บุญมั่งมี
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐพล  บรรพโคตร
2. เด็กชายพัชรพล  โพดพันธุ์
 
1. นายยิ่งยศ  บุญมั่งมี
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 85 ทอง 8 1. นางสาวชญาดา  แก้วล้วน
2. นายประพันธ์  วรวงค์
 
1. นายยิ่งยศ  บุญมั่งมี
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 10 1. นางสาวปนัดดา  สาระรัตน์
2. นายเมธีร์  แสงทอง
 
1. นายยิ่งยศ  บุญมั่งมี
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฑามาศ  ไขศรศักดิ์
2. นางสาวบุษราภรณ์  สาระรัตน์
3. นางสาวอมรรัตน์  สรรพวุธ
 
1. นางวรากร  อันทะชัย
 
27 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวายุภักษ์  ผารัตน์
 
1. นางปิยะนัฐ  วีระษร