สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนสตรีศึกษา
โรงเรียนขัติยะวงษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 4-5 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 12 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  วรรณคำ
 
1. นางสาวจิราพร  ผุยผง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 83 ทอง 7 1. นางสาวนิภาลัย  อุปเนตร
 
1. นายยงค์  ป้องเขตต์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงวิภาวดี  สว่างบ้าน
 
1. นางสาวจิราพร  ผุยผง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เขตกลาง
2. เด็กชายสุชาติ  ลาดแลน
 
1. นายพรรค  แสงเกตุ
2. นายสุริยา  รูจีพันธ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 19 1. เด็กหญิงธิญาดา  นินสีลา
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ผันอากาศ
 
1. นายสมพร  นิลวัลย์
2. นางสาวภาวิดา  โคตรสีทา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.13 ทอง 11 1. นางสาวจันทกานต์  ศรีไชยวาลย์
2. นายสุุวรรณ  หามูลใต้
 
1. นายสมพร  นิลวัลย์
2. นางสาวภาวิดา  โคตรสีทา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 86 ทอง 9 1. เด็กชายนเรนธร  แหล่งสนาม
 
1. นางทศพร  คำทอง
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง 4 1. นายธีรภัทร์  บุญญะรัง
 
1. นางทศพร  คำทอง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 13 1. เด็กหญิงวรัชยา  เดชอุทัย
 
1. นางปิยะนัฐ  วีระษร
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง 6 1. นางสาวฐิติมา  บุญแก้ว
2. นางสาววรัญญา  อุปเนตร
3. นางสาวสมัชญา  นินสีลา
 
1. นางสาวจิราพร  ผุยผง
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญัฐกุล  ศิริแพทย์
 
1. นายยิ่งยศ  บุญมั่งมี
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นางสาวสุดารัตน์  แก้วบุญเรือง
2. นางสาวเพชรมณี  มงคลชู
 
1. นายยิ่งยศ  บุญมั่งมี
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐพล  บรรพโคตร
2. เด็กชายพัชรพล  โพดพันธุ์
 
1. นายยิ่งยศ  บุญมั่งมี
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 85 ทอง 8 1. นางสาวชญาดา  แก้วล้วน
2. นายประพันธ์  วรวงค์
 
1. นายยิ่งยศ  บุญมั่งมี
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฑามาศ  ไขศรศักดิ์
2. นางสาวบุษราภรณ์  สาระรัตน์
3. นางสาวอมรรัตน์  สรรพวุธ
 
1. นางวรากร  อันทะชัย