สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนสตรีศึกษา
โรงเรียนขัติยะวงษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 4-5 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนพันธุ์  ศิริราญ
2. เด็กชายนนทวัฒน์   วุธศรี
3. เด็กหญิงศิริกัญญา   วิชพล
 
1. นายภัทรพงษ์   เมธาคุณวุฒิ
2. นางสาววันวิสาข์  อันเบ้า
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวิรัตน์   เวียงนนท์
2. เด็กหญิงอาภาศิริ  ศรีทอง
3. เด็กหญิงเพียงรวี  ฤทธิ์ตระเกตุ
 
1. นายภัทรพงษ์  เมธาคุณวุฒิ
2. นายวุฒิศักดิ์  โสรส
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 -1 - 1. นายจักริน  ชุมนุม
2. นางสาวพรสุดา  งามประเสริฐ
3. นางสาวพัชลิตา  คำยา
 
1. นายภัทรพงษ์  เมธาคุณวุฒิ
2. นางสาวทอรุ้ง  บุญส่ง
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกิรติ  ศรีอุดร
2. เด็กหญิงชลธิชา  อันธะชัย
3. เด็กหญิงพรพิวัลย์  แป้นเพชร
 
1. นายภัทรพงษ์  เมธาคุณวุฒิ
2. นางสาวศิริลักษณ์   ทักขินัย
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  โพธิ์ขี
2. เด็กหญิงสิรินญา  เส้นเกษ
3. เด็กหญิงเบญจพร  คาดพันโน
 
1. นายภัทรพงษ์  เมธาคุณวุฒิ
2. นางสาวธันยา  นิลผาย
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 -1 - 1. นายณัฐพงศ์  หงษ์สวัสดิ์
2. นางสาวพรพิมล  บุญลือ
3. นางสาวหทัยกาญจน์   พรมเสนา
 
1. นายพิทักษ์  น้อยอามาตย์
2. นางสาวทอรุ้ง  บุญส่ง
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนบดี  สิงห์โค
2. เด็กหญิงสิริรัตน์  ศรีอุดร
 
1. นายภัทรพงษ์  เมธาคุณวุฒิ
2. นายวุฒิศักดิ์  โสรส