สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 1]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สตรีศึกษา 94 6 2 0 102
2 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 79 5 0 1 84
3 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 59 11 3 1 73
4 พระกุมารร้อยเอ็ด 52 7 4 2 63
5 โคกล่ามพิทยาคม 43 13 8 2 64
6 ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 40 7 7 4 54
7 ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 40 5 5 3 50
8 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 35 6 9 5 50
9 เชียงขวัญพิทยาคม 33 8 5 6 46
10 ไพโรจน์วิชชาลัย 30 7 3 4 40
11 ธวัชบุรีวิทยาคม 29 6 5 4 40
12 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 28 11 5 1 44
13 ธงธานี 27 3 1 1 31
14 จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 24 10 4 4 38
15 ขัติยะวงษา 20 4 7 2 31
16 ดู่น้อยประชาสรรค์ 18 2 3 0 23
17 ศรีธวัชวิทยาลัย 17 4 2 0 23
18 เทอดไทยวิทยาคม 15 6 3 2 24
19 การกุศลวัดสระทอง 15 3 5 1 23
20 พลับพลาวิทยาคม 11 4 2 2 17
21 ม่วงลาดวิทยาคาร 10 13 6 5 29
22 สตรีศึกษา 2 9 4 3 1 16
23 เมืองน้อยวิทยาคม 7 1 1 4 9
24 เทศบาลหนองหญ้าม้า 0 0 0 0 0
รวม 735 146 93 55 1,029