สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 1]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สตรีศึกษา 96 6 2 0 104
2 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 79 5 0 1 84
3 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 64 11 3 1 78
4 พระกุมารร้อยเอ็ด 54 7 4 2 65
5 ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 53 5 5 3 63
6 โคกล่ามพิทยาคม 44 13 8 2 65
7 ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 41 7 7 4 55
8 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 35 6 9 5 50
9 เชียงขวัญพิทยาคม 33 8 5 6 46
10 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 32 11 5 1 48
11 ไพโรจน์วิชชาลัย 30 7 3 4 40
12 ธวัชบุรีวิทยาคม 30 6 5 4 41
13 ธงธานี 27 3 1 1 31
14 ขัติยะวงษา 25 4 7 2 36
15 จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 24 10 4 4 38
16 ดู่น้อยประชาสรรค์ 20 2 3 0 25
17 ศรีธวัชวิทยาลัย 19 4 2 0 25
18 พลับพลาวิทยาคม 18 4 2 2 24
19 เทอดไทยวิทยาคม 15 6 3 2 24
20 การกุศลวัดสระทอง 15 3 5 1 23
21 เมืองน้อยวิทยาคม 12 1 1 4 14
22 ม่วงลาดวิทยาคาร 10 13 6 5 29
23 สตรีศึกษา 2 9 4 3 1 16
24 เทศบาลหนองหญ้าม้า 0 0 0 0 0
รวม 785 146 93 55 1,079