หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนสตรีศึกษา
โรงเรียนขัติยะวงษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 4-5 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวจันทรารัตน์ แจ่มเพชรรัตน์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ประมวลผลข้อมูลการแข่งขัน  
2 นายเพิ่มพูน สิงห์จันทร์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ประมวลผลข้อมูลการแข่งขัน  
3 นางสาวนาฏนลิน ภูลสวัสดิ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ประมวลผลข้อมูลการแข่งขัน  
4 นายสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ โรงเรียนสตรีศึกษา ประมวลผลข้อมูลการแข่งขัน  
5 นางสาววัชราภรณ์ มาติยา โรงเรียนสตรีศึกษา ประมวลผลข้อมูลการแข่งขัน  
6 นายสรวิญช์ บุตรพรม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ประมวลผลข้อมูลการแข่งขัน  
7 นางสาวชมพูนุท จันทร์เทพย์ โรงเรียนขัติยะวงษา ประมวลผลข้อมูลการแข่งขัน  
8 นางสาวกรกมล พลเยี่ยม โรงเรียนขัติยะวงษา ประมวลผลข้อมูลการแข่งขัน  
9 นางสาววิรัลพัชร นารี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯร้อยเอ็ด ประมวลผลข้อมูลการแข่งขัน  
10 นายคำสัน แน่นอุดร โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม ประมวลผลข้อมูลการแข่งขัน  
11 นายสำราญ ปัญญา โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ประมวลผลข้อมูลการแข่งขัน  
12 นายไวยวิทย์ มูลทรัพย์ โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ ประมวลผลข้อมูลการแข่งขัน  
13 นางสาวชมพูนุท จันทร์เทพย์ ครูโรงเรียนขัติยะวงษา ประมวลผลข้อมูลการแข่งขัน  
14 นางสาวกรกมล พลเยี่ยม ครูโรงเรียนขัติยะวงษา ประมวลผลข้อมูลการแข่งขัน  
15 นายนัฐวุฒิ เวชกามา ครูโรงเรียนขัติยะวงษา ประมวลผลข้อมูลการแข่งขัน  
16 นายวสุพล บุตรขาว ครูโรงเรียนขัติยะวงษา ประมวลผลข้อมูลการแข่งขัน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]