หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนขัติยะวงษา 47 115 73
2 005 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 92 305 138
3 006 โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 45 103 75
4 009 โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ 31 39 36
5 014 โรงเรียนธงธานี 34 67 47
6 015 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม 48 108 66
7 018 โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม 26 45 33
8 022 โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร 39 73 57
9 024 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 97 202 145
10 025 โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย 26 46 36
11 026 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 67 130 103
12 027 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 78 232 139
13 028 โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด 0 0 0
14 029 โรงเรียนสตรีศึกษา 111 377 199
15 030 โรงเรียนสตรีศึกษา 2 22 33 26
16 007 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 64 120 89
17 008 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม 58 132 94
18 019 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 67 216 113
19 013 โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม 27 46 33
20 023 โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม 22 47 33
21 004 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม 75 161 121
22 031 โรงเรียนโสตศึกษาร้อยเอ็ด 0 0 0
23 001 โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ 0 0 0
24 020 โรงเรียนพุทธเมตตา 0 0 0
25 032 โรงเรียนอาเซียนศึกษา 0 0 0
26 002 โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง 26 47 39
27 011 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 0 0 0
28 012 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า 7 20 14
29 017 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ 0 0 0
30 016 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 71 127 102
31 021 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 45 91 65
รวม 1225 2882 1876
4758

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]