หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-ret1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางไพวัน ปาโสโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม กรรมการ
2. นางสาวภัคนิดา หนองเรืองโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ กรรมการ
3. นายนพดล พรมโสภาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นายเสียรพงษ์ ทองภูธรณ์โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนงค์รักษ์ ดวงภักดีโรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม กรรมการ
6. นางลาวรรณ แถสูงเนินโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
7. นางจิระภา ชาไกรยะโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นายอรุณรัตน์ สาธารณ์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นางสาวบังอร ศรีวรรณโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ กรรมการ
3. นางบุปผา จตุเทนโรงเรียนพลับพลาวิทยาคม กรรมการ
4. นายกิตติ คำสีแก้วโรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย กรรมการ
5. นางสมพร ตันโคพฤกษ์โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมกรรมการ
6. นางนงรักษ์ มหาวัจน์โรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นายวีรชัย ชิณโยโรงเรียนธงธานี กรรมการ
2. นางบุปผา จตุเทนโรงเรียนพลับพลาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวบังอร ศรีวรรณโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์กรรมการ
4. นายอรุณรัตน์ สาธารณ์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางสนิดาภรณ์ พันธ์หนองหว้าโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นางสาวพรทิพย์ หงส์คำภาโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นางสาวโศภิษฐ์ สุ่มมาตย์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวประพิมพ์พรรณ วรฉัตรโรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางอนงค์รักษ์ แก่นสารโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นางนำพา เกษตรสินธุ์โรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นายประทุน ดวงวิไลโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นางสาวเพ็ญศรี เกษสีแก้วโรงเรียนธงธานี กรรมการ
3. นายพงศ์ธวัช จรูญฐิติวัฒน์โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม กรรมการ
4. นางจิราภรณ์ มุริกาโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมกรรมการ
5. นางศุภชาดา ฌานทิพยดำรงโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นายประมวลศิลป์ วิทยาโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา ทวิไชยโรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ กรรมการ
3. นางจารุวรรณ เวียงนนท์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวธัญธิตา พันโภคาโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
5. นางนฤมล เมืองหงษ์โรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางบุศรา ชาบุญมีโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมกรรมการ
2. นางสุมณฑา สิงห์ชาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสวาสดิ์ โฮมจุมจังโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายสมชาย วงศ์เพชรศรีโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
5. นางวิริยาภรณ์ พวงศรีเคนโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางจันสี สาธารณ์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ ทองภูธรณ์โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร กรรมการ
3. นางสาวศิวิมล มงคลชูโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวประพิมพ์พรรณ วรฉัตรโรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางบุศรา ชาบุญมีโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมกรรมการ
6. นางพูลทรัพย์ ชาปะวังโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางสุขุมาลย์ อนุเวชโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นางกฤษณา จันทสมบัติโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางมลทิรา สังสีโหโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางชนากาญจน์ อุ่นละออโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
5. นายปฏิภาณ กันหาชัยโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นางชนากาญจน์ อุ่นละออโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสุขุมาลย์ อนุเวชโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางกฤษณา จันทสมบัติโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นางมลทิรา สังสีโหโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
5. นายสมศักดิ์ ปานเพ็ชรโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางพรพิมล เอื้อมสุวรรณโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นางสายสุดา เบ้าไธสงโรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ กรรมการ
3. นายธานุษิต นิวาสวงษ์โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม กรรมการ
4. นางตุ้มทอง กล้าหาญโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
5. นางสาวทินพร มุลิตาโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
6. นายชาตรี สวัสดิ์พาณิชย์โรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นางสุขุมาลย์ อนุเวชโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นางสาวธัญญานุช ทุมอนันท์โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมกรรมการ
3. นางประชุมพร สารบรรณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยโทวิเชียร กี่ไพบูลย์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
5. นายนิพนธ์ พลเยี่ยมโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางวิชุตา สงวนรัตน์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นางศุภลักษณ์ เวียงสีมาโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
3. นางพจณีย์ ทุมรินทร์โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางจารึก ทองคำสุกโรงเรียนสตรีศึกษา 2กรรมการ
5. นางวารีย์ รัตนภักดีโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวมนัส บุญลือชาโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นายสุเมธ หาญเวชโรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย กรรมการ
3. นางสาวชมพูนุช ทิพนัสโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
4. นางสาวยุวดี ไชยนิจโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมกรรมการ
5. นายวรศักดิ์ โพธิ์สาขาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางนวะนิตย์ สร้อยบุดดาโรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ กรรมการ
2. นางสาวพรนิภา มาแก้วโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายนรินทร์โชติ บุณยนันท์สิริโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางกุสุมา ธุลีจันทร์โรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
5. นายดำรงศักดิ์ ปัญญาทิพย์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายนรินทร์โชติ บุญยนันท์สิริโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นางนวะนิตย์ สร้อยบุดดาโรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์กรรมการ
3. นางอำพัน ศรีวิชัยโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
4. นายดำรงศักดิ์ ปัญญาทิพย์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสาวปทุมวดี พิมพ์วิชัยโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นางมะลิ ศรีสารคามโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางดาราวรรณ ประเสริฐสังข์โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสำเนียง ขันบุตรโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุดใจ กองมะลีโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางนุชริดา เหราโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นางอัจฉริยาภรณ์ อินทะเนนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางเทียมจันทร์ บุญสดโรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย กรรมการ
4. นายพรรคพงศ์ โสมาเกตุโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นางประไพรศรี เหง้าชัยภูมิโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางวัทธนา เทียนทองดีโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
2. นางสายฝน บุญประชมโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางกิ่งแก้ว นรชาญโรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสิริลักษณ์ กลางสุขโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
5. นายอุเทน กาญวิจิตรโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายเวียงทอง โคสินธ์ุโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นางสาวนิภาพร นาอ่อนโรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายปรัชญา รุ่งศรีโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
4. นายณรงค์ศักดิ์ นามบุญลาโรงเรียนม่วงลาดวิทยาคารกรรมการ
5. นางวิมลรัตน์ ดวงประทุมโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางมนิชยา หนูวุ่นโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นางปิยะสุดา จอมหงษ์โรงเรียนธงธานี กรรมการ
3. นางสาวศันสนีย์ มุสิกวันโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
4. นางอัจฉริยาภรณ์ อินทะเนนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นางพิชดา รจนัยโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางแพรวพรรณ คู่กระสังข์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นายอาภา จันทร์มณฑลโรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ กรรมการ
3. นางสาวประจวบ อยู่บำรุงโรงเรียนธงธานี กรรมการ
4. นายนิวัฒน์ แก้วกาหลงโรงเรียนพลับพลาวิทยาคม กรรมการ
5. นางเสาวณิต ร่มศรีโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายณรงค์รัตน์ เมธาคุณวุฒิโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
2. นางสายทอง ถิตย์กิจโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางสาวรุ่งนะภา แก้วไพรวันโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นางลักขณา ฉิมกูลโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมกรรมการ
5. นางวลักษวรรณ วาเหลาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางอุไรวรรณ แสนทวีสุขโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นางสาวหัทยา ทรายทองโรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ กรรมการ
3. นางสาวฉันทนา ภวภูตานนท์โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย กรรมการ
4. นายสมพาน จันไชยชิตโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
5. นายสุรินทร์ ทวยหมื่นโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
6. นางสมจิต อินทรชาติโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางนวลจันทร์ เนตรวงษ์โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ กรรมการ
2. นางสาวชลธิชา ก้านจักรโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ กรรมการ
3. นายภัทรพงษ์ เมธาคุณวุฒิโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า กรรมการ
4. นางสิริการณ์ รุ่งศรีโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
5. นางสาวสุกัลยา ยกน้อยโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาวเจนจิรา ศรีสุธัญญาวงศ์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นายศักดิ์ระวี พันสายโรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ กรรมการ
3. นายภัทรพงษ์ เมธาคุณวุฒิโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า กรรมการ
4. นายอนุวัฒน์ ตรีจิตรวัฒนากูลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
5. นางอภาริณี ฉิมสวัสดิ์โรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
6. นายจักรพงษ์ น้อยสีภูมิโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางพวงเพชร นรทีทานโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
2. นายพิทักษ์ น้อยอามาตย์โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า กรรมการ
3. นางศรีสุภาพ ประพันธมิตรโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
4. นางกุลฤดี ชิ้นเขมจารีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นายคมสันต์ อุดมศักดิ์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายวัชรากร จำปามาศโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า กรรมการ
2. นายกฤษฏา ผาพรมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
3. นางสาวสมปอง สุรเสนโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
4. นายอนุชา สิงห์พลทันโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางโสภิดา เสนารัตน์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวธันยา นิลผายโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า กรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ เพริดพราวโรงเรียนธงธานี กรรมการ
3. นายชิณวัฒน์ ภูดรโพธิ์โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางณัฏฐ์นีย์ จันทร์เดชโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นางกิตติมา ธรรมราษฎร์โรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
6. นางสาวณัฐกมล ปัจมนต์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวเบญญาภา สุระภักดิ์โรงเรียนธงธานีกรรมการ
8. นางณิชาพัฒณ์ วิมลสถิตพงษ์โรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
9. นางสาวณภัสสรณ์ วิชญ์ศรีนุเสนโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาวทอรุ้ง บุญส่งโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า กรรมการ
2. นางสาวเบญญาภา สุระภักดิ์โรงเรียนธงธานี กรรมการ
3. นางเยาวนิตย์ อรัญญวาสโรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย กรรมการ
4. นางณิชาพัฒณ์ วิมลสถิตพงษ์โรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
5. นางสาวณภัสสรณ์ วิชญ์ศรีนุเสนโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
6. นางศิริลักษณ์ เพริดพราวโรงเรียนธงธานีกรรมการ
7. นางณัฐกมล ปัจมนต์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายกฤษฏา ผาพรมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
2. นายอมรเทพ สุ่มมาตย์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางณัฐทริกา เสนาภักดิ์โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมกรรมการ
4. นางสมใจ ธรรมขันธ์โรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีกฤษณะ ระวิโรจน์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสมใจ ธรรมขันธ์โรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
2. นายอมรเทพ สุ่มมาตย์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางณัฐทริกา เสนาภักดิ์โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤษฏา ผาพรมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีกฤษณะ ระวิโรจน์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายปัญญา วิฉันเภทโรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ กรรมการ
2. นายสุริยา รูจีพันธ์โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม กรรมการ
3. นางกลื่นสุคนธ์ จอมไพรศรีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
4. นางสุรางค์ ซ้ายสนามโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
5. นายิวิทยา ภาวะลีโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายพรรค แสงเกตุโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม กรรมการ
2. นายดนัยศักดิ์ เจริญเขตโรงเรียนธงธานี กรรมการ
3. นายประกฤษฎิ์ พิมพ์ภาคโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
4. นางสุภิญญา มีกระแสโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
5. นายเดชนรสิงห์ รัตนพลโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางจินดารัตน์ จันทร์ดิษฐ์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นางสาวโศรญา สารบรรณโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
3. นายยุทธกรณ์ ก่อศิลป์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นายสุริยา จันดาหงส์โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์กรรมการ
5. นายจำรูญ ศีรษะภูมิโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางธนรรณพร พิบูลย์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นางสมบัติ คำภาบุตรโรงเรียนพลับพลาวิทยาคม กรรมการ
3. นางจงจิต ถนัดค้าโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
4. นายบุญมี ก้อนรัตน์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวปณิดา เหมวังโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นายพงค์ศาสตร์ บัวลอยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
3. นางสุปราณี หอมไกลโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
4. นายนิยม ทิพจักร์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
5. นายศิวกร ไชยกุมารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางยุวารินทร์ เฉนียงโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นางสิรินุช สุจริตโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม กรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ คำสิงห์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
4. นางอาทิตยา วงสมศรีโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
5. นางพัชราพร คำผลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางปิยรัตน์ หวานใจโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นายสุวิช ไวยราบุตรโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
3. นางสาวปิยนุช โคมารัมย์โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์กรรมการ
4. นายวิรัตน์ มะติยาภักดิ์โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคารกรรมการ
5. นายเด่นพงษ์ ใจหาญโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางแสงทิพย์ อรรคเศรษฐังโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
2. นางสาวปิยนุช โคมารัมย์โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์กรรมการ
3. นายวิรัตน์ มะติยาภักดิ์โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอรพรรณ เหมสุวรรณโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นายเด่นพงษ์ ใจหาญโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางวรรณา ประชานันท์โรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
2. นายธงชัย ทองสุพลโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายศิวกร ไชยกุมารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสุภาวดี ศรีอาจโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นางณัฏฐิณี พื้นชมภูโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
3. นายประกอบ เหง้าชัยภูมิโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นางถนอม บุญพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายจรัลพงศ์ เสนบุญมีโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นายอาทิตย์ ท่าไค้กลางโรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย กรรมการ
3. นางสาวฐัติมา บุรีนอกโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
4. นางสุวจี รัศมีโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
5. นางศุภวรรณ แก้วขอนแก่นโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
6. นางถนอม บุญพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายปกรณ์ บุดดาเพ็งโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
2. นางสาววัฒนาภรณ์ ผิอโยโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
3. นางมาลี บุญวิเศษโรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ กรรมการ
4. นางสำรอง ทศพานนท์โรงเรียนธงธานี กรรมการ
5. นางนิศมา โมครัตน์โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร กรรมการ
6. นางวรางคณา พรหมราชโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
7. นางประกาย แก้วกาหลงโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีหญิงประพัตรา ศรีขีโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
9. นางพรพิศ วังโนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายสว่างพงษ์ วงศ์สมศรีโรงเรียนการกุศลวัดสระทองกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ตอเสนาโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
3. นางสุลักษณ์ จันทร์ห้างหว้าโรงเรียนธงธานี กรรมการ
4. นายปรีดา คลังสำโรงโรงเรียนพลับพลาวิทยาคม กรรมการ
5. นางสุกัญญา ไชยศิรินทร์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
6. นายภูริภัทร์ ม่วงเอี่ยมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
7. นางเพชรรัตน์ เสริฐสนิทโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
8. นางสมกุลยา สาขามุละโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
9. นางพรพิศ วังโนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นางพรชนก อุปดีโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นายวุฒินันท์ โคตรทิพย์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นางเพียรลัดดา นิลผายโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
4. นางสาวสุภลักษณ์ เสนาลัยโรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคมกรรมการ
5. นางอัมพร บำรุงพานิชโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายมารุต คุณารักษ์โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ กรรมการ
2. นางชวนพิศ ประเสริฐสังข์โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ สุทธิประภาโรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคมกรรมการ
4. นายรังสิทธิ์ ศักดิ์ศรีบุญดีโรงเรียนม่วงลาดวิทยาคารกรรมการ
5. สิบเอกทักษิณ ศรสุทธิ์โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคมกรรมการ
6. นางถนอมสิน พิมพิลาโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางรัตนตระกูล ศรีหาวัตรโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นางถนอม จันทร์หยวกโรงเรียนธงธานี กรรมการ
3. นายจักรพงษ์ ศรีจำนงค์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นางวัชรินทร์ แสนรุ่งเมืองโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
5. นายชัยชนะ ยิ่งรัตนสุขโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายเสวก หวานใจโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นายสมาส เหิรเมฆโรงเรียนธงธานี กรรมการ
3. นายประเสริฐ วิวาสุขุโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นายวินิจ หอมสมบัติโรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย กรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ ศรีลับซ้ายโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางพิศมัย ข่าทิพย์พาทีโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีอนุภาพ ศรีวงค์แก้วโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ กรรมการ
3. นายสุนทร พุดมีโรงเรียนธงธานี กรรมการ
4. นายศุภชัย ไพรินทร์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
5. นายยม ดำรงเชื้อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
6. นางจิตสุดา อาวรณ์โรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
7. นายอดิศรชัย ใบลีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายสมดิจ ถวิลมาตย์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นายโสภณ เทียมวงค์โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ กรรมการ
3. นายรังสรรค์ ต้นทัพไทยโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นางจิตสุดา อาวรณ์โรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
5. นายพงศาสตร์ ฉวีนวนโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
6. นายอดิศรชัย ใบลีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางพิศมัย ข่าทิพย์พาทีโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีอนุภาพ ศรีวงค์แก้วโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ กรรมการ
3. นายอิศรา วรนามโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์โรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
5. นายอดิศรชัย ใบลีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายสมดิจ ถวิลมาตย์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นางสาวเพ็ญประภา ชมภูหลงโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ กรรมการ
3. นายศุภชัย ไพรินทร์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอมรมิตร โสภัณนาโรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย กรรมการ
5. นายสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์โรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
6. นายพงศาสตร์ ฉวีนวนโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
7. นายอดิศรชัย ใบลีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางพิศมัย ข่าทิพย์พาทีโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นางสมศรี นนทะภาโรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม กรรมการ
3. นายรังสรรค์ ต้นทัพไทยโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นายยม ดำรงเชื้อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
5. นางจิรพร หงส์วิลัยโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
6. นายอดิศรชัย ใบลีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายสมดิจ ถวิลมาตย์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นายรังสรรค์ ต้นทัพไทยโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นางจิรพร หงส์วิลัยโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
4. นายพงศาสตร์ ฉวีนวนโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
5. นายอดิศรชัย ใบลีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสมดิจ ถวิลมาตย์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นายอิศรา วรนามโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นางอินธิรา เศรษฐดิลกโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีอนุภาพ ศรีวงค์แก้วโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์กรรมการ
5. นายอดิศรชัย ใบลีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางพิศมัย ข่าทิพย์พาทีโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นายศุภชัย ไพรินทร์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นายยม ดำรงเชื้อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
4. นางอินธิรา พัฒนเศรษฐดิลกโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
5. นายพงศาสตร์ ฉวีนวนโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
6. นายอดิศรชัย ใบลีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางพิศมัย ข่าทิพย์พาทีโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นายชำนาญ วรนามโรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ กรรมการ
3. นายศุภชัย ไพรินทร์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นางจิตสุดา อาวรณ์โรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
5. นายอดิศรชัย ใบลีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นางพิศมัย ข่าทิพย์พาทีโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นายชำนาญ วรนามโรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีอนุภาพ ศรีวงค์แก้วโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ กรรมการ
4. นายอิศรา วรนามโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
5. นายสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์โรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
6. นายอดิศรชัย ใบลีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายสมดิจ ถวิลมาตย์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นางอรพิน ศรีวงค์แก้วโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ กรรมการ
3. นายอิศรา วรนามโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นายยม ดำรงเชื้อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
5. นายสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์โรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
6. นายพงศาสตร์ ฉวีนวนโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
7. นายอดิศรชัย ใบลีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสมดิจ ถวิลมาตย์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นายศุภชัย ไพรินทร์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นายขวัญชัย สุวรรณโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
4. นายสมบัติ จันทะแสนโรงเรียนสตรีศึกษา 2กรรมการ
5. นายอดิศรชัย ใบลีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นางพิศมัย ข่าทิพย์พาทีโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นายศุภชัย ไพรินทร์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นายขวัญชัย สุวรรณโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
4. นายสมบัติ จันทะแสนโรงเรียนสตรีศึกษา 2กรรมการ
5. นายอดิศรชัย ใบลีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางกนกวรรณ นิโรคะโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวชฎากาญจน์ รักการโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
3. นางสาวกมลณัฐ สร้อยสีดำโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายชัชวาลย์ สุระขันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นางกนกวรรณ นิโรคะโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวชฎากาญจน์ รักการโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
3. นางสาวกมลณัฐ สร้อยสีดำโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายชัชวาลย์ สุระขันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นางกนกวรรณ นิโรคะโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวชฎากาญจน์ รักการโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
3. นางสาวกมลณัฐ สร้อยสีดำโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายชัชวาลย์ สุระขันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นางกนกวรรณ นิโรคะโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวชฎากาญจน์ รักการโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
3. นางสาวกมลณัฐ สร้อยสีดำโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายชัชวาลย์ สุระขันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายวรวิชย์ จันทร์เพ็งโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
2. นายวสันต์ สิ่วสำแดงโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมถวิล จุ่นหัวโทนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นายบุญภาส เสมอวันโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมกรรมการ
5. นายนพดล เทียมเมืองแพนโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
6. นางสาวระยูร สิงห์ฉลาดโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
7. นางสาวมัทนา วิไลลักษณ์โรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
8. นายมนตรี นาคพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายวรวิชย์ จันทร์เพ็งโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
2. นายวสันต์ สิ่วสำแดงโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมถวิล จุ่นหัวโทนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นายบุญภาส เสมอวันโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมกรรมการ
5. นายนพดล เทียมเมืองแพนโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
6. นางสาวระยูร สิงห์ฉลาดโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
7. นางสาวมัทนา วิไลลักษณ์โรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
8. นายมนตรี นาคพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นางสาวระยูร สิงห์ฉลาดโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นางสาวมัทนา วิไลลักษณ์โรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
3. นายวรวิชย์ จันทร์เพ็งโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นายวสันต์ สิ่วสำแดงโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคมกรรมการ
5. นายสมถวิล จุ่นหัวโทนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ดกรรมการ
6. นายบุญภาส เสมอวันโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมกรรมการ
7. นายนพดล เทียมเมืองแพนโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
8. นายมนตรี นาคพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประวิทย์ แสงสุขวาวโรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร กรรมการ
2. นางกนกวรรณ นิโรคะโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวชฎากาญจน์ รักการโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
4. นางสาววชิราภรณ์ แสงสุขขาวโรงเรียนม่วงลาดวิทยาคารกรรมการ
5. นายมนตรี นาคพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวชฎากาญจน์ รักการโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
2. นายวชิระ ชัยหงส์ษาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นายบุญภาส เสมอรินโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมกรรมการ
4. นายมนตรี นาคพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายลิขิต สืบสำราญโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นางกนกวรรณ นิโรคะโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวชฎากาญจน์ รักการโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
4. นายประวิทย์ แสงสุขวาวโรงเรียนม่วงลาดวิทยาคารกรรมการ
5. นายวชิระ ชัยหงส์ษาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
6. นายมนตรี นาคพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวชฎากาญจน์ รักการโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
2. นายบุญภาส เสมอวันโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมถวิล จุนหัวโทนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นายมนตรี นาคพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวชิระ ชัยหงส์ษาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
2. นางวชิราภรณ์ เฉลิมแสนโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
3. นายมนตรี นาคพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวชิระ ชัยหงส์ษาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
2. นางวชิราภรณ์ เฉลิมแสนโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
3. นายบุญภาส เสมอวันโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมกรรมการ
4. นายมนตรี นาคพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวชิระ ชัยหงส์ษาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
2. นางวชิราภรณ์ เฉลิมแสนโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
3. นายมนตรี นาคพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวชิระ ชัยหงส์ษาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
2. นางวชิราภรณ์ เฉลิมแสนโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
3. นายบุญภาส เสมอรินโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมกรรมการ
4. นายมนตรี นาคพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวกมลณัฐ สร้อยสีดำโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นายสุเทพ สายโสภาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นางธีระพงษ์ บุญเข็มโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายมนตรี นาคพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวกมลณัฐ สร้อยสีดำโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นายธีระพงษ์ บุญเข็มโรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม กรรมการ
3. นายวชิระ ชัยหงส์ษาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นายธีรพงษ์ บุญเข็มโรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุเทพ สายโสภาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
6. นายมนตรี นาคพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกมลณัฐ สร้อยสีดำโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นายธีระพงษ์ บุญเข็มโรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุเทพ สายโสภาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นายมนตรี นาคพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวชิระ ชัยหงส์ษาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
2. นายธีระพงษ์ บุญเข็มธวัชบุรีวิทยาคมกรรมการ
3. นายกมลณัฐ สร้อยสีดำโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ สายโสภาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวกมลณัฐ สร้อยสีดำโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นายธีระพงษ์ บุญเข็มโรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคมกรรมการ
4. นายมนตรี นาคพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางกนกวรรณ นิโรคะโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวมัทนา วิไลลักษณ์โรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
3. นางสาวกมลนัฐ สร้อยสีดาโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายสุเทพ สายโสภาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
5. นายธีรพงษ์ บุญเข็มโรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคมกรรมการ
6. นายมนตรี นาคพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางกนกวรรณ นิโรคะโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวมัทนา วิไลลักษณ์โรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
3. นายธีระพงษ์ บุญเข็มโรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกมลณัฐ สร้อยสีดำโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นายสุภาพ สายโสภาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
6. นายมนตรี นาคพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุเทพ สายโสภาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
2. นายธีระพงษ์ บุญเข็มโรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกมลณัฐ สร้อยสีดำโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6
1. นายวรวิชย์ จันทร์เพ็งโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
2. นายสมถวิล จุ่นหัวโทนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายมนตรี นาคพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสมถวิล จุ่นหัวโทนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ดกรรมการ
2. นายวสันต์ สิ่งสำแดงโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคมกรรมการ
3. นายวรวิชย์ จันทร์เพ็งโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นายมนตรี นาคพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายอรรถการ ยามโสภาโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นายวัฒนา น้อยวิบลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
3. นางสาวลำพันธ์ สุนันทิพย์โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางสาวปริยานลิน เชาว์ประสิทธิ์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
5. นางอัญชัญ ศรีกรินทร์โรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
6. นางสาวจันทร์นภา พันธ์พาณิชย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางถนอมนวล สายวิเศษโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นายวัฒนา น้อยวิบลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
3. นางสาวลำพันธ์ สุนันทิพย์โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางสาวปริยานลิน เชาว์ประสิทธิ์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
5. นางอัญชัญ ศรีกรินทร์โรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
6. นางพิมลพรรณ อนันเอื้อโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
7. นางสาวจันทร์นภา พันธ์พาณิชย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายอรรถการ ยามโสภาโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นางสาวลำพันธ์ สุนันทิพย์โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางสาวปริยานลิน เชาว์ประสิทธิ์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นางอัญชัญ ศรีกรินทร์โรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
5. นายวัฒนา น้อยวิบลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
6. นางสาวจันทร์นภา พันธ์พานิชย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายอรรถการ ยามโสภาโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นางสาวลำพันธ์ สุนันทิพย์โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางสาวปริยานลิน เชาว์ประสิทธิ์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นางอัญชัญ ศรีกรินทร์โรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
5. นายวัฒนา น้อยวิบลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
6. นางพิมลพรรณ อนันเอื้อโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
7. นางสาวจันทร์นภา พันธ์พานิชย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางถนอมนวล สายวิเศษโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นางสาวลำพันธ์ สุนันทิพย์โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางสาวปริยานลิน เชาว์ประสิทธิ์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นางอัญชัญ ศรีกรินทร์โรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
5. นายวัฒนา น้อยวิบลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
6. นางสาวจันทร์นภา พันธ์พานิชย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางถนอมนวล สายวิเศษโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นายวัฒนา น้อยวิบลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
3. นางสาวลำพันธ์ สุนันทิพย์โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางสาวปริยานลิน เชาว์ประสิทธิ์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
5. นางอัญชัญ ศรีกรินทร์โรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
6. นางพิมลพรรณ อนันเอื้อโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
7. นางสาวจันทร์นภา พันธ์พานิชย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายอรรถการ ยามโสภาโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นางอัญชัญ ศรีกรินทร์โรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
3. นางสาวปริยานลิน เชาว์ประสิทธิ์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวลำพันธ์ สุนันทิพย์โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
5. นายวัฒนา น้อยวิบลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
6. นางสาวจันทร์นภา พันธ์พาณิชย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางถนอมนวล สายวิเศษโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นายวัฒนา น้อยวิบลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
3. นางสาวลำพันธ์ สุนันทิพย์โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางสาวปริยานลิน เชาว์ประสิทธิ์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
5. นางอัญชัญ ศรีกรินทร์โรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
6. นางสาวจันทร์นภา พันธ์พาณิชย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายชลวิทย์ ไปบนโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
2. นายสุเทพ สายโสภาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นายธีระพงษ์ บุญเข็มโรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. MissWang Limingโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นางสาวนุชาดา ผดุงกิจโรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ กรรมการ
3. นางสาวภัทรลดา ปิ่นเจริญโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวปภาวรินทร์ บุญโนสารเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ดกรรมการ
5. MissZheng Congโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
1. MissQi Xiaoโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
2. MissZhang LinLinโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
3. นางสาวเพ็ญประภา อ่อนมิ่งพระกุมารร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นายประเสริฐ บุญสมโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา บุญทวีโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวฉัตรสุดา บุญเสริมโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวประภัสสร บุญไชยโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวธัญญานุช ไชยหะนิจโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัยกรรมการ
4. นางสาวกาญจนา บุญทวีโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาววชิราพร ภูริพันธุ์ภิญโญโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. MissLiang Zhenโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
2. MissChen Wenไพโรชน์วิชชาลัยกรรมการ
3. นางสาวธิราภรณ์ สุทธิโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวเจษฎาภรณ์ ต้องเดชโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. Ms.Wang meng liโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
2. MissXiao YuanYuanโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
3. นายปิยะพงษ์ วงค์ขุมเงินโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นางสาวสุธาสินี ขมิ้นทองโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวฉัตรสุดา บุญเสริมโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวประภัสสร บุญไชยโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอุบลวรรณ แสงงามโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัยกรรมการ
4. นางสาวกาญจนา บุญทวีโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวฉัตรสุดา บุญเสริมโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวประภัสสร บุญไชยโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอุบลวรรณ แสงงามโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัยกรรมการ
4. นางสาวกาญจนา บุญทวีโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. Mr.Kiwan Kilโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. Ms.Wang qiu pingโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
2. MissLiang Zhenโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
3. MissYan Luโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
4. นางจณิศณัชชา แน่นอุดรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6
1. Ms.Qi xiaoโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
2. MissZhang Lin Linโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
3. นายปิยะพงษ์ วงค์ขุมเงินโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นางสาวพลอยพชรัตน์ มีพรหมดีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายแดนชัย ไชยวงศ์โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม กรรมการ
2. นายวิโรจน์ อังคะคำมูลโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางสมร ต้องโพนทองโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
4. นายชัยโย มังคะวัฒน์โรงเรียนขัติยะวงษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นางสมร ต้องโพนทองโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
2. นายแดนชัย ไชยวงศ์โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคมกรรมการ
3. นางเบญจวรรณ อังคะคำมูลโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายชัยโย มังคะวัฒน์โรงเรียนขัติยะวงษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวจิราพรรณ รัตนภักดีโรงเรียนการกุศลวัดสระทองกรรมการ
2. นางสาวจิราพร ผุยผงโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวรัชญาพร คำจันทร์โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม กรรมการ
4. นางกมลวรรณ สืบกินรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
5. นางกมลภัทร ประเทพาโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
6. นางแท่งทอง โฉมสิริกุลโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
7. นางทิพย์ รุ่งบรรเทาโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวศศิวิมล ศรีทองโรงเรียนพลับพลาวิทยาคม กรรมการ
2. นายบุดดี สุริโยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
3. นางสลักจิต วิไลลักษณ์โรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
4. นางณพิชญา เมืองวงษ์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
5. นางทิพย์ รุ่งบรรเทาโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายพรชัย ธรรมโรโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
2. นางพรสวรรค์ นนทะภาโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางพิมพลักษณ์ ไสยสุภีย์โรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
2. นางสาววอินท์ชลิตา ถินคำเชิดโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางพรสวรรค์ นนทะภาโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางดวงใจ ภารการโรงเรียนธงธานี กรรมการ
2. นายภีศเดช วิชัดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
3. นางรัศมี เจริญอินทร์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายวัยวุฒิ วรชินาโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัยกรรมการ
5. นายชินวุฒิ คำดีโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทรารัตน์ แจ่มเพชรรัตน์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวฐิติมา ผ่องแผ้วโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
3. นายรัศมี พุดสีเสนโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายชัยมงคล ภูโกสัยโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นางศิริลักษณ์ คามวัลย์โรงเรียนสตรีศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวกฤติยาณี บุณยเพ็ญโรงเรียนการกุศลวัดสระทองกรรมการ
2. นายประภาส ดิษฐ์เจริญโรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ กรรมการ
3. นางสาวฐิติมา ผ่องแผ้วโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
4. นายจิรวัฒน์ พิมมรินทร์โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคมกรรมการ
5. นายปุญญฤทธิ์ วิทยอุดมโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางรัตนาภรณ์ สาบุตรโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
2. นายธเนตร ผกากูลโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคมกรรมการ
3. นายยิ่งยศ บุญมั่งมีโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐติพงษ์ เสียงเย็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นายณัฐวัฒน์ อาจหาญโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายธเนตร ผกากูลโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม กรรมการ
2. นายสรวิชญ์ บุตรพรหม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางสาวฉันทนา ภวภูตานนท์โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวหฤทัย คำสุเรสโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นายธนกฤต ขันธวัฒน์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางพัฒติยา อังคุนะโรงเรียนการกุศลวัดสระทองกรรมการ
2. นายสิรวิชญ์ ชาไกรยะโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
3. นางสร้อยทอง โปร่งไธสงโรงเรียนพลับพลาวิทยาคม กรรมการ
4. นางกัญตรพักตร์ ศรีคะเณย์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
5. นายปกาสิต อุ่นทรวงโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นางศิริลักษณ์ คามวัลย์โรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายคำสัน แน่นอุดรโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมกรรมการ
2. นายยศุภชัย ใจใหญ่โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัยกรรมการ
3. นายไวยวิทย์ มูลทรัพย์โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์กรรมการ
4. นายณัฐติพงษ์ เสียงเย็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นายชินวุฒิ คำดีโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายคมกริช บุตรอุดมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
2. นางสาววิรัลพัชร นารีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ คัทธจันทร์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายประวิทย์ แสงสุขวาวโรงเรียนม่วงลาดวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาววัชราภรณ์ มาติยาโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายเลอศักดิ์ ไชยวงศ์วัฒน์โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม กรรมการ
2. นางสาวหฤทัย คำสุเรสโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายรัศมี พุดสีเสนโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายไวยวิทย์ มูลทรัพย์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นายชัยศักดิ์ แตงแก้วโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายไวยวิทย์ มูลทรัพย์โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์กรรมการ
2. นายเอกรินทร์ ศรีผ่องโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
3. นายธนกฤต ขันธวัฒน์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายไชยรัตน์ เอี่ยมแบนโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
2. นายคมกริช บุตรอุดมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
3. นายเจตวัตร สวัสดิ์พาณิชย์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายอลงกรณ์ แห้วเนตรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
2. นายปฐมพงศ์ ชนะพลโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นายณรงค์ฤทธิ์ ม่วงมนตรีโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุบรรณ ไชยลาภโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคมกรรมการ
5. นายสิทธิชัย ทิพยสิงห์โรงเรียนสตรีศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายคมกริช บุตรอุดมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
2. นายสิทธิชัย ทิพย์สิงห์โรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
3. นายสุบรรณ ไชยลาภโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคมกรรมการ
4. นางทวี ผดุงกิจโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมกรรมการ
5. นายธนกฤต ขันธวัฒน์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายอนุวัฒน์ ชุ่มจิตต์โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ กรรมการ
2. นางสาวอุไรพร พันธ์สุภาโรงเรียนธงธานี กรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ พรรณศรีโรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย กรรมการ
4. นายภีศเดช วิชัดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
5. นายนรินทร์ สุ่มมาตร์โรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
6. นายเฉลิมพล อินทวันโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายจีรวัฒน์ ภูอาบทองโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัยกรรมการ
2. นายสิทธิชัย ทิพย์สิงห์โรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
3. นายวิทยะวัฒน์ แก่งอินทร์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายเด่นศักดิ์ สุทธิบากโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
2. นายวิชยะ บุญยะโพธิ์โรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
3. นายวิทยะวัฒน์ แก่งอินทร์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายจีรวัฒน์ ภูอาบทองโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัยกรรมการ
2. นายยืนยง จันทนามโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายไกรเวทย์ อินธิสารโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายสิทธิชัย ทิพย์สิงห์โรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
2. นายวิทยะวัฒน์ แก่งอินทร์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นายไกรเวทย์ อินธิสารโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายจีรวัฒน์ ภูอาบทองโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัยกรรมการ
2. นายคมกริช บุตรอุดมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
3. นายไกรเวท อินทิสารโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายชัยมงคล ภูโกสัยโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดกรรมการ
2. นายคมกริช บุตรอุดมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
3. นายไพฑูลย์ แสนเสนาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายคมกริช บุตรอุดมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
2. นางวิราวัลย์ ดวงวิไลโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัยกรรมการ
3. นายวิทยะวัฒน์ แก่งอินทร์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายคมกริช บุตรอุดมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
2. นายสิทธิชัย ทิพย์สิงห์โรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
3. นายวิทยะวัฒน์ แก่งอินทร์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวกรรวี ณ.เมืองสองโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
2. นางสาวธัญญลักษณ์ คุ้มบุดดีโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นายธนรัชต์ ไชยเวศโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพจนา โพธิสารโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางจรี พลคำโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวกรรวี ณ.เมืองสองโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
2. นางวรากร อันทะชัยโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคมกรรมการ
3. นายณรงค์ฤทธิ์ ม่วงมนตรีโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมกรรมการ
4. นางชนากานต์ อินทะวันโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นางสาวพจนา โพธิสารโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นางจรี พลคำโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสาวนิตยา ศิริวารินทร์โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
2. นางฉวีวรรณ อุปไมยารามโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
3. นางสาวจุฬารัตน์ เชิงสะอาดโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมกรรมการ
4. นายรัตนสิทธิ์ สาระรัตน์โรงเรียนขัติยะวงษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางสมนึก ยิ่งกำแหงโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
2. นางศรีสะอาด มังคะวัฒน์โรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
3. นายภูษิต ผสมศรีโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวกุลปริยา เพ็งพลาโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมกรรมการ
5. นายรัตนสิทธิ์ สาระรัตน์โรงเรียนขัติยะวงษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางศิริลักษณ์ ติ๊บสุกโรงเรียนธงธานี กรรมการ
2. นางกัญญภา หงส์สิงห์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
3. นางกาญจนา ศรีโคกล่ามโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางอรัญญา ตะคอนรัมย์โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
5. นางทัศนีย์ กระจ่างโลกโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางประภัสสร รถาโรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ กรรมการ
2. นางสาวชวนพิศ มะโนมัยโรงเรียนธงธานี กรรมการ
3. นางกาญจนา ศรีโคกล่ามโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวกุลปริยา เพ็งพลาโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมกรรมการ
5. นางทัศนีย์ กระจ่างโลกโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายกฤตณัฏฐ์นุพัน ทิพย์อักษรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ สุมารินทร์โรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
3. นางสาวธัญญลักษณ์ คุ้มบุดดีโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางทิฆัมพร หันตุลาโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมกรรมการ
5. นายรังสรรค์ ประชุมวรรณโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางสาววรวาส หาญอาษาโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
2. นางสาวธัญญลักษณ์ คุ้มบุดดีโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางทิฆัมพร หันตุลาโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมกรรมการ
4. นายรังสรรค์ ประชุมวรรณโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ ปัญจะแก้วโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
2. นายสนิท อ่อนพฤกษ์ภูมิโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายกมลพันธ์ ภาวะลีโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมกรรมการ
4. นายเหรียญ จุรุฑาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นายสุริยน สารฤทธิ์โรงเรียนขัติยะวงษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายเหรียญ จุรุฑาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดกรรมการ
2. นายกมลพันธ์ ภาวะลีโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมกรรมการ
3. นายอภิชาติ ปัญจะแก้วโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
4. นางอรวรรณ รุ่งวิสัยโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสุขศรี พลหาญโรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ กรรมการ
2. นางศรีสุดา ใจหาญโรงเรียนพลับพลาวิทยาคมกรรมการ
3. นางวิชชุดา เสณีแสนเสนาโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์กรรมการ
4. นางครีภัทร นัวร์ฌองโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางวิชชุดา เสณีแสนเสนาโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ กรรมการ
2. นางสุขศรี พลหาญโรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์กรรมการ
3. นายนิวัฒน์ อาจนิยมโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นางครีภัทร นัวร์ฌองโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางนางวรานิษฐ์ ภูริธนาสินศักดิ์โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ กรรมการ
2. นางสมพร ตันโตพฤกษ์โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุมาลัย ศุภดลโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางครีภัทร นัวร์ฌองโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสาวพัชนี สุริยพันธ์ุโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
2. นางวรานิษฐ์ ภูริธนาสินศักดิ์โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสุมาลัย ศุภดลโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางครีภัทร นัวร์ฌองโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ บุรีนอกโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
2. นางวรานิษฐ์ ภูริธนาสินศักดิ์โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์กรรมการ
3. นางครีภัทร นัวร์ฌองโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางพรทิพย์ บุรีนอกโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
2. นางกาญจนา แสงวิเศษโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมกรรมการ
3. นางครีภัทร นัวร์ฌองโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางนันทพร ประเสริฐสังข์โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ กรรมการ
2. นางวิชชุดา เสณีแสนเสนาโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ กรรมการ
3. นางสาววรวาส หาญอาษาโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
4. นางสาวจิราพรรณ รัตนภักดีโรงเรียนการกุศลวัดสระทองกรรมการ
5. นางทัศนีย์ กระจ่างโลกโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางนันทพร ประเสริฐสังข์โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์กรรมการ
2. นางวิชชุดา เสณีแสนเสนาโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาววรวาส หาญอาษาโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
4. นางสาวจิราพรรณ รัตนภักดีโรงเรียนการกุศลวัดสระทองกรรมการ
5. นางทัศนีย์ กระจ่างโลกโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางตุ้มทอง กล้าหาญโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางบุษบา หวลคิดโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นางมณฑิรา ทักขินัยโรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคมกรรมการ
3. นายเสถียรพงษ์ ทองภูธรณ์โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคารกรรมการ
4. นางทิพย์ รุ่งบรรเทาโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายคนอง ปาหาวงค์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นางญาระตี เศรษฐบุษผาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ มุริกาโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมกรรมการ
4. นางทิพย์ รุ่งบรรเทาโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางจิราภรณ์ มุริกาโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมกรรมการ
2. นางมณฑิรา ทักขินัยโรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคมกรรมการ
3. นายคนอง ปาหาวงโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางทิพย์ รุ่งบรรเทาโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวฉัตรสุดา คุ้มเมืองโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
2. นางบุปผา จตุเทนโรงเรียนพลับพลาวิทยาคมกรรมการ
3. นางฐิติกาญจน์ เจริญอาจโรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสมพิศ วิทยาโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวฉัตรสุดา คุ้มเมืองโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
2. นางบุปผา จตุเทนโรงเรียนพลับพลาวิทยาคมกรรมการ
3. นางฐิติกาญจน์ เจริญอาจโรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสมพิศ วิทยาโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวฉัตรสุดา คุ้มเมืองโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
2. นางบุปผา จตุเทนโรงเรียนพลับพลาวิทยาคมกรรมการ
3. นางฐิติกาญจน์ เจริญอาจโรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสมพิศ วิทยาโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวฉัตรสุดา คุ้มเมืองโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
2. นางบุปผา จตุเทนโรงเรียนพลับพลาวิทยาคมกรรมการ
3. นางฐิติกาญจน์ เจริญอาจโรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสมพิศ วิทยาโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสิริรัตน์ สำราญจิตรโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
2. นางสาวโกสินทร์ นะสีทะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
3. นางสมศรี นนทะภาโรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสมบัติ คำภาบุตรโรงเรียนพลับพลาวิทยาคมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางชนกนันท์ แสงกุดเรือโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
2. นายสิรวิชญ์ พรมแพนโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสมพร จันทราโรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวชมพูนุท จันทร์เทพย์โรงเรียนขัติยะวงษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสิรวิชญ์ พรมแพนโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์กรรมการ
2. นางชนกนันท์ แสงกุดเรือโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
3. นางสมพร จันทราโรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวชมพูนุท จันทร์เทพย์โรงเรียนขัติยะวงษากรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายหนูคาร เวียงสมุทรโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นายมงคล นาวัลย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
3. นางสาวชฎากาญจน์ รักการโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
4. นายจักรกฤษ ปะกิริโยโรงเรียนพลับพลาวิทยาคมกรรมการ
5. นางกนกวรรณ นิโรคะโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
6. นายชัชวาลย์ สุระขันทร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
1. นายหนูคาร เวียงสมุทรโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นายมงคล นาวัลย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
3. นางสาวชฎากาญจน์ รักการโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
4. นายจักรกฤษ ปะกิริโยโรงเรียนพลับพลาวิทยาคมกรรมการ
5. นางกนกวรรณ นิโรคะโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
6. นายชัชวาลย์ สุระขันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายหนูคาร เวียงสมุทรโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นายมงคล นาวัลย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
3. นางสาวชฎากาญจน์ รักการโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
4. นายจักรกฤษ ปะกิริโยโรงเรียนพลับพลาวิทยาคมกรรมการ
5. นางกนกวรรณ นิโรคะโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
6. นายชัชวาลย์ สุระขันทร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
1. นายหนูคาร เวียงสมุทรโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นายมงคล นาวัลย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
3. นางสาวชฎากาญจน์ รักการโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
4. นายจักรกฤษ ปะกิริโยโรงเรียนพลับพลาวิทยาคมกรรมการ
5. นายชัชวาลย์ สุระขันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายหนูคาร เวียงสมุทรโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นายมงคล นาวัลย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
3. นางสาวชฎากาญจน์ รักการโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
4. นายจักรกฤษ ปะกิริโยโรงเรียนพลับพลาวิทยาคมกรรมการ
5. นายชัชวาลย์ สุระขันทร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
1. นายหนูคาร เวียงสมุทรโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นายจักรกฤษ ปะกิริโยโรงเรียนพลับพลาวิทยาคม กรรมการ
3. นายมงคล นาวัลย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
4. นางสาวชฎากาญจน์ รักการโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
5. นายชัชวาลย์ สุระขันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายหนูคาร เวียงสมุทรโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นายมงคล นาวัลย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
3. นางสาวชฎากาญจน์ รักการโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
4. นายจักรกฤษ ปะกิริโยโรงเรียนพลับพลาวิทยาคมกรรมการ
5. นายชัชวาลย์ สุระขันทร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6
1. นายหนูคาร เวียงสมุทรโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นายมงคล นาวัลย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
3. นางสาวชฎากาญจน์ รักการโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
4. นายจักรกฤษ ปะกิริโยโรงเรียนพลับพลาวิทยาคมกรรมการ
5. นายชัชวาลย์ สุระขันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายหนูคาร เวียงสมุทรโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นายมงคล นาวัลย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
3. นายจักรกฤษ ปะกิริโยโรงเรียนพลับพลาวิทยาคมกรรมการ
4. นางกนกวรรณ นิโรคะโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
5. นายชัชวาลย์ สุระขันทร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]