รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย และโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กหญิงศุภานัน  ชาหอม
 
1. นางสมลักษณ์  ฉวีกุลรัตน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทราวดี  อุสาพรหม
 
1. นางสาวกรพรรณ  ถนอมพร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา 1. นางสาวอารียา  ผันผ่อน
 
1. นางสาวณิตาวรรณ   โพธิ์ไหม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. นางสาวทิพวรรณ   ทะวัง
 
1. นางสาวชอุ่ม  คำหา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. เด็กหญิงมาริษา  อุ่นโคกกลาง
 
1. นายณัฐพล  กิติศรีวรพันธุ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราพร  พรมนาถ
 
1. นางสาวรัชนีพร  แจนโกนดี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ 1. นางสาวธมลวรรณ  สุขวัน
 
1. นางสาวนิศากร  เขียวสอาด
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นางสาวเนตรนภา  คะดุน
 
1. นางปราณีต  วดีศิริศักดิ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐติกา  โนนริบูรณ์
 
1. นายกีรติ  ไกรพินิจ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นางสาวชลธาร   ไกรษร
 
1. นางสาวปัทมาวรรณ  พรมสนธิ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวปรินทรณ์  เทพกูล
 
1. นางสาวอมรรัตน์  อินต๊ะกัน
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 1. นายกิตติศักดิ์  บุญเพี้ย
 
1. นางสาวปานสิริ   คงอุ่น
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  อภัยโส
 
1. นางเสาวณีย์  คำหา
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม 1. เด็กชายวัชรพล  ชูราศรี
 
1. นางสาวรัชนีพร  แจนโกนดี
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นางสาวศิรินภา  ศรีวรขาน
 
1. นางปราณีต  วดีศิริศักดิ์
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 96.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นายณัฐพล  มหาวงศ์
 
1. นางเสาวณี  เขื่อนพิมพ์
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ไชยพล
2. เด็กหญิงมุธิตา  วดีศิริศักดิ์
3. เด็กหญิงละอองดาว  ชะนะพจน์
 
1. นายณัฐพล  กิติศรีวรพันธ์ุ
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงกุลธิดา  กวานเหียน
2. นางสาวชุติมา  วิเท่ห์
3. นางสาวพรรณบุปผา  หลาบโพธิ์
 
1. นางรัตนา  คำเพชรดี
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. นางสาวพนิดา  ศิลาลาย
2. นางสาวราชาวดี  ทองมีทรัพย์
3. นางสาวอรณิชชา  พรหมจอม
 
1. นางสาวชอุ่ม  คำหา
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 83.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  วงค์กาฬสินธ์
2. นางสาวศิริวิภา  บุญหนา
3. นางสาวอังคณา  วงศ์ชาชม
 
1. นางรัตนา  คำเพชรดี
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ 1. เด็กหญิงจิตติมา  บัวอุไร
2. เด็กหญิงเจตศิริ  โคตรจำปา
 
1. นางสาวสุชาดา  เพ็ญธรรมกุล
2. นางสาวศุภนันท์   ชมชิด
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. เด็กชายกัมพล  สวัสดี
2. เด็กชายอนันต์สิทธิ์  จักรบุตร
 
1. นางสาวอริยาพร  โทรัตน์
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นางสาวนพมาศ  มิกราช
2. นายนราธิป  แก้วปีลา
 
1. นายดนัย  ปานทอง
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุพนม 1. นางสาววิภารัตน์  คนหมั่น
2. นายเกียรติชัย  แสนสุภา
 
1. นางรัตนา  มหาโคตร
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กชายชาญชล  พิทักษ์ชัยดำรงค์
 
1. นางสาววัลย์ลิกา  เฟื้อยผลชุติภา
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. เด็กหญิงกชพร  ดอนวิชา
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ม่วงสังข์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุพนม 1. นายสิทธิชัย  คนหมั่น
 
1. นางสาวสุริยาภรณ์  พนันชัย
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นายพิเชฐ  พรมศรีธรรม
 
1. นางสาวภัทราพร  เพชรดีคาย
 
29 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กหญิงพรธีรา  พานเทียนทอง
2. เด็กหญิงพาขวัญ  พนมวงศ์ตะวัน
3. นางสาวอาริยา  ทองออน
 
1. นางปาจรียา  ศรีโฮง
2. นางสาวปรียานุช  มานุจำ
 
30 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลธิญา  ไชยมงค์
2. เด็กหญิงนัทพร  ระวัตร
3. เด็กหญิงอภิสรา  บุญอาษา
 
1. นางสาวนิรมล  ชาสงวน
2. นายพัทธดนย์  วะนานาม
 
31 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. นางสาวรักษิณา  ไชยพรม
2. นางสาวสิริวรรณ  ออทอลาน
3. นางสาวอรัญญา  อุปสุ
 
1. นายรสุวิน  แก้วดวงดี
2. นางสาวชลธิชา  กุลยะ
 
32 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นางสาวนฤมล  สุนะเทพ
2. นางสาวพิชญาดา  ไกรษร
3. นายฤทธิ์ชัย  ติโนชัง
 
1. นางสาวพิชญา  โกพลรัตน์
2. นางเกศินี  เชื้อเอี่ยมพันธุ์
 
33 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นางสาวกมลวรรณ  เเสนลัง
2. นางสาวกาญจน์ดา   รัชโน
3. นางสาววราภรณ์   ต้นสวรรค์
 
1. นางสาวพรรณทิพย์  บัวชุม
2. นางสาวพัชรพร  เชื้อดวงผุย
 
34 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะทายพิทยาคม 1. เด็กหญิงประกายดาว  สีหา
2. เด็กหญิงประกายเดือน  สีหา
3. เด็กหญิงศรุตา  บุพศิริ
 
1. นายศราวุธ  มูลชัย
2. นางสาวนภัสนันท์  ศรีจรูญ
 
35 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุพนม 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ทองสง่า
2. นายชายชาญ  ขันทะยัน
3. นางสาวปุณณดา  บัณฑิตภักดี
 
1. นางกรรณิการ์  ไผ่โสภา
2. นายทรงพล  นันขันตี
 
36 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  สอนสา
2. นายศตวรรษ  อินธิราช
3. นางสาวหฤทัย  ดวงภักดี
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา  ภูดีสม
2. นางสาวรัตนา  บุญรอด
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  ไชยพันธ์
2. เด็กชายศุภกิตติ์  กองทรัพย์
 
1. นายนิรุต  ราญมีชัย
2. นางยินยอม  สุขเกษม
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 96.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. เด็กชายณัฐภูมินทร์   สุนีย์
2. เด็กชายเสฎฐวุฒิ   โพธิน
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา   โคทังคะ
 
39 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. นางสาวจิราพร  ไชยมหา
2. นายไชยภัทร  มณีรัตน์
 
1. นายรสุวิน  แก้วดวงดี
2. นางสาวชลธิชา  กุลยะ
 
40 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 99.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นายณภัทร  บุญสว่าง
2. นายธนโชติ  ไทรสุวรรณ์
 
1. นางศรีสุดา  ธรรมา
2. นายบุญเรือง  บุญสว่าง
 
41 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรรษชล  คำมุข
 
1. นางสาวสุนิสา  ศรีนาทม
 
42 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. เด็กชายวราเทพ   ดวงมาลัย
 
1. นางสาวดวงสุรีย์  มาตรศรี
 
43 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุพนม 1. นายภคพงศ์  อุ่นอาสา
 
1. นายวิวัฒน์ชัย  คงเพชร
 
44 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค้อวิทยาคม 1. นายวุฒิชัย  จารึกธรรม
 
1. นายประเวช  บุรมณ์
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. เด็กหญิงธนิดา  เทพวงค์
2. เด็กหญิงพรนัชชา  พลับบดี
3. เด็กหญิงภาวินี  ศรีสุยนต์
 
1. นางสาวนันตพร  วดีศิริศักดิ์
2. นายสมเกียรติ  สิงห์ทอง
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นายชยุตพงศ์  ชัยมงคล
2. นางสาวปัณฑารีย์  แววกุดเรือ
3. เด็กหญิงปารียา  ชาชุมวงศ์
 
1. นางสาวดรุณี  วีระพรรณ
2. นางพิมพ์ใจ  ริมสกุล
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวฐิตาภา  แก้วศรีงาม
2. นางสาวพัชริดา  เพ็งคำ
3. นายสพลเชษฐ์  ปานกล่ำ
 
1. นายยุทธนา  แสนสุริวงศ์
2. นางสาวรุจิรา  ทองศรีสุข
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นายชัยยงค์  ลือพอก
2. นายธนากร  กงก้า
3. นางสาวรัชดาพรรณ  ดุชิตา
 
1. นายสมเกีรติ  สิงห์ทอง
2. นางสาวนันตพร  วดีศิริศักดิ์
 
49 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุพนม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุนนทราช
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  จันทะเพชร
3. เด็กชายวรกฤต  พ่อหลอน
 
1. นายอภิชาติ  มาฎารักษ์
2. นางสาวนิภาพร  ชลารินทร์
 
50 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐนันท์  ประกิ่ง
2. เด็กหญิงปนัดดา  น้อยนาง
3. เด็กหญิงรัชนีกร  อินอุเทน
 
1. นางสาวสิรินทรา  พจนาโสภา
2. นางสาวศิริพร  เอกสะพัง
 
51 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. นางสาวกฤติยา  มาลาพันธ์
2. นางสาวขนิษฐา  ไชยศล
3. นางสาวอภิสรา  นันทะวงค์
 
1. นางยุคลทร  โพธิ์ศรี
2. นางภาวิณี  เจริญยุทธ
 
52 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นายนิธิศ  สุริย์
2. นางสาวปพัชติญา  ราชปัญญา
3. นางสาวรัชตา  ศุขวัฒน์
 
1. นางสาวปิยะดา  วังวร
2. นางปาริชาติ  เจริญรัตน์
 
53 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กหญิงปรีดาภรณ์  ศาสนสุพิน
2. เด็กหญิงปิยรัตน์  แสงจันทร์
3. เด็กชายเจตพร  ค้าทวี
 
1. นางสาวมนชนัต  แวงธิสาร
2. นายกวีชัย  จำปา
 
54 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา 1. นายธีระวัตร  สิงห์งอย
2. นายพอเจษฐ์  น้อยนู
3. นางสาวสุภาพร  คะดุน
 
1. นางปาริชาติ  โกษาแสง
2. นายเทอดศักดิ์  ปักโคทะกัง
 
55 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นายธนวัฒน์  เอกนิพนธ์
2. นางสาวปรมาภรณ์  กลิ่นบำรุง
3. นางสาววนิชชุตา  เอกนิพนธ์
 
1. นายศิลปกรณ์  จันทไชย
2. นางสาวดรุณี  วีระพรรณ
 
56 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. เด็กชายทักษิณ  อภัยโส
2. เด็กหญิงรมิตา  โสมหา
3. เด็กหญิงรวงข้าว  บัวแสน
 
1. นางอำนวย  เคี่ยงคำผง
2. นางสาวนภัสสร  ชะปูแสน
 
57 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กหญิงทัตพิชา  อาษาวัง
2. เด็กหญิงนภัสสร  กิตตินันท์วัฒนา
3. เด็กหญิงเนตรดาว  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ต้องตาสี
2. นางพิลาศลักษณ์  จงตระการสมบัติ
 
58 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. นางสาวจิตรติพร  จันทะนาม
2. นายศุภเมคินทร์  วิเศษโวหาร
3. นางสาวสุพัชรี  มีที
 
1. นางอำนวย  เคี่ยงคำผง
2. นางพาฝัน  วรกา
 
59 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นายธีระพัฒน์  ใสส่อง
2. นางสาวปรายฟ้า  วิโย
3. นางสาวพริมา  พันทะสาร
 
1. นายภูษิต  ศรีปะโค
2. นางจุฑาทิพย์  นันชนะ
 
60 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ศรีโนนม่วง
2. เด็กหญิงชุตินันท์  ผ่องพรรณ
 
1. นายนพวงศ์  พลโลก
2. นายชัยณรงค์  ใจทัศน์
 
61 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงนริศรา  สิทธิมณี
2. เด็กชายสงัด  ติยะบุตร
 
1. นางสาวเกวะรี  บุตรวร
2. นางดาวรอง   ลาเดิ่น
 
62 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม 1. นางสาวชลดา  บุญหลาย
2. นางสาวณัฐวรรณ  อุดทา
 
1. นางสาววัชราภรณ์  เมตุลา
2. นายอานนท์  ภูพันนา
 
63 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นายธนวัฒน์  ขรรค์ศร
2. นางสาวอินธิรา  วรวงค์ปา
 
1. นายชาลี  สุพลแสง
2. นางภาวิณี  สุพลแสง
 
64 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายพันธกานต์  มนต์คาถา
2. เด็กชายศราวุฒิ  เพชรดีคาย
 
1. นายศิริชาติ  วงค์หนายโกฎ
 
65 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. นายกิตติภูมิ  ยวนจิตร์
2. นายพงศกร  พรหมสี
 
1. นายสอนนารินทร์  ปัททุม
 
66 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา 1. เด็กชายจิรายุทธ  พันธุกาง
2. เด็กชายอธิคม  ด่างเกษี
 
1. นายภานุเดช  คำชนะ
 
67 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 99.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 1. เด็กชายจักรวาล  นันชนะ
2. นายณัฐวุฒิ  เป็นมงคล
 
1. นายเฉลียว  โสมงาม
 
68 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 1. นายพรเทพ  ทิสาชัย
2. นายเกรียงไกร  ศรีวะรมย์
3. นายโอภาส  เชื้อคำเพ็ง
 
1. นายประทีป   คร้อโนนแดง
2. นางมณีรัตน์  คร้อโนนแดง
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงศิริวัฒนา  ตงศิริ
2. เด็กหญิงสุจรรยา  ฤทธาพรม
3. เด็กหญิงอรัญญา  ภาคภูมิ
4. เด็กหญิงอิงอร  ใสสุวรรณ
5. เด็กหญิงอโนชา  เฉพาะตรง
 
1. นายโกมินทร์  เถาว์ชาลี
2. นางสุมาลี  ศิริปรีชากุล
 
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ชะมอย
2. เด็กหญิงจุฬาภรณ์  ลำรอง
3. เด็กหญิงชลิตตา  พันจำปา
4. เด็กหญิงสุภณิดา  ทิลารักษ์
5. เด็กหญิงอรจีรา  อุทำกา
 
1. นางสาวสมหญิง  ใหญ่พงศกร
2. นางสาวสุภาวดี  นิลเพ็ชร์
 
71 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นางสาวดวงพร  สุขวิพัฒน์
2. นายนิธิกร  บุพศิริ
3. นางสาวศศิกานต์  ศรีวรสาร
4. นางสาวศุภรัตน์  เพียรเสมอ
5. นางสาวสกุลรัตน์  จันทะค้อม
 
1. นายนิธิพัฒน์  บัวผัน
2. นายณฑีภัษ  มั่นเหมาะ
 
72 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  ปัญญะ
2. นางสาวณิชาภัทร  นาเมือง
3. นางสาวมโนวรรณ  พรมมา
4. นางสาวศศิธร  น้อยชาลี
5. นางสาวเมธิตา  แสงศรี
 
1. นายอัมรินทร์  สินชัย
2. นางสาวประกายดาว  มุขพรหม
 
73 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงทันยวัล  คะยอม
2. เด็กหญิงนามนต์  แสงสุวรรณ์
3. เด็กหญิงวันวิสา  อามาตรทอง
4. เด็กหญิงศิริธิดา  ผดุงสัตยวงศ์
5. เด็กหญิงสุจิตรา  มีเที่ยง
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  สุตนนท์
2. นางสาวเนตรชนก  สารทอง
 
74 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ขันเดช
2. เด็กหญิงกุลจิรา  ภาโสม
3. เด็กหญิงปัญญาพร  ใจช่วง
4. เด็กหญิงภานุชนารถ  มะกระทัศ
5. เด็กหญิงวีรดา  อมรภคนันท์
 
1. นายสุรเชษฐ์  เครือเนตร
2. นางสาวพรวิมล  กลิ่นศรีสุข
 
75 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. นายปกรณ์เกียรติ  วังทะพันธ์
2. นางสาวประภัสราภา  ผากงคำ
3. นางสาวปิยาพร  แสนสุภา
4. นางสาวสุจิตรา  มนต์คาถา
5. นายสุภัค  ทันอินทรอาจ
 
1. นางสาวเนตรชนก  สารทอง
2. นางสาวจุฬารัตน์  สุตนนท์
 
76 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  แก้วน้ำ
2. นางสาวชลดา  ดวงใจ
3. นางสาวณัฐริกา  วงศ์จันทา
4. นายวัตรชิระ  แพงโสม
5. นายวิวัชรา  พรหมจอม
 
1. นายยุทธพร   พรเพชร
2. นายรชตะ   ขาวดี
 
77 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  โชติสันต์
2. เด็กชายพงษ์เพชร  บาดตาสาว
3. เด็กหญิงรุจิรา  สูญราช
4. เด็กหญิงศิรินญารัตน์  ปภาดาเชื้อตาพระ
5. เด็กชายสุรเชษฐ์  เกสรมาศ
 
1. นายโกมินทร์  เถาว์ชาลี
2. นายศุทิวัส  เชื้อคำฮด
 
78 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. นางสาวทัศริญญา  เหลินต้ายซ้าย
2. เด็กชายพีรพัฒน์  คำลือ
3. เด็กชายภานุวัฒน์  ประพัศรางค์
4. เด็กหญิงวิลาสินี  กุลยะ
5. เด็กหญิงอภิญญา  พรรณมาตย์
 
1. นายวัชรากรณ์  ศรีนวลแล
2. นางสาวมินทร  อินทริง
 
79 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นางสาวจุฑามาศ  วงศ์คำสาย
2. นายธนบดี  ยศไชยวิบูลย์
3. นางสาวสุชาดา  สุวรรณมาโจ
4. นายสุทธิพงษ์  อื้อสกุล
5. นางสาวสุพัตรา  ระมงคล
 
1. นางสาวณปภัทร์  แก้วแสนชัย
2. นายนิธิพัฒน์  บัวผัน
 
80 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวณัฐกานต์  หฤทวรรธณ์กุล
2. นายณัฐวัติ  แช่มช้อย
3. นางสาวธัญญา  ริมสกุล
4. นางสาวธัญลักษณ์  ทัพซ้าย
5. นายสุภาพงษ์  ดีวงศ์
 
1. นายสุรชัย  ตั้งศิริ
2. นางสาวฐิติรัตน์  ศรีสุเพชรกุล
 
81 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เพ็ชรสุวรรณ
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  ยาไธสง
3. นางสาวกาญจนา  แก้วนิวงศ์
4. เด็กชายจักรี  พนมเริงไชย
5. เด็กชายชนะชัย  วงค์ตาผา
6. นางสาวณัฐกานต์  เจริญราษฎร์
7. นางสาวณัฐธิดา  พรมอินตา
8. นางสาวดวงธิดา  ดวงจันทร์
9. เด็กชายธีรวัฒน์  เดชสุวรรณ
10. เด็กชายนนทวัฒน์  ศรีนาเมือง
11. นางสาวบรรพตรี  ศรีกะแจะ
12. นายปณชัย  ชนะสิงห์
13. เด็กชายปรินทร์  อินทะโคตร
14. นางสาวผกามาศ  จันทร์กล่ำ
15. นางสาวพิยดา  นิวงษา
16. นายรชานันท์  สำรองพันธ์
17. เด็กชายสุริยา  ไชยบุรมณ์
18. เด็กชายสุเมธ  ขันทอง
19. เด็กชายเตวิช  มณีพงศกร
20. เด็กชายเทพฤทธิ์  แพงดี
 
1. นางสาวประกายดาว  มุขพรหม
2. นางสาวจุฑามาศ  วิริยะพันธุ์
3. นางสาวนิภาพร  โคตรนาแก
4. นางศุภวรรณ  คำแพงดี
5. นางรติมัย  นึกชม
 
82 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นายคฑาวุธ  จันทร์กอง
2. นางสาวจุฑารัตน์  อุดานนท์
3. เด็กหญิงทักษพร  ไชยมาโย
4. นายธนาธิป  นาคำ
5. นางสาวปภัสรา  บุญเทียม
6. นายพีระวัฒน์  คัดทะนะ
7. นางสาวภัทรนันท์  วรรัตน์
8. นางสาวภัทราภา  วรรัตน์
9. เด็กชายรณกร  จันทะวงษ์
10. นางสาววลีรัตญา  นิลคง
11. นายวัชรธร  ชุ่มเมืองเย็น
12. นางสาววิมลรัตน์  ไชยสุระ
13. นายศราวุฒิ  ประพัสรางค์
14. นายศราวุธ  สุวอ
15. นางสาวศิวรักษ์  ไชยมาโย
16. นายสหภาพ  วะสุรี
17. นายสิทธิศักดิ์  พันธุ์เมือง
18. นายสุทัศน์  จิตจักร
19. นางสาวอัญชลี  สุรันต์
20. นางสาวเจนจิรา  แก้วสิมมา
 
1. นางพิไลวรรณ  พลหาราช
2. นายนิธิพัฒน์  บัวผัน
3. นางสาวณปภัทร์  แก้วแสนชัย
4. นางสาวมัลลิกา  สีดาเดช
5. นายเอกลักษณ์  ติระ
 
83 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวจันทร์ตระการ  ไชยนิฮม
2. นางสาวจิดาภา  มานะดี
3. นายฉัตรณรงค์  กางคำ
4. นางสาวชนพิชา  ติ๊บถ้ำ
5. นางสาวฐิติญาพร  โพธิ์ศรี
6. นางสาวฐิติยากร  กีกาศ
7. นายณัฐชนน  แก้วเครือศรี
8. นายธนบัตร  โคตรศรีเมือง
9. นายธนาคาร  ไชยปากดี
10. นางสาวธัญรดี  ธีรมัตต์
11. นายประพฤทธิ์  คนใหญ่
12. นายพิตรพิบูลย์  อภิวัฒนนุกูล
13. นางสาวพิมพ์ลภัส  วงค์ตาผา
14. นายภานุกร  ศรีเฉลา
15. นายภูมิ  เหลืองบุตรนาค
16. นางสาวมัชชิมา  นามิ่ง
17. นายวทัญญู  ไชยสิทธิ์
18. นายวรวุฒิ  ลึกล้น
19. เด็กหญิงศิริรัตน์  พุทธรัตน์
20. นายสิริภูมิ  พรหมกูล
 
1. นายปราการ  สีชมภู
2. นายสุนทร  จอมพรรษา
3. นางอาภรณ์  โกษาแสง
4. นางศรสิน  จอมพรรษา
5. นางสาวชลิดา  กิจสมพงษ์
 
84 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นายกิตติพจน์  ฤกษ์ใหญ่
2. นายกุลยศ  วดีศิริศักดิ์
3. นายคุณานนท์  แสงบา
4. นางสาวจิตรลดา  อุ้น
5. นายชนาธิป  นนสุมี
6. นางสาวญานิกา  อ่องรักษ์
7. เด็กชายนวมินทร์  นิมมิตตานนท์
8. นายนันทวัฒน์  นิวงษา
9. นายภควัฒน์  ศิริดำรงค์
10. นายภานุพงษ์  ชาดีกรณ์
11. นายภาสกร  ธิสาคร
12. นายภูวนัตถ์  นครังสุ
13. นางสาวลลิตา  สุวรรณะ
14. นายศฎาวุฒิ  ไชยวงศ์
15. นางสาวสัจจพร  อุปสุ
16. นายสุรชัย  บุพศิริ
17. นางสาวอนุตสรา  ยะเทียม
18. นางสาวอรอุมา  เบ้าลี
19. นายอริสมันต์  นนทะศรี
20. นายเจตนิพัทธ์  พิมพ์หาร
 
1. นางอรทัย  บุตรสิงขรณ์
2. นายพิพัฒน์พงศ์  พรมจันทร์
3. นายชญานิน  โทรัตน์
4. นายสมพงษ์  รัตนวงษา
5. นายเจษฎา  ราชบุตร
 
85 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กหญิงสุฑาสินีย์  นะคะจัด
 
1. นายอัครเดช  แสนณรงค์
 
86 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภัทรธาวดี  ช่วงโชติ
 
1. นางสาวสุดทัย  ไชยพันธุ์
 
87 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. นางสาวพิชญา  แก่นดี
 
1. นางรุ่งทิพย์  แก่นดี
 
88 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นางสาวรัชนีกร  หาวงศ์
 
1. นายชญานิน  โทรัตน์
 
89 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  คงอยู่
2. เด็กชายพัสกร  จอมพรรษา
 
1. นางสาวสุวพรรณ  โพชะโน
2. นางสาวพิมญาดา  บุพศิริ
 
90 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นางสาวณัฐชยา  บุญเทียม
2. นายธนธรณ์  บุญเทียม
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  พรมจันทร์
2. นายณฑีภัษ  มั่นเหมาะ
 
91 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  คูสกุล
2. นางสาวธัญนาฎ  กันสืบ
 
1. นางเรไรรัตน์  ใจสุข
2. นางอุรวรา  ลาภจิตร
 
92 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นายจาตุรนต์  คำเหลา
2. นางสาวสุวนันท์  ประพัศรางค์
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  พรมจันทร์
2. นายณฑีภัษ  มั่นเหมาะ
 
93 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  อ่อนหลง
2. นางสาวชุติมน   วงค์ศรีชา
3. นางสาวธัญชนก   ล่ำสัน
4. นางสาวปิยะดา   วังทะพันธ์
5. นางสาวพนิดา  สุภวรรณ์
6. เด็กหญิงพิมมาดา   ฤทธิธาดา
7. นางสาวศิริลักษณ์   แก้วมะ
8. นางสาวสุวธิดา   กำริสุ
9. นางสาวอรอณงค์  วงค์ผาบุตร
10. นางสาวโศภิษฐกาญจน์   วงค์ศรีชา
 
1. นายวินัย  บุรัตน์
2. นายอนุสรณ์  คงแสนคำ
3. นางวิรัตน์  ตงศิริ
 
94 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามผงวิทยาคม 1. นางสาวจิรัฐติกาล  จวบมี
2. นางสาวชนัญชิดา  ติยะบุตร
3. นางสาวชนิตตา  ชมราศรี
4. เด็กหญิงชลธิชา  แก้วหาวงค์
5. เด็กหญิงธนิษฐา  ติยะบุตร
6. นางสาวปรียานันท์  ติยะบุตร
7. นางสาวปาริชาติ  ฝ่ายทะแสง
8. เด็กหญิงพรรณิภา  ติยะบุตร
9. นางสาวศิริวิมล  วรรณวงศ์
10. นางสาวสมิตา  ต้นชาลี
 
1. นางสาวกนกกานต์  ศรีสมัคร
2. นางอรวรรณ  ทัพเจริญ
3. นางสาวรุ้งนภา  แก้วใส
 
95 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 1. นางสาวจันทร์จิรา  เกวิรัตน์
2. เด็กหญิงญาณิศา  ศรีทอง
3. นางสาวธัญญลักษณ์  มาลา
4. นางสาวนัชชา  พรมโล
5. นางสาวปุณณมา  ยางงาม
6. นางสาวพนมพร  บริบูรณ์
7. เด็กหญิงพิไลวรรรณ  ศรีรงค์
8. นางสาวรจนา  เมหิ
9. เด็กหญิงรุ่งทิวา  บุญมา
10. นายศราวิน  ศรีรงค์
11. เด็กชายศิวกร  เขื่อนขันธ์
12. เด็กหญิงสุจิตรา  เหรียญ
13. เด็กชายอรรคพล  เขื่อนขันธ์
14. เด็กหญิงเพียงฟ้า  บ้งชมโพธิ์
15. นายไวยกร  มลิวรรณ
 
1. นายชัยนาจ  ศิรินุมาศ
2. นางน้ำฝน  อินทะสร้อย
3. นายวราวุธ  เหมะธุลิน
4. นายชิษณุพงศ์  พลหาราช
 
96 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะทายพิทยาคม 1. เด็กชายกลวัชร  ใจสมบัติ
2. เด็กหญิงจันทณา  เหวยไทย
3. เด็กหญิงจันทิมา  แสนสุริวงศ์
4. เด็กชายจีระพงษ์  ลีทอง
5. เด็กหญิงชาลิสา  แสนป้อง
6. เด็กชายบุญฤทธิ์  กุลวงค์
7. เด็กหญิงพิติยาภรณ์  สุวรรณโส
8. เด็กชายวิพัฒน์  คลังชำนาญ
9. เด็กหญิงสายชล  พันธ์ธง
10. เด็กหญิงสุทัตตา  สุรินทร
11. เด็กหญิงสุนิสา  อัมภรัตน์
12. เด็กหญิงหัทยา  นามพะทาย
13. เด็กชายอดิเดช  พุ่มพวง
14. เด็กหญิงเมธิรา  นามพะทาย
15. เด็กหญิงแพรวา  แน่นอุดร
 
1. นายจิรพล  นามมีฤทธิ์
2. นายเอกวิทย์  ศรีปทุมภรณ์
3. นางสาวนันทยา  ศรีพลราช
4. นางวิลาวัณย์  แวงดีสอน
 
97 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กหญิงสิริพิมพ์  พงศ์สุภา
2. นายอิสรานุวัฒน์  สาสาย
 
1. นางทัศนา  ไชยวงษ์
2. นางสาวภาณี  พนมอุปถัมภ์
 
98 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะทายพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บุญสุข
2. เด็กหญิงแสงระวี  ทุมแต้ม
 
1. นายณัฐพล  คานสี
2. นายธรรมศักดิ์  ปัญญา
 
99 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นางสาวปิยธิดา  แพงดี
2. นายสุทธินัย  สิงห์หงอย
 
1. นายศราวุธ  ขอกรดสำโรง
2. นายทองธวัช  แวงโสธรณ์
 
100 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นายภูมินทร์  จันเทมา
2. นายสุทธวีร์  พลอยกิจเจริญ
 
1. นางทัศนา  ไชยวงษ์
2. นางสาวภาณี  พนมอุปถัมภ์
 
101 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิภาดา  อินแสงแวง
 
1. นางสาวนันทวันท์  แช่มขุนทด
 
102 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. เด็กหญิงภูริดา  นนท์เข็มพรหม
 
1. นายเจษฎา  ราชบุตร
 
103 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลาปากวิทยา 1. นายนครชัย  กอมสิน
 
1. นางนุจรี  เหมะธุลิน
 
104 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นายพันฑกานต์  กิติศรีวรพันธุ์
 
1. นายเจษฎา  ราชบุตร
 
105 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. เด็กหญิงสุชาดา  ฝ่ายทะแสง
 
1. นายเจษฎา  ราชบุตร
 
106 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงญาณิน  ประโพธิ์ทัง
 
1. นายนพเรศ  ตงศิริ
 
107 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นายเฉลิมพล  บุรีขันธ์
 
1. นายเจษฎา  ราชบุตร
 
108 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. นางสาวธณมฬ  วงษา
 
1. นายอรรคพงษ์  สินเธาว์
 
109 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลาปากวิทยา 1. เด็กหญิงอรษา  กงทอง
 
1. นางนุจรี  เหมะธุลิน
 
110 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. นายทศพร  บุญสมัย
 
1. นางพินีนันท์  นิตยวรรณ
 
111 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลาปากวิทยา 1. นางสาววันวิสาข์  หมู่บุตร
 
1. นางนุจรี  เหมะธุลิน
 
112 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. นางสาวทิพย์นภา  อุปเสน
 
1. นางพินีนันท์  นิตยวรรณ
 
113 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทมวิทยา 1. เด็กหญิงศิริขวัญ  ทมถา
 
1. นางสาวอบกุล  สุทธิประภา
 
114 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุพนม 1. เด็กชายปุณยวีร์  จันทอน
 
1. นางงามจิต  อุธิโย
 
115 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. นายอภิสิทธิ์  แก่นจันทร์
 
1. นายอรรคพงษ์  สินเธาว์
 
116 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม 1. นางสาวปริยดา  ศรีวรสาร
 
1. นางสาวอุมาพร  กสิเจริญ
 
117 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม 1. เด็กหญิงรัตน์ติกา  สุธรรม
2. เด็กหญิงศุจินทรา  แก้วปีลา
 
1. นางสาวปวรินทร์ญาภรณ์  ตะกิมนอก
 
118 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุพนม 1. เด็กชายฉัตรชัย  แสงสุวรรณ์
2. เด็กชายพิชิตชัย  พ่อเพียโคตร
 
1. นางงามจิต  อุธิโย
2. นางสาวหทัยรัตน์  เรทนู
 
119 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายชนายุทธ  ยาศรี
 
1. นายประสิทธิ์  โกษาแสง
 
120 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกพิทยาคม 1. นายธนพล  ดาภูเขียว
 
1. นางพัชราภรณ์  บัณฑิตย์
 
121 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา 1. นางสาวอรณี  ด่างเกษี
 
1. นายจักรพิชิต  โยธาวรมนตรี
 
122 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. นายจิรายุ  ศรีชาหลวง
 
1. นายอรรคพงษ์  สินเธาว์
 
123 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นายชัยธวัฒน์  ทะวิลา
2. นายชาญชล  ลิปูหนอง
3. นายณัฐพล  กุลวงศ์
 
1. นายยงยุทธ  แสนมะฮุง
2. นางทิติภา  แสนมะฮุง
 
124 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ลี้พล
2. เด็กชายศุภชัย  แก่นจันทร์
3. เด็กชายโยธิน  ผิวเงิน
 
1. นายอรรคพงษ์  สินเธาว์
2. นายนพเรศ  ตงศิริ
 
125 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ 1. นางสาวนุชพร  ราชวัตร
2. นางสาวภัทรสุดา  ปุราโส
3. นายศักดิ์นรินทร์  พ่วงศิริ
 
1. นายพงษ์ปัญญา  ญาณะนันท์
2. นางสาวชลิตา  พานเมือง
 
126 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นายจีรวัฒน์  มูลตรี
2. นายวีรชาติ  เสนเพ็ง
3. นายเจษฎากร  บุญประกอบ
 
1. นายยงยุทธ  แสนมะฮุง
2. นางทิติภา  แสนมะฮุง
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม 1. นายวัฒณศักดิ์  นาทราย
 
1. ว่าที่พันตรีพิเชษฐ์  กำภูศิริ
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม 1. นายอภิสิทธิ์  พาดี
 
1. นางปาริชาติ  ชาชุมวงศ์
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงพณิดา  อนุ
 
1. นายพรพิภพ  สัมพันธ์
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม 1. นายชัยปกรณ์  แก้วบุดตา
 
1. นายเชิดพงศ์  ชาชุมวงศ์
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  ขอดเมชัย
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
132 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. เด็กชายภานุวัฒน์  สาดี
 
1. นายกฤษณา  โกษาแสง
 
133 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม 1. นายอภิสิทธิ์  พาดี
 
1. นางปาริชาติ  ชาชุมวงศ์
 
134 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นายธีระพัฒน์  โคตะบิน
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
135 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตติมา  ยศไชยวิบูลย์
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์  มูลสาร
3. เด็กชายบรรณสรณ์  แสงเพ็ชร
4. นางสาวบุษยา  โคตรคำ
5. เด็กหญิงปวันรัตน์  หมูแพง
6. เด็กชายพงษ์ปณต  พลเขต
7. เด็กหญิงพันนิดา  สมไชย
8. เด็กชายภาสวีร์  พรมแสง
9. เด็กหญิงรักษิตา  พงษ์ศาสตร์
10. นางสาววชิรญาณ์  แซ่จิว
11. เด็กหญิงวรรณนิสา  เสนาสี
12. เด็กหญิงวารุณี  ถูกแบบ
13. เด็กหญิงวิลาวัณย์  พรหมแสง
14. เด็กหญิงวิไลวรรณ  พรหมแสง
15. เด็กชายวุฒิไกร  ภูผายาง
16. นายศุภกร  ไชยศล
17. นางสาวสวนีย์  วิมลจันทร์
18. เด็กหญิงสุวนันท์  สีหาทอง
19. เด็กหญิงอนุสา  บุญเทียม
20. นางสาวเสาวลักษณ์  พงพัฒน์
 
1. นางสาวอุมาพร  กสิเจริญ
2. นางสาวทิพย์สุดา  กลางยศ
3. นายศรายุทธ  เจริญธรรม
4. นายชิตพล  เกิดมงคล
5. นายศุภกร  ตุ้มเพ็ชร
6. นางสาวอรสา  แสงสุวรรณ
 
136 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  บุปผเวส
2. เด็กหญิงกฤติญาภรณ์  รันศรี
3. เด็กชายกฤษฎา  ชัยเสน
4. เด็กหญิงจณิตา  บริบูรณ์
5. เด็กหญิงจันทิมา  ผาตูม
6. เด็กหญิงชนิดาภา  บุญเชิญ
7. เด็กชายณัฐนนท์  โพชะโน
8. เด็กหญิงทักษิณา  เกตุทอง
9. เด็กหญิงธนภรณ์  สุวรรณโพธิ์ศรี
10. เด็กชายธิบดี  เกาแกกูล
11. เด็กหญิงพัชราภา  พันชะตะ
12. เด็กชายภูชิต  หงษ์รัมย์
13. เด็กหญิงมิรัญญา  บุญเทียม
14. เด็กชายระพีพัฒน์  ภาคภูมิ
15. เด็กชายรุ่งสวัสดิ์  บัวอิ่น
16. เด็กหญิงศิวนาถ  ไชยรัตน์
17. เด็กชายสรวิชญ์  จำปา
18. เด็กชายสรวิศ  ทิพยศรี
19. เด็กหญิงสรัญญา  บันหาร
20. เด็กชายอนันดา  ใจสุข
21. เด็กชายเดชาวัต  แก้วมณีชัย
 
1. นายวิโรจน์  ธรรมคำ
2. นายราเชน  ศรีสรรค์
3. นายสุรศักดิ์  วงศ์กาฬสินธุ์
4. นางจันทิมา  วงศ์กาฬสินธุ์
5. นายณัฐดนัย  ศรีโท
6. นางสาวไพลิน  พานิชเจริญ
 
137 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. นายทินกร  ย่อยไธสงค์
2. นายธนบรรณ  ดอกบัว
3. เด็กชายนวพล  บุญทา
4. เด็กชายพชรโชติ  โชติวังโส
5. เด็กชายพิชญุตม์  ป่วนพินิจ
6. เด็กชายรัชภูมิ  รุ่งจินดารัตน์
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  กุณรักษ์
2. นายณรงค์  รุ่งจินดารัตน์
3. นายวุฒิชัย  วงษ์นารี
 
138 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ผาท้าย
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  จ้ายสอน
3. เด็กชายชลิต  มูลโคตร
4. เด็กชายมงคลชัย  ทีระฆัง
5. เด็กชายศุภณัฐ  แก้วภูมิแห่
6. เด็กหญิงอังคนันต์  ตั้งใจ
 
1. นายจักรพรรดิ  พรหมโส
2. นายสุขุม  สุภภูมิ
3. นายศราวุธ  บุญปลอด
 
139 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นายธนบดี  ศรีสุราช
2. นายวรวิท  บัวเคน
3. นายศุภกร  ริยะป่า
4. นายศุภนิมิต  บัวริ
5. นายอธิป  ทองอ่อน
6. นายอรรถสิทธิ์  ใหญ่สาร
 
1. นายราเชน  ศรีสรรค์
2. นายสุทธิพงษ์  คฤหัสถ์
3. นายไกรศักดิ์  อนุญาหงษ์
 
140 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะทายพิทยาคม 1. นายกฤษชนะ  เหมสุรินทร์
2. นายชาตรี  คูณสาร
3. นางสาวนิภาพร  ริยะบุตร
4. นางสาวพิมพ์วิภา  ไชยริบูรณ์
5. นายภานุเดช  สิงห์งอย
 
1. นายวุฒิไกร  กุลวงค์
2. นายเอกวิทย์  ศรีปทุมภรณ์
3. นางสาวนันทยา  ศรีพลราช
 
141 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายชนะชัย  เขียวชะอุ่ม
2. เด็กชายชวภณ  จันทะคูณ
3. นายชัยชนะ  สินทระ
4. นางสาวณพัฐธิกา  ธนวัตไพสิฐ
5. เด็กชายณัฐนันท์  มณีพรต
6. นางสาวณัฐรินีย์  ยืนยง
7. นายต้นกล้า  ปัญญาพ่อ
8. นายทวีทรัพย์  ด้วงคำภา
9. นางสาวทิพวรรณ  ยตะโคตร
10. นายธีระภัทร์  บุตรดี
11. นางสาวนุชจรินทร์  คำมุงคุณ
12. นายพัฒนากร  พลมาตรย์
13. นายภักพงษ์  พ่ออามาตย์
14. นายภีชานนท์  จักรเครือ
15. นายวรายุทธ  สมปาน
16. นางสาววิจรวรรณ  นิคมเพชร
17. นายวุฒิเดช  หาญมนตรี
18. นายศุภชัย  วงค์ละคร
19. เด็กชายสราวุธ  คำพิลา
20. นางสาวสุพรรษา  ศรีบุญเรือง
21. นางสาวสุรินรัตน์  เกษหอม
22. นายหัสวรรษ  ไตรยราช
23. นายอภิวัฒน์  โคตรประทุม
24. เด็กชายอรรถวิทย์  พลซื่อ
25. นางสาวเกวลิน  เชื้อคำเพ็ง
26. นางสาวเยาวรัตน์  แก้วปัดโชติ
27. นายเสนีย์  แสงบดี
 
1. นายชัยรัตน์  สมพงษ์ผึ้ง
2. นายไกรศรี  ภิรมย์
3. นางอาระยะ  ตั้งวิกรัย
4. นางคิดสา  สุขครี
5. นางสาวนวพร  ณรงค์รักษาเขต
6. นางสาววิชุดา  ทินโน
7. นายธีรเดช  ลือธิสาร
8. นางสาวนวลฉวี  ไพเรืองโสม
 
142 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กหญิงกชพร  สัมพันธ์
2. เด็กหญิงกฤษกร  ทุมพลแก
3. เด็กชายกฤษฎา  แดงสุข
4. เด็กชายกฤษฏา  ไชยกา
5. เด็กหญิงกิติศักดิ์  สมปักษ์
6. นายจักรภัทร  สมรฤทธิ์
7. เด็กหญิงจิตติมา  สมสะอาด
8. นางสาวญาณีภรณ์  วงค์พุทรา
9. นายทะนงศักดิ์  นาหมีด
10. นางสาวธิดาทิพย์  หมอกมีชัย
11. นายธีรไนย  ปันแดงปิ่น
12. นางสาวนิรมล  อุทัยกาล
13. เด็กชายปฏิเวช  ไตยราช
14. เด็กหญิงปฐมาภรณ์  ทะไชย
15. นางสาวปิ่นมณี  โทรัตน์
16. เด็กหญิงพิมพ์แข  ติยะบุตร
17. นายพุฒิพร  โทรรัตน์
18. นางสาวภรภัทร  หมอกมีชัย
19. นายภานุศักดิ์  คัณทักษ์
20. นางสาวภาพิมล  ฝ่ายทะแสง
21. นายภูวนัย  ภูดีสม
22. นายภูวเนศ  สมรฤทธิ์
23. นายรณกร  คำภิลัง
24. นายวทัญญู  ทิพยศรี
25. เด็กหญิงวริศรา  ใจเป้ง
26. นายวัชรกร  อุ่นกลม
27. นายวันเฉลิม  อุดมเดช
28. นางสาวศรุตยา  ดายังหยุด
29. นางสาวศิริลักษณ์  ไชยศาสตร์
30. นายสิทธิโชค  ผลพิมาย
31. เด็กหญิงอภิญญา  ผาอิดดี
32. เด็กหญิงอัจจิมา  พลเซดี
33. นายอัมรินทร์  บุณรังศรี
34. นางสาวอารีรัตน์  บุพศิริ
35. นายเจตพล  แก้วปีลา
 
1. นางสาวปาริชาติ  หัตระสา
2. นายดนัย  ปานทอง
3. นายยงยุทธ  แสนมะฮุง
4. นายณัฐวุฒิ  ศรีชมพู
5. นายเทพพร  สุวรรณโส
6. นางสาวศิวาพร  ขรรศร
7. นางสาวอทิตยา  คูณคำ
8. นางสาวนันทนา  โพธิ์สุ
 
143 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 1. นายจีรพัฒน์  ราชสินธ์
 
1. นายปริญญา  คำพรหม
 
144 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. นายตะวัน  มาตย์สุวรรณ
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  กุณรักษ์
 
145 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นายปิยพงษ์  พึ่งเสือ
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
146 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 1. นายทัศวรรณ  ประสีระเตสังข์
 
1. นางรจนา  ขันทะชา
 
147 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม 1. เด็กหญิงปรียาพร  สุธรรม
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา  ภูดีสม
 
148 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  จันทะนะ
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
149 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทมวิทยา 1. นางสาวทิพานัน  อุดมสันต์
 
1. นางเกศกัญญา  กดแก้ว
 
150 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 1. นางสาวอรอุมา  มุลเมือง
 
1. นางสาวพรพระแก้ว  ศรีลาศักดิ์
 
151 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล 1. เด็กชายวุฒิชัย  คำสิงห์
 
1. นางสาวจารุวรรณ  คงเพชร
 
152 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. เด็กชายเทวฤทธิ์  วะลับ
 
1. นายสายัณห์  กายราช
 
153 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะทายพิทยาคม 1. นายเทียนชัย  อรรคศรีวร
 
1. นายวุฒิไกร  กุลวงค์
 
154 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นายปิยพงษ์  พึ่งเสือ
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
155 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงจิรภัทร์  สิงห์คะ
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
156 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กหญิงจันทร์เจ้า  ฉิมานุกูล
 
1. นางสาวอทิตยา  คูณคำ
 
157 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นางสาวมรินทิพย์  พุททรา
 
1. นางสาวปวีณา  นิตยาชิต
 
158 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุพนม 1. นางสาวพัตราภรณ์  ฉากกิ่ง
 
1. นายสุริยะ  บุญไธสง
 
159 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.666 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. เด็กชายภูมิไทย   ท้าวนาง
 
1. นายธีระพงษ์   บุตรดี
 
160 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามผงวิทยาคม 1. เด็กชายบุรีวัตร  นะคะจัด
 
1. นายกิตติณัฐ  นาคสมบูรณ์
 
161 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นายนคินทร์  ราชกลม
 
1. นางสาวอทิตยา  คูณคำ
 
162 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นายรัชพล  มูลเพ็ญ
 
1. นางสาวชมพูนุท  โสลันดา
 
163 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 1. เด็กหญิงบุษยมาศ  สมนาค
 
1. นายภูวนาถ  จันทนาภรณ์
 
164 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงปรียารัตน์  ศรีนา
 
1. นายมีศักดฺ์  เชื้อจารย์ชิน
 
165 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 1. นางสาวประภารัตน์  ชัยรบ
 
1. นายภูวนาถ  จันทนาภรณ์
 
166 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวณิชากร  ชาวพะเยาว์
 
1. นายวิโรจน์  ธรรมคำ
 
167 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นายยุทธนันท์  คำป้อง
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
168 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. เด็กชายอาทิตย์  ลามเพ็ญ
 
1. นายกฤษณา  โกษาแสง
 
169 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นายเกียรติศักดิ์  ประวันเทา
 
1. นางสาวปวีณา  นิตยาชิต
 
170 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นายขจรเกียรติ  พลหาญ
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
171 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงทาริกา  เข็มพรมลี
 
1. นายมนัส  จตุรัส
 
172 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤติมา  คะสา
 
1. นางรจนา  ขันทะชา
 
173 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทมวิทยา 1. นางสาวดุจฤดี  ไชยะสิงห์
 
1. นางสาวณัฐธิดา  มั่ยวงศ์
 
174 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล 1. นางสาวพนารัตน์  อ่อนนุ่ม
 
1. นางสุวรรณา  คงเพชร
 
175 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม 1. นายกฤษณะ  วงนางาม
2. นายฉัตรชัย  วงค์ตาผา
3. นายชัยปกรณ์  แก้วบุดตา
4. นายชัยวัฒน์  พลชัยยา
5. นายฐาปกรณ์  อุดตา
6. นายธนพล  ไหลริน
7. นายธนาวุฒิ  แพงดี
8. นายวัฒณศักดิ์  นาทราย
9. นายศิรกานต์  แก้วอินทร์
10. นายอภิสิทธิ์  พาดี
 
1. ว่าที่พันตรีพิเชษฐ์  กำภูศิริ
2. นายทวี  ภูชุม
3. นายโชคดี  บุโพธิ์
 
176 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม 1. เด็กชายจักรกฤษ  รางเงิน
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  สินสมบัติ
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  จันทร์งาม
4. เด็กหญิงชนกสุดา  เพ็งศิลป์
5. เด็กชายชัยชนะ  ยศสุริยะชัย
6. เด็กหญิงฐิติรัตน์  คำวงษา
7. เด็กชายณัฐพล  วังคะฮาต
8. เด็กหญิงดวงรัตน์  ดวงชัย
9. เด็กหญิงดวงหฤทัย  ทองรี
10. เด็กชายธนกฤต  นาอุดม
11. เด็กชายธนากร  คำซาตา
12. เด็กชายธนากร  เงินชาลี
13. เด็กหญิงนริศรา  โคตะทัน
14. เด็กชายนวชิต  วงค์นนท์พรม
15. เด็กหญิงนุจธิดา  ทรัพย์กุล
16. เด็กชายบูรพา  จันดา
17. เด็กชายปฏิพล  เดชสอน
18. เด็กหญิงปรินดา  แก้วนิน
19. เด็กหญิงปุญญาพร  พางาม
20. เด็กชายพชรดนัย  ชนะพจน์
21. เด็กหญิงพรทิพา  ธงชัย
22. เด็กหญิงมัลลิกา  ภาวรรณ์
23. เด็กหญิงรัตนพร  ยังรัมย์
24. เด็กหญิงรัตน์ติพร  แสงศิริ
25. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ชัยศิริ
26. เด็กหญิงวชิราภรณ์  สอนที
27. เด็กชายวรวิช  สีบุ
28. เด็กชายวรเมธ  เดชสอน
29. เด็กหญิงศศินิภา  โพนชัย
30. เด็กหญิงศศิประภา  พลเกิ้น
31. เด็กชายสราวุฒิ  น้อยนาจ
32. เด็กหญิงสุดารัตน์  วงษ์สุรินทร์
33. เด็กหญิงสุทธิดา  หล้าอ่อน
34. เด็กชายอนุสรณ์  เล็กน้อย
35. เด็กหญิงอรดี  ขายฝ้าย
36. เด็กชายอรรถวิโรจน์  สร้อยไข
37. เด็กหญิงอริศรา  บุญหลาย
38. เด็กชายอารียา  สารวรรณ์
39. เด็กหญิงเกวลี  หลวงพระวงค์
40. เด็กหญิงเกิดสุรีย์  ไตรจักร์
 
1. นายมนัส  จตุรัส
2. นายสัญญา  พลเสน
3. นายธีระวิทย์  พิมราช
4. นายธีระพงษ์  ไชยรี
5. นางสาวเบญญาดา  ฝ่ายสงค์
6. นางสาวอุมาพร  ยืนยง
7. นายวชิรา  เสริมประดิษฐ์
8. นายอานนท์  ภูพันนา
 
177 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม 1. นางสาวกชกร  มีทอง
2. นางสาวกนกพร  นุชอิ่ม
3. นางสาวกรกนก  อ่อนเหลา
4. นางสาวจนาพร  เพียโคตรแก้ว
5. นางสาวจิตจิราพร  สนอุทา
6. นางสาวจิตสุภา  พลจันทร์
7. นางสาวฉวีวรรณ์  เสนสอน
8. นางสาวชนนิกานต์  แก้วคำ
9. นางสาวชวาลา  ปาปะโถ
10. นางสาวณัฐพิชา  บัวสา
11. นางสาวทิพย์สุดา  ฝ่ายเพีย
12. นายธารธีรัช  บุญหลาย
13. นางสาวนคนันทินี  สร้อยไข
14. นางสาวนวกานต์  อ้วนจี
15. นางสาวนิตยา  จันทราช
16. นางสาวบูนัท  การุณ
17. นายปรวุฒ  มาลาศรี
18. นางสาวพรพิมล  ชาหาจัก
19. นางสาวพรรณธิภา  สุวรรณรงค์
20. นางสาวพิกุลทอง  เห็มกอง
21. นางสาวพิมลพรรณ  กวดไทย
22. นางสาวภาริณี  ดวงสิม
23. นายวัฒนชัย  ผาหยาด
24. นางสาววันทนา  บุญพงษ์ษา
25. นางสาววิศัลยา  ไชยพรม
26. นางสาวศิริวิภา  ผุยปัญญา
27. นางสาวสิริมา  นันทจักร์
28. นางสาวสุดารัตน์  ชื่นจำปา
29. นางสาวสุพัตรา  ไตริน
30. นางสาวสุภารัตน์  มีชนะ
31. นายสุวิทย์  ยีรัมย์
32. นายอนุวัตร  วงค์คำ
33. นายอภิชิต  โสภากัณท์
34. นางสาวอัจฉราพรรณ์  จันสว่าง
35. นางสาวอัญธิดา  เฮียงราช
36. นางสาวอัญมณี  เกตุไกร
37. นางสาวอาทิตยา  อ้วนจี
38. นางสาวแพรวพรรณ  ตันนาดี
39. นายโรจนศักดิ์  สีสอง
40. นางสาวโสภิดา  วงค์คำ
 
1. นายมนัส  จตุรัส
2. นายคณิตชัย  ไตรจักร์
3. นายชินท์ณภัทร  ฮาดดา
4. นางสาวศิริมนัส  นวลศิริ
5. นางสาวปัทมา  ดวงเพชร
6. นางสาวสุติมา  ประเสริฐ
7. นางสาวสาวิตรี  สาธร
8. นางสาวจงจิต  ลอยบุญ
 
178 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ดวงดูสัน
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  สุนทรา
3. เด็กชายณัฐนันท์  โพธิ์ชัยเจริญ
4. เด็กชายทินกร  ติ้ววงค์
5. เด็กหญิงปรียานุช  พองไสยา
6. เด็กหญิงพัชรินทร์  มาดา
7. เด็กชายศุภกฤษ์  บริบูรณ์
8. เด็กหญิงสุภัฐษร  เผือกพันธ์
9. เด็กชายอิสระพงศ์  แก้วปีลา
10. เด็กชายเปรมชัย  บังชมโพธิ์
 
1. นางสาวสุธีรา  ไชโย
2. นางสาวบุญพร  บุญคำ
3. นางจันทร  รัศมี
 
179 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โตสุวรรณ์
2. นายกิตติศักดิ์  สุขวิพัฒน์
3. เด็กหญิงขวัญจิรา  โคตพรม
4. เด็กชายจักรินทร์  นันสุนี
5. เด็กชายธนวัฒน์  ปัญญาสาร
6. นายธิติวุฒิ  ทันบุญ
7. นายภูมินทร์  ทัดสา
8. เด็กหญิงวรรณิสา  ดีแสง
9. นางสาวเปรมมิกา  ดีแสง
10. นางสาวโสภา  วะชุม
 
1. นางอมรรัตน์  เรียมแสน
2. นายนปกรณ์  มัยวงศ์
3. นายวุฒิชัย  ทุ่งมน
 
180 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นายจิรวัฒน์  กิติศรีวรพันธุ์
2. นายนัฒวิน  จันดาประดิษฐ์
3. นางสาวยุพยงค์  ยุระชัย
4. นายศรัณยู  เหล่าคะเณย์
5. นางสาวศศิชา  นนตะเสน
6. นางสาวสุกัญญา  เศษเพ็ง
7. นางสาวอนุสรา  กระตุดเงิน
8. นายอภิสิทธิ  มะสุใส
9. นางสาวเรืองรอง  กระพรม
10. นายโชคอนันต์  ขุนศรี
 
1. นางจันทร  รัศมี
2. นายอานนท์  นนท์คำวงค์
3. นางสาวบุญพร  บุญคำ
 
181 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. นายกฤษฎา  อินอุเทน
2. นางสาวกัลยา  น้อยนาง
3. นายณัฐญ์ชริดา  ปาทา
4. นายทศพล  ท้าวนาง
5. นางสาวมินตรา  วะชุม
6. นางสาวมุทิตา  แปโค
7. นายวัชรินทร์  สิทธิยา
8. นายวัฒนา  ประกิ่ง
9. เด็กหญิงสุชาดา  กำมะณี
10. เด็กหญิงเมธาวี  ชาติชำนิ
 
1. นางอมรรัตน์  เรียมแสน
2. นายนปกรณ์  มัยวงศ์
3. นางสาววิไลวรรณ  วะชุม
 
182 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กหญิงกมลชญา  พรมบุตร
2. เด็กหญิงกมลลักษณ์  นามมัน
3. นางสาวชุติกาญจน์  วรสุวิทย์
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  หาญมนตรี
5. เด็กหญิงบัณฑิตา  วงค์ธิ
6. เด็กหญิงวรรณวิสา  ชัชวาลย์ปรีชา
7. เด็กหญิงวันเพ็ญ  มณีทัศน์
8. เด็กหญิงเพชราพร  เคนคม
 
1. นายปราการ  สีชมภู
2. นางสาวสุธานิจ  แสงหมื่น
3. นางสาวศุจินทรา  ริศด้วง
4. นางสาวไพลิน  พานิชเจริญ
 
183 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวณัฐวดี  พ่อลีละ
2. นางสาวพัชรินทร์  คำวุฒิ
3. นางสาวพิมพ์ลภัส  วงค์ตาผา
4. นางสาวรัชนีวรรณ  พุทธา
5. นางสาวรามาวดี  พุ่มโยนก
6. นางสาวศรารัตน์  สองเมือง
7. นางสาวอรัญญาณี  ศรีวรสาร
8. นางสาวเอมิกา  โพนชัยยา
 
1. นายปราการ  สีชมภู
2. นางสาวสุธานิจ  แสงหมื่น
3. นายยมศักดิ์  บุญระมี
4. นางสาวศุจินทรา  ริศด้วง
 
184 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  มะนาวนอก
2. นายจิตติกรณ์  โพธิมน
3. นางสาวจินตนา  บุญพิมพ์
4. นางสาวปริญญา  บุตตะโค
5. นางสาวภาณุรัตน์  เม็งมุ้ย
6. นางสาวระพีภรณ์  นาคสี
7. นางสาวสาวิณี  มะนาวนอก
8. นางสาวสุนิสา  ทุมมี
 
1. นายอภิเชษฐ์  สุนทรส
2. นายวัฒนศักดิ์  พัฒนภูทอง
3. นายวุฒิไกร  มังคละคีรี
4. นางสุวัฒนา  เวฬุวนารักษ์
 
185 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กหญิงกมลชญา  พรมบุตร
2. เด็กหญิงกมลลักษณ์  นามมัน
3. เด็กหญิงจิรสุตา  นาโสก
4. เด็กหญิงชญามน  แสงสีดา
5. เด็กหญิงชุติการต์  วรสุวิทย์
6. เด็กหญิงณัฐณิชา  หาญมนตรี
7. เด็กหญิงบัณฑิตา  วงค์ธิ
8. เด็กหญิงพลอยนับพัน  วิเชียรสรรค์
9. เด็กหญิงวรรณวิสา  ชัชวาลย์ปรีชา
10. เด็กหญิงวันเพ็ญ  มณีทัศน์
11. เด็กหญิงศุภนันท์  ผางจันทะ
12. เด็กหญิงเพชราพร  เคนคม
 
1. นายปราการ  สีชมภู
2. นางสาวสุธานิจ  แสงหมื่น
3. นางสาวศุจินทรา  ริศด้วง
4. นางสาวไพลิน  พานิชเจริญ
 
186 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนวิทยา 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  อินสังข์
2. นางสาวชลดา  ผาบัง
3. เด็กหญิงดวงหทัยทิพย์  สมปิตะ
4. เด็กหญิงพรรณพร  หัดจันทร์
5. นางสาวพิมพกานต์  กงกตุ
6. เด็กหญิงพิมพ์พิลา  วงค์กระโซ่
7. เด็กหญิงพุธษดี  นะสาโร
8. เด็กหญิงฟ้าใส  ไชยโย
9. เด็กหญิงอภิญญา  ทองเจียว
10. เด็กหญิงอมรพรรณ  พันธะรังสี
11. เด็กหญิงอลิสา  ไตรมีแสง
12. เด็กหญิงแพรวา  อุ่นหล้า
 
1. นายวัฒนศักดิ์  พัฒนภูทอง
2. นายวุฒิไกร  มังคละคีรี
3. นางพัทยา  แจ๊คสัน
4. นายธงชัย   ศรีสวัสดิ์
 
187 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวณัฐวดี  พ่อลีละ
2. นางสาวพัชรินทร์  คำวุฒิ
3. นางสาวพิมพ์ลภัส  วงค์ตาผา
4. นางสาวรัชนีวรรณ  พุทธา
5. เด็กหญิงรามาวดี  พุ่มโยนก
6. นางสาวศรารัตน์  สองเมือง
7. นางสาวอรัญญาณี  ศรีวรสาร
8. นางสาวเอมิกา  โพนชัยยา
 
1. นายปราการ  สีชมภู
2. นางสาวสุธานิจ  แสงหมื่น
3. นายยมศักดิ์  บุญระมี
4. นางสาวศุจินทรา  ริศด้วง
 
188 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. นางสาวชลธิชา  คุตะโค
2. นางสาวทิตติยา  สาหัส
3. นางสาวนฤมล  บุราณเดช
4. นางสาวนลินี  มะสุใส
5. นางสาวนิตยา  คุตะโค
6. นางสาวรพีพร  อุ่นเทียมโสม
7. นางสาววรรณี  แสงปลั่ง
8. นางสาวสุดารัตน์  ต้อนโสกรี
9. นางสาวอรปรียากุล  เพ็ชรนนท์
10. นางสาวอรอุมา  กุจนา
 
1. นางสาวประภัสสรณ์  นครเขต
2. นางสาวธัญญลักษณ์  แดงบุตร
3. นายอานนท์  นนท์คำวงค์
 
189 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติกา  ชารีแสน
2. เด็กหญิงจิรัตกาล  หลงศรีภูมิ
3. เด็กหญิงชญานิศ  หอมสมบัติ
4. เด็กหญิงธิดารักษ์  จันโทวาท
5. เด็กหญิงธิติมา  โพธิ์กลสง
6. เด็กหญิงนริศรา  งอยผลา
7. เด็กหญิงนันทวัน  ไกยะฝ่าย
8. เด็กหญิงปรานปรียา  เพชรคีคาย
9. เด็กชายภานุพงษ์  เชื้อวังคำ
10. เด็กหญิงรมยกร  บุตรกัณหา
11. เด็กชายรัชชานนท์  สิมแสง
12. เด็กหญิงวรรณภา  คำมุงคุณ
13. เด็กหญิงสุธิดา  ศรีแสน
14. เด็กหญิงอัญชลี  ยตะโคตร
15. เด็กหญิงอารียา  วังทะพันธ์
16. เด็กหญิงเนตรดาว  มะโนรัตน์
 
1. นางอาระยะ  ตั้งวิกรัย
2. นางสาวคิดสา  สุขรี
3. นายอรรคพงษ์  สินเธาว์
4. นางสาวแน่งน้อย  วงค์ตาทำ
5. นางวงค์พยอม  ทองชัย
 
190 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นางสาวกมลพรรณ  ปัทวงค์
2. เด็กชายกอบเกียรติ  นนท์เข็มพรหม
3. นางสาวขวัญภิรมย์  เส
4. นางสาวจิตรฤดี  เดชทะศร
5. นางสาวจิตราภรณ์  สุวรรณมาโจ
6. นางสาวฉัตรติยา  พันจี
7. นายชินวัตร  กงกาหน
8. นางสาวณัฐิดา  ชนะพจน์
9. นางสาวนิติพร  นามบ้าน
10. นางสาวปริยดา  บุพศิริ
11. เด็กชายสัญชัย  นคะรังสุ
12. นางสาวสุนิสา  ดวงดูสัน
13. นางสาวสุวนิดา  บุญเทียม
14. เด็กชายสุเจตย์  สงคราม
15. นายอนันตไชย  แซ่โล่
16. นางสาวอรนุช  เข็มตูม
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  บัวสาย
2. นายเอกลักษณ์  ติระ
3. นางสาวณปภัทร  แก้วแสนชัย
4. นายนิธิพัฒน์  บัวผัน
5. นางสาวมัลลิกา  สีดาเดช
 
191 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 89.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. นายจีระศักดิ์  ธาดาสิงห์
2. นางสาวชญานิศ  หอมสมบัติ
3. นายชิณวัฒน์  วังทะพันธ์
4. นายณัฐพงษ์  พรหมพินิจ
5. นายทศพล  เสนาคำ
6. นายธวัธชัย  ศรีบุญเรือง
7. นางสาวบุษยมาส  สูญราช
8. นางสาวปทุมทิพย์  วังทะพันธ์
9. นายปัจฌาฎา  พ่อสียา
10. นางสาวพรรณวิภา  วงศ์ตาพรม
11. นางสาวพราวนภา  ภูกันดาร
12. นายภานุวัฒน์  วงค์ผาบุตร
13. นางสาวมาริษา  ปัญญาพ่อ
14. นางสาวอรุณรัตน์  บุตรดี
15. นางสาวอิศริญา  วังทะพันธ์
16. นางสาวเยาวลักษณ์  กำริสุ
 
1. นางอาระยะ  ตั้งวิกรัย
2. นางสาวคิดสา  สุขรี
3. นายอรรคพงษ์  สินเธาว์
4. นางสาวแน่งน้อย  วงค์ตาทำ
5. นางสาวนิตยา  จันทามี
 
192 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม 1. นางสาวกรรณภรณ์  เสนสุข
2. นายกฤตพรต  ทันบุญ
3. นายชัชพงศ์  อุ่นขาว
4. นางสาววรรณนิภา  ติยะบุตร
5. นายไพโรจน์  ปัญญาสาร
 
1. นางสาวอตินิภา  จิตมาตย์
2. นายรัชพล  พลราชม
 
193 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ 1. นางสาวชลธิชา  วงค์กระโซ่
2. นายนัตตพล  สมแพง
3. นายบริบูรณ์  ยางสิงอ้อ
4. นางสาวพรทิพย์  สิมพะราช
5. นายพัฐพงษ์  บาลลา
 
1. นายพงษ์ปัญญา  ญาณะนันท์
2. นางสาวชลิตา  พานเมือง
 
194 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงสุทราวดี  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงอรไพลิน  พ่ออามาตย์
 
1. นางนฏปพร  เหล็กจารย์
2. นางนภาพร  โพนเมืองหล้า
 
195 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กหญิงนารี  วงศ์รีลา
2. นางสาวภัทรภร  โพธิ์สุ
 
1. นางสาวสกลรัตน์  พันธุ์เวียง
2. นางสาวจันทนาทิพส์  เวฬุวนารักษ์
 
196 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กหญิงเกวลิน  นวลตา
 
1. MissGuo  Shan
 
197 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวพิชญ์สินี  เครื่องใต้
 
1. นางสุพร  สิงห์ศรี
 
198 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญญา  อยู่คง
 
1. นางสาวสุพรรษา  บุตรโยธี
 
199 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวพิณธารพลอย  สุริยนต์
 
1. นางสาวชนากานต์  อินทจักร์
 
200 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวมณีวรรณ  สีข้อน
 
1. นางสาวศศิวิมล  โพธิ์แก้ว
 
201 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 87.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นางสาวภัทรา  นาติโน
 
1. นางจิตตรา  สอนดา
 
202 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กหญิงดุสิตา  มาตยาคุณ
 
1. MissGu  Zhenzhen
 
203 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทมวิทยา 1. นางสาวเมย์วิกา  สมดีตี
 
1. นางสาวธนัฎฐา  วงษา
 
204 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวศิริวรรณ  วะราวัง
 
1. นางสุพร  สิงห์ศรี
 
205 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นายนัตพล  ยอดมงคล
 
1. Mr.Shoichi  Niwa
 
206 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นายกิติภพ  ฤทธิ์คง
 
1. นายสัณฐิติ  ทองน้อย
 
207 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 89.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวนววรรณ  แสนศรี
 
1. นายกฤษฎา  ไชยสี
 
208 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทมวิทยา 1. นางสาวณัฐนภา  ทองกันทม
2. นางสาวปัทมา  โมธรรม
3. นางสาววรรณพร  โพธิ์สว่าง
4. นางสาวสรวงสุดา  โพธิ์สว่าง
5. นางสาวเปียทิพย์  ทมถา
 
1. นางสาวธนัฎฐา  วงษา
2. นางสาววราภรณ์  ชัยเทศ
 
209 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 87.09 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวจีรนันท์  นันท์ดี
2. นายชาคริต  วงหาแทน
3. นางสาวธนัชชา  ต้นสูง
4. นางสาวภักดิพร  ลื่นกลาง
5. นางสาวศิริยากร  สุขศิริ
 
1. นางสุพร  สิงห์ศรี
2. MissGe  Chungan
 
210 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวกมลชนก  พิมทอง
2. นางสาวธัญนาฎ  แสงพรมชาลี
3. นายธิติวุฒิ  บุญโสม
4. นางสาวนริศรา  เทพประเสริฐ
5. นางสาวภัทรธร  นครวงค์
 
1. Mr.Keisuke  Kimura
2. นางสาวชนากานต์  อินทจักร์
 
211 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. นางสาวจิตราพร  น้อยนาง
2. นางสาวพันธุ์นิศา  โคตะบิน
3. นางสาวมินทร์ตา  มั่นแก่น
4. นางสาวรติมา  สุเมผา
5. นางสาวหัฏฐกาญจน์  เคนดง
 
1. นางลักขณา  โกษาแสง
2. นางสุพรรษา  บุตรโยธี
 
212 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 95.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นางสาวจารุวรรณ  ติโนชัง
2. นายธนพร  ละมุลมอญ
3. นางสาวปิยฉัตร  สุ่มมาตย์
4. นางสาวพิมพ์ชนก  บัวชุม
5. นางสาวอรนภา  ศรีแสง
 
1. นางจิตตรา  สอนดา
2. MissKang  DongHwa
 
213 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 86.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  พันธุ์ศรี
2. เด็กหญิงณิรชา  น้อยรังษี
3. เด็กหญิงวรัชยา  นาคเส้น
4. เด็กหญิงวิภาวี  วงศรีชู
5. นางสาวสุทธิดา  สิทธิ
 
1. นางลักขณา  โกษาแสง
2. นางสาวสุพรรษา  บุตรโยธี
 
214 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวยุพารัตน์  ทะนะไชย
2. นางสาวสุทธิสา  ยาเกิด
 
1. นางสาววันทนีย์  จันทร์หอม
 
215 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นางสาวนภาพร  นาหมีด
2. นางสาวนวรัตน์  กวนฮางฮอง
 
1. นางสาวโสภาพันธ์  คนตรง
 
216 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ 1. เด็กชายคมสัน  พรมศรีธรรม
2. เด็กชายชวัลวิทย์  อยู่แล้ว
3. เด็กชายนพรัตน์  สุวรี
4. เด็กชายนันทวิทย์  สีดี
5. เด็กชายอนิวัฒน์  โพธิ์ตา
6. เด็กชายเปรมปิติ  ทุมลี
7. เด็กชายเมธัส  ปีราตรี
8. เด็กชายโชคชัย  ฝ่ายชาวนา
 
1. นายภานุพงษ์  คำลือ
2. นายสรไกร  งามประเสริฐ
3. นางพิจิตตรา  วิชะนา
 
217 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายธนกร  รัตนะ
2. เด็กชายธีรภัทร  สมรฤทธิ์
3. เด็กชายนันทวุฒิ  นิที
4. เด็กชายพิพัฒน์  รังศรี
5. เด็กชายมนัสวิน  ศิริวงค์
6. เด็กชายมสัสนันท์  อภัยโส
7. เด็กชายวรากร  สมรฤทธิ์
8. เด็กชายสุรกิจ  จันทร์
 
1. นายพิชิต  นุเคาะกัน
2. นายทวีศักดิ์  สุธรรม
3. นายวีะะศักดิ์  สำราญเนตร
 
218 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 1. นายณพล  ปานนาค
2. นายทรงพล  ยุทธเนตร
3. นายนครชัย  มุลสุรินทร์
4. นายพิทวัฒน์  จิตมาตย์
5. นายอนิรุตต์  ฤาชา
6. นายอัครเดช  โคตรขวา
 
1. นางสาวจิรพรรณ  อุพร
2. นางวาสนา  ภาคนาม
3. นางสาวจินดารัตน์  ดาคำ
 
219 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ 1. นายชนาธิป  โคตรมิตร
2. นายธนาวุฒิ  จันแอ
3. นายภาณุ  โกษาแสง
4. นายศักดิ์ณรงค์  วะเกิดเป้ม
5. นายอดิศักดิ์  นาโควงค์
6. นายอาทิตย์  หล้าเพชร
 
1. นายชัยวัฒน์  โกษาแสง
2. นายสมสุข  ไชยมงค์
3. นายรัตนพันธ์   เจริญวงศ์
 
220 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 90.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นางสาวกรกนก   โกพลรัตน์
2. นางสาวกฤติกา  พ่ออามาตย์
3. นางสาวคูณศิริ  หูมแพง
4. นางสาวชลิตา  แสนโบราณ
5. นางสาวปฏิมา  สุระทร
6. นายภูษิต  ภูสีน้ำ
7. นางสาววิภาวดี  สุวอ
8. นางสาววีรยา  ปะนาโก
9. นางสาวศศิธร  อุโท
10. นายหัสดิศักดิ์  ใจมั่น
 
1. นายเทพพิทักษ์  เชื้อดวงผุย
2. นางวรีพร  บุพศิริ
3. นางสาวดารัตน์  ขันอาสา
 
221 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. นางสาวกิตติยา  บุดดาเคย
2. นางสาวจิราพร  อุบัวบล
3. นายณัฐพงษ์  อินอุเทน
4. นางสาวณัฐริกา  ประกิ่ง
5. นายธวัชชัย  วงแหวน
6. นางสาวปรียานันท์  วงษาเนาว์
7. นางสาวพักตร์วิภา  มูลศรีนวล
8. นางสาววัชราภรณ์  ชาสงวน
9. นางสาวศิริรักษ์  บินศรี
10. นายศิวัช  หืนกระโทก
 
1. นางมณีรัตน์  กายราช
2. นางใจปอง  เรืองศรี
3. นางประไพ  เหง้าน้อย
 
222 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  หินสองกอง
2. เด็กหญิงปาเกียว  รัตนะโคตร์
3. นางสาวพัสตราภรณ์  ไชยโคตร
4. เด็กหญิงอนงค์รดี  แก้วสำราญ
5. นายเจษฎา  เรือนนา
 
1. นางอังคณา  เมตุลา
2. นางสาวมณีรัตน์  วดีศิริศักดิ์
 
223 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา 1. นางสาวจันทร์ฉาย  สุขรี
2. นางสาวธนัชพร  สร้อยฟ้าง
3. นางสาวนิธาดา  ทิพย์วงค์
4. นางสาวพัชราภา  โกพลรัตน์
5. นางสาวศิริวรรณ  เชื้อสาทุม
 
1. นางสาวกัญญาภัค  พ่อสีชา
2. นางสาววรานาถ  กิมาลี
 
224 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นายธีรพัฒน์  อุปศรี
2. นางสาวภาณุรัตน์  สุธรรม
3. นายศราวุธ  พระสุวรรณ์
4. นางสาวสิทธรัตน์  ชาธิพา
5. นางสาวแทสติยา  ปรนศรี
 
1. นางอังคณา  เมตุลา
2. นางสาวมณีรัตน์  วดีศิริศักดิ์
 
225 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม 1. นางสาวชนพิชา  สบายพร
2. นายธนบูรณ์  นาทราย
3. นายรัตนะ  ดวงศรี
4. นายสมบัติ  ดวงศรี
5. นายอนันต์ชัย  ไถ้เงิน
 
1. นางอินทวี  กิจสมพงษ์
2. นางสาวบุศรินทร์  ประคำมินทร์
 
226 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. เด็กหญิงจันทัปปภา  บุพศิริ
2. เด็กหญิงวนิดา  เอกพันธ์
3. เด็กหญิงสยาภรณ์  มณีรัตน์
 
1. นางฐาปนีย์  จุติรักษ์
2. นางสาววัฒนะ  เกี้ยวมุก
 
227 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 1. เด็กชายณัฐภัทร  บุญทองเถิง
2. เด็กหญิงปนัฐดา  ยตะโคตร
3. เด็กชายราเชน  กิมาลี
 
1. นางนุ่มนวล  วงค์สุเพ็ง
2. นางสาววิมลรัตน์  สาทะโพน
 
228 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 1. นางสาวทับทิม  ทะวงษา
2. นางสาววรรณษา  สมชัย
3. นายสถิตย์  อินทร์โสม
 
1. นางนุ่มนวล  วงค์สุเพ็ง
2. นางมณีรัตน์  คร้อโนนแดง
 
229 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84.07 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 1. นางสาวขนิษฐา  ฝ่ายสะพือ
2. นางสาวปาริฉัตต์  แสนศรี
3. นางสาวสุดารัตน์  เชียงขวาง
 
1. นางสาวกรกนก   ยะพลหา
2. นางสาวปานสิริ   คงอุ่น
 
230 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุพนม 1. เด็กหญิงฐิติมา  ทัพขวา
2. เด็กชายพันธรัตน์  กุมลา
3. เด็กหญิงวรินยุพา  คำป้อง
 
1. นางกมรา  พรหมอารักษ์
2. นางถิรวรรณ  ชมพุด
 
231 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิยดา  โคตรศรีเมือง
2. เด็กหญิงยุวรี  หริ่งสิงห์หา
3. เด็กหญิงสุพัฒตรา  ปิลอง
 
1. นางภัสธนมนท์  อุ่นจันที
2. นางสาวกาญจนา  ใหลอุดี
 
232 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. นายชยานันท์  พวงดอกไม้
2. นางสาวณัฐฐาพร  ตันมูล
3. นายรัฐธรรมนูญ  อื้อสกุล
 
1. นายรชตะ  ขาวดี
2. นางสาวณัฐพร  รัตพันธ์
 
233 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกพิทยาคม 1. นางสาวน้ำทิพย์  วดีศิริศักดิ์
2. นางสาวปนัดดา  แสนสุภา
3. นางสาวอาธิตยา  แสนสุภา
 
1. นางสาวนันทภัค  แดงท่าขาม
2. นางฑญดา  วงศ์ตาผา
 
234 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กหญิงมัณฑนา  อ่อนพินา
2. เด็กหญิงเพชรไพลิน  วงศ์ศิริ
 
1. นางสาวศศิธร  บุญชวลิต
2. นายพรศักดิ์  วงศ์ศิริ
 
235 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กหญิงจีรกานต์  ผ่านสำแดง
2. เด็กหญิงชนัญฑิตา  ภูโคกหิน
 
1. นายวัชรพงษ์  บริเอก
2. นางสาวฤทัยวรรณ  วงศ์ณะรัตน์
 
236 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายธีรพงศ์  รังศรี
2. เด็กชายสุชาติ  วงศรีชู
 
1. นางอรอุมา  สมรฤทธิ์
2. นางสาวกรรณิการ์  สำราญ
 
237 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กหญิงกฤษณ์มนต์  ฉัตรวดีเลิศชัย
2. เด็กหญิงนริศรา  แก้วกิ่ง
 
1. นางสาวสายใจ  ทองพั้ว
2. นางจีรณินท์  ไชยคำ
 
238 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นายกฤษกร  ไชยคราม
2. นายราเชนทร์  แข็งขยัน
 
1. นายศักดิ์ชัย  หลวงละ
2. นายวีรชน  คำเห็น
 
239 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นางสาวทิพธัญญา  กิติศรีวรพันธุ์
2. นางสาวสุภาวดี  ประพัศรางค์
 
1. นางสาวชุติยรัชย์  ทาตะรัตน์
2. ว่าที่ร้อยตรีกานต์  จันทร์แดง
 
240 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กชายวงศกร  เรืองวรบูรณ์
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  จันทพัฒน์
 
1. นายนัฏฐพล  ปากดี
2. นางสาวฤทัยวรรณ  วงศ์ณะรัตน์
 
241 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ 1. เด็กชายปฏิภาน  หม่อมบ่าว
2. เด็กชายเสกสรร  วันดี
 
1. นางสาวโศภิตรา  คำเถื่อน
2. นายภาคภูมิ  นันนวน
 
242 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นางสาวกัลยาณี  คำเห็น
2. นางสาวดวงกมล  บัวบาน
 
1. นางสาวศศิธร  บุญชวลิต
2. นายพรศักดิ์  วงศ์ศิริ
 
243 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นายปรมินทร์  ทิพจ้อย
2. นายวุฑฒิกร  ขุนไชย
 
1. นายวัชรพงษ์  บริเอก
2. นายนัฏฐพล  ปากดี
 
244 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพศ  พิมพ์น้อย
2. นายธนโชติ  ตระกูลศักดิ์ศรี
 
1. นางสาวพิชามญชุ์  วงษ์สุรภินันท์
2. นายชัยรัตน์  เหี้ยทา
 
245 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าจำปาวิทยา 1. เด็กชายนิรวิทธ์  สีผาบ
2. เด็กชายสมชาย  วังอุปัดชา
 
1. นางรัชนี  สมรฤทธิ์
2. นายพรชัย  ตั้งธำรงธนวัฒน์
 
246 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุพนม 1. เด็กชายศุภณัฐ  บรรเทา
2. เด็กชายเพชรแท้  กระดังงา
 
1. นายพิทักษ์เกียรติ  บรรเทา
2. นายศิริพงษ์  โคกมะณี
 
247 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค้อวิทยาคม 1. นายทรงยศ  การุณ
2. นายรุ่งโรจน์   ตังเขีย
 
1. นายกันตภณ  โปวังสา
2. นายอาวรณ์  อนุญาหงษ์
 
248 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. เด็กชายวิรวัฒน์  อุติลา
2. เด็กชายอนัน  วะลับ
 
1. นายอนุวัฒน์  พูลแสวงทรัพย์
2. นายพลพรรค  คะสุดใจ
 
249 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กหญิงจิรชญา  ชาเรืองเดช
2. เด็กชายณัฐกฤช  การุญ
 
1. นางสาวชัชณี  คิดสร้าง
2. นายวัฒนา  ศรีสวัสดิ์
 
250 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 96.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุพนม 1. นายจิรเดช  ลำลอง
2. นายเจษฎา  ปู่มรัตน์
 
1. นางทศพร  โคกมะณี
2. นายชนินทร์  ทัศคร
 
251 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 89.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. นายกรวิทย์  ลิภา
2. นายพงษ์พัฒน์  สิทธิ
 
1. นายอนุวัฒน์  พูลแสวงทรัพย์
2. นายพศวัต  อินธิเสน
 
252 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะทายพิทยาคม 1. นายภัทรพล  สิมลา
2. นายภานุพงษ์  แสนโสม
 
1. นางรัชนียา  มูลชัย
2. นางสาวสุปราณี  พิชัยคำ
 
253 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลาปากวิทยา 1. นายพงษ์พิสุทธิ์  มวลปาก
2. นายศักดิ์อนันต์  แสนเมือง
 
1. นายธยา   เหล่ากกโพธิ์
2. นายอารียา  อุสาห์
 
254 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นายปรินทร  โคตรโยธี
2. นายสุทธิพงษ์  แสงสว่าง
 
1. นางสาวปานใจ  สุนา
2. นายวิเชียร  แก้วมณีชัย
 
255 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะทายพิทยาคม 1. นางสาววิลัยรัตน์  พุทธกัง
2. นายอนุพล  เชิดสังวาลย์
 
1. นางสาวสุปราณี  พิชัยคำ
2. นางรัชนียา  มูลชัย
 
256 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุพนม 1. เด็กหญิงปิยมาฑ  วงษ์ฝ้ายแดง
2. เด็กหญิงวราภรณ์  เรียบร้อย
3. เด็กชายสมรักษ์  ชลไพร
 
1. นางทศพร  โคกมะณี
2. นายศรายุทธ  เมืองคำ
 
257 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. เด็กชายธนภัทร  ศรีพรหม
2. เด็กชายริชาร์ด  เฮอเรร่า
3. เด็กชายศุภวิชญ์  จิตจักร
 
1. นายสุริยะ  วานะวงศ์
2. นายอดิศักดิ์  ภูนิละมัย
 
258 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา 1. นางสาวชลธิชา  แสนคำ
2. นางสาวธัญชนก  กุลบุตร
3. นางสาววิชุรีพร  ตั้งมั่น
 
1. นายสงกรานต์  ยืนยั่ง
2. นางอุษณา  ป้อมลิขิตกุล
 
259 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นางสาวพรรษมล  เพ็งคำ
2. นายวทัญญู  ทิพยศรี
3. นายอติชาต  เถาสุวรรณ
 
1. นายวัชรพงษ์  บริเอก
2. นางสาวฤทัยวรรณ  วงศ์ณะรัตน์
 
260 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม 1. นายฤทธิพร  แก้วบุดตา
2. นายวิรุตย์  กางคำ
 
1. นางสาวพิชามญชุ์  วงษ์สุรภินันท์
2. นายชัยรัตน์  เหี้ยทา
 
261 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนวิทยา 1. นายชยทัต  สุวรรณา
2. นายอนันต์  สีใสลา
 
1. นายนิติกร  คำชุม
2. นางสาวนันทกานท์  กงลีมา
 
262 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  ลือเพชร
2. เด็กชายสุทธิพร  บุตรสุวรรณ
3. เด็กชายอนุรักษ์  สิงห์งอย
 
1. นายพจนาถ  แดงพิบูลย์
 
263 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กชายชัยเฉลิม  สาขามุละ
2. เด็กชายพีรณัฐ  วีระนิพิฐกุล
3. เด็กชายวาคิมห์  โคตสมบัติ
 
1. นายพรศักดิ์  วงศ์ศิริ
2. นายวีรชน  คำเห็น
 
264 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา 1. นายกิตติศักดิ์  พันธุกาง
2. นายณัฐพงษ์  คำเพ็ง
3. นายธนากร  ปากสีมนต์
 
1. นายภานุพงษ์  พรหมวงศ์
2. นายประชิด  อัปมาโน
 
265 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นายติณณ์  ยามแย้ม
2. นายสถาพร  วงศ์ศิริ
 
1. นายศราวุธ  บุญปลอด
2. นายพรศักดิ์  วงศ์ศิริ
 
266 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นายธนพล  นิวงษา
2. เด็กชายสิทธิชัย  สิงห์สา
3. นายอนุศักดิ์  เผือกประพันธ์
 
1. นายพรศักดิ์  วงศ์ศิริ
2. นายศราวุธ  บุญปลอด
 
267 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นายกิตติภณ  คอนซ้าย
2. นายณัฐดนัย  สุวรรณวงค์
3. นายเกียรติศักดิ์  หลวงกลาง
 
1. นายพรศักดิ์  วงศ์ศิริ
2. นายวีรชน  คำเห็น
 
268 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นายกฤตยชญ์  สุธรรม
2. นายพิทักษ์พงศ์  พายุบุตร
3. นายเฉลิมพล  แซ่โล้
 
1. นายวัชรพงษ์  บริเอก
2. นายนัฏฐพล  ปากดี
 
269 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา 1. เด็กชายกิตติภณ  ท้าวนาง
2. เด็กชายภูวนาถ  เขียวอ่อน
3. เด็กชายสิริวัฒน์  ตกพันธ์
 
1. นายภานุพงษ์  พรหมวงศ์
2. นายภานุเดช  คำชนะ
 
270 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ 1. เด็กชายทนงศักดิ์  โคตรสา
2. เด็กชายธนาวุฒิ  มั่นทอน
3. เด็กชายสุทธวีร์  บุญเรือง
 
1. นายพชรวัฒน์  ศรีสุราช
2. นายสิทธิชัย  อาทิตย์ตั้ง
 
271 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นายณัฐนนท์  ใจปิง
2. นายพงษ์สิทธิ์  ติยะบตร
3. นายอภิสิทธิ์  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวฤทัยวรรณ  วงศ์ณะรัตน์
2. นายสอนชัย  วังวิสัย
 
272 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ 1. นายธนดล  อินทา
2. นายปรมินทร์  ชามาตร
3. นายรติพงษ์  ดีผาง
 
1. นายพชรวัฒน์  ศรีสุราช
2. นายเชาวลิต  ยิ้มแย้ม
 
273 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงจิราภา   วงศ์กาฬสินธุ์
2. เด็กหญิงณริสา   เข็มขาว
3. เด็กหญิงบัณฑิตา   แก่นจันทร์
 
1. นายสงกรานต์  ยืนยั่ง
2. นางอุษณา   ป้อมลิขิตกุล
 
274 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา 1. นางสาวทิวารัตน์  ธนะครุฑ
2. นางสาวปรียานุช  สุกใส
3. นายพีระพล  อุประ
 
1. นายสงกรานต์  ยืนยั่ง
2. นางอุษณา  ป้อมลิขิตกุล
 
275 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กชายนนทวัช  อุปพงษ์
2. เด็กชายปุลิน  โทษา
3. เด็กชายสัมฤทธิ์  คำวงค์
 
1. นายเอกภพ  ใจสุข
2. นายสันติศักดิ์  หงษ์ภักดี
 
276 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนวิทยา 1. นายกิตติชัย  ไตรมีแสง
2. เด็กชายธีระพัทธ์  โพธิ์ศรี
3. นายวิทวัส  มาณะเสน
 
1. นายวีระชัย  คำแพงดี
2. นางสุวัฒนา  เวฬุวนารักษ์
 
277 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกพิทยาคม 1. นายภานุวัฒน์  ศรีสุธรรม
2. นายวีระพล  วงค์คะสุ่ม
3. นายอนุพงษ์  เจนตลอด
 
1. นายวิโรจน์  แก้วพิกุล
 
278 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนวิทยา 1. นายจารณ  ดอกไม้เทศ
2. นายธนบัตร  ศรีสาพันธ์
3. นายวันเฉลิม  จันปลิว
 
1. นายวีระชัย  คำแพงดี
2. นายวาทิต  เสนสาร
 
279 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงผัลย์ศุภา  มัครมย์
2. เด็กหญิงระวีพรรณ  ประโท
3. เด็กหญิงศศินภา  ลาดี
 
1. นางสนิฎา  พระเสนา
2. นางสาวอรุณรัตน์  บุพศิริ
 
280 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค้อวิทยาคม 1. เด็กหญิงพัสพร  อนุญาหงษ์
2. เด็กหญิงมัลลิกา  อนุญาหงษ์
3. เด็กหญิงรัตติกาล  อนุญาหงษ์
 
1. นายอาวรณ์  อนุญาหงษ์
2. นายวีระชัย  ศรีงาม
 
281 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นางสาวจิรนันท์  สุทธิอาคาร
2. นางสาวน้ำฝน  ใจหาญ
3. นางสาวสาวิตรี  สุทธิอาคาร
 
1. นางมาลินี  วรรณวงศ์
2. นางสาวสุดาทิพย์  ถวิลไพร
 
282 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นางสาวปิยนุช   มงคล
2. นางสาวมินตรา  ปู่ฝ้าย
3. นางสาวสุกัญญา   บุญเรือง
 
1. นางเอื้องจิตร  จันทร์กล่ำ
 
283 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงธิดาภา  พลมาตย์
2. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  ขจัดมลทิน
3. เด็กหญิงรัตติกาล  ตะวังทัน
4. เด็กหญิงวรรณิษา  แสงสุวรรณ
5. เด็กหญิงสุพรรษา  แสงสุวรรณ
6. เด็กหญิงอุ้มธิดา  สุผาวัน
 
1. นายอาคม  ชื่นตา
2. นางนิมมาน  ชื่นตา
3. นางสาวพรรณี  อุ่นชัย
 
284 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. นายณัฐดนัย  มาปัน
2. เด็กหญิงณัฐภรณ์  เหลินต้ายซ้าย
3. เด็กหญิงณัฐริกา  คาระวงค์
4. เด็กหญิงมัลลิกา  เหล่าเลิศกุล
5. นางสาววรรณพร  วงษาดี
6. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เสนาสี
 
1. นางทิพย์วรรณ  สมยา
2. นางสาวหงษ์สุดา  สุวรรณมาโจ
3. นางสาวคนึงนิตย์  อุ่นเทียมโสม
 
285 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. นางสาวกชมล  ใจอารีย์
2. นางสาวนภาลัย  มาปัน
3. นายพัฒน์พงศ์  อุปสุ
4. นางสาววรัญญา  วงษาพัด
5. นางสาวศิริวัฒนา  ต้อนโสกรี
6. นางสาวสุภัสสร  นนท์เหล่าพล
 
1. นางทิพย์วรรณ  สมยา
2. นายศักดิ์ดา  สมยา
3. นางสาวคนึงนิตย์  อุ่นเทียมโสม
 
286 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกพิทยาคม 1. นางสาวจิดาภา  พ่อค้าช้าง
2. นางสาวจิราภัทร  แสนสุภา
3. นางสาวจิรารัตน์  ใจตรง
4. นายชัยยา  วงค์ตาแสง
5. นางสาวปัทมา  ซอสูงเนิน
6. นางสาวรุจิรา  พะตะเพ็ง
 
1. นางเพ็ญประภา  ศรีหาวงษ์
2. นางเบญจภรณ์  นาคนิล
 
287 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงปาริชาติ  มาลุคะ
2. เด็กชายพงษ์พัฒน์  โกพลรัตน์
3. เด็กหญิงพรรณิภา  ชากิจดี
 
1. นางอุษณา  ป้อมลิขิตกุล
2. นางฤดี  อุปรินทร์
 
288 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  แก่นคำ
2. เด็กหญิงชฎารัตน์  ชาวดอน
3. เด็กหญิงนภัสสร  นนทะการ
 
1. นายนัฐทรย์  สามารถ
2. นางสาวพยอม  ไชยเพ็ชร
 
289 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ 1. นางสาวกวรรณรัตน์  ทองหนองยาง
2. นางสาวนิติพร  สุนิกร
3. นางสาวศศิธร  โกพล
 
1. นางสาวพิชันนิสา  เดชาเลิศ
2. นางสาววีระยา  ศรีสุวงค์
 
290 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นางสาวจีรัชยา  นครังสุ
2. นางสาวณัฐริกา  สุขทองสา
3. นางสาววราภรณ์  ชนะพจน์
 
1. นายนัฐทรย์  สามารถ
2. นางสาวพยอม  ไชยเพ็ชร
 
291 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กหญิงณัฐวีย์  แรงฤทธิ์
2. เด็กหญิงดาหลา  มุทา
3. เด็กหญิงศิริมา  ยะมา
 
1. นายสมศักดิ์  วดีศิริศักดิ์
2. นางสาวสาวิตรี  อุทำกา
 
292 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุพนม 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  จันทะนะ
2. เด็กหญิงลลิตตา  ทองกระจ่าง
3. เด็กหญิงสุนิตา  วงษ์ขัน
 
1. นายจริยา  โสมสุข
2. นางสาวชนิตพร  ทัศคร
 
293 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุพนม 1. นางสาวชลธิฌา  พลหนองหลวง
2. นางสาวนุชจรี  พ่อหลอน
3. นางสาวอรพิณ  มูลผาลา
 
1. นายจริยา  โสมสุข
2. นางสาวชนิตพร  ทัศคร
 
294 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85.76 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม 1. นางสาวประวีณา  ทันบุญ
2. นางสาวสุรารักษ์  ทันบุญ
3. นางสาวเปรมจิตร  สุขสำราญ
 
1. นายสมหมาย  จำเริญเศษ
2. นางนิตยา  บุพศิริ
 
295 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. เด็กหญิงฐิรการ  หัดระสา
2. เด็กหญิงนันทิยา  วดีศิริศักดิ์
3. เด็กหญิงวรรณภา  ศรีเรียงสา
 
1. นางสาวรัศมี  พิมพ์น้อย
2. นายมนัส  บุตคุป
 
296 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรวดี  ต้นนาดี
2. เด็กหญิงปวริศา  โชติศรี
3. เด็กหญิงวิภาวรรณ  โคตะทัน
 
1. นางสาววิมลสิริ  กันทาธรรม
2. นางปวีนา  พนมอุปถัมภ์
 
297 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นางสาวนิดา  สมพรม
2. นางสาวภัสสร  ดวงภักดี
3. นางสาวมัลลิกา  รังศรี
 
1. นางดิราณี  สุพันธมาตย์
2. นางวิลัยลักษณ์  จันทะขิน
 
298 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม 1. นางสาวนาฏยา  ชาพล
2. นางสาวรัตนาภรณ์  สุริย์พุธ
3. นางสาวอนงค์นาง  แสนเขื่อน
 
1. นางวาสนา  นามสง่า
2. นางสาวศิรินารถ  แสนคำ
 
299 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แปทา
2. เด็กหญิงมลิกา  อินแสงแวง
3. เด็กหญิงแพรวนภา  พิมพา
 
1. นางเกศริน  ศรีทวีกาศ
2. นายดลฤทัย  ศรีทวีกาศ
 
300 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงนันทนา  สิงห์ไกร
2. เด็กหญิงปิยะพร  สอนเณร
3. เด็กหญิงวรรวสา  ยุระรัตน์
 
1. นางสาวหงษ์สุดา  สุวรรณมาโจ
2. นางสาวกัลยา  ศรีวิเศษ
 
301 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม 1. นางสาวปิยะธิดา  แสนคำ
2. นายวรกันต์  สมจี
3. นางสาวเสาวลักษณ์  พนาจันทร์
 
1. นางนิษฐ์ธรีย์  สุริยนต์
2. นางกฤษณา  ขันตี
 
302 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 1. นางสาวรัศมี  คะสา
2. นางสาวอริสา  ป้องดู่
3. นายเมธี   คะสา
 
1. นางนิยม  บุญมีทองอยู่
 
303 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  ประสานศักดิ์
2. เด็กหญิงพรชนก  ผาอิดดี
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  คำเสียง
 
1. นางสาวมณีรัตน์  วดีศิริศักดิ์
2. นางสาวอัญชลี  เจริญวงศ์
 
304 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กหญิงฐิตาพร  ธะนะเหล่า
2. เด็กหญิงปุณยวีร์  บุพศิริ
3. เด็กหญิงพิยดา  สุมาลัย
 
1. นางสุดาวัลย์  อัมพุนันท์
2. นางสาวพจนา  พงสิทธิศักดิ์
 
305 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม 1. นางสาวชนิตา  อินาลา
2. นางสาวพัชราภรณ์  วงสีลา
3. นางสาวศรัญญา  อินาลา
 
1. นางนิษฐ์ธรีย์  สุริยนต์
2. นางกฤษณา  ขันตี
 
306 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะทายพิทยาคม 1. นางสาวขนิษฐา  แสนโสม
2. นางสาวปนัดดา  แสนโสม
3. นางสาวปานชีวา  สุขวัน
 
1. นางสาวจีราพร  พานิจ
2. นางสาวนภัสนันท์  ศรีจรูญ
 
307 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลาปากวิทยา 1. เด็กหญิงกนิษฐา  สิงเรือง
2. เด็กหญิงนรีกานต์  นันชนะ
3. เด็กหญิงวรภรย์   บัวทองจันทร์
 
1. นายจักรินทร์  ชื่นค้า
2. นางสาวภัทรภร  อัคฮาด
 
308 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ดายังยุธ
2. เด็กหญิงเย็นฤดี  สิงห์งอย
3. เด็กหญิงเหมือนฝัน  แสงบา
 
1. นางพิสมัย  พรรณวงศ์
2. นางสาวปราณีต  พรรณวงศ์
 
309 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ 1. นายดนุนันท์  มาปัน
2. นางสาวศิริวรรณ  อินมะวงษ์
3. นายสายัณห์  คนยืน
 
1. นางสาววีระยา  ศรีสุวงค์
2. นางสาวพิชันนิสา  เดชาเลิศ
 
310 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นางสาวปนัดดา  วงค์คำ
2. นางสาวหฤทัย  แสนเยีย
3. นางสาวอรนัญ  บุพศิริ
 
1. นางพิสมัย  พรรณวงศ์
2. นางสาวปราณีต  พรรณวงศ์
 
311 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม 1. เด็กหญิงทิวานนท์  ทวีวัฒน์
 
1. นางสาวคลียาภัทร์  อาษาวัง
 
312 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณะ  พุทธโส
 
1. นางสาวเนตรนภา  อินทรักษ์
 
313 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิรญา  ฝ่ายเพีย
 
1. นางสาวสุทธิดา  เชื้อชาติ
 
314 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม 1. เด็กชายกฤติพงษ์  สินชู
2. เด็กชายปวริศ  หม้วยนอก
3. เด็กชายยอดชาย  เสนนันท์
 
1. นางสาวสุทธิดา  เชื้อชาติ
2. นายธานินทร์  โฮมสอน
 
315 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 1. เด็กหญิงปภัสสร  บัวเกตุ
2. เด็กหญิงสุพิชญา  พุทธโส
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุริวงค์
 
1. นางจันทร์ธิดา  สารรัตน์
2. นางสาวเนตรนภา  อินทรักษ์
 
316 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม 1. นายชัยสิทธิ์  พิลาพอง
2. นายนิพนธ์  พลอาษา
3. นายสถาพร  พ่อเพียโคตร
 
1. นางสาวสุทธิดา  เชื้อชาติ
2. นางจารุวรรณ  อินปากดี
 
317 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม 1. นายภากรณ์  หล้าดี
 
1. นางสาวพิชามญชุ์  วงษ์สุรภินันท์
 
318 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นายเอกภาพ  รุ่งเรือง
 
1. นายเศรษฐบุตร  รัตนวงศ์
 
319 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  หอมจันทร์
 
1. นางสาวนันทวันท์  แช่มขุนทด
 
320 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์  เกตกุมศรี
 
1. นางจันทร์ธิดา  สารรัตน์
 
321 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามผงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ผางคนรัก
 
1. นางสาวกนกกานต์  ศรีสมัคร
 
322 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เจี้ยนยุฮะ
 
1. นางรจนา  ขันทะชา
 
323 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังยางวิทยาคม 1. เด็กชายธนพล  บุตรดี
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  โคตรตาแสง
 
324 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทมวิทยา 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ลิ่วไธสง
 
1. นางชลาลัย  ศรีรัตน์
 
325 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังยางวิทยาคม 1. นายนิมิตร  ไก่สะแก้ว
 
1. นายไชยันต์  ศรีสุวะ
 
326 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ 1. นายกำชัย  ดีปาน
 
1. นางสาววีระยา  ศรีสุวงค์
 
327 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  คำใหญ่
 
1. นางรจนา  ขันทะชา
 
328 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทมวิทยา 1. นางสาววัชรินทร์  ยาลัย
 
1. นางวิภาวรรณ  การมงคล
 
329 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กชายชนวีร์  พิมพ์ปรุ
2. เด็กชายธีรศักดิ์  พ่อบุตรดี
 
1. นางสาวชัยณรี  แสนเลิง
2. นางยินยอม  สุขเกษม
 
330 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 1. เด็กชายธนาโชค  นิลภูมิ
2. เด็กหญิงวราภรณ์  อุรัง
 
1. นายธนชาต  แสงจันทร์
2. นายชัยวิชญ์  เข็มปัญญา
 
331 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กหญิงภัคจิรา  วงศ์นะรัตน์
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  นัยวัฒน์
 
1. นางสาวชัยณรี  แสนเลิง
2. นางยินยอม  สุขเกษม
 
332 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลาปากวิทยา 1. นายปฏิภาณ  นามเวช
 
1. นางสาวงามตา  ชาแท่น
2. นายจักรินทร์  ชื่นค้า
 
333 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม 1. เด็กชายชาคริต  โมรัตน์
2. เด็กชายพีระเดช  พลเชียงขวาง
 
1. นางจุฑาทิพย์  ศรีนา
2. นางรัชนี  พรมอารักษ์
 
334 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 1. เด็กชายฐาปกรณ์  ทั่งทน
2. เด็กชายธวัชชัย  จวนสาง
 
1. นางจันทร์ธิดา  สารรัตน์
2. นางสาวเนตรนภา  อินทรักษ์
 
335 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. เด็กชายทวีวัฒน์  ลำมะสะ
 
1. นายกฤษณา  โกษาแสง
 
336 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. เด็กชายภูวนาศ  บัวสาย
 
1. นายพรพิภพ  สัมพันธ์
 
337 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค้อวิทยาคม 1. นายจักรรินทร์  รัตนะ
 
1. นายสุพจน์  หงษ์สิงห์
 
338 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นายณัฐกิตต์  วรรณวงค์
 
1. นายจักรพรรดิ  พรหมโส
 
339 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ 1. เด็กชายเจษฎา  ตะวังทัน
 
1. นายอรรถพงษ์  อรรคศรีวร
 
340 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงศ์  อุตโรกุล
 
1. นายกฤษณา  โกษาแสง
 
341 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นายบัณฑิต  เชื้อเมืองแสน
 
1. นายจักรพรรดิ  พรหมโส
 
342 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนวิทยา 1. นายธีรเทพ  กงกตุ
 
1. นายวุฒิไกร  มังคละคีรี
 
343 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กชายชินวัตร  พรหมอารักษ์
 
1. นายณัฐดนัย  ศรีโท
 
344 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. เด็กชายอดิศร  ระวัตร
 
1. นายอนุสรณ์  อธิสุมงคล
 
345 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 1. นายศรัณย์  ยะภักดี
 
1. นายคมกฤช  คะปัญญา
 
346 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นางสาวนันฐิกา  ตราเงิน
 
1. นายพรพิภพ  สัมพันธ์
 
347 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. เด็กชายอรรถกร  แก้วมณีชัย
 
1. นายพรพิภพ  สัมพันธ์
 
348 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. เด็กชายพงศธร  ทาหลง
 
1. นายตะวัน  พาเหนียว
 
349 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค้อวิทยาคม 1. นายอรรถพล  อินทริง
 
1. นายสุพจน์  หงษ์สิงห์
 
350 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นายธนวัฒน์  มหุวัน
 
1. นายพรพิภพ  สัมพันธ์
 
351 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 91.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นางสาวกริษฐา  สาแดง
2. เด็กชายกิติศักดิ์  ผาท้าย
3. เด็กหญิงกุลธิดา  ดวงดูสัน
4. นางสาวจารุพักตร์  พรมปิด
5. นายจิรวัฒน์  กิติศรีวรพันธุ์
6. นายจุลพงศ์  นาสูงชน
7. เด็กชายชลิต  มูลโคตร
8. นายณัฐกิตต์  วรรณวงค์
9. นายณัฐวัตร  จันทรวงศ์
10. นายทศพล  ศรีวงษา
11. นายนัฒวิน  จันดาประดิษฐ์
12. นายบัณฑิต  เชื้อเมืองแสน
13. นายปฏิพล  อนุภาพ
14. นางสาวปภัสสร  จันดา
15. นางสาวประติมากร  กล่อมเกลี้ยง
16. นางสาวปรียานุช  พองไสยา
17. นายปิติภัทร  พิมพ์พงษ์
18. เด็กหญิงพัชรินทร์  มาดา
19. นางสาวยุพยงค์  ยุระชัย
20. นางสาววริษา  จำชาติ
21. นางสาววัชราภรณ์  อ่อนคำมา
22. นายศรัณยู  เหล่าคะเณย์
23. นายศรัณย์  แสงราช
24. นายศรายุทธ  คณะพันธ์
25. เด็กชายศุภณัฐ  แก้วภูมิแห่
26. นางสาวสุกัญญา  เศษเพ็ง
27. เด็กหญิงสุภัฐสร  เผือกพันธ์
28. นายอภิสิทธิ์  มะสุใส
29. นางสาวเรืองรอง  กระพรม
30. นายโชคอนันต์  ขุนศรี
 
1. นางจันทร  รัศมี
2. นางสาวบุญพร  บุญคำ
3. นายจักรพรรดิ  พรหมโส
4. นายอานนท์  นนท์คำวงค์
5. นายศราวุธ  บุญปลอด
6. นางสาวนภา  แพงดี
7. นายอภินิตย์  บุญตา
 
352 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 84.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  มะนาวนอก
2. เด็กชายกิติพงศ์  แก้วบัวขาว
3. เด็กหญิงกุลธรา  พรมเกษร
4. นายจักรกฤษ  ดาบุตร
5. นายจิตติกรณ์  โพธิมน
6. นางสาวจินตนา  บุญพิมพ์
7. เด็กหญิงชลดา  สีใส
8. นายชาคริต  ยอยงค์
9. นายดนุสรณ์  บุญยศ
10. เด็กหญิงดวงหทัยทิพย์  สมปิตะ
11. นายธีรเทพ  กงกตุ
12. นายนที  ภูลายยาว
13. นางสาวปริญญา  บุตตะโค
14. นางสาวพิมพกานต์  กงเกตุ
15. เด็กหญิงพิมพ์พิลา  วงค์กระโซ่
16. นายพิเชษชัย  เอกพันธ์
17. เด็กหญิงฟ้าใส  ไชยโย
18. นางสาวภาณุรัตน์  เม็งมุ้ย
19. นายรชตะ  ชัยยะ
20. นางสาวระพีภรณ์  นาคสี
21. นางสาวระวิวรรณ  แก้วมณี
22. นายรัตนพล  ชนะพจน์
23. นางสาวสาวิณี  มะนาวนอก
24. นางสาวสุนิสา  ทุมมี
25. นายสุรชาติ  ทะโคดา
26. นางสาวสุวนันท์  ชนะพจน์
27. นายอนุวัต  บุตรดี
28. นายอรรถชัย  อุดมดี
29. นางสาวอรวรรณ  กันเกียน
30. นายเกียรติศักดิ์  ทะนะไชย
 
1. นายอภิเชษฐ์  สุนทรส
2. นายวัฒนศักดิ์  พัฒนภูทอง
3. นายวุฒิไกร  มังคละคีรี
4. นางสุวัฒนา  เวฬุวนารักษ์
5. นางพัทยา  แจ๊คสัน
6. นายธงชัย   ศรีสวัสดิ์
7. นายวีระชัย  คำแพงดี