สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย และโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 73 เงิน 10 1. เด็กชายชัยกมล  กองสุวรรณ
2. เด็กชายธนากรณ์  เอิบอิ่ม
3. เด็กชายธีรวัฒน์  มะเสนัย
 
1. นายปิยะพันธ์  ชัยเสนา
2. นางนิตยา  บุพศิริ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 79.83 เงิน 7 1. เด็กชายจักรพันธ์  แสงไผ่แดง
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  วะลับ
3. นางสาวณัฐธิดา  นันตา
4. เด็กหญิงธนพร  คะสุดใจ
5. เด็กหญิงนัทธภรณ์  บุสะอาด
6. นางสาวรัตนา  ทันบุญ
7. นางสาววันวิสาข์  คะสุดใจ
8. เด็กหญิงวิภาวดี  นวนแย้ม
9. นางสาวสุกัญญา  คุยพร
10. เด็กหญิงเขมิกา  ปัญญาสาร
 
1. นายทำนอง  คะสุดใจ
2. นางสาวกาญจนา  โฮกอ่อน
3. นางสาวอทิตยา  สุระแสง
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72 เงิน 9 1. นายกมล  คำชนะ
2. นางสาวสายธาร  คำชนะ
 
1. นายพิชาญ  นามโคตร
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กชายชัยชนะ  วงษาเนาว์
 
1. นายกฤษฎา  จันทร์แก้ว
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 72 เงิน 11 1. เด็กหญิงกระต่าย  แสงไผ่แดง
2. เด็กหญิงณัฐเนตร  จิตรเอก
 
1. นายผราวุธ  แสนโสม
2. นางนิตยา  บุพศิริ
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78.5 เงิน 8 1. นายศุภกิตติ์  ทันบุญ
2. นายสุริยะ  คำชนะ
 
1. นายผราวุธ  แสนโสม
2. นางนุจรินทร์  ดอนทราย
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชนะศึก  นามตาแสง
2. เด็กชายประกอบ  เสนสุข
 
1. นายผราวุธ  แสนโสม
2. นายกฤษฎา  จันทร์แก้ว
 
8 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 79.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพีรสรรค์  ปัญญาสาร
 
1. นายรัชพล  พลราชม