สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย และโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 14 1. เด็กชายณันทพล  พ่อไชยราช
 
1. นางนริศรา  อินปากดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 87 ทอง 8 1. นางสาวสุภาวดี  เรืองเกษม
 
1. นางนริศรา  อินปากดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 12 1. นางสาวดาราวดี  ชนะสุข
 
1. นางนริศรา  อินปากดี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 -1 -    
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง 16 1. นางสาวกนกพร  ธน.อุตร
 
1. นางนริศรา  อินปากดี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 75.25 เงิน 10 1. นางสาววชิราภรณ์  อุทรักษ์
 
1. นางนริศรา  อินปากดี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77 เงิน 10 1. นางสาวศศินา  สนใหม่
 
1. นางนริศรา  อินปากดี
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายภูวดล  ศิริวงส์
 
1. นายวรธน  เอกทินวัฒน์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 17 1. นายวุฒินันท์  ธรรมเม
 
1. นายธีระพงศ์  แสนคำ
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กชายนครปฐม  นาพินิจ
2. เด็กหญิงศิโรรัตน์  ศรีขันธ์
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  ชาศรี
 
1. นางเนตรนิมิตร   วาทะวัฒนะ
2. นางจัตุพร  สุดตานนท์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 9 1. นางสาวณัฐสุดา  คณานันท์
2. นายศิริชัย  คำจันทร์
3. นางสาวอุไรวรรณ  นนท์เข็มพรหม
 
1. นางปานฤทัย  บัวชุม
2. นางจัตุพร  สุดตานนท์
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76.8 เงิน 10 1. นางสาวจุไรวรรณ  เสโนฤทธิ์
2. นางสาวศิริวรรณ  แพนสิงห์
3. นางสาวเบญจมาศ  ภูวนาชัย
 
1. นางปานฤทัย  บัวชุม
2. นางจัตุพร  สุดตานนท์
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.33 ทอง 6 1. เด็กชายทวีจิต  ภูมิลา
2. เด็กชายเชษฐา   ธ.น.เฮือง
3. เด็กหญิงเมทินี  ชาศรี
 
1. นางปานฤทัย  บัวชุม
2. นางเนตรนิมิตร วาทะวัฒนะ  วาทะวัฒนะ
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81.2 ทอง 8 1. นางสาวชนพิชา  คำมี
2. นายธวัชชัย  ธ.น.ดี
3. นางสาวศิริลักษณ์  สำนักดี
 
1. นางปานฤทัย  บัวชุม
2. นางจัตุพร  สุดตานนท์
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 68.5 ทองแดง 7 1. นายณัฐวัฒน์  ศรีสุข
2. นายสุรเชษฐ์  วงศ์แสงสอน
 
1. นางปานฤทัย  บัวชุม
2. นางเนตรนิมิตร   วาทะวัฒนะ
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.8 ทอง 14 1. เด็กชายวีรภัทร  สนโต
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  นันทะพา
 
1. นางจุรีรัตน์  แมดจ่อง
2. นางสาววิไรรัตน์  ไชยอาคม
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.75 ทอง 6 1. นายนพกรณ์  มัชยา
2. นางสาวศศิภา  แก่นจันทร์
 
1. นายดำรงค์ศํกดิ์   ศรีปัดสา
2. นายภาณุวัฒน์  โกพลรัตน์
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 -1 - 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พ่อหลอน
2. เด็กหญิงบุษบา  โยยัญติ
3. เด็กหญิงปวีณา  นาพินิจ
4. เด็กหญิงพิริยาภรณ์  ธงวาส
5. เด็กหญิงมณฑิตา  คำจันทร์
6. เด็กหญิงศศินา  สิงห์
7. เด็กหญิงสุพรรษา  วิจิตรพงษ์
8. เด็กหญิงเปรมฤดี  สุขโต
9. เด็กหญิงแขมิกา  เพ็ชรรัตน์
10. เด็กหญิงโยษิตา  มุลผาลา
 
1. นายดำรงค์ศักดิ์  ศรีปัดสา
2. นางจุรีรัตน์  แมดจ่อง
3. นางสาววิไรรัตน์  ชัยอาคม
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกมลชนก  แพนสิงห์
2. เด็กชายรัชพล  โคคินี
 
1. นายวิโรจน์  พานโฮม
2. นางสาวยุวดี  ซุยลุย
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพลรัตน์  บุญรัตน์
 
1. นายวิโรจน์  พานโฮม
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง 8 1. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์   ลำทอง
 
1. นายวิโรจน์  พานโฮม
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.66 ทอง 5 1. นางสาวศศินา  เกตุจุนา
 
1. นายวิโรจน์  พานโอม
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงมุทิตา  พรหมนิล
 
1. นายวิโรจน์  พานโฮม
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 63.67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงชนมน   ทาสมบูรณ์
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  อรรคศรีวร
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72.5 เงิน 7 1. นางสาวจุรีรัตน์  บุตรดี
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  อรรคศรีวร
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายมณเทียร  พากเพียร
 
1. นายวิโรจน์  พานโฮม
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 66.6 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงสุจิรา  คะสา
 
1. นางสาวอนงค์  ศรีชาหลวง
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  โคตะ
 
1. นางสาวอนงค์  ศรีชาหลวง
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 43.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธัญญารัตน์  ธ.น.ผาง
 
1. นางสาวอนงค์  ศรีชาหลวง
 
30 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   พูลประสาร
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ก๋องคำ
3. เด็กหญิงณัฐณิชา   เข็มขาว
 
1. นายสงกรานต์  ยืนยั่ง
2. นางอุษณา   ป้อมลิขิตกุล
 
31 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลธิชา  แสนคำ
2. นางสาวธัญชนก  กุลบุตร
3. นางสาววิชุรีพร  ตั้งมั่น
 
1. นายสงกรานต์  ยืนยั่ง
2. นางอุษณา  ป้อมลิขิตกุล
 
32 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายระเด่นศักดิ์   ฝาระมี
2. เด็กชายศิริวัฒน์   ธน.ครุฑ
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์   ศรีดี
 
1. นายสงกรานต์  ยืนยั่ง
2. นางอุษณา   ป้อมลิขิตกุล
 
33 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีรพลชัย   แพงแสน
2. นายนิติศาสตร์   ธงวาส
3. นายภาณุพงศ์   จันทร์แดง
 
1. นายสงกรานต์  ยืนยั่ง
2. นางฤดี  อุปรินทร์
 
34 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธราเทพ  ภวภูตานันท์
2. เด็กชายธีรพงษ์  เมืองนอก
3. เด็กชายเอกนฤน  วรชิน
 
1. นายสงกรานต์  ยืนยั่ง
2. นางอุษณา   ป้อมลิขิตกุล
 
35 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธัญญารัตน์   ธ.น.ผาง
2. นายพิเชษฐ์  โกพลรัตน์
3. นางสาวเนตรวิภา   ธ.น.โสม
 
1. นายสงกรานต์  ยืนยั่ง
2. นางอุษณา   ป้อมลิขิตกุล
 
36 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราภา   วงศ์กาฬสินธุ์
2. เด็กหญิงณริสา   เข็มขาว
3. เด็กหญิงบัณฑิตา   แก่นจันทร์
 
1. นายสงกรานต์  ยืนยั่ง
2. นางอุษณา   ป้อมลิขิตกุล
 
37 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวทิวารัตน์  ธนะครุฑ
2. นางสาวปรียานุช  สุกใส
3. นายพีระพล  อุประ
 
1. นายสงกรานต์  ยืนยั่ง
2. นางอุษณา  ป้อมลิขิตกุล
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 -1 - 1. นายผดุงพงษ์  แสนสุภา
2. นายสิทธิพร  ไชยพร
3. นายสุรเซษฐ์  มัชยา
 
1. นายวรธน  เอกทินวัฒน์
2. นายดำรงศักดิ์  ศรีปัดสา
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 88 ทอง 4 1. นางสาวจีรพรรณ  ศรีเจริญ
2. นางสาวปวีณา  หงษ์สมดี
3. นางสาวพิมพ์ตะวัน  ธรรมเม
4. นายสิทธิพงษ์  โกพลรัตน์
5. นางสาวสุดธิดา  ธิวะโต
6. นางสาวอรพรรณ  ศรีบุญเรือง
 
1. นางปานฤทัย  บัวชุม
2. นางเนตรนิมิตร   วาทะวัฒนะ
3. นางสาวนิลาวัลย์   บุตรดี
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  มาลุคะ
2. เด็กชายพงษ์พัฒน์  โกพลรัตน์
3. เด็กหญิงพรรณิภา  ชากิจดี
 
1. นางอุษณา  ป้อมลิขิตกุล
2. นางฤดี  อุปรินทร์
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 74.56 เงิน 20 1. เด็กหญิงบุษบาวรรณ  เย็นขัน
2. เด็กชายพัฒนวิทย์  รักษาพล
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ราชชมภู
 
1. นางเนตรนิมิตร   วาทะวัฒนะ
2. นางสาวนิลาวัลย์  บุตรดี
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวทาริกา  ธงวาท
2. เด็กหญิงประทานพร  ธงวาท
3. นางสาววรรณภา  นนท์เข็มพรหม
 
1. นางเทียมจันทร์  โคตะมะ
2. นางฤดี  อุปรินทร์
 
43 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงธัญนาฎ  ธรรมเม
 
1. นางเพ็ญศรี  อรรคศรีวร