สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย และโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนพรัตน์  วงษ์ล่าม
 
1. นางปุรณมี  กิติศรีวรพันธุ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสาวิตรี  บุญอุ่น
 
1. นางปุรณมี  กิติศรีวรพันธุ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 80.18 ทอง 8 1. เด็กชายปฎิเวช   บุพศิริ
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีวรสาร
 
1. นายพิเชษฐ  จุลศรี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.75 ทอง 13 1. เด็กหญิงรัตนาวดี  เชื้อชน
 
1. นายชิตพล  เกิดมงคล
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.4 ทอง 13 1. นางสาวศิริรัตน์  นันทะจักร์
 
1. นายศรายุทธ  เจริญธรรม
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.8 ทอง 10 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ใจช่วง
2. เด็กชายพิธิวัฒน์  พรมอินทร์
 
1. นายศรายุทธ  เจริญธรรม
2. นายชิตพล  เกิดมงคล
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.42 ทอง 4 1. นายธนากร  ชัยมนตรี
2. นางสาวพรทิพย์  ชุนวิมลศิริ
 
1. นายศรายุทธ  เจริญธรรม
2. นายชิตพล  เกิดมงคล
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชิษนุชา  ศรีวรสาร
 
1. นางสาวอุมาพร  กสิเจริญ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปริยดา  ศรีวรสาร
 
1. นางสาวอุมาพร  กสิเจริญ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิตติมา  ยศไชยวิบูลย์
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์  มูลสาร
3. เด็กชายบรรณสรณ์  แสงเพ็ชร
4. นางสาวบุษยา  โคตรคำ
5. เด็กหญิงปวันรัตน์  หมูแพง
6. เด็กชายพงษ์ปณต  พลเขต
7. เด็กหญิงพันนิดา  สมไชย
8. เด็กชายภาสวีร์  พรมแสง
9. เด็กหญิงรักษิตา  พงษ์ศาสตร์
10. นางสาววชิรญาณ์  แซ่จิว
11. เด็กหญิงวรรณนิสา  เสนาสี
12. เด็กหญิงวารุณี  ถูกแบบ
13. เด็กหญิงวิลาวัณย์  พรหมแสง
14. เด็กหญิงวิไลวรรณ  พรหมแสง
15. เด็กชายวุฒิไกร  ภูผายาง
16. นายศุภกร  ไชยศล
17. นางสาวสวนีย์  วิมลจันทร์
18. เด็กหญิงสุวนันท์  สีหาทอง
19. เด็กหญิงอนุสา  บุญเทียม
20. นางสาวเสาวลักษณ์  พงพัฒน์
 
1. นางสาวอุมาพร  กสิเจริญ
2. นางสาวทิพย์สุดา  กลางยศ
3. นายศรายุทธ  เจริญธรรม
4. นายชิตพล  เกิดมงคล
5. นายศุภกร  ตุ้มเพ็ชร
6. นางสาวอรสา  แสงสุวรรณ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นายกิตติภัฎ  เกศกุล
2. นายธณพล  บุญญะศรี
3. นายธรรมนูญ  ผาอินดี
4. นายธีระพล  ฝ่ายพนอม
5. นางสาวพรทิพย์   สุขภูวงษ์
6. นายเกษมสันต์  วันดี
 
1. นายพิเชษฐ  จุลศรี
2. นางสาวอุมาพร  กสิเจริญ
3. นางจุฑาทิพย์  จุลศรี
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.66 ทอง 8 1. นางสาวนันทนาพร  ศรีทอง
 
1. นางจุฑาทิพย์  จุลศรี
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธรรมนูญ   ผาอินดี
 
1. นางสาวอุมาพร  กสิเจริญ
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงชารินี  ผาอินดี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยสุระ
3. เด็กหญิงอภิษฎา   ซองทอง
 
1. นางสาวปรารถนา  มหามาตย์
2. นางจุฑามาศ  มณีพรรณ
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นางสาวปริยฉัตร  พาลึก
2. นางสาวสุนิตา  โพธิพันธ์
3. นายเอกราช   วันดี
 
1. นางสาวปรารถนา  มหามาตย์
2. นางจุฑามาศ  มณีพรรณ
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญารัตน์  โคตรคำ
2. นางสาวชุติมา  ศรีแสง
3. นางสาวอนัฐชรินทร์  สีวรสาร
 
1. นางอัจฉรียา  ตักโพธิ์
2. นางรุ่งทิพย์  นามมีฤทธิ์