สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์) สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย และโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83.5 ทอง 4 1. นางสาวกฤษณา  ราชบัณฑิต
2. นางสาวภาวาริน  ปลาวาฬ
3. นางสาวอุษณี  วงนางาม
 
1. นางสาวพูลทิพย์  พันธุออน
2. นางสาวบุษกร  ปทุมไกยะ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฑามาศ  พาลธุระ
 
1. นางพศวีร์  กิติพรชัย
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวมณีรัตน์  ชมภูราช
 
1. นายเกรียงศักดิ์  โกษาแสง
 
4 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันทร์หอม  สีดา
2. นางสาวพิสมัย  โคตนาม
3. นางสาวเพ็ญนภา  อาษาวัง
 
1. นายวีระภัทร์  ทวีโคตร
2. นายบุญช่วย  นิยมสัตย์