สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย และโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงพัชราพรรณ  คำมุงคุณ
2. เด็กหญิงสุจิตราภรณ์  บุปผาชาติ
3. เด็กหญิงเกลวริน  จักรชุม
 
1. นางสาวพาณินี  วงค์จันทะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 67.99 ทองแดง 5 1. นางสาวนริศรา  คำมุงคุณ
2. นางสาวศิริพร  ไกยกิจ
3. นางสาวศิริลักษณ์  ตุ้มอ่อน
 
1. นางสาวพาณินี  วงค์จันทะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 13 1. นางสาววรรณนิภา  วงศ์แก่นเวียง
2. นางสาวสุวิมล  สายตา
 
1. นายอาคม  ชื่นตา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 18 1. เด็กชายภาสวร  คำพิมพ์
2. เด็กชายไกรสิทธิ์  นวลงาม
 
1. นายพิทักษ์  ภูศรีฤทธิ์
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. นางสาวกันยารัตน์  กันทอง
 
1. นางสาวจิตระดา  สุนโท
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 10 1. นางสาวภัทรสุดา  ปุราโส
 
1. นางสาวจิตระดา  สุนโท
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 65.6 ทองแดง 5 1. เด็กชายดนัย  เผ่ากันทะ
2. เด็กชายสุทารา  ชะนะชัย
 
1. นายพิทักษ์  ภูศรีฤทธิ์
2. นายสุวัฒน์  พิมพ์ศักดิ์
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 1. นายภูเบศร์  ศรีพรหม
2. นายเทพบุตร  ศรีหาวงศ์
 
1. นางรัชรินทร์  กัติยัง
2. นางสาวหฤทัย  สิมนา
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 68 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวีรธร  สอนสิทธิ์
 
1. นายพงษ์ปัญญา  ญาณะนันท์