สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย และโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 74.2 เงิน 14 1. นางสาวผกาวะลี  บุพศิริ
 
1. นางสุรัสวดี  กลางประพันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 76.6 เงิน 16 1. นางสาวจีรวรรณ  ศรีสุธรรม
 
1. นายสุกิจ  กลางประพันธ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 78.6 เงิน 4 1. นายกฤชฎา  หัดระสา
 
1. นายสุกิจ  กลางประพันธ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฑามาศ  โยลัย
2. นางสาวมัติกา  วันดี
3. นางสาวอินธิรา  ใจกล้า
 
1. นายประสิทธิชัย  โสดาวิชิต
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กชายภูมินทร์  กระแสสิงห์
2. เด็กหญิงวิภาพร  คำลือ
 
1. นางสาวพรทิพย์  เข็มปัญญา
2. นางสาวปาจรีย์  หงษ์แก้ว
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กชายสุภวิชญ์  แสนแก้ว
 
1. นายศุภวัฒน์  ไชโย
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน 10 1. นายปวริศ  อรนันท์
 
1. นางทัศนีย์  นาคำ
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77.4 เงิน 10 1. เด็กหญิงณัฐชา  กลางสวัสดิ์
2. เด็กหญิงปริยดา  นามมีฤทธิ์
3. เด็กหญิงอรพินท์  พรมจอม
 
1. นางสาวจันทิมา  นามมุลตรี
2. นางสาวกันยา  สุพรรณกูล
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นายรัฐพล  นนท์เข็มพรม
2. นายรุ่งศิริ  ศรีสุข
3. นายเจษฎาวุธ  บุษบา
 
1. นายนัฐวุฒิ  วิพรรณะ
2. นายเสกสรรค์  บินศรี
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 70.29 เงิน 4 1. เด็กหญิงณิศวรา  บางทราย
2. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  วงษา
3. เด็กชายพรพชร  บุณมอญ
 
1. นางลักขณา  ครุดอุทา
2. นายณัฐพงษ์  จันปุ่ม
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 77.34 เงิน 9 1. เด็กชายณัฐพงค์  มามีกุล
2. เด็กชายสฤษฏ์  ยศไชยวิบูลย์
 
1. นายราชันย์  ไชยมหา
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 78.2 เงิน 7 1. เด็กชายคุณานนต์  วันดี
2. เด็กหญิงนภัสสร  วดีศิริศักดิ์
3. เด็กหญิงนิยะดา  ชนะพจน์
4. เด็กหญิงวชิราภรณ์  มณีลุน
5. เด็กหญิงอติพร  รามศรี
 
1. นางสาวมัลลิกา  สีดาเดช
2. นายชญานิน  โทรัตน์
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัณฑิกา  บัวพรม
2. เด็กหญิงอารียา  แสนเพียง
 
1. นายสิทธิชัย  เป้ากลางไพร
2. นายอลงกรณ์  บุญเทียม
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิบลวรรณ  พลหนองหลวง
 
1. นายเจษฎา  ราชบุตร
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายทักษิณ  บัวสาย
2. เด็กชายภูริ  ชื่นเกษร
 
1. นายวิชญ์ภาส  สว่างใจ
2. นางสาวรักษณาลี  สุริหาร
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงปรางทิพย์  คีราช
 
1. นางสาววราพร  รูปงาม
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 73.5 เงิน 4 1. นายทินนกรณ์  ขวาชัยวี
 
1. นายวิชญ์ภาส  สว่างใจ
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นางสาวยลดา  ปู่ห้วยพระ
 
1. นางสาวสุจิตรา  แสนคมคาย
 
19 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 76.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนุชากร  พรหมสวัสดิ์
2. นายยุทธศิลป์  กิติศรีวรพันธุ์
3. นางสาวรังสิมา  เพลียมา
4. นางสาวอรฤดี  ศรีละพล
5. นายเมธี  คำลือ
 
1. นายวินัย  เพ็งวัน
2. นางสาวคนึงนิจ  ทองเกลี้ยง
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77.7 เงิน 7 1. เด็กชายศุภกิตติ์  บุโพธิ์
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  ถาอ้วน
 
1. นางสาวชุติยรัชย์  ทาตะรัตน์
2. นางสาวพยอม  ไชยเพ็ชร
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 71.86 เงิน 8 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  หนองผือ
2. เด็กชายณัฐภัทร  ธรรมโม
 
1. นางสาวพยอม  ไชยเพ็ชร
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กหญิงปัญญาพร  ศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  สังขตะอำพน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกานต์  จันทร์แดง
2. นายสมมาตร์  ก้อนกั้น
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70.13 เงิน 14 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ขันทะหงส์
2. นางสาวศิริวรรณ  โทรัตน์
 
1. นายสมมาตร์  ก้อนกั้น
2. ว่าที่ร้อยตรีกานต์  จันทร์แดง
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 74.85 เงิน 9 1. เด็กหญิงกรกมล  บุพรม
2. เด็กหญิงพิชญา  ศรีมงคล
3. เด็กหญิงวรรณิศา  ตู้แก้ว
 
1. นางสาวรัศมี  พิมพ์น้อย
2. นายมนัส  บุตคุป
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 79.12 เงิน 9 1. นายตระการ  ยาชัย
2. นายวรัญญู  ใจดี
3. นายอานนท์  โพธิ
 
1. นางสาวรัศมี  พิมพ์น้อย
2. นายมนัส  บุตคุป