สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย และโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 81.2 ทอง 8 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พันธุกาง
 
1. นางสุมาลี  มะโนขันธุ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 77.6 เงิน 15 1. นางสาวสุนิสา  พันธุกาง
 
1. นางพิสมัย  สายคำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอาริยา  พันธุกาง
 
1. นางพิสมัย  สายคำ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 66 ทองแดง 11 1. นางสาวสุพรรษา  หีดแก้ว
 
1. นางพิสมัย  สายคำ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 71.6 เงิน 9 1. เด็กหญิงเนตรนภา  พันธุกาง
 
1. นางสุมาลี  มะโนขันธ์ุ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 76.8 เงิน 6 1. นางสาววารุณี  พรมภาพ
 
1. นางพิสมัย  สายคำ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงชลิดา  จำรักษา
 
1. นางสุมาลี  มะโนขันธ์ุ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 -1 -    
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 68 ทองแดง 4 1. นายวารุจน์  พันธุกาง
2. นางสาวสุภัทตรา  พิมพ์โยธา
3. นางสาวอารีญา  นมัสการ
 
1. นางพิสมัย  สายคำ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงนิธินันท์  มะเสนัย
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ปากสีมล
 
1. นางพิสมัย  สายคำ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงนันทิกา  เป้าวิชัย
 
1. นายอภิชาติ  ปากดี
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายนพดล  ด่างเกษี
 
1. นายภานุเดช  คำชนะ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นายวราวุธ  บุญเพ็ง
 
1. นายภานุเดช  คำชนะ
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 14 1. เด็กชายชลธี  คำเพ็ง
2. เด็กหญิงนริศรา  บุพศิริ
3. เด็กชายภูมิกิติ  ภูบุญปลูก
 
1. นางสิรินทิพย์  ศักดิ์ศรีวัน
2. นายศักดา  สารคำ
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 49.5 เข้าร่วม 10 1. นายธนากร  ปากสีมนต์
2. นายนันทวัฒน์  พันธุกาง
3. นายบดินทร์  มะเสนัย
 
1. นางสิรินทิพย์  ศักดิ์ศรีวัน
2. นายพิสิทธิ์  ฤทธิ์เนติกุล
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยะพัชร  ผ่านแสนเสาร์
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  หงษ์ริญญา
3. เด็กหญิงอรปรียา  เสนสุข
 
1. นางรุ้งอรุณ  โยธาวรมนตรี
2. นางสาวหงษ์ไทย  บุญเพ็ง
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัลย์สุดา  ดวงสีจันทร์
2. นางสาวฐานิดา  ศรีมุลตรี
3. นางสาววัชราพร  บุญเพ็ง
 
1. นางรุ้งอรุณ  โยธาวรมนตรี
2. นายพิสิทธิ์  ฤทธิ์เนติกุล
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นางสาวณัฐพร  วงษาเนาว์
2. นางสาวพัชราภา  จำรักษา
3. นางสาวพิชานิกา  ด่างเกษี
 
1. นายพิสิทธิ์  ฤทธิ์เนติกุล
2. นางรุ้งอรุณ  โยธาวรมนตรี
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นามเลน
2. เด็กชายธนากร  วิบูลกุล
 
1. นายพิสิทธิ์  ฤทธิ์เนติกุล
2. นายศักดา  สารคำ
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 7 1. นายอภิสิทธิ์  ภูมิเพ็ง
2. นายเสกสิทธิ์  พันธุกาง
 
1. นายพิสิทธิ์  ฤทธิ์เนติกุล
2. นางสิรินทิพย์  ศักดิ์ศรีวัน
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 86.82 ทอง 4 1. เด็กชายจารุกิตติ์  พันธุกาง
2. เด็กชายเอกพล  สุวรรณมาโจ
 
1. นายภานุเดช  คำชนะ
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรายุทธ  พันธุกาง
2. เด็กชายอธิคม  ด่างเกษี
 
1. นายภานุเดช  คำชนะ
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนันภรณ์  สิริสัตย์
2. เด็กหญิงปณิตา  คำพะทา
3. เด็กหญิงปริชาติ  พันธุกาง
4. เด็กหญิงพรทิรา  โคตะบิน
5. เด็กหญิงภัสสร  บุญเพ็ง
 
1. นายธนพงษ์  ศักดิ์ศรีวัน
2. นางศิรินทิพย์  ศักดิ์ศรีวัน
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นายขจรศักดิ์  วงค์คำจันทร์
2. นายคชา  สาธุชาติ
3. นายธรรมรัตน์  บุญเลิศ
4. นายธีระวัฒน์  คำชนะ
5. นายนาที  พระภูมี
 
1. นายธนพงษ์  ศักดิ์ศรีวัน
2. นายประชิด  อัปมาโน
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.25 ทอง 10 1. เด็กหญิงวิภาดา  ศักดิ์ศรีวัน
 
1. นายประชิด  อัปมาโน
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวดวงฤทัย  บรรไพ
 
1. นายประชิด  อัปมาโน
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.8 ทอง 17 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พันธุกาง
2. เด็กชายชินวัตร  ปากสีมล
 
1. นายประชิด  อัปมาโน
2. นายธนพงษ์  ศักดิ์ศรีวัน
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84 ทอง 18 1. นายพาณิชย์  พานเหนือ
2. นางสาวรินฤดี  พวงพั้ว
 
1. นายธนพงษ์  ศักดิ์ศรีวัน
2. นายประชิด  อัปมาโน
 
29 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ด่างเกษี
2. เด็กหญิงพรไพลิน  ด่างเกษี
 
1. นางสาวประไพจิต  คะสา
2. นางสาวอุดมภรณ์  วงค์คำจันทร์
 
30 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 -1 -    
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงอุมาพร  พลิน
 
1. นายจักรพิชิต  โยธาวรมนตรี
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงชลธิชา  คำชนะ
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  จำรักษา
 
1. นายจักรพิชิต  โยธาวรมนตรี
2. นางรุ้งอรุณ  โยธาวรมนตรี
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 93 ทอง 5 1. เด็กชายศราวุธ  ดาวน้อย
 
1. นายจักรพิชิต  โยธาวรมนตรี
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอรณี  ด่างเกษี
 
1. นายจักรพิชิต  โยธาวรมนตรี
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กชายธีรภัทร  โคตรมิตร
2. เด็กชายวรายุทธ  ศิริเวช
3. เด็กหญิงศศิกานต์  หูมแพง
 
1. นายจักรพิชิต  โยธาวรมนตรี
2. นางรุ้งอรุณ  โยธาวรมนตรี
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจีระนันท์  ภูมิเพ็ง
 
1. นายภานุพงษ์  พรหมวงศ์
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  ศักดิ์ศรีวัน
2. เด็กชายปฏิพัทธ์  ภูมิเพ็ง
3. เด็กชายภานุวัฒน์  พันธุ์เมือง
4. เด็กชายภูรินทร์  คำเพ็ง
5. เด็กชายราชิต  อินอยู่
6. เด็กชายอนุสรณ์  ฉลาดล้ำ
7. เด็กชายอัฐพงษ์  พันธุกาง
8. เด็กชายอัษฎาวุธ  วงษาเนาว์
 
1. นายศักดา  สารคำ
2. นายประชิด  อัปมาโน
3. นายอภิชาติ  ปากดี
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 69.6 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชลสิทธิ์  คำชนะ
2. เด็กชายณัฐพล  พันธุกาง
 
1. นางสาวประไพจิต  คะสา
2. นางสาวอุดมภรณ์  วงค์คำจันทร์
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 64.14 ทองแดง 17 1. เด็กชายยุทธนา  ปทุมวัน
2. เด็กชายวิโรจน์  มะณี
 
1. นางสาวประไพจิต  คะสา
2. นางสาวอุดมภรณ์  วงค์คำจันทร์
 
40 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนกร  บุญเพ็ง
2. เด็กหญิงสุพรรณษา  เขียวอ่อน
3. เด็กหญิงเยาวนุช  ปัญญาสาร
 
1. นายภานุพงษ์  พรหมวงษ์
2. นางสาวประไพจิตร  คะสา
 
41 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธีรพงษ์  คำชนะ
2. นายวงศกร  สุมังคเศษ
3. นายศุภวัฒน์  ศรีมุลตรี
 
1. นายภานุพงษ์  พรหมวงศ์
2. นางสาวประไพจิต  คะสา
 
42 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติศักดิ์  พันธุกาง
2. นายณัฐพงษ์  คำเพ็ง
3. นายธนากร  ปากสีมนต์
 
1. นายภานุพงษ์  พรหมวงศ์
2. นายประชิด  อัปมาโน
 
43 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติภณ  ท้าวนาง
2. เด็กชายภูวนาถ  เขียวอ่อน
3. เด็กชายสิริวัฒน์  ตกพันธ์
 
1. นายภานุพงษ์  พรหมวงศ์
2. นายภานุเดช  คำชนะ
 
44 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชาญวิทย์  บุพศิริ
2. นายเทียนชัย  สีกา
3. นายไกรศร  ตกพันธ์
 
1. นายภานุพงษ์  พรหมวงศ์
2. นายภานุเดช  คำชนะ
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปิยะมาศ  พรมสิทธิ์
2. เด็กหญิงมุฑิตา  สมน้อย
3. เด็กชายสุพศิน  กลางนนท์
 
1. นางสิรินทิพย์  ศักดิ์ศรีวัน
2. นายธนพงษ์  ศักดิ์ศรีวัน
 
46 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นางสาวรัตติยา  ยืนสุข
2. นายศราวุธ  ด่างเกษี
3. นายอธิพัฒน์  แสงสว่าง
 
1. นางสิรินทิพย์  ศักดิ์ศรีวัน
2. นายธนพงษ์  ศักดิ์ศรีวัน
 
47 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 77.27 เงิน 7 1. เด็กชายพงศกร  จำรักษา
2. เด็กชายพีระพล  โหล่คำ
3. เด็กชายพีระเดช  คะสุดใจ
 
1. นายอภิชาติ  ปากดี
2. นายประชิด  อัปมาโน