สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย และโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 85 ทอง 10 1. นางสาวนันทิกานต์  เหลาเกี้ยง
 
1. นางเทียมขวัญ  สารีพร
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.4 ทอง 17 1. เด็กชายทรงสิทธิ์  ศรีเสนาะ
2. เด็กหญิงพัชฎาภรณ์  วงค์ญาพ่อ
 
1. นายณัฐสุรีย์  สิงห์สาย
2. นางสาววรรณภา  อินทา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.5 ทอง 14 1. นางสาวชวัลลักษณ์  นามเพราะ
2. นายธวัชชัย  คำวงค์
 
1. นายณัฐสุรีย์  สิงห์สาย
2. นางสาววรรณภา  อินทา
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวรัตติยา  ชลารินทร์
2. นางสาววราภรณ์  ดีสันเทียะ
 
1. นายปรีดา  วงษา
2. นายณัฐสุรีย์  สิงห์สาย
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. นายทิชากร  คำมุงคุณ
2. นายวรวิช  แท่งเหล็ก
3. นายศราวุฒิ  การะเกษ
 
1. นายอภิสิทธิ์  นามเพราะ
2. นางสาวกรจนาวรรณ  แสงจันทร์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นายทิวา  พ่อสมคาม
2. นายบวรทัต  มนต์มี
3. นายโชคทวี  เบ้าบาง
 
1. นายอภิสิทธิ์  นามเพราะ
2. นางสาวกรจนาวรรณ  แสงจันทร์
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.6 ทอง 4 1. นางสาวชฎากร  วงค์ญาพ่อ
2. นางสาวปวีณา  น้อยสีมุม
3. นางสาวศิริรัตน์  เขียวมา
 
1. นายอุทิศ  สาธิพา
2. นางสาวรัศมี  ริสา
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกวรรณรัตน์  ทองหนองยาง
2. นางสาวนิติพร  สุนิกร
3. นางสาวศศิธร  โกพล
 
1. นางสาวพิชันนิสา  เดชาเลิศ
2. นางสาววีระยา  ศรีสุวงค์
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นายดนุนันท์  มาปัน
2. นางสาวศิริวรรณ  อินมะวงษ์
3. นายสายัณห์  คนยืน
 
1. นางสาววีระยา  ศรีสุวงค์
2. นางสาวพิชันนิสา  เดชาเลิศ
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกำชัย  ดีปาน
 
1. นางสาววีระยา  ศรีสุวงค์