สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสามผงวิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย และโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 48.5 เข้าร่วม 13 1. นางสาวชญาณี  ติยะบุตร
2. นางสาวนรีกานต์  ติยะบุตร
3. นายวัชรากร  โพทะโสม
 
1. นายศรายุทธ  บาลนาคม
2. นางสาวกชพร  เส
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวทิพวรรณ  นนทจันทร์
2. นายพงศ์พิสุทธิ์  อินทรักษ์
3. นางสาวยุพารัตน์  ภูเม็ด
 
1. นายศรายุทธ  บาลนาคม
2. นางสาวกชพร  เส