สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย และโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 64 ทองแดง 6 1. นางสาวกานติ์ชนิต  บุญสุข
 
1. นางสาวกุสุมา  อรรคศรีวร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 9 1. นางสาวววีพร  เข็มจันทร์
 
1. นางรุ่งทิวา  ควรชม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. นายนวพล  ไหลริน
 
1. นางปาริชาติ  ชาชุมวงศ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 17 1. นายกิติศักดิ์  หาราช
 
1. นายเชิดพงศ์  ชาชุมวงศ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงชลิตา  สุนันท์
2. เด็กหญิงพนิดา  คุดคา
3. เด็กหญิงรัติยา  คำอยู่
 
1. นายวิชัย  ถวิลไพร
2. นางสุพรรณี  ถวิลไพร
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 18 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เหมเมือง
2. เด็กชายเตวิช  ทะนะไชย
 
1. ว่าที่ร้อยโทวราวุธ  คำพระรัตนตรัย
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 68 ทองแดง 12 1. นายจิราภัทร์  อาษาวัง
2. นางสาววิภาณี  น้อยทุม
 
1. นายสุทธิพงษ์  ทองสอดแสง
2. นางกนกวรรณ  อุดรสรรพ์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงมุกดา  ติยะโคตร
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทองสิงห์
 
1. นายทวี  ภูชุม
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงพิรยากร  คำไตรย์
 
1. นายทวี  ภูชุม
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 65 ทองแดง 16 1. นางสาวกมลรัตน์  ทองสิงห์
2. นางสาวจณิสตา  กำมหาวงษ์
3. นางสาวอรยา  ไชยเพ็ชร
 
1. นายเชิดพงศ์  ชาชุมวงศ์
2. นางสาววรรณพร  ศาลารักษ์
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 10 1. นางสาวววีพร  เข็มจันทร์
 
1. นางรุ่งทิวา  ควรชม
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนิราช  โสระมัด
2. นายอัฐพล  เมืองโคตร
 
1. นางสาวพิชามญชุ์  วงษ์สุรภินันท์