สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย และโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 16 1. เด็กหญิงชฎาพร  เฮียงราช
 
1. นายวิธวัฒน์  แสนวิเศษ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 79 เงิน 15 1. นางสาวพัชรินทร์  โคตรภู
 
1. นายวิธวัฒน์  แสนวิเศษ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 73 เงิน 13 1. นางสาวปิยรัช  วงจวง
 
1. นางสาวกุสุมา  อรรคศรีวร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 78 เงิน 9 1. นายบุญญฤทธิ์  หมุนเวียน
2. เด็กหญิงรติกานต์  แก้ววันทา
 
1. นายปรีชา  วงษา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กชายภัทรดนัย  คำไตรย์
 
1. นางรุ่งทิวา  ควรชม
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงอรมรัตน์  หล้าดี
 
1. นายทวี  ภูชุม
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 72 เงิน 12 1. นายฐาปกรณ์  อุตตา
 
1. นายทวี  ภูชุม
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นายอริษร  กาบุคร
 
1. ว่าที่พันตรีพิเชษฐ์  กำภูศิริ
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77.25 เงิน 8 1. เด็กหญิงณัฐริกา  สอนพิมพ์
2. เด็กหญิงวรรณิษา  นาคปนิน
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  ป้องคำสิงห์
 
1. นางปาริชาติ  ชาชุมวงศ์
2. นางสาวกนกวรรณ  ศรีทอง
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 74 เงิน 10 1. นางสาวยุพิน  อินทนู
 
1. นางปาริชาติ  ชาชุมวงศ์
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยะวรรณ  เรืองชา
 
1. นางสาวพิชามญชุ์  วงษ์สุรภินันท์