สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย และโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 15 1. นางสาวอุไรพร  วังพาน
 
1. นางสาวอรุณรัตน์  บุพศิริ
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 7 1. นางสาวฐิติพร  ชัยเทศ
2. นางสาวนฤมล  นริสาร
3. นางสาวอารีรัตน์   อินสา
 
1. นางสาวจุรีรัตน์   จอกทอง
2. นางสาวอรุณรัตน์  บุพศิริ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  อัฐมาลา
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  สายคำ
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ลุนทา
 
1. นางขวัญตา  อุปพงษ์
2. นางสาวสุดารัตน์  ลุนลา
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 61 ทองแดง 16 1. นางสาวนันธิฌา  มีภูคำ
2. นางสาวรักษิณา  ทีมอย
 
1. นางสาวนฤมล  วาที
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 1. นางสาวนิรมล  สุขดี
 
1. นายสมศักดิ์  ผาภูธร
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แขกเสนา
 
1. นางสาวสุภาวดี  ละมุลมอญ
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นางสาวน้ำทิพย์  ดีลา
 
1. นางสาวจุรีรัตน์   จอกทอง
 
8 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปรเมนทร์  ชามาตร
2. นายเตวิช  เทพอ่อน
 
1. นายพชรวัฒน์  ศรีสุราช
2. นายเชาวลิต  ยิ้มแย้ม