สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย และโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 63 ทองแดง 7 1. นางสาวประภาสิริ  ธ.น.อุตร
 
1. นางวัลภา  เวชรังษี ณ ระนอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 67.32 ทองแดง 6 1. นางสาวกฤษณีนาถ  มาภา
2. นางสาวพิมานทิพย์  พลหาญ
3. นางสาวสุขฤทัย  ศรีเจริญ
 
1. นายวัลภา  เวชรังษี ณ ระนอง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงวริศรา   ทุลาวัน
 
1. นายสมชาย  อินธิชัย
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 8 1. นางสาวจิราพรรณ  สีดาแก้ว
 
1. นายสมชาย  อินธิชัย
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 62.75 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศิริรัตน์   สันทา
 
1. Mr.Shoichi  Niwa
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนันทวุฒิ  โกพล
2. เด็กชายเกียรติชัย  สมเจริญ
 
1. นางจิตตรา  สอนดา
2. นางสาวอมรรัตน์  ลอลิเลิศ