สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย และโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฉัตรสุดา  เวชรังษี ณ ระนอง
 
1. นางสาวลักขณา  บำรุงตา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 70.75 เงิน 16 1. นางสาวอชิรญา  รัตนมาลี
 
1. นางวัลภา  เวชรังษี ณ ระนอง
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาวนุชรินทร์  พลชา
2. นายภูวดล  เทพคำราม
 
1. นางกนิษฐา  แสวงสาย
2. นายธนพงศ์  จิตมาตย์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 75.64 เงิน 11 1. นายจักรพันธ์  เสนคะ
2. เด็กชายวิสิฐ  อินทวงษ์
 
1. นายพัชฎา  เชื้อสิงห์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 78.6 เงิน 5 1. นายทัศรัณย์  ยะไวย์
2. นางสาวพัชริดา  พลชา
3. นางสาวพิมพ์พจี  สุขรี
4. นายภาวัต  แสนลัง
5. นายเกียรติฉัตร   ภูมีศรี
 
1. นางทิพย์วรรณ  ศรีพรหม
2. นางสาวรัชนีกร  บางศิริ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 79.6 เงิน 8 1. นายโชคทวี  น้อยสีมุม
 
1. นางสาวสิริมา  ชมเชย
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. นางสาวณัฏฐ์ณิชา  ยงยันต์
2. เด็กหญิงเมธาวี  จันทนิตย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกิตติทัศน์  นามโพธิ์ชัย
2. นายบัญชา  เชียรรัมย์
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 76 เงิน 8 1. นางสาวอรุณสิริ  ภาคนาม
2. นางสาวอลิษา  พ่อตาแสง
 
1. นายปุรเชษฐ์  วงค์จันทะ
2. นายวิศวะ  นันชะนะ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงภัทรภรณ์   แพนสิงห์
 
1. นายสมชาย  อินธิชัย
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 76 เงิน 8 1. นางสาวศศิวิมล  พรมนิล
 
1. นายสมชาย  อินธิชัย
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงอติกานต์   บัวชุม
 
1. นายสมชาย  อินธิชัย
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 77 เงิน 12 1. นางสาวชนนิกานต์  บัวชุม
 
1. นายสมชาย  อินธิชัย
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวกวินทิพย์   แก้วมณีชัย
 
1. นายสมชาย  อินธิชัย
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงวัชรีวรรณ   ใจหาญ
 
1. นายสมชาย  อินธิชัย
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงชิดกมล   บุญก้อน
2. เด็กหญิงหยาดฝน   พลเขต
 
1. นายสมชาย  อินธิชัย
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรุ่งทิวา  ทุมโส
 
1. นางสาวชมพูนุท  โสลันดา
 
17 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. นางสาวกุลยา  อรรคสังข์
2. นายชาญเดช  นวลงาม
3. นายธนากร  ชูอารมณ์
4. นางสาวปรียนันท์  ชาญชัยชูรัตน์
5. นางสาวพรชนก  โกพล
6. นายพานทอง  ชินจักร์
7. นายภานุวัฒน์  ราชสิน
8. นางสาววนิดา  บัวสาย
9. นางสาววริษฐา  จันทสงเคราะห์
10. นายเกียรติยศ  บุญรัตน์
 
1. นางศุทธินี  หล้ามุงคุณ
 
18 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 76.8 เงิน 4 1. นายจีรพันธ์  พรมจันทร์
2. นางสาวจุฑารัตน์  ชูคำ
3. นางสาวชลธิชา  บุญก้อน
4. นายณัฐวุฒิ  มุระกะ
5. นายณัฐวุฒิ  ธนกุล
6. นางสาวทิพย์มณี  รัตนมาลี
7. นายธนวัฒน์  อรรคศรีวร
8. นางสาวนริศรา  จิตรประมูล
9. นางสาวอภิชญา  ช่างคำ
10. นายอภิวัฒน์  เหล่าระเหว
 
1. นางศุทธินี  หล้ามุงคุณ
 
19 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 71.6 เงิน 5 1. นางสาวกัญญาพร  ฝาระมี
2. เด็กหญิงฉัตรฑริกา  แก้วมณีชัย
3. นางสาวทัศนวรรณ  โกพลรัตน์
4. นางสาวธิดาพร  คำหาญ
5. นางสาวนัททิตา  ไชยประเทศ
6. นางสาวอาทิตยา  นครเพ็ชร
 
1. นางศุทธินี  หล้ามุงคุณ
 
20 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 72.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญาณี  สมยา
2. นางสาวจิรัฐติกาล  อินธิชัย
3. นางสาวจุฑามาศ  อัคสังข์
4. นางสาวมณีกานต์  สุขสบาย
5. นางสาวโชติกา  ธงยศ
 
1. นางศุทธินี  หล้ามุงคุณ
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 78.7 เงิน 4 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์   พรมเกตุ
 
1. นางสาวอาภากร  ตรีศรี
 
22 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 79.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกฤษศินี  เสาเวียง
2. นางสาวขวัญระวี   เชียวพิบูลย์กิจ
3. นางสาวจริญญา  โคตรแสงอ่อน
4. นางสาวชฎาภรณ์   คนครอง
5. นางสาวอัจจิมา  แสงจันทร์
 
1. นางสาวอาภากร  ตรีศรี
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76.29 เงิน 10 1. นางสาววิชชุดา  รามฤทธิ์
2. นางสาววิมลสิริ   เลี้ยงเสรี
3. นางสาวศิริพร  อินทะนนท์
 
1. นางภรณี  แก้วมณีชัย
2. นางสาวลักขณา  บำรุงตา
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70.43 เงิน 10 1. เด็กชายพุทธิพงษ์  สมภาร
2. เด็กหญิงเมธาพร  สมนึก
 
1. นางจิตตรา  สอนดา
2. นางสาวอมรรัตน์  ลอลิเลิศ
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 77.28 เงิน 7 1. นางสาวธัญญาวรรณ์  แสนรังค์
2. นายอนุชา  ภูถุ
 
1. นางสาวปานใจ  สุนา
2. นางสาวอมรรัตน์  ลอลิเลิศ
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78.13 เงิน 6 1. นางสาวปภาวี  ฉายาเวทย์
2. นายอดิศร  กิมาลี
 
1. นางสาวปานใจ  สุนา
2. นายมโหฬาร  ทะยานยุทธ