สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย และโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 78 เงิน 16 1. นายธนภัทร  เพ็งภา
 
1. นางสุดาลักษณ์  ไวแสน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 56.5 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงณิชารีย์  วรคันทักษ์
 
1. นางสาวรัดดาวรรณ  วงศ์คำจันทร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอทิตติยา  อินทร์เกศา
 
1. นางสาวรัดดาวรรณ  วงศ์คำจันทร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80.4 ทอง 7 1. เด็กหญิงสุรพัศ  สมจี
 
1. นายโชติอนันต์  แสนสุภา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นายสราวุธ  โคตรสุโพธิ์
 
1. นางสาววรางคณา  ชาไชย
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 14 1. เด็กชายนพไนย  แก้วดวงดี
2. เด็กหญิงมิยูกิ  พุทธรักษา
3. เด็กหญิงศิรินลักษณ์  มองโพธิ์
 
1. นางสาวญาภัคศนันท์  สุพร
2. นางอังสนา  เข็มใคร
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปารีรัตน์  อุ่นชัย
2. เด็กชายรุ้งสุวรรณ  ฉิมมา
3. เด็กหญิงสุดาพร  วังพิมูล
 
1. นางอังสนา  เข็มใคร
2. นางสาวญาภัคศนันท์  สุพร
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78.8 เงิน 8 1. นางสาวรัชนีพร  ศรีวรสาร
2. นายวัชรพันธ์  จิบจันทร์
3. นางสาววิธิดา  อุ่นลี
 
1. นางควรคิด  อินทจักร์
2. นางรุ่งนภา  แสนแก้ว
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77.75 เงิน 6 1. เด็กหญิงมุขธิดา  ชากิจดี
2. เด็กหญิงสุชาดา  ไชยต้นเทือก
3. เด็กหญิงสุธิดา  รุณวงศ์
 
1. นางควรคิด  อินทจักร์
2. สิบเอกกัปตัน  บุญยวัฒนฟฤกษ์
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86.25 ทอง 7 1. นายดำรงค์ศักดิ์  พลวงศ์ษา
2. นายธวัชชัย  แก้วหนองตอ
3. นายสมบัติ  สร้อยสักคำ
 
1. นางรุ่งนภา  แสนแก้ว
2. นางควรคิด  อินทจักร์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพล  อินปัญโญ
2. เด็กชายไพรพนา  พ่อชมภู
 
1. สิบเอกกัปตัน  บุญยวัฒนพฤกษ์
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 18 1. เด็กชายชยณัฐ  คลังจันทร์
2. เด็กชายบุญชัย  อุทิศหนองแวง
 
1. สิบเอกกัปตัน  บุญยวัฒนพฤกษ์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  มีมา
2. เด็กหญิงจินนี่  สอนคำ
3. เด็กหญิงปวีณา  รักษาผล
4. เด็กหญิงวิภาดา  อุทรศรี
5. เด็กชายสุทธิพงศ์  สอนพิม
 
1. นายวรรณเฉลิม  สุวรรณไตรย์
2. นางสาวพิมประไพ  คะยอม
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.44 ทอง 7 1. นางสาวทัศนีย์  เชษฐา
2. นางสาวทิติญา  ปากม่วง
3. นางสาวศิริวรรณ  ไชยรบ
4. นายสิทธิชัย  สอนคำ
5. นางสาวสุดารัตน์  ไชยต้นเทือก
 
1. นายธวัชชัย  นามโคตร
2. นางสาวพิมประไพ  คะยอม
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปิยะรัช  ธรรมโม
2. นายวุฒินัน  ไชยรบ
3. นางสาวสุดารัตน์  ไชยเลิศ
4. นางสาวสุพัตรา  ไชยเลิศ
5. นายเศรษฐบุตร  บุตรประโคน
 
1. นายวรรณเฉลิม  สุวรรณไตรย์
2. นางสาวพิมประไพ  คะยอม
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 71.4 เงิน 11 1. เด็กหญิงกรรณภิรมย์  ตระกูลมีศรี
 
1. นายธวัชชัย  นามโคตร
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 76.2 เงิน 12 1. นางสาวฑิติมา  ทศราช
 
1. นางสาวพิมประไพ  คะยอม
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 23 1. เด็กชายรัชชานนท์  พิมมาสอน
2. เด็กหญิงสุธินี  สุวรรณวงศ์
 
1. นายธวัชชัย  นามโคตร
2. นางสาวพิมประไพ  คะยอม
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.42 ทอง 18 1. นางสาวทิพย์อักษร  ดวงอ่อน
2. นายปิยะทัศน์  แสนสุภา
 
1. นายวรรณเฉลิม  สุวรรณไตรย์
2. นางสาวพิมประไพ  คะยอม
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 -1 - 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  หาระมี
2. เด็กหญิงจันจิรา  ท่อนทอง
3. เด็กหญิงประภัสสร  พ่อขันชาย
4. เด็กหญิงลัคนา  เพชรพลอย
5. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  วงค์หนายโกฏิ
6. เด็กหญิงสุกัญญา  ภูชะหาร
7. นางสาวสุพรรณี  ลีพล
8. เด็กชายสุภักษร  อินธิแสง
9. เด็กหญิงอรนุช  ดียิ่ง
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พลวงค์ษา
 
1. นายโอนันต์  แสนสุภา
2. นางอังสนา  เข็มใคร
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  พรมคนซื่อ
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ไชยแสง
 
1. นางสาวสมพร  ถานพรหม
2. นายเสรี  ยงทอง
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 73 เงิน 10 1. นางสาวฐิติรัตน์  มนุโย
2. นางสาววิภาดา  อินทร์เกษา
 
1. นายเสรี  ยงทอง
2. นางสาววรางคณา  ชาไชย
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงสุณิสา  ภูระหาร
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ชากิจดี
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 69 ทองแดง 13 1. นายมนัสวี  สีหนองห้าง
 
1. นายวชิร  ชาไชย
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 74 เงิน 13 1. เด็กหญิงมินตรา  แสงจันทร์
 
1. นายวชิร  ชาไชย
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 16 1. นายทักษิณ  วงศ์ศรีชา
 
1. นายวชิร  ชาไชย
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง 6 1. เด็กชายจีราวัฒน์  ปัตตานี
 
1. นายพิทักษ์  คิดโสดา
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชลธิดา  กัญญาบัณฑิต
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ชากิจดี
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  มาบุญ
 
1. นางสุดาลักษณ์  ไวแสน
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 69.5 ทองแดง 9 1. นางสาวอรัญญา  ไชยสุระ
 
1. นางสาวสมพร  ถานพรม
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นายวรากร  แก้วมีสี
 
1. นายพิทักษ์  คิดโสดา
 
32 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 81.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฑิติมา  ทศราช
2. นายวรากร  แก้วมีสี
3. นายอภิวัฒน์  สอนคำ
4. นายเกียรติศักดิ์  นาคยศ
5. นายเพ็ญเพชร  บุตรประโคน
 
1. นายพิทักษ์  คิดโสดา
2. นายวรรณเฉลิม  สุวรรณไตรย์
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 66.14 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงรัตติกานต์  ชากิจดี
2. เด็กหญิงสุรีลักษณ์  แพงคำฮัก
 
1. นายชัยยา  เถาว์สอน
2. นางสาวนริศรา  ภูถมทอง
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89.3 ทอง 4 1. นายทัตพงษ์  ไชยสุระ
2. นางสาววราภรณ์  แซ่เตียว
3. นายไพศาล  บุญตะวัน
 
1. นายภูษิต  แสนสุภา
2. นางอังสนา  เข็มใคร
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80.42 ทอง 15 1. เด็กหญิงจีรนันท์  แหลมกี่ก่ำ
2. เด็กหญิงธารทิพย์  พรมมุงคุณ
3. เด็กชายไวพจน์  ไชยสุระ
 
1. นายพิทักษ์  คิดโสดา
2. นายชัยยา  เถาว์สอน
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 82.28 ทอง 5 1. นางสาวจิราภรณ์  แก้วเคน
2. นางสาวปรารถนา  ทองมี
3. นายภูมินทร์  หาระมี
 
1. นางสาวมนทิชา  วงษ์ผาบุตร
2. นางรุ่งนภา  แสนแก้ว
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชุลีกร  ศรีวรสาร
2. เด็กหญิงอนุธิดา  สอนคำ
3. เด็กหญิงอาริสา  แสนโคตร
 
1. นางสาวนริศรา  ภูถมทอง
2. นางรุ่งนภา  แสนแก้ว
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวกรรณิการ์  แสนสุภา
2. นางสาวจุฬารัตน์  เรณู
3. นางสาววารุณี  ปากม่วง
 
1. นางสาวนริศรา  ภูถมทอง
2. นางรุ่งนภา  แสนแก้ว
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  โมระสาก
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  ตานโตนกุณ
3. เด็กหญิงลลิตา  กุลศิริ
 
1. นางสาวนริศรา  ภูถมทอง
2. นางสาววันเพ็ญ  ชากิจดี