สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย และโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงอรปรียา  ศรีโคตร
 
1. นางสาวมะลิวรรณ  วุฒิสาร
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 14 1. เด็กชายธันวา  นันทะวงศ์
2. เด็กหญิงอธิติยา  จะรีศรี
3. เด็กหญิงอารียา  นันทะวงศ์
 
1. นายปรีใหม่  วังวงค์
2. นางชนิดา  พลไธสง
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 64.5 ทองแดง 9 1. นางสาวฐานิกา  กสิพร้อง
2. นายเมธาวี  ป้องเขียว
 
1. นายปรีใหม่  วังวงค์
2. นางสาวคุณาลักษณ์  แสนศิลป์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 66.09 ทองแดง 13 1. เด็กชายศิริมงคล  สีทา
2. เด็กชายอนุชา  พรมมี
 
1. นายปรีใหม่  วังวงค์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 1. เด็กชายณัฐพล  ปัญจรักษ์
2. เด็กชายวีรพงษ์  สาวะเนตร
 
1. นายปรีใหม่  วังวงค์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงพัชริดา  เสนาสี
2. เด็กหญิงอัญชลี  ทัพศิลา
 
1. นายปรีใหม่  วังวงค์