สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย และโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 82.6 ทอง 11 1. นางสาวขวัญสุดา  เกิดชาวนา
 
1. นายไตรวิชญ์  นิวงษา
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงนภัสสร  พิลา
2. เด็กหญิงศิรประภา  สาบก
3. เด็กหญิงสุพรรษา  รัตนชัย
 
1. นางสาวมะลิวรรณ  วุฒิสาร
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.8 ทอง 20 1. เด็กชายปรางเทพ  สังข์ภักดี
2. เด็กหญิงมาริสา  สาสอน
 
1. นางสาวณัชวดี  โมธรรม
2. นายธนรัฐ  ไตรศิวะกุล
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.67 ทอง 17 1. นายพิรุณ  ยศโชติ
2. นางสาวหฤทัย  สิทธิโส
 
1. นางสาวณัชวดี  โมธรรม
2. นายพงษ์เสริฐ  สอนอาจ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรุ่งนภา  เชิดสะภู
 
1. นายพงษ์เสริฐ  สอนอาจ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววิมลมณี  ต้นน้อย
 
1. นางสาวคุณาลักษณ์  แสนศิลป์
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80.38 ทอง 4 1. นางสาวขวัญฤทัย  ยานิตย์
2. นางสาวอมรรัตน์  วงษ์เจริญ
3. นางสาวเบญจวรรณ  พรมวงค์
 
1. นายธนรัฐ  ไตรศิวะกุล
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงวนิดา  แสนออม
2. เด็กหญิงสุพัฒตรา  ไชยนาน
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  สุพร
 
1. นางสาวอรัญญา  อ้วนแก้ว
2. นางอรพรรณ  มากมี
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85.3 ทอง 6 1. นายชูชัย  จันทะรี
2. นายดนุเดช  สีสงค์
3. นายอวยชัย  อินทร์ก้อ
 
1. นายไมตรี  โคตรกะพี้
2. นายพิชัย  ไชยสิทธิ์
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 80.83 ทอง 6 1. นางสาวพิยดา  ทีระฆัง
2. นางสาวพุทธชาติ  คงสกุล
3. นางสาวอรณิชา  เรียมแสน
 
1. นายไมตรี  โคตรกะพี้
2. นายไกรราช  อุ่นจางวาง