สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย และโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 81.8 ทอง 12 1. นางสาวปนัดดา  ธูปขุนทด
 
1. นางจิตรเลขา  วรรณกุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชาญเดช  จงใจกลาง
 
1. นางธัญญา  ตรงดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวลัดดาวรรณ  นนทะศรี
 
1. นางสาวสุภาวดี  กิติศรีวรพันธุ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุมินตา  กันตะมา
 
1. นางปัญญาทิพย์  บุญมาวงษา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85.25 ทอง 4 1. นางสาวลัดดาวัลย์  แพงดงแก
 
1. นางปัญญาทิพย์  บุญมาวงษา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกลิ่นผกา  ฤทธิ์เต็ม
2. เด็กหญิงปณิตา  นครังสุ
 
1. นางสาวจิรภัทร์  จันทึก
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนวพล  สารีพล
 
1. นางสาวพิชญาภา  สีแสด
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรักษิณา  ไชยพรม
2. นางสาวสิริวรรณ  ออทอลาน
3. นางสาวอรัญญา  อุปสุ
 
1. นายรสุวิน  แก้วดวงดี
2. นางสาวชลธิชา  กุลยะ
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงนัฐชา  โยลัย
2. เด็กหญิงพรสุดา  ทำทาโทษ
3. เด็กหญิงภัทรภรรณ์  ออทอลาน
 
1. นางสถาพร  ทับวิธร
2. นางสาวจันทนีย์  กานนท์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 98.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิราพร  ไชยมหา
2. นายไชยภัทร  มณีรัตน์
 
1. นายรสุวิน  แก้วดวงดี
2. นางสาวชลธิชา  กุลยะ
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 80.31 ทอง 7 1. เด็กชายนัฐพงษ์  มาปัน
2. เด็กชายวิเชียร  อ่อนทุม
 
1. นายสุชาติ  วรรณศิริ
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 80.78 ทอง 5 1. เด็กชายธนารัตน์  นามพะทาย
2. เด็กชายไชยวัฒน์  บุรีขันธ์
 
1. นางสาวประภัสสรณ์  นครเขต
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.4 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ตาแสงโว
2. เด็กหญิงชนินาถ  พระสุริยะทุ่ง
3. เด็กหญิงช่อฟ้า  เล็กขำ
4. เด็กหญิงดิษย์ลดา  สนธะลี
5. เด็กหญิงอรวรรณ  บุสภา
 
1. นายสมพร  อุดมฤทธิ์
2. นางสาวสมรถ  ราชิวงศ์
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84.6 ทอง 6 1. นางสาวฐิติรัตน์  เหล่าหลวง
2. นางสาวรัชนีกร  กานนท์
3. นางสาวสายชล  ทะคะลิง
4. นางสาวสิรินทรา  เขียวโป
5. นางสาวอัญญรินทร์  ทองมะโรง
 
1. นายสมพร  อุดมฤทธิ์
2. นางสาวจีราภรณ์  มูลสิงห์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงกมนทิพย์  สุขวิพัฒน์
2. เด็กหญิงกัลยาณี  ชินบูรณ์
3. เด็กหญิงปิยนุช  ทองมะโรง
4. เด็กหญิงศรีสุดา  แก้วโวหาร
5. เด็กหญิงอรนภา  ปาลาสาสุ
 
1. นางสาวสมรถ  ราชิวงศ์
2. นางสาวจีราภรณ์  มูลสิงห์
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิตสุภา  ดวงดูสัน
2. นางสาวชนนิกานต์  ดวงดูสัน
3. นางสาวนิตยา  มากอง
4. นายพัฒนา  จำปา
5. นายภูริวัฒน์  ชนะพจน์
 
1. นางสาวรัตนพร  ปาข้างฮุง
2. นายวิรัช  จำปาสิม
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวทัศริญญา  เหลินต้ายซ้าย
2. เด็กชายพีรพัฒน์  คำลือ
3. เด็กชายภานุวัฒน์  ประพัศรางค์
4. เด็กหญิงวิลาสินี  กุลยะ
5. เด็กหญิงอภิญญา  พรรณมาตย์
 
1. นายวัชรากรณ์  ศรีนวลแล
2. นางสาวมินทร  อินทริง
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.75 ทอง 6 1. เด็กหญิงประภัสรา  อ่อนทุม
 
1. นางสาวจีราภรณ์  มูลสิงห์
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.8 ทอง 11 1. นางสาวนิยะดา  อุ่นเทียมโสม
 
1. นางสาววรัญชลี  กันยาตี
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.8 ทอง 5 1. เด็กชายธีรภัทร์  บุญมาวงษา
2. นางสาวศริญญา  วงศ์ล่าม
 
1. นายสมพร  อุดมฤทธิ์
2. นางสาวจีราภรณ์  มูลสิงห์
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกวรรณ  ราชสะอาด
2. นายแสงสุรีย์  ไชยยสุระ
 
1. นางสาวจีราภรณ์  มูลสิงห์
2. นางสาวละอองดาว  นนท์เข็มพรม
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 82 ทอง 5 1. นางสาวจุฑาทิพ  วงษาพัด
2. นางสาวธิดาทิพย์  กานนท์
3. นางสาวนลิน  ทะไตย์
4. นางสาวภรรณกา  อนุญาหงษ์
5. นางสาวรติกานต์  โคตลา
6. นายวีรวัฒน์  โพติยะ
7. นางสาวศศินา  ทะคะลิง
8. นางสาวหทัยรัตน์  มอมไทรัตน์
9. นางสาวอมรรัตน์  ดวงดูสัน
10. นางสาวเมธาไล  ฐานะวงค์
 
1. นายศักดิ์ดา  สมยา
2. นายวิรัช  จำปาสิม
3. นางสาวคำนึงนิต  เจียงคำพล
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวทิพรดา  วงศาจันทร์
2. นางสาวธัญจิรา  มะสุใส
3. นางสาวปิยฉัตร  ตะวะนะ
4. นางสาวพิมพิไล  ไชยพรม
5. นายมงคลชัย  ดงขมิ้น
6. นางสาวรัตน์ดา  กุลยะ
7. เด็กชายวราวุธ  เพียแสง
8. นายวันเฉลิม  โกสุม
9. นางสาวสมพาน  นนเลาพล
10. นางสาวสุวนันท์  เดชทะศร
11. นางสาวอรุณี  ตะวะนะ
12. นางสาวอิศริยา  นาวงษา
13. นางสาวเพ็ญณภา  ภู่ระหงษ์
14. นางสาวเวนิตา  อ.ท.สี
15. นางสาวเสาวภา  โสดาภักดิ์
 
1. นางสาวกัลยา  ศรีวิเศษ
2. นางสาวอรณัฐ  ศรีจันทร์
3. นายจงลักษณ์  จันทรวิมลสิริ
4. นางสาวดวงหทัย  สมสอาด
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นายชนะพร  ไชยพรม
2. นายธนากร  พรมรัตน์
3. นายอนุชา  มณีรัตน์
4. นายอภิชัย  บงสีดา
5. นายอภิสิทธิ์  มะละกา
 
1. นายอิสระ  ปุญญา
2. นายไพฑูรย์  จันที
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนครินทร์  มากอง
 
1. นายอิสระ  ปุญญา
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 9 1. เด็กหญิงพรรณิกา  โยลัย
 
1. นางสาวรัตนพร  ปาข้างฮุง
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุลัดดา  ผานาค
 
1. นางสาวรัตนพร  ปาข้างฮุง
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรมิดา  วงศ์จันทร์
 
1. นายอิสระ  ปุญญา
 
29 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลธิชา  คุตะโค
2. นางสาวทิตติยา  สาหัส
3. นางสาวนฤมล  บุราณเดช
4. นางสาวนลินี  มะสุใส
5. นางสาวนิตยา  คุตะโค
6. นางสาวรพีพร  อุ่นเทียมโสม
7. นางสาววรรณี  แสงปลั่ง
8. นางสาวสุดารัตน์  ต้อนโสกรี
9. นางสาวอรปรียากุล  เพ็ชรนนท์
10. นางสาวอรอุมา  กุจนา
 
1. นางสาวประภัสสรณ์  นครเขต
2. นางสาวธัญญลักษณ์  แดงบุตร
3. นายอานนท์  นนท์คำวงค์
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 82.5 ทอง 5 1. นายชิตณรงค์  นนท์เหล่าพล
2. นายภานรินทร์  โพติยะ
3. นายภูวดล  อุ่นเทียมโสม
4. นายสาคร  พันจี
5. นายสืบศักดิ์  มะสุใส
6. นายสุระชัย  เกตวงษา
 
1. นายศักดิ์ดา  สมยา
2. นางสาวกัลยา  ศรีวิเศษ
3. นายสุชาติ  วรรณศิริ
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชไมพร  พิมพ์มีลาย
2. นางสาวนพศิลป์  ชินบูรณ์
3. นางสาวปิยานุช  มณีรัตน์
4. นางสาวรุจิกานต์  อุปสุ
5. นางสาววารุณี  วงษาพัด
 
1. นางสาวนันทิดา  นาโควงค์
2. นางสาวพิชญาภา  สีแสด
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอาทิตย์  วงษาพัด
 
1. นายคมสัน  แสงสุวรรณดี
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80.5 ทอง 5 1. นายธีรวัฒน์  โยลัย
2. นายอนุวัฒน์  ไชยพันธุ์
 
1. นายธีระยุทธ  วณิชศิโรรัตน์
2. นางสาวจิราภรณ์  วงศ์พันธ์
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80.29 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนิดตา  บุรีขันธ์
2. เด็กหญิงอภิญญา  บุรีขันธ์
 
1. นางสาวเจษฎาภรณ์  จรไพร
2. นางสาวจิราภรณ์  วงศ์พันธ์
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐดนัย  มาปัน
2. เด็กหญิงณัฐภรณ์  เหลินต้ายซ้าย
3. เด็กหญิงณัฐริกา  คาระวงค์
4. เด็กหญิงมัลลิกา  เหล่าเลิศกุล
5. นางสาววรรณพร  วงษาดี
6. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เสนาสี
 
1. นางทิพย์วรรณ  สมยา
2. นางสาวหงษ์สุดา  สุวรรณมาโจ
3. นางสาวคนึงนิตย์  อุ่นเทียมโสม
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกชมล  ใจอารีย์
2. นางสาวนภาลัย  มาปัน
3. นายพัฒน์พงศ์  อุปสุ
4. นางสาววรัญญา  วงษาพัด
5. นางสาวศิริวัฒนา  ต้อนโสกรี
6. นางสาวสุภัสสร  นนท์เหล่าพล
 
1. นางทิพย์วรรณ  สมยา
2. นายศักดิ์ดา  สมยา
3. นางสาวคนึงนิตย์  อุ่นเทียมโสม
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปรียดา  คันทักษ์
2. นางสาววราภรณ์  แข็งแรง
3. นางสาววิภารัตน์  ดวงดูสัน
 
1. นางทิพย์วรรณ  สมยา
2. นางสาววรัญชลี  กันยาตี
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปฏิพัทธ์  มะสุใส
2. นางสาวภาวิณี  อินทริง
3. นายรัตนชัย  กุจนา
 
1. นางสาวเจษฎาภรณ์  จรไพร
2. นางสาวหงษ์สุดา  สุวรรณมาโจ
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.42 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรานุวัฒน์  กุลยะ
2. เด็กชายปรวิทย์  ครองทองสี
3. เด็กชายพงศ์พันธุ์  สงคราม
 
1. นายพลวัฒน์  กุลยะ
2. นายสม  เชื้อโพนจาน
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85.56 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวบุษบา  วัลดี
2. นางสาวรุ่งนภา  อังคะฮาด
3. นางสาวอนันญา  ปาลาสาสุ
 
1. นายพลวัฒน์  กุลยะ
2. นายวรวุฒิ  มะสุใส
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนันทนา  สิงห์ไกร
2. เด็กหญิงปิยะพร  สอนเณร
3. เด็กหญิงวรรวสา  ยุระรัตน์
 
1. นางสาวหงษ์สุดา  สุวรรณมาโจ
2. นางสาวกัลยา  ศรีวิเศษ
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปณิตา  ประพัศรางค์
2. นางสาวศิริลักษณ์  ท้าวนาง
3. นางสาวแสงระวี  ไตรมีแสง
 
1. นางทิพย์วรรณ  สมยา
2. นางสาวหงษ์สุดา  สุวรรณมาโจ
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 87 ทอง 5 1. นางสาวกมลทิพย์  นนเลาพล
2. นางสาวพัชรินทร์  ต้อนโสกรี
3. นางสาวสุดารัตน์  อุ่นเทียมโสม
 
1. นางสาวเจษฎาภรณ์  จรไพร
2. นางสาวหงษ์สุดา  สุวรรณมาโจ
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ไชยพรม
2. นายอภิรักษ์  โยลัย
3. นายเทพ  ค้อนบุญ
 
1. นางทิพย์วรรณ  สมยา
2. นายวรวุฒิ  มะสุใส
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววรสสุคนธ์  ดานหา
2. นางสาวศุภิกา  ทองสาม
3. นางสาวอารยา  บุรีขัน
 
1. นางทิพย์วรรณ  สมยา
2. นายพลวัฒน์  กุลยะ
 
46 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสิทธิศักดิ์  กานนท์
 
1. นายอิสระ  ปุญญา