สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย และโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 67.4 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงพรชิตา  นิลนันท์
 
1. นางรดากุล  ลาลัยวรากูร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 9 1. นางสาวจันทิมา  ด้วงพันลำ
 
1. นายจุลศักดิ์  ก๊อกพิมพ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 65.5 ทองแดง 10 1. นายธนธัต  ก้อนแก้ว
2. นายศรัณย์  สมศรี
 
1. นางศิริพร  คำลือ
2. นางอรวรรณ  สุริยนต์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 64.25 ทองแดง 15 1. เด็กชายคเนศ  ชูอารมณ์
2. เด็กชายพศวีร์  ดวนลี
 
1. นางสาวนะลิมน  พรมแสง
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 10 1. นางสาวภัทรลดา  อินาลา
2. นางสาวอนงรัก  แสนเขื่อน
 
1. นายบัณฑิต  โคตรประทุม
2. นายธีระยุทธ  พิพิส
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 63 ทองแดง 15 1. นางสาวชลดา  จำลองสอง
2. นางสาวรุ่งนภา  ดาสี
 
1. นายบัณฑิต  โคตรประทุม
2. นายธีระยุทธ  พิพิส
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 66 ทองแดง 8 1. นายณัฐดนัย   สิทธิจักร
 
1. นางสาวพรทิวา  เมฆวัน
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 18 1. นางสาวชญานิษฐ์  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวพรทิวา  เมฆวัน