สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพะทายพิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย และโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 77.8 เงิน 14 1. นางสาวปรานี  รูปงาม
 
1. นางสาวกมลณภัทร  บุตรโคษา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอริยา  นิรอรัมย์
 
1. นางสาวกมลณภัทร  บุตรโคษา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 8 1. เด็กหญิงอัชริญา  ศรีวรสาร
 
1. นางสาวนภัสนันท์  ศรีจรูญ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรชิตา  หยงสิทธิ์
 
1. นายทรงพล  ศรีนวล
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงประกายดาว  สีหา
2. เด็กหญิงประกายเดือน  สีหา
3. เด็กหญิงศรุตา  บุพศิริ
 
1. นายศราวุธ  มูลชัย
2. นางสาวนภัสนันท์  ศรีจรูญ
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปภาณิน  ป้องบุญมี
2. นางสาวพิชญ์สินี  นัยวิกุล
3. นางสาวสาวิตรี  นาโสก
 
1. นายศราวุธ  มูลชัย
2. นางสาวนภัสนันท์  ศรีจรูญ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงจริยา  คอแก้ว
 
1. นางสาวปิยะเนตร  มาละมิ่ง
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสิทธิชัย  โอกละคร
 
1. นางสาวนัดดา  แสงผา
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ไชยริบูรณ์
2. เด็กหญิงธิชา  ไชยริบูรณ์
3. เด็กหญิงพิจิตรา  ดงธูธร
 
1. นางวิลาวัณย์  แวงดีสอน
2. นางสาวจีราพร  พานิจ
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 9 1. นายกิติทัช  ผลแสน
2. นางสาวธมนวรรณ  เยาวศรี
3. นางสาวศศิธร  ไชยภูธร
 
1. นางสาวจริยาภรณ์  วิเศษศรี
2. นางสาวนงค์ธิญา  มลากรรณ์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81.2 ทอง 5 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  พันสมบัติ
2. เด็กหญิงภัสสร  สุมังคะเศษ
3. เด็กหญิงมณฑิตา  ดงธูธร
 
1. นางสาวนงค์ธิญา  มลากรรณ์
2. นางสาวจริยาภรณ์  วิเศษศรี
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81 ทอง 6 1. นางสาวนิรมล  พรมวงศ์ษา
2. นางสาวน้ำทิพย์  ขุนพิทักษ์
3. นางสาวอัจฉรากุล  นันตะเคน
 
1. นางสาวจริยาภรณ์  วิเศษศรี
2. นางสาวนงค์ธิญา  มลากรณ์
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรินดา   ไชยสุวรรณ์
2. เด็กหญิงหฤทัย  ผลวีระศักดิ์
 
1. นางสาวพิชญภัค  สมปัญญา
2. นางสาวปาริชาติ  ราญมีชัย
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศิริเทพ  อินทรวิชะ
2. นางสาวอรปรียา  คงเคน
 
1. นางสาวพิชญภัค  สมปัญญา
2. นางสาวปาริชาติ  ราญมีชัย
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 68.03 ทองแดง 11 1. เด็กชายชาญนุวัฒน์  พรมเกตุสกุล
2. เด็กชายปริญญา   มะละ
 
1. นางสาวปาริชาติ  ราญมีชัย
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 68.84 ทองแดง 7 1. เด็กชายนันทพงศ์  เกษสิมมา
2. เด็กชายภูมินทร์  เศษรักษา
 
1. นายสยาม  คำชนะ
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงธิญาดา  เหง้าน้อย
2. เด็กหญิงปภาวดี  รัตนโสภา
3. เด็กหญิงพรนภา  สายสอาด
4. เด็กหญิงอริสา  แสนชัย
5. เด็กหญิงเข็มมิสา  ไชยนาน
 
1. นางสาวรำไพ  วงษ์ศรีทา
2. นางวันวิสาข์  อุดมผล
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83.8 ทอง 9 1. นางสาวชลธิชา  วังวิสัย
2. นางสาวนิทัศนา  ผุยเหง้า
3. นางสาวพรนภา  เมืองโคตร
4. นางสาวอริศมาศ  ตรงธิ
5. นางสาวอาทิตยา  โทมนตรี
 
1. นางวันวิสาข์  อุดมผล
2. นางสาวรำไพ  วงษ์ศรีทา
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 75.8 เงิน 6 1. นายธีระศักดิ์  สิงห์โต
2. นางสาวมาริสา  นามบุตร
3. นายวัชรพล  มลาไวย์
4. นายศุภวิชญ์  พรหมโคตร
5. นางสาวเบญจรงค์  สมปัญญา
 
1. นางสาวรำไพ  วงษ์ศรีทา
2. นางสาวพัชรินทร์  มูลชัย
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.5 ทอง 8 1. เด็กหญิงสิริยากร  ศรีนันทา
 
1. นางสาวพัชรินทร์  มูลชัย
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.6 ทอง 7 1. นางสาวทัศนีพร  แวงดา
 
1. นางสาวมัลลิกา  บุญสุข
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 11 1. เด็กชายดานัช  คัชวา
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ทองสะอาด
 
1. นางสาวนันทยา  ศรีพลราช
2. นางสาวมัลลิกา  บุญสุข
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.83 ทอง 6 1. นายพงษ์สวัสดิ์  เสนาสี
2. นางสาวอรปรียา  สีหา
 
1. นางสาวนันทยา  ศรีพลราช
2. นางสาวมัลลิกา  บุญสุข
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  โพธิดอกไม้
2. นางสาวทิพย์สุดา  สุพรรณ
3. นางสาวปนัดดา  หว่างพันธ์
4. นางสาวพาฝัน  ตรงดี
5. เด็กหญิงรจนา  ทองโกฎิ
6. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  กุลวงค์
7. นางสาวรินนดา  กาญจนดุลย์
8. เด็กหญิงวิภาดา  ไชยริบูรณ์
9. นางสาววีระดา  แสนสอน
10. นางสาวอริยา  นิรอรัมย์
 
1. นางสาวรำไพ  วงษ์ศรีทา
2. นางวันวิสาข์  อุดมผล
3. นางสาวพัชรินทร์  มูลชัย
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกลวัชร  ใจสมบัติ
2. เด็กหญิงจันทณา  เหวยไทย
3. เด็กหญิงจันทิมา  แสนสุริวงศ์
4. เด็กชายจีระพงษ์  ลีทอง
5. เด็กหญิงชาลิสา  แสนป้อง
6. เด็กชายบุญฤทธิ์  กุลวงค์
7. เด็กหญิงพิติยาภรณ์  สุวรรณโส
8. เด็กชายวิพัฒน์  คลังชำนาญ
9. เด็กหญิงสายชล  พันธ์ธง
10. เด็กหญิงสุทัตตา  สุรินทร
11. เด็กหญิงสุนิสา  อัมภรัตน์
12. เด็กหญิงหัทยา  นามพะทาย
13. เด็กชายอดิเดช  พุ่มพวง
14. เด็กหญิงเมธิรา  นามพะทาย
15. เด็กหญิงแพรวา  แน่นอุดร
 
1. นายจิรพล  นามมีฤทธิ์
2. นายเอกวิทย์  ศรีปทุมภรณ์
3. นางสาวนันทยา  ศรีพลราช
4. นางวิลาวัณย์  แวงดีสอน
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บุญสุข
2. เด็กหญิงแสงระวี  ทุมแต้ม
 
1. นายณัฐพล  คานสี
2. นายธรรมศักดิ์  ปัญญา
 
27 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. นางสาวชมพูนุช  ประหยัด
2. นางสาวนันทิดา  ไชยสุระ
 
1. นายธรรมศักดิ์  ปัญญา
2. นายณัฐพล  คานสี
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 69 ทองแดง 8 1. นางสาวจิราภา  แสนไชย
 
1. นายวุฒิไกร  กุลวงค์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจารุพัฒน์  พรมวิชัย
2. เด็กชายชานนท์   เบ็ญจะศิลป์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  สำรวมจิตต์
4. เด็กชายสุรวุฒิ  คุตะโค
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  คูณสาร
 
1. นายวุฒิไกร  กุลวงค์
2. นายณัฐพล  คานสี
3. นางสาวนงค์ธิญา  มลากรรณ์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษชนะ  เหมสุรินทร์
2. นายชาตรี  คูณสาร
3. นางสาวนิภาพร  ริยะบุตร
4. นางสาวพิมพ์วิภา  ไชยริบูรณ์
5. นายภานุเดช  สิงห์งอย
 
1. นายวุฒิไกร  กุลวงค์
2. นายเอกวิทย์  ศรีปทุมภรณ์
3. นางสาวนันทยา  ศรีพลราช
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชานนท์   เบ็ญจะศิลป์
 
1. นายวุฒิไกร  กุลวงค์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.33 เงิน 6 1. นายประวิทย์  ทุมสี
 
1. นายวุฒิไกร  กุลวงค์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.5 เงิน 16 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ขอบเมืองฮาม
 
1. นายวุฒิไกร  กุลวงค์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72.66 เงิน 12 1. นางสาวพิมพ์วิภา  ไชยริบูรณ์
 
1. นายวุฒิไกร  กุลวงค์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเทียนชัย  อรรคศรีวร
 
1. นายวุฒิไกร  กุลวงค์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสถิระ  ภาคภูมิ
 
1. นายวุฒิไกร  กุลวงค์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นางสาวนิภาพร  ริยะบุตร
 
1. นายวุฒิไกร  กุลวงค์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 69 ทองแดง 5 1. นายฐิติกร  ใจไหมคร้าม
 
1. นางสาวพิชญภาณัฏฐ์  โพธิ์ศรี
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา  ไชยนาน
 
1. นางสาววรรณภา  เสนจันทร์ฒิไชย
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นางสาวสุภัทรา  อินตา
 
1. นางรุจิรา  พันแสน
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธีระวัฒน์  ละกังขา
 
1. นายวุฒิไกร  กุลวงค์
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 68.44 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  คะนองเพ็ชร
2. เด็กหญิงทักษพร  เกษสิมมา
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ตาสี
 
1. นางสาวกมลณภัทร  บุตรโคษา
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 72.75 เงิน 10 1. นางสาวกมลชนก  ศิริดวงใจ
2. นางสาวนัตติยา  พุทธจักร
3. นางสาวน้ำทิพย์  สงวนพันธุ์
 
1. นางสาวกมลณภัทร  บุตรโคษา
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  โอกละคร
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  ฝ่ายสงค์
 
1. นายศราวุธ  มูลชัย
2. นางสาวนภัสนันท์  ศรีจรูญ
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นางสาวรัชนีกร  ละกังถา
 
1. นางสาวนภัสนันท์  ศรีจรูญ
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเปรมวดี  เขียงจ้อย
 
1. นายศราวุธ  มูลชัย
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเกตุสนี  เขียงจ้อย
 
1. นายศราวุธ  มูลชัย
 
48 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83.7 ทอง 4 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  ธรรมชัย
2. เด็กชายวณัฐพงศ์  ใจไหมคร้าม
 
1. นายเอกวิทย์  ศรีปทุมภรณ์
2. นางสาวสุปราณี  พิชัยคำ
 
49 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70.5 เงิน 12 1. นายนุติพงษ์  พรมคำ
2. นายอภิสิทธิ์  ช่องคันปอน
 
1. นายเอกวิทย์  ศรีปทุมภรณ์
2. นางรัชนียา  มูลชัย
 
50 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  ไชยโคตร
2. เด็กชายวัชรพล  ทศรักษา
 
1. นางสาวสุปราณี  พิชัยคำ
2. นางรัชนียา  มูลชัย
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นายธนพล  ทนุธรรมวงศ์
2. นายสุรศักดิ์  กาญแก้ว
 
1. นางสาวสุปราณี  พิชัยคำ
2. นางรัชนียา  มูลชัย
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กชายนพชัย  บุญเกิด
2. เด็กชายวีรภัทร  ยศรักษา
 
1. นางสาวภิรญา  พลหนองคูณ
2. นางสาวบวรลักษณ์  ประกิ่ง
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  สุรินาม
2. เด็กหญิงอัปสร  ทะนันใจ
 
1. นางรัชนียา  มูลชัย
2. นางสาวสุปราณี  พิชัยคำ
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 71.16 เงิน 7 1. เด็กชายกฤษฎา  แสนชัย
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  วงค์ษาราช
 
1. นางรัชนียา  มูลชัย
2. นางสาวสุปราณี  พิชัยคำ
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 71.71 เงิน 8 1. นายอนุพล  เชิดสังวาลย์
2. นายอนุวัฒน์  ประเสริฐสังข์
 
1. นางสาวบวรลักษณ์  ประกิ่ง
2. นางสาวภิรญา  พลหนองคูณ
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภัทรพล  สิมลา
2. นายภานุพงษ์  แสนโสม
 
1. นางรัชนียา  มูลชัย
2. นางสาวสุปราณี  พิชัยคำ
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววิลัยรัตน์  พุทธกัง
2. นายอนุพล  เชิดสังวาลย์
 
1. นางสาวสุปราณี  พิชัยคำ
2. นางรัชนียา  มูลชัย
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77.88 เงิน 4 1. นายจตุพล  ทุมสี
2. นายณัฐพงศ์  เสนาสี
 
1. นางสาวสุปราณี  พิชัยคำ
2. นางรัชนียา  มูลชัย
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงต้องตา  ศักดิ์เคดา
2. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  พันธุ์แพง
3. เด็กหญิงศิรินันท์  คันทักษ์
 
1. นางสาวภิรญา  พลหนองคูณ
2. นางรัชนียา  มูลชัย
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพูนทรัพย์  ตาสี
2. นางสาววีรดา  แสนสอน
3. นางสาวเนื้อทอง  จันทะโส
 
1. นางสาวภิรญา  พลหนองคูณ
2. นางรัชนียา  มูลชัย
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธิญาดา  สุ่มมาตย์
2. นางสาวนภัสสร  อุ่นสา
3. นางสาวอรัตชา  ศรีวรสาร
 
1. นายเอกวิทย์  ศรีปทุมภรณ์
2. นางสาวบวรลักษณ์  ประกิ่ง
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุธิดา  ประหยัด
2. เด็กหญิงเมขลา  พรมดี
3. เด็กหญิงเยาวเรศ  นามพะธาย
 
1. นางสาวภิรญา  พลหนองคูณ
2. นายณัฐพล  คานสี
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวขนิษฐา  แสนโสม
2. นางสาวปนัดดา  แสนโสม
3. นางสาวปานชีวา  สุขวัน
 
1. นางสาวจีราพร  พานิจ
2. นางสาวนภัสนันท์  ศรีจรูญ
 
64 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 71.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชานนท์   เบ็ญจะศิลป์
 
1. นายวุฒิไกร  กุลวงค์
 
65 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายบงกชเพชร  ศรีกระสอน
 
1. นายวุฒิไกร  กุลวงค์
 
66 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเทียนชัย  อรรคศรีวร
 
1. นายวุฒิไกร  กุลวงค์