สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปลาปากวิทยา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย และโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรกมล  แสงผา
 
1. นางนิตยา  ศรีธิราช
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฐิติรัตน์  แสงโยน
 
1. นางไพรัตนา  สิริ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุพัตรา  โกญจนาท
 
1. นางสาวปุณยนุช  วงศ์สีดา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  คันทีท้าว
 
1. นางนิตยา  ศรีธิราช
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวรุ่งฤดี  มนต์มี
 
1. นางไพรัตนา  สิริ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ดวงมาลา
 
1. นางสาวปุณยนุช  วงศ์สีดา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรปรียา  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กชายเจษฎากร  ปิ่นเคน
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ไชยภักดี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 88 ทอง 5 1. นายณัฐดนัย  แสนทวีสุข
2. นางสาวพลอยไพลิน  นันตะเคน
 
1. นายประยุทธ  สุดสูง
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   คำหงษ์
2. เด็กหญิงเด็กหญิงจารุกัญญา  ยาเกิ้น
3. เด็กหญิงเด็กหญิงสุรีย์นิภา  วงค์ศรีชา
 
1. นายปราโมทย์   โลหิต
2. นางสาวสาวิตรี   ปารีพันธ์
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.83 ทอง 5 1. เด็กชายธนรัตน  เอดาสัย
2. เด็กหญิงพิชาภรณ์  พิมราช
3. เด็กหญิงเกิดศิริ  เหลาบัว
 
1. นางสาวมิรันตี  โทผาวงษ์
2. นางสาวพัทมัย  วะยะลุน
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.75 ทอง 5 1. นางสาวกชกร  หงษาหลวง
2. นางสาวมัณฑณา  คำมี
3. นางสาวเกศราภรณ์  ทูลคำ
 
1. นางสาวอรนุช  ชื่นตา
2. นางวิมลรัตน์  พลโลก
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 86.33 ทอง 6 1. เด็กชายก้องสยาม  อดทน
2. เด็กชายราชภูมิ  คำวงค์ษา
 
1. นายสยาม  ใจบุญ
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84.2 ทอง 5 1. นางสาวจิตรราวดี  แสนนาวา
2. นายอมรเทพ  สุภาพ
3. นางสาวอริญนฎา  ชัยรัตน์
4. นางสาวเทพธิดา  อาจประโคน
5. นางสาวเพ็ญนภา  พ่อครวงค์
 
1. นางสาวประภัสสร  แสนคำ
2. นางสาวนาฏยา  ไล้สีดา
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.6 ทอง 15 1. เด็กชายณัฐพล  เภาพันธ์
2. เด็กหญิงพนิดา  ไชยผาบ
 
1. นางนิธิภรณ์  สุดสูง
2. นายพัฒนพงษ์  แสงพันธ์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.92 ทอง 16 1. นายวิชญ์พล  ตีเฟื้อย
2. นางสาวสุทธิดา  โพนพิมพ์
 
1. นางนิธิภรณ์  สุดสูง
2. นายพัฒนพงษ์  แสงพันธ์
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 85 ทอง 5 1. เด็กชายกฤษฎา  พิมราช
2. นางสาวชลดา  แสงเขียว
3. นายนนทวัฒน์  ลับจันทร์
4. เด็กชายประดิษฐ์  สุโท
5. นางสาวมาริษา  แสนศิริ
6. นางสาวมุทิดา  วรบัตร
7. นางสาววรารัตน์  อำคำ
8. นางสาวศศิวิมล  มหิดล
9. เด็กชายสมเกียรติ  สุโท
10. นางสาวสิริตา  หอมขจร
11. นางสาวสุกัญญา  อุปา
12. นางสาวอลิษา  วงษ์สุขะ
13. นางสาวอารียา  พ่อลีละ
 
1. นางสาวงามตา  ชาแท่น
2. นายประหยัด  พุดลา
3. นายเสรี  พิมราช
4. นายประยงค์  วรสาร
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงไชมพร  คำเห็น
 
1. นางนุจรี  เหมะธุลิน
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนครชัย  กอมสิน
 
1. นางนุจรี  เหมะธุลิน
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนิดาพร  เหล่าสุวรรณ
 
1. นางนุจรี  เหมะธุลิน
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรษา  กงทอง
 
1. นางนุจรี  เหมะธุลิน
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววันวิสาข์  หมู่บุตร
 
1. นางนุจรี  เหมะธุลิน
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 94 ทอง 4 1. นางสาวทับทิม  หมูบุตร
 
1. นางนุจรี  เหมะธุลิน
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นายศุภชัย  คึมยราช
 
1. นางนุจรี  เหมะธุลิน
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 84 ทอง 5 1. นายธนากร  วรกา
2. นางสาวธัญยชนก  ศิลา
3. นายไชยา  สีกาลัง
 
1. นางนุจรี  เหมะธุลิน
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.33 ทอง 5 1. นายณัฐวุฒิ  แพงคำฮัก
 
1. นายเฉลิมเกียรติ  คำไพ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐวุฒิ  แพงคำฮัก
 
1. นายเฉลิมเกียรติ  คำไพ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ดวงมาลา
 
1. นายเฉลิมเกียรติ  คำไพ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงพนิดา  ขุนถาวงค์
 
1. นายเฉลิมเกียรติ  คำไพ
 
29 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา  คำเห็น
2. เด็กหญิงณัฐรัตน์  เที่ยงดี
3. เด็กหญิงนันทกา  แสงยวน
4. เด็กหญิงปิยะธิดา  แพงคำฮัก
5. เด็กหญิงมณฑิตา  แสงสุริยา
6. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สาวงค์
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชูศรี
8. เด็กหญิงอรวรา  วะชุม
 
1. นายอมเรศ  ดาวเหนือ
2. นางสาวงามตา  ชาแท่น
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิชิดา  สีดา
 
1. นางสาวธัญญาภรณ์  พยอม
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 84.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววิภารัตน์  นินธิราช
 
1. นางสาวธัญญาภรณ์  พยอม
 
32 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 83.59 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลธิชา  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวชุติมา  โยตะสิงห์
3. นางสาวนพวรรณ  อ่อนหลง
4. นางสาวรัตนวรินทร์  สิทธิอภินันท์
5. นางสาวสุนิษา  คนครอง
 
1. นางสาวธัญญาภรณ์  พยอม
2. MissChong  Can
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติ  ภาวะดี
2. เด็กชายฉัตรินยุทธ  แสนบรรดิษฐ์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  อนงค์
4. เด็กชายทัตพงษ์  ชาภูวงศ์
5. เด็กชายธนกาญน์  ผมหอม
6. เด็กชายนันทชัย  บุตรคุณ
7. เด็กชายวรรณธัช  ศุภาวรรณ
8. เด็กชายศักิ์สิทธิ์  เหลาบัว
 
1. นายประหยัด  พุดลา
2. นายพัฒนพงษ์  แสงพันธ์
3. นายมงคล  ธนาไสย
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชัยธวัช  อุดมเลิศ
2. นายภิรมย์พร  อินธิแสง
3. นายภูมินทร์  พิณราช
4. นายวชิรวิทย์  อนันตะบุตร
5. เด็กชายวุฒิชาญ  แสงประชารักษ์
6. นายโชคอนันต์  หงษาชุม
 
1. นายจักริน  ชื่นค้า
2. นายเจษฎายุทธ์  ฝาวัง
3. นายประดิษฐ์  ฤทธิ์สยอง
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 80.12 ทอง 4 1. นายณัฐวุฒิ  เข็มพรม
2. นางสาวธัญรัตน์  อินธิยาย
3. นายนพรัตน์  คำเห็น
4. นางสาววิภาพร  มาตรขาว
5. นายสิทธิชัย  เสนาคำ
6. นางสาวสุดารัตน์  ทุมรักษา
7. นายอนุชิต  แสงวงค์
8. นายอภินันท์  ตะวังทัน
 
1. นายทศพล  งามบาง
2. นางสาวมิรันตรี  โทผาวงษ์
3. นายประดิษฐ์  ฤทธิ์สอยง
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 81.13 ทอง 6 1. นางสาวชนัญญา  เหลาบัว
2. นางสาวมาลินี  คุ้มพวก
3. นางสาวรุจิรา  มาตขาว
 
1. นางสาวหิรัญหทัย  ดอกบัว
2. นายประยุทธ  สุดสูง
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพุฒิพงศ์   จันทร์ศรีเมือง
2. เด็กชายรัฐกร  จวงจันทร์
 
1. นายจักรินทร์  ชื่นค้า
2. นางสาวภัทรภร  อัคฮาด
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. นายพิชิตชัย  มามี
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  จันปุ่ม
 
1. นายจักรินทร์  ชื่นค้า
2. นางสาวภัทรภร  อัคฮาด
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัยสรรค์  ภิรมกิจ
2. เด็กชายพบรัก  จิตสงคราม
 
1. นายจักรินทร์  ชื่นค้า
2. นางสาวภัทรภร  อัคฮาด
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภีมากร  แสงประชารักษ์
2. นางสาววีระยา  วัลลา
 
1. นายธยา   เหล่ากกโพธิ์
2. นางสาวอารียา  อุสาห์
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพงษ์พิสุทธิ์  มวลปาก
2. นายศักดิ์อนันต์  แสนเมือง
 
1. นายธยา   เหล่ากกโพธิ์
2. นายอารียา  อุสาห์
 
42 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นางสาวจิราภรณ์  ศักดิ์ศรีวรรณ์
2. นางสาวลักขณา  เสนาคำ
3. นางสาวเกวลิน  ลมอ่อน
 
1. นายจักรินทร์  ชื่นค้า
2. นางสาวนภารัตน์  แก้วงามศรี
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80.41 ทอง 16 1. เด็กหญิงกิตติมา  เทียมสา
2. เด็กชายณัฐนันท์  ลาดบาศรี
3. เด็กหญิงสามิตรา  กระวานธง
 
1. นายสุชิน  คุ้มสติ
2. นายสิทธิพงษ์  โสภา
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง 6 1. เด็กหญิงกมลนัทธ์  ภาวะดี
2. เด็กหญิงกรรณิกา  มีสิมมา
3. เด็กหญิงศิริกรการ  ขันตีขิต
 
1. นางสาวจันทร์ทิรา  มีฤทธิ์
2. นางสาวมัณฑนา  บัวสาย
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  สิงเรือง
2. เด็กหญิงนรีกานต์  นันชนะ
3. เด็กหญิงวรภรย์   บัวทองจันทร์
 
1. นายจักรินทร์  ชื่นค้า
2. นางสาวภัทรภร  อัคฮาด
 
46 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปฏิภาณ  นามเวช
 
1. นางสาวงามตา  ชาแท่น
2. นายจักรินทร์  ชื่นค้า