สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย และโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84.8 ทอง 6 1. เด็กชายธีฆทัศน์  ปึกแก้ว
 
1. นางประดับศรี  ลิ้มสกุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวทิพวรรณ   ทะวัง
 
1. นางสาวชอุ่ม  คำหา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐติกา  โนนริบูรณ์
 
1. นายกีรติ  ไกรพินิจ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุทธิดา  สิงห์ศร
 
1. นางเสาวณีย์  คำหา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  อภัยโส
 
1. นางเสาวณีย์  คำหา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนรากร  อุปเสน
 
1. นางเสาวณีย์  คำหา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพนิดา  ศิลาลาย
2. นางสาวราชาวดี  ทองมีทรัพย์
3. นางสาวอรณิชชา  พรหมจอม
 
1. นางสาวชอุ่ม  คำหา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นางสาวคงขวัญ  สะท้านอิทธิฤทธิ์
2. นางสาวสุมาลี  ศรีทอง
 
1. นางสาวชอุ่ม  คำหา
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชพร  ดอนวิชา
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ม่วงสังข์
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิชญาภัค  ตะลาด
2. เด็กหญิงหัทยา  ผาลี
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ผ่องใสศรี
 
1. นางสาวสุนิสา  ศรีนาทม
2. นางสาวจุฑารัตน์  ม่วงสังข์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรรษชล  คำมุข
 
1. นางสาวสุนิสา  ศรีนาทม
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิธิพร  พลเลิศ
2. เด็กหญิงปาล์มฤดี  เชษฐสุราษฎร์
3. เด็กหญิงลลิดา  อภัยโส
 
1. นางศิริญา  มะเจี่ยว
2. นายสุดสาคร  โพติยะ
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกฤติยา  มาลาพันธ์
2. นางสาวขนิษฐา  ไชยศล
3. นางสาวอภิสรา  นันทะวงค์
 
1. นางยุคลทร  โพธิ์ศรี
2. นางภาวิณี  เจริญยุทธ
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทักษิณ  อภัยโส
2. เด็กหญิงรมิตา  โสมหา
3. เด็กหญิงรวงข้าว  บัวแสน
 
1. นางอำนวย  เคี่ยงคำผง
2. นางสาวนภัสสร  ชะปูแสน
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิตรติพร  จันทะนาม
2. นายศุภเมคินทร์  วิเศษโวหาร
3. นางสาวสุพัชรี  มีที
 
1. นางอำนวย  เคี่ยงคำผง
2. นางพาฝัน  วรกา
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติภูมิ  ยวนจิตร์
2. นายพงศกร  พรหมสี
 
1. นายสอนนารินทร์  ปัททุม
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิราพัชร  เขียวดำ
2. เด็กหญิงนภาพร  ขันตี
3. นางสาวปิยาภัสร์  เปลรินทร์
4. นางสาวอาริษา  อภัยโส
5. นางสาวอารียา  ผาลี
 
1. นางคนึงนิจ  โคตรเคน
2. ดร.พิไลลักษณ์  สุขสมบูรณ์
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปนัดดา  อภัยโส
2. นางสาวพรสุดา  อ้วนวงษ์
3. นางสาวพันธ์ธิวา  ลากลาง
4. นางสาวอมรรัตน์  หาคำ
5. นางสาวเมขลา  จาริอุทิศ
 
1. ดร.พิไลลักษณ์  สุขสมบูรณ์
2. นายสุรเชษฐ์  เครือเนตร
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ขันเดช
2. เด็กหญิงกุลจิรา  ภาโสม
3. เด็กหญิงปัญญาพร  ใจช่วง
4. เด็กหญิงภานุชนารถ  มะกระทัศ
5. เด็กหญิงวีรดา  อมรภคนันท์
 
1. นายสุรเชษฐ์  เครือเนตร
2. นางสาวพรวิมล  กลิ่นศรีสุข
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกาญจนา  แก้วน้ำ
2. นางสาวชลดา  ดวงใจ
3. นางสาวณัฐริกา  วงศ์จันทา
4. นายวัตรชิระ  แพงโสม
5. นายวิวัชรา  พรหมจอม
 
1. นายยุทธพร   พรเพชร
2. นายรชตะ   ขาวดี
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปริญญา  ภูเดช
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชะยะมังคะกุล
 
1. นางกรรณิการ์  อ้วนแก้ว
2. นายสุรเชษฐ์  เครือเนตร
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.9 ทอง 5 1. นางสาวศรุตา  สุภาพันธ์
2. นายอชิตพล  แก้วคูณ
 
1. นางกรรณิการ์  อ้วนแก้ว
2. นายสุรเชษฐ์  เครือเนตร
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัลยารัตน์  สิงห์ศร
2. เด็กหญิงชุติมา  ทามี
3. เด็กหญิงณัฏร์วดี  บุญคำภา
4. เด็กหญิงณัฐนิกา  สีเมืองเฮ้า
5. นายธนาชัย  สุวรรณใจ
6. เด็กหญิงนนทพร  ขันวงศ์
7. เด็กหญิงพรรณิสา  ชัยเทศ
8. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วงศ์จูม
9. เด็กหญิงมาริตา  กลางโคตร
10. เด็กหญิงศิริการดา  แพงสาร
11. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ศิริผลา
12. นางสาวหทัยรัตน์  ภูเดช
13. นางสาวอทิตติยา  โคตรบัว
14. เด็กชายอนุชิต  ทุมพิลา
15. เด็กหญิงเกษราภรณ์  มะลิงาม
 
1. นายทิวา  กิติศรีวรพันธุ์
2. นางสมพิศ  สุวารีย์
3. นางสาววราภรณ์  โคตรตา
4. นายชัยพร  หะไว
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายทศพร  บุญสมัย
 
1. นางพินีนันท์  นิตยวรรณ
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวทิพย์นภา  อุปเสน
 
1. นางพินีนันท์  นิตยวรรณ
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปิยะพงษ์  ไกรษร
 
1. นางพินีนันท์  นิตยวรรณ
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 94 ทอง 4 1. เด็กชายเจษฎา  เชื้อดวงผุย
 
1. นางพินีนันท์  นิตยวรรณ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจุลศักดิ์  นันวิสุ
 
1. นายวุฒิชัย  วงษ์นารี
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายทินกร  ย่อยไธสงค์
2. นายธนบรรณ  ดอกบัว
3. เด็กชายนวพล  บุญทา
4. เด็กชายพชรโชติ  โชติวังโส
5. เด็กชายพิชญุตม์  ป่วนพินิจ
6. เด็กชายรัชภูมิ  รุ่งจินดารัตน์
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  กุณรักษ์
2. นายณรงค์  รุ่งจินดารัตน์
3. นายวุฒิชัย  วงษ์นารี
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายตะวัน  มาตย์สุวรรณ
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  กุณรักษ์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุรัตนา  ฮมแสน
 
1. นายทิวา  กิติศรีวรพันธุ์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.5 ทอง 6 1. นางสาวญาณิกา  นนทะศรี
 
1. นายทิวา  กิติศรีวรพันธุ์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลธิชา  ก่ำเสริฐ
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  กุณรักษ์
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 81.28 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐพล  อภัยโส
2. เด็กหญิงดาวประกาย  ชุณหปราณ
3. นางสาวธิดาทิพย์  ตันสาย
4. นางสาวปฏิญญา  สุวรรณ
5. เด็กชายฟรั้นส์  เลลซ์
6. นางสาวมนัญชยา  แพงสาร
7. นางสาวมาริสา  แพงสุข
8. นางสาววิจิตรา  ดวงเดือน
9. นางสาวเกวลิน  ตาทิพย์
10. เด็กหญิงเก็จเพชร  แพงสาร
 
1. นายอดิศร  โพธิ์ศรี
2. นางยุคลทร  โพธิ์ศรี
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฐิติมา  ขันธ์คุ้ม
2. นางสาวตรีลักษณ์  เจริญวงศ์
3. นางสาวอัญธิชา  เจริญชัย
 
1. นายทศพล  ศรีสาระ
2. นางสาววรัญญา  ภาโสม
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชยานันท์  พวงดอกไม้
2. นางสาวณัฐฐาพร  ตันมูล
3. นายรัฐธรรมนูญ  อื้อสกุล
 
1. นายรชตะ  ขาวดี
2. นางสาวณัฐพร  รัตพันธ์
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงนวรัตน์  วงษ์หมอก
2. เด็กชายสุวรรณชาด  จุลศรี
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ม่วงสังข์
2. นางสาวสุนิสา  ศรีนาทม
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพ์นลิน  ทองคำ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ม่วงสังข์
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นายนำชัย  ศรีหาวงค์
2. นายอลังการ  อภัยโส
 
1. นายตฤณ  วดีศิริศักดิ์
2. นางสาววราภรณ์  โคตรตา
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรภัทร  จู่มา
2. เด็กชายรติพงษ์  อุปเสน
 
1. นางสาววราภรณ์  โคตรตา
2. นายตฤณ  วดีศิริศักดิ์
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 83.43 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐนนท์  นนทะสิทธิ์
2. นายธนากร  พรหมจอม
 
1. นายตฤณ  วดีศิริศักดิ์
2. นางสาววราภรณ์  โคตรตา
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง 4 1. เด็กชายชรัสพงษ์  กองเมือง
2. นางสาวชลิตา  เรียมแสน
3. เด็กหญิงพรชิตา  แรงรอบ
4. เด็กหญิงรัตนาพร  อุดมกัลย์
5. นายศรันย์  นนจันทร์
6. นายสรวุฒิ  ผาบชมภู
 
1. นายทศพล  ศรีสาระ
2. นางสาววรัญญา  ภาโสม
3. นางประดับศรี  ลิ้มสกุล
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชุติมา  ทามี
2. นางสาวธิดาภรณ์  วงศ์ษา
3. นางสาวนายิกา  ชาติชำนิ
4. นางสาวระพีพรรณ  สุภาพันธ์
5. นางสาวศุภวรรณ  โมธรรม
6. นางสาวสร้อยสุดา  รังศิริ
 
1. นายทศพล  ศรีสาระ
2. นางสาววรัญญา  ภาโสม
3. นางประดับศรี  ลิ้มสกุล
 
44 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนกร  เพทราเวช
 
1. นางสาวผกามาศ  อภัยโส