สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย และโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76.5 เงิน 21 1. เด็กชายวุฒิภรณ์  กินร
 
1. นางสาวธราพร  โรคน้อย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 81 ทอง 14 1. นางสาวนฤมล  หนูมั่่น
 
1. นางสาวธราพร  โรคน้อย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราพร  พรมนาถ
 
1. นางสาวรัชนีพร  แจนโกนดี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 62 ทองแดง 8 1. นางสาวนภาพร  ตองกระ
 
1. นางสุติมา  ประเสริฐ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 61.25 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงจิตตรา  เปรื่องวิชา
 
1. นางสาวธราพร  โรคน้อย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวัชรพล  ชูราศรี
 
1. นางสาวรัชนีพร  แจนโกนดี
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 13 1. เด็กหญิงเนตรนภา  สนหา
 
1. นางวันทนา  โพธิ์แก้ว
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจินดาวรรณ  สุโพธิ์
2. เด็กหญิงปาลิตา  สุดถา
3. เด็กชายสัญญา  สิงห์มอญ
 
1. นางเนตรดาว  บุปผาชื่น
2. นายวชิรา  เสริมประดิษฐ์
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนภาพร  ไตรจักร
2. นางสาวปริศนา  เข็มมา
3. นางสาวสริดา  จันทาพรม
 
1. นางเนตรดาว  บุปผาชื่น
2. นายวชิรา  เสริมประดิษฐ์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงจริยา  ปังกระโทก
2. เด็กหญิงชุติมา  ณะทองก้อน
 
1. นางเนตรดาว  บุปผาชื่น
2. นางสุภาวรรณ  มั่นธรรม
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 58.29 เข้าร่วม 6 1. นายกฤษฎา  สาสีมา
2. นายวรมันต์  สร้อยไข
 
1. นางเนตรดาว  บุปผาชื่น
2. นางสุภาวรรณ  มั่นธรรม
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 8 1. เด็กชายพลวิทย์  อำนักขันธ์
 
1. นายธีรวิทย์  พิมราช
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเปียทิพย์  เนืองทอง
 
1. นางสุภาวรรณ  มั่นธรรม
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงณัฐมน  ถาน้อย
2. เด็กหญิงลลิตา  แซ่เอี่ยม
3. เด็กหญิงไพริน  กองวงค์
 
1. นางปิยวรรณ  บุญรักษ์
2. นางสาวเบญญาดา  ฝ่ายสงค์
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 11 1. นางสาวกชกร  มีทอง
2. นายธวัชชัย  จันทร
3. นางสาวสุภาดา  นันทา
 
1. นางสาวกริ่งแก้ว  นวลศรี
2. นางสาววัชราภรณ์  เมตุลา
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.8 ทอง 5 1. เด็กหญิงพรธิดา  โซโคตร
2. เด็กหญิงวรวรรณ  พิลาน
3. เด็กหญิงวิภาดา  เนตนิตร์
 
1. นางปิยวรรณ  บุญรักษ์
2. นางสาวพัสรา  ข้ามมา
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76.6 เงิน 11 1. นางสาวชนาพร  ทองศรี
2. นางสาวน้ำฝน  น้อยวงค์
3. นางสาวรัตนาภรณ์  ฝ่ายเพีย
 
1. นางสาวจงจิต  ลอยบุญ
2. นางสาวเบญญาดา  ฝ่ายสงค์
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82.25 ทอง 10 1. นางสาวกาญจนา  วิชัยสา
2. นางสาววรรณขจร  อ้วนจี
3. นายสราวุธ  เสนาสี
 
1. นายอานนท์  ภูพันนา
2. นางสาววัชราภรณ์  เมตุลา
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83 ทอง 9 1. เด็กหญิงกิตติตา  เพ็งศิลป์
2. เด็กหญิงพรนภา  สนหา
3. เด็กหญิงอริศรา  สาลีเพ็ง
 
1. นางปิยวรรณ  บุญรักษ์
2. นางสาวพัสรา  ข้ามมา
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81 ทอง 9 1. นางสาวนิภาพร  แสงศิริ
2. นางสาวปรียานุช  เสนาบุตร
3. นางสาวสุขฤดี  ทรงสุข
 
1. นางสาวพัสรา  ข้ามมา
2. นางสาวสุธิดา  ศรีสด
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลดา  บุญหลาย
2. นางสาวณัฐวรรณ  อุดทา
 
1. นางสาววัชราภรณ์  เมตุลา
2. นายอานนท์  ภูพันนา
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กชายธรภัทร  พละศูนย์
2. เด็กชายนุชิต  วงศ์กระโซ่
 
1. นางสาวเบญญาดา  ฝ่ายสงค์
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 66.36 ทองแดง 15 1. เด็กชายธีรเทพ  เสนสอน
2. เด็กชายนพดล  พลจันทร์
 
1. นางสาววัชราภรณ์  เมตุลา
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 10 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  โกพล
2. เด็กหญิงภัทรดา  จันทร
3. เด็กหญิงมิลตา  แสงจันทร์
4. เด็กหญิงวราภรณ์  ภาอาสา
5. เด็กหญิงอรทัย  ภูเกตุ
 
1. นางสาวพรพิมล  ดีพรม
2. นางสาวอุมาพร  ยืนยง
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.78 ทอง 6 1. นางสาวชุติมา  กางถิ่น
2. เด็กหญิงบุณยนุช  กามัง
3. เด็กหญิงภักษ์ธิดา  เดชสอน
4. เด็กหญิงศศิธร  อ้วนจี
5. นางสาวเพ็ญวิภา  ทองเพชร
 
1. นางปนัดดา  ปัจธรรม
2. นายธงไชย  บุญยะศรี
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.44 ทอง 9 1. นางสาวกรรณิการ์  เคนแก้ว
2. นางสาววิภาวดี  ทองสี
3. นางสาวอรยา  ถาดทอง
4. นางสาวอารีรัตน์  บุดดี
5. นางสาวแพรทิพย์  โพคาวัฒน์
 
1. นางปนัดดา  ปัจธรรม
2. นายธงไชย  บุญยะศรี
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.8 ทอง 4 1. นางสาวสลิลทิพย์  สุริยะวรรณ
 
1. นางกาญจนา  หันประดิษฐ์
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.6 ทอง 4 1. นางสาวสุพรรณนี  สีคะ
 
1. นายธงไชย  บุญยะศรี
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 6 1. เด็กชายศราวุฒติ์  หอมดี
2. นางสาวอพัชชา  ย่ามวัน
 
1. นางกาญจนา  หันประดิษฐ์
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 -1 - 1. เด็กหญิงกาญจนา  หมุนสี
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  วิชัยสา
3. เด็กหญิงปรีชยานุช  นันทา
4. เด็กหญิงรุ้งทิพย์  ไตรลาด
5. เด็กหญิงวราภรณ์  ก้อนวัน
6. เด็กหญิงสุภิญญา  เขียนเสือ
7. เด็กหญิงเบญจรัตน์  จันทรผัน
8. เด็กหญิงแพรวไพรินทร์  นิสาวัน
 
1. นางกาญจนา  หันประดิษฐ์
2. นางปนัดดา  ปัจธรรม
3. นายทวัชชัย  ภูทอนธง
 
31 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. นางสาวฐิณัฐดา  โคกกลาง
2. นายอุดมพร  โสภารักษ์
 
1. นายชินท์ณภัทร  ฮาดดา
2. นายพิพัฒน์  โพธิ์แก้ว
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 17 1. เด็กชายภาคภูมิ  รุ่งรัศมี
 
1. นางสาวศิริมนัส  นวลศิริ
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 87 ทอง 6 1. นางสาวบุศยากร  นามวงษ์
 
1. นางสาวศิริมนัส  นวลศิริ
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 8 1. นางสาวนิตยา  คำนนท์
 
1. นางสาวศิริมนัส  นวลศิริ
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 17 1. เด็กชายพงษ์พิทักษ์  พรหมพินิจ
 
1. นางสาวศิริมนัส  นวลศิริ
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชนะศักดิ์  รูปโฉม
2. นางสาวณัฐริกา  หาระโคตร
3. เด็กหญิงดารุณี  นิสาวัน
4. เด็กหญิงทาริกา  เข็มพรมลี
5. เด็กชายธนากร  หาญเชิงชัย
6. เด็กชายธนากร  คำซาตา
7. เด็กชายธีรวัฒน์  ไชยรี
8. เด็กชายนิวัตร  ศรีจันทร์
9. เด็กหญิงนุชนาถ  อ้วนจี
10. เด็กหญิงประกายฟ้า  กอบกำ
11. เด็กชายพนมชัย  สิงหะวาระ
12. นางสาวยุวธิดา  ฝ่ายเพีย
13. เด็กหญิงวันนิสา  สุภาจันทร์
14. เด็กชายวิริยะ  วงศิลา
15. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  แทนสอ
16. นายสมศักดิ์  อัมพันธ์ภาค
17. เด็กชายสราวุฒิ  น้อยนาจ
18. นายสราวุธ  เสนาสี
19. เด็กชายสุรเดช  ลีลา
20. เด็กหญิงสุวภัทร  วงค์ศรีสุข
21. นายสุวิทย์  ยีรัมย์
22. นายอภิสิทธิ์   เศรษฐกิจ
23. เด็กชายเจษฎาภรณ์  สอนที
 
1. นางสาวปัทมา  ดวงเพชร
2. นางสาวศิริมนัส  นวลศิริ
3. นางสุติมา  ประเสริฐ
4. นายธีรวิทย์  พิมราช
5. นายคณิตชัย  ไตรจักร์
6. นายมนัส  จตุรัส
7. นายอานนท์  ภูพันนา
8. นายสุวรรณ  ผ่องสุข
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายอภิสิทธิ์  เศรษฐกิจ
 
1. นายมนัส  จตุรัส
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง 4 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สินสมบัติ
 
1. นายมนัส  จตุรัส
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 63 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงวรรณภา  พลอาสา
 
1. นางสาวเอื้องฟ้า  บัวชุม
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75.5 เงิน 5 1. นางสาวพิกุลทอง  เห็มกอง
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ไชยวงค์ษา
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุรเดช  ลีลา
 
1. นายมนัส  จตุรัส
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอนุวัตร  วงค์คำ
 
1. นายมนัส  จตุรัส
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทาริกา  เข็มพรมลี
 
1. นายมนัส  จตุรัส
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรกฤษ  รางเงิน
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  สินสมบัติ
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  จันทร์งาม
4. เด็กหญิงชนกสุดา  เพ็งศิลป์
5. เด็กชายชัยชนะ  ยศสุริยะชัย
6. เด็กหญิงฐิติรัตน์  คำวงษา
7. เด็กชายณัฐพล  วังคะฮาต
8. เด็กหญิงดวงรัตน์  ดวงชัย
9. เด็กหญิงดวงหฤทัย  ทองรี
10. เด็กชายธนกฤต  นาอุดม
11. เด็กชายธนากร  คำซาตา
12. เด็กชายธนากร  เงินชาลี
13. เด็กหญิงนริศรา  โคตะทัน
14. เด็กชายนวชิต  วงค์นนท์พรม
15. เด็กหญิงนุจธิดา  ทรัพย์กุล
16. เด็กชายบูรพา  จันดา
17. เด็กชายปฏิพล  เดชสอน
18. เด็กหญิงปรินดา  แก้วนิน
19. เด็กหญิงปุญญาพร  พางาม
20. เด็กชายพชรดนัย  ชนะพจน์
21. เด็กหญิงพรทิพา  ธงชัย
22. เด็กหญิงมัลลิกา  ภาวรรณ์
23. เด็กหญิงรัตนพร  ยังรัมย์
24. เด็กหญิงรัตน์ติพร  แสงศิริ
25. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ชัยศิริ
26. เด็กหญิงวชิราภรณ์  สอนที
27. เด็กชายวรวิช  สีบุ
28. เด็กชายวรเมธ  เดชสอน
29. เด็กหญิงศศินิภา  โพนชัย
30. เด็กหญิงศศิประภา  พลเกิ้น
31. เด็กชายสราวุฒิ  น้อยนาจ
32. เด็กหญิงสุดารัตน์  วงษ์สุรินทร์
33. เด็กหญิงสุทธิดา  หล้าอ่อน
34. เด็กชายอนุสรณ์  เล็กน้อย
35. เด็กหญิงอรดี  ขายฝ้าย
36. เด็กชายอรรถวิโรจน์  สร้อยไข
37. เด็กหญิงอริศรา  บุญหลาย
38. เด็กชายอารียา  สารวรรณ์
39. เด็กหญิงเกวลี  หลวงพระวงค์
40. เด็กหญิงเกิดสุรีย์  ไตรจักร์
 
1. นายมนัส  จตุรัส
2. นายสัญญา  พลเสน
3. นายธีระวิทย์  พิมราช
4. นายธีระพงษ์  ไชยรี
5. นางสาวเบญญาดา  ฝ่ายสงค์
6. นางสาวอุมาพร  ยืนยง
7. นายวชิรา  เสริมประดิษฐ์
8. นายอานนท์  ภูพันนา
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกชกร  มีทอง
2. นางสาวกนกพร  นุชอิ่ม
3. นางสาวกรกนก  อ่อนเหลา
4. นางสาวจนาพร  เพียโคตรแก้ว
5. นางสาวจิตจิราพร  สนอุทา
6. นางสาวจิตสุภา  พลจันทร์
7. นางสาวฉวีวรรณ์  เสนสอน
8. นางสาวชนนิกานต์  แก้วคำ
9. นางสาวชวาลา  ปาปะโถ
10. นางสาวณัฐพิชา  บัวสา
11. นางสาวทิพย์สุดา  ฝ่ายเพีย
12. นายธารธีรัช  บุญหลาย
13. นางสาวนคนันทินี  สร้อยไข
14. นางสาวนวกานต์  อ้วนจี
15. นางสาวนิตยา  จันทราช
16. นางสาวบูนัท  การุณ
17. นายปรวุฒ  มาลาศรี
18. นางสาวพรพิมล  ชาหาจัก
19. นางสาวพรรณธิภา  สุวรรณรงค์
20. นางสาวพิกุลทอง  เห็มกอง
21. นางสาวพิมลพรรณ  กวดไทย
22. นางสาวภาริณี  ดวงสิม
23. นายวัฒนชัย  ผาหยาด
24. นางสาววันทนา  บุญพงษ์ษา
25. นางสาววิศัลยา  ไชยพรม
26. นางสาวศิริวิภา  ผุยปัญญา
27. นางสาวสิริมา  นันทจักร์
28. นางสาวสุดารัตน์  ชื่นจำปา
29. นางสาวสุพัตรา  ไตริน
30. นางสาวสุภารัตน์  มีชนะ
31. นายสุวิทย์  ยีรัมย์
32. นายอนุวัตร  วงค์คำ
33. นายอภิชิต  โสภากัณท์
34. นางสาวอัจฉราพรรณ์  จันสว่าง
35. นางสาวอัญธิดา  เฮียงราช
36. นางสาวอัญมณี  เกตุไกร
37. นางสาวอาทิตยา  อ้วนจี
38. นางสาวแพรวพรรณ  ตันนาดี
39. นายโรจนศักดิ์  สีสอง
40. นางสาวโสภิดา  วงค์คำ
 
1. นายมนัส  จตุรัส
2. นายคณิตชัย  ไตรจักร์
3. นายชินท์ณภัทร  ฮาดดา
4. นางสาวศิริมนัส  นวลศิริ
5. นางสาวปัทมา  ดวงเพชร
6. นางสาวสุติมา  ประเสริฐ
7. นางสาวสาวิตรี  สาธร
8. นางสาวจงจิต  ลอยบุญ
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 -1 - 1. เด็กหญิงกาญจนา  หมุนสี
2. เด็กหญิงจิตตรา  เปรื่องวิชา
3. เด็กหญิงชุติมา  กางถิ่น
4. นายธีรภัทร  ด่านหา
5. เด็กหญิงปรีชยาพร  นันทา
6. เด็กชายวัชรพล  ชูราศรี
7. เด็กหญิงสลิลทิพย์  สุริยะวรรณ
8. นายสุวัฒน์  นวนศรี
9. เด็กหญิงอพัชชา  ย่ามวัน
10. เด็กหญิงเพ็ญวิภา  ทองเพชร
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  มณีวรรณ
2. นายชินท์ณภัทร  ฮาดดา
3. นายธีระพงษ์  ไชยรี
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73.94 เงิน 11 1. เด็กชายทศพร  อ้วนจี
2. เด็กหญิงพรประกาย  กันยาทอง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  จันดา
 
1. นายสุวรรณ  ผ่องสุข
2. นายชิงชัย  แสนโยธะกะ
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 72.94 เงิน 13 1. นางสาวประภัสสร  จันดา
2. นางสาวอารีรัตน์  ถาน้อย
3. นางสาวเกษมณี  เหล่าแสลง
 
1. นายสุวรรณ  ผ่องสุข
2. นายชิงชัย  แสนโยธะกะ
 
49 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 67.43 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  นิมารัมย์
2. เด็กหญิงหฤทัย  จ่าวงษ์
 
1. นายสัญญา  พลเสน
2. นายอริสมันต์  คะสุดใจ
 
50 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80.13 ทอง 5 1. นายวีระชัย  กองวงค์
2. นายเดชณรงค์  ปัญญาวงค์
 
1. นายสัญญา  พลเสน
2. นายพูนทวี  แพงสีฮัก
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81.2 ทอง 8 1. เด็กหญิงประภาพร  คุ้มกลับ
2. นางสาวมนธิรา  ตะวงค์
3. เด็กหญิงเกวริน  แดงโยง
 
1. นางสาวสาวิตรี  สาธร
2. นางสาวเบญญาดา  ฝ่ายสงค์
 
52 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 -1 - 1. เด็กหญิงกาญจนา  หมุนสี
2. เด็กหญิงจิตตรา  เปรื่องวิชา
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์  สุริยะวรรณ
 
1. นางสาวสาวิตรี  สาธร
2. นายธีระพงษ์  ไชยรี
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.56 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันทิมา  เริ่มรัก
2. เด็กหญิงสุวนันท์  วงค์คำ
3. เด็กหญิงอนิษา  อ้วนจี
 
1. นางสาวจงจิต  ลอยบุญ
2. นางสาวสาวิตรี  สาธร
 
54 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 84.13 ทอง 4 1. นางสาวขณิฐดา  จันคำ
2. นายธนสิน  เข็มลา
3. นางสาวนิภาพร  รอยรัตน์
 
1. นางสาวศิริมนัส  นวลศิริ
2. นางสาวสาวิตรี  สาธร