สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย และโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงจริยา  ปังกระโทก
2. เด็กหญิงชุติมา  ณะทองก้อน
 
1. นางเนตรดาว  บุปผาชื่น
2. นางสุภาวรรณ  มั่นธรรม
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 58.29 เข้าร่วม 6 1. นายกฤษฎา  สาสีมา
2. นายวรมันต์  สร้อยไข
 
1. นางเนตรดาว  บุปผาชื่น
2. นางสุภาวรรณ  มั่นธรรม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 11 1. นางสาวกชกร  มีทอง
2. นายธวัชชัย  จันทร
3. นางสาวสุภาดา  นันทา
 
1. นางสาวกริ่งแก้ว  นวลศรี
2. นางสาววัชราภรณ์  เมตุลา