สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย และโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 62 ทองแดง 8 1. นางสาวนภาพร  ตองกระ
 
1. นางสุติมา  ประเสริฐ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 61.25 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงจิตตรา  เปรื่องวิชา
 
1. นางสาวธราพร  โรคน้อย
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 8 1. เด็กชายพลวิทย์  อำนักขันธ์
 
1. นายธีรวิทย์  พิมราช
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงณัฐมน  ถาน้อย
2. เด็กหญิงลลิตา  แซ่เอี่ยม
3. เด็กหญิงไพริน  กองวงค์
 
1. นางปิยวรรณ  บุญรักษ์
2. นางสาวเบญญาดา  ฝ่ายสงค์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กชายธรภัทร  พละศูนย์
2. เด็กชายนุชิต  วงศ์กระโซ่
 
1. นางสาวเบญญาดา  ฝ่ายสงค์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 66.36 ทองแดง 15 1. เด็กชายธีรเทพ  เสนสอน
2. เด็กชายนพดล  พลจันทร์
 
1. นางสาววัชราภรณ์  เมตุลา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 17 1. เด็กชายภาคภูมิ  รุ่งรัศมี
 
1. นางสาวศิริมนัส  นวลศิริ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 8 1. นางสาวนิตยา  คำนนท์
 
1. นางสาวศิริมนัส  นวลศิริ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 17 1. เด็กชายพงษ์พิทักษ์  พรหมพินิจ
 
1. นางสาวศิริมนัส  นวลศิริ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 63 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงวรรณภา  พลอาสา
 
1. นางสาวเอื้องฟ้า  บัวชุม
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 67.43 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  นิมารัมย์
2. เด็กหญิงหฤทัย  จ่าวงษ์
 
1. นายสัญญา  พลเสน
2. นายอริสมันต์  คะสุดใจ