สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย และโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 68.75 ทองแดง 17 1. นางสาวพรประภา  ทองยอด
 
1. นายธนชาต  แสงจันทร์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงวลินธร  พิมพา
 
1. นางพัชราภรณ์  วังชัย
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 14 1. นางสาวพลอยไพรลิน  มีนุช
 
1. นางสาวจรรยมณฑน์  สมอินเอก
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 17 1. เด็กชายอรรณภ  กันยา
2. นายเอกนัยน์  ไชยปัญญา
 
1. นายเฉลียว  โสมงาม
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 1. นางสาวปวืณ์นุช  บุญเพิ่ม
 
1. นางปณิตา   เชียรรัมย์
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 65.33 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงปิยะมาศ  คงสอาด
2. เด็กหญิงสร้อยฟ้า  ชนะเคน
3. เด็กหญิงอังศุมาริน  แสนสุข
 
1. นายธนชาต  แสงจันทร์
2. นางสาวกนกเนตร  คำไพ
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงญาสุมิน  ศรีมณีรัตน์
2. เด็กหญิงปาวีณา  ลาริมาตย์
 
1. นายธนชาต  แสงจันทร์
2. นางสุมินตรา  แสงจันทร์
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68.57 ทองแดง 11 1. นายพัฒน์ชระ  สำรองพันธ์
2. นายวชิรพัชร  ศรีนอ
 
1. นายชัยวิชญ์  เข็มปัญญา
2. นายนฤเบศธ์  คำม้าว
 
9 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 1. นายคุณวุฒิ   อ่ำชัยภูมิ
2. นายธนดล  บริบูรณ์
3. นายรัตนพล  ธงวิชัย
 
1. นายชัยวิชญ์  เข็มปัญญา
2. นายอรรถพล  นันทะศรี
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงวริศรา  วันศรี
2. เด็กชายศุภชัย  จันละคร
 
1. นายธนชาต  แสงจันทร์
2. นายชัยวิชญ์  เข็มปัญญา