สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย และโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 92 ทอง 4 1. นางสาวสุวิวรรณ  ยอดกุล
 
1. นางสาวธันยนันท์  สุธรรมวิรัตน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บำรุงจิตต์
2. เด็กหญิงศศิกานต์  กัณหา
 
1. นายธนชาต  แสงจันทร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 86 ทอง 6 1. นางสาววราพร  เทวะประกาย
2. นางสาววัลย์นิภา  ชาหอม
 
1. นายธนชาต  แสงจันทร์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงกมลชนก  สุวรรณ์บล
2. เด็กหญิงสิริยากร  ใจยศ
3. เด็กหญิงเบญจารัตน์  อินชนะ
 
1. นายอรรถพล  นันทศรี
2. นางวรรนภา  เทพกูล
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86.5 ทอง 5 1. นายธัญเทพ  สุขศรี
2. นายนวพล  เมาลี
3. นายพุทธิพงษ์  ธรรมฤทธิ์
 
1. นางวรรนภา  เทพกูล
2. นายอรรถพล  นันทศรี
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 99.62 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรวาล  นันชนะ
2. นายณัฐวุฒิ  เป็นมงคล
 
1. นายเฉลียว  โสมงาม
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.6 ทอง 8 1. เด็กชายธนากร  บุษบา
2. เด็กหญิงอัมราภรณ์  เทพา
 
1. นายประมูล  ดวนขันธ์
2. นางดวงสมร  ดวนขันธ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.17 ทอง 10 1. นางสาวสาวิตรี  แสนคำ
2. นายอัสนี  โทสวนจิตร
 
1. นายประมูล  ดวนขันธ์
2. นางดวงสมร  ดวนขันธ์
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจันทร์จิรา  เกวิรัตน์
2. เด็กหญิงญาณิศา  ศรีทอง
3. นางสาวธัญญลักษณ์  มาลา
4. นางสาวนัชชา  พรมโล
5. นางสาวปุณณมา  ยางงาม
6. นางสาวพนมพร  บริบูรณ์
7. เด็กหญิงพิไลวรรรณ  ศรีรงค์
8. นางสาวรจนา  เมหิ
9. เด็กหญิงรุ่งทิวา  บุญมา
10. นายศราวิน  ศรีรงค์
11. เด็กชายศิวกร  เขื่อนขันธ์
12. เด็กหญิงสุจิตรา  เหรียญ
13. เด็กชายอรรคพล  เขื่อนขันธ์
14. เด็กหญิงเพียงฟ้า  บ้งชมโพธิ์
15. นายไวยกร  มลิวรรณ
 
1. นายชัยนาจ  ศิรินุมาศ
2. นางน้ำฝน  อินทะสร้อย
3. นายวราวุธ  เหมะธุลิน
4. นายชิษณุพงศ์  พลหาราช
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 83 ทอง 6 1. นายสถาปัฐ  ศิริมงคล
 
1. นางปณิตา   เชียรรัมย์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชลนที   พาลี
2. เด็กชายธนบดี  ดวงดาว
3. เด็กหญิงธัญญาเรศ  กงวิรัตน์
4. เด็กชายพีระพงษ์  หนูหมั่น
5. เด็กชายมินทดา  ศรีสวัสดิ์
6. เด็กชายวชิระ  คำเคือ
 
1. นายเฉลิมวุฒิ  โสมงาม
2. นางสาวชนากานต์  คุณหม่อม
3. นางสาวจุฬาลักษณ์  บุญภาย
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐพล  เที่ยวกลาง
2. นายธนนชัย  ติเล
3. นายธีระภัทร  ไชยบุตร
4. นายศุภชัย  ยะจันโท
5. นายศุภนัฐ  พลชา
6. นายอรรควุฒิ  มูลเฌอร์
 
1. นายเฉลิมวุฒิ  โสมงาม
2. นางสาวชนากานต์  คุณหม่อม
3. นางสาวจุฬาลักษณ์  บุญภาย
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง 8 1. เด็กชายฐานทัพ  เบียนสาย
 
1. นางศิริลักษณ์  โสมงาม
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง 4 1. เด็กหญิงสายฝน  บัวเงิน
 
1. นางศิริลักษณ์  โสมงาม
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.33 ทอง 8 1. นางสาวปภัสรา  จรีศรี
 
1. นางศิริลักษณ์  โสมงาม
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  บุญมา
 
1. นางศิริลักษณ์  โสมงาม
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงมลทิรา  แสงสว่าง
 
1. นางศิริลักษณ์  โสมงาม
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 83 ทอง 9 1. เด็กหญิงชลินญา  สุกุล
2. เด็กหญิงสวิตตา  สมศรี
 
1. นางสุมินตรา  แสงจันทร์
2. นายธนชาต  แสงจันทร์
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 93 ทอง 5 1. นายพงศ์พิพัฒน์  เกวิรัตน์
 
1. นายธนชาต  แสงจันทร์
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82.6 ทอง 5 1. นายณัฐวุฒิ  เตียนศรี
2. เด็กชายอุณรุทธ์  ศรีมณีรัตน์
 
1. นายสิทธิชัย  โพธิสอน
2. นายนฤเบศธ์  คำม้าว
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชาญชล  บริบูรณ์
2. นายโชติวัฒน์  สัตตะพง
 
1. นายธนชาต  แสงจันทร์
2. นายชัยวิชญ์  เข็มปัญญา
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายพายุ  แสงเพ็ชร
2. เด็กชายเกียรติกวี  ศรีโสภา
 
1. นายชัยวิชญ์  เข็มปัญญา
2. นายนฤเบศธ์  คำม้าว
 
23 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติชัย  หลงมา
2. นายชนากร  จันทะปัญญา
3. นางสาวสิริยากร  แสงสว่าง
 
1. นายชัยวิชญ์  เข็มปัญญา
2. นายธีรพล  คำด่อน
 
24 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภคพล  พรมน้อย
2. เด็กชายวชิรวิชญ์  เจริญวุฒิพัฒน์
3. นายสหัสวรรษ  ยศประสงค์
 
1. นายชัยวิชญ์  เข็มปัญญา
2. นายอรรถพล  นันทะศรี
 
25 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนกฤต  สามานิตย์
2. เด็กชายปราโมทย์  คำมา
3. เด็กหญิงมัณฑนา  เทวะประกาย
 
1. นายชัยวิชญ์  เข็มปัญญา
2. นายอรรถพล  นันทะศรี
 
26 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติศักดิ์  พิบูลย์
2. นางสาวพักวิภารัตน์  วงษ์สิงห์
3. นางสาวอาระยา  ด้วงลำพัน
 
1. นายชัยวิชญ์  เข็มปัญญา
2. นายอรรถพล  นันทะศรี
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  แก้วสุภา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สุจจริต
3. เด็กหญิงบุษรา  เบียนสาย
 
1. นางวาสนา  พรหมจรรย์
2. นางสาวอมรรัตน์  พลขำ
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจริยา  วรกิจ
2. นางสาวธัญนาฏ  สิทธิ
3. นางสาวอินธิฌา  ครึก
 
1. นางวาสนา  พรหมจรรย์
2. นางสาวอมรรัตน์  พลขำ
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83.7 ทอง 9 1. นายธนาทร  อินต๊ะปาง
2. นายธวัชชัย  พ่อจันดา
3. นายภราดร  สีเสียด
 
1. นายประมูล  ดวนขันธ์
2. นางดวงสมร  ดวนขันธ์
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง 6 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  บริบูรณ์
2. เด็กหญิงทิชากร  รินทะจะกะ
3. เด็กหญิงอรญา  คำสนิท
 
1. นางสาวจรรยมณฑน์  สมอินเอก
2. นางวาสนา  พรหมจรรย์
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 91 ทอง 5 1. นางสาวปริยดา  เชียงชุม
2. นางสาวพรสุดา  คำกรลือชา
3. นายรังสรรค์  จันละคร
 
1. นางสุมินตรา  แสงจันทร์
2. นางปณิตา   เชียรรัมย์
 
32 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนาโชค  นิลภูมิ
2. เด็กหญิงวราภรณ์  อุรัง
 
1. นายธนชาต  แสงจันทร์
2. นายชัยวิชญ์  เข็มปัญญา