สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย และโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชลธิชา  ลินทะ
2. นายภานุวัฒน์  จันตา
3. นางสาวลดาวัลย์  มีสิมมา
 
1. นางอมรรัตน์  มนัสนิลจินดา
2. นายพชกร  โกพลรัตน์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.25 ทอง 10 1. นางสาวกรกนก  บุพศิริ
2. นางสาวชลธิชา  สิมลี
3. นางสาวธัญนาฎ  เคนเค้า
4. นางสาวธิดาทิพย์  มูลชะนาม
5. นางสาวอนุศรา  นวนแดง
 
1. นายสันติ  บุญเรืองจักร
2. นางจุฑามาศ  พันธุโพธิ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.2 ทอง 11 1. เด็กชายมงคล  น้อยนนท์
2. เด็กหญิงอรปรัยา  จัดแจง
 
1. นายสุวัฒน์  ปุกมณี
2. นางจุฑามาศ  พันธุโพธิ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.92 ทอง 13 1. นางสาวมัลลิกา  ราศรี
2. นายสุวิทย์  มาแพง
 
1. นายสุวัฒน์  ปุกมณี
2. นางจุฑามาศ  พันธุโพธิ์
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐพล  พรมชัย
2. นางสาววราภรณ์  หมั่นนัน
 
1. นางสาวอภิญญา  ถาวงษ์กลาง
2. นายวันชัย  สายสุวรรณ