สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย และโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78.1 เงิน 8 1. นางสาวชมัยพร  ชัยมุงคุณ
2. นายธีร์วรา  เปลี่ยนธนูวงศ์
3. นางสาวหิรัยญา  แดนรักษ์
 
1. นางประภัสสร  ใหลอุดี
2. นางกนกพร  อุทัยวัฒน์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 73 เงิน 7 1. นางสาวจตุพร  แก้วไพศาล
2. นางสาวปิยะมาศ  โคตรมิตร
3. นางสาวอัจฉรา  อุสาพรหม
 
1. นางกนกพร  อุทัยวัฒน์
2. นางประภัสสร  ใหลอุดี
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73.75 เงิน 5 1. นางสาวมุกรินทร์  นาโควงค์
2. นายสุทธิมนต์  วะเศษสร้อย
3. นางสาวอรุณี  นาโควงค์
 
1. นางจุฬารัตน์  ไม่แพ้
2. นางแจ่มจันทร์  อุสาพรหม