สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย และโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  อินทะชัย
 
1. นางสาวนฤนล  เมษา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายรัฐนนท์  พลหาญ
 
1. นางไพบูลย์  อุ่นศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุทามาศ  วังคะฮาต
 
1. นางศิริพันธ์  บุญคร่ำ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  กวานเหียน
2. นางสาวชุติมา  วิเท่ห์
3. นางสาวพรรณบุปผา  หลาบโพธิ์
 
1. นางรัตนา  คำเพชรดี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 83.99 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  วงค์กาฬสินธ์
2. นางสาวศิริวิภา  บุญหนา
3. นางสาวอังคณา  วงศ์ชาชม
 
1. นางรัตนา  คำเพชรดี
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายไกรสิริ  ราศรี
 
1. นางสาววิไลวรรณ  สูญราช
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวประกายกานต์  วิชิตธนบดี
 
1. นางสาวปราณี  แสนสามารถ
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนิตา  แสนกลาง
2. เด็กหญิงวรรณภรณ์  ทองไชย
3. เด็กหญิงสุพัตรา  เสนาคำ
 
1. นางสาวนิตยา  จันทามี
2. นางสาวแน่งน้อย  วงศ์ตาทำ
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฏฐณิชา  หงษามนุษย์
2. นางสาวธิดาวรรณ  เชื้อดวงผูย
3. นายสิทธิศักดิ์  รักภักดี
 
1. นางสาวนวลฉวี  ไพเรืองโสม
2. นางรัศมี  ธนโชคดี
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงธรเทวี  อ่อนสี
2. เด็กชายวโรดม  ภูมิประเสริฐ
 
1. นางสาววิไลวรรณ  สูญราช
2. นายชำนาญศิลป์  สุวรรณไตร
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนชัย  จันทะนะ
2. นางสาวรุ่งนภา  เสนาจันทร์
 
1. นางสาวปราณี  แสนสามารถ
2. นายปราการ  มูลประสาน
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.5 ทอง 6 1. นายพชรพล  ไชยแสง
2. เด็กหญิงรัชชประภา  สุวรรณไตร
3. เด็กหญิงวารีรัตน์  อุบลกาญจน์
 
1. นางสาวนิภาภรณ์  ชอบสูงเนิน
2. นางสาวภัคธิรา  อินภูวา
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82.8 ทอง 5 1. นางสาวกวินทิพย์  คำเพ็ง
2. นางสาวจิรัชฌา  เชื้อคำเพ็ง
3. นางสาวสุพัฒน์ศร  คำคนซื่อ
 
1. นางสาวนิภาภรณ์  ชอบสูงเนิน
2. นางสาวทัศนีย์  ระดมสุข
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรัชยา  เชื้อคำจันทร์
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  คำภูษา
3. เด็กหญิงอนัญญา  ศรีสำลี
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  พูลประสาน
2. นางสาวหทัยรัตน์  วังทะพันธ์
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ศรีโนนม่วง
2. เด็กหญิงชุตินันท์  ผ่องพรรณ
 
1. นายนพวงศ์  พลโลก
2. นายชัยณรงค์  ใจทัศน์
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพันธกานต์  มนต์คาถา
2. เด็กชายศราวุฒิ  เพชรดีคาย
 
1. นายศิริชาติ  วงค์หนายโกฎ
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธรรมรัตน์  วงค์สุวรรณ
2. นายธวัชชัย  ตันสมรส
3. นายภานุวัฒน์  บุตรกันหา
 
1. นายวชิระ  ภูมิประเสริฐ
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิริวัฒนา  ตงศิริ
2. เด็กหญิงสุจรรยา  ฤทธาพรม
3. เด็กหญิงอรัญญา  ภาคภูมิ
4. เด็กหญิงอิงอร  ใสสุวรรณ
5. เด็กหญิงอโนชา  เฉพาะตรง
 
1. นายโกมินทร์  เถาว์ชาลี
2. นางสุมาลี  ศิริปรีชากุล
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84.2 ทอง 5 1. นางสาวกุลชา  เพ็ชรไพร
2. นางสาวชิดชนก  เชื้อตาพระ
3. นางสาวประกายแก้ว  ผาลัง
4. นางสาวมานิกา  พรหมพินิจ
5. นางสาวศิริพัฒน์  วงค์คำจันทร์
 
1. นายโกมินทร์  เถาว์ชาลี
2. นางรุ่งทิพย์  แก่นดี
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทันยวัล  คะยอม
2. เด็กหญิงนามนต์  แสงสุวรรณ์
3. เด็กหญิงวันวิสา  อามาตรทอง
4. เด็กหญิงศิริธิดา  ผดุงสัตยวงศ์
5. เด็กหญิงสุจิตรา  มีเที่ยง
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  สุตนนท์
2. นางสาวเนตรชนก  สารทอง
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.38 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปกรณ์เกียรติ  วังทะพันธ์
2. นางสาวประภัสราภา  ผากงคำ
3. นางสาวปิยาพร  แสนสุภา
4. นางสาวสุจิตรา  มนต์คาถา
5. นายสุภัค  ทันอินทรอาจ
 
1. นางสาวเนตรชนก  สารทอง
2. นางสาวจุฬารัตน์  สุตนนท์
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  โชติสันต์
2. เด็กชายพงษ์เพชร  บาดตาสาว
3. เด็กหญิงรุจิรา  สูญราช
4. เด็กหญิงศิรินญารัตน์  ปภาดาเชื้อตาพระ
5. เด็กชายสุรเชษฐ์  เกสรมาศ
 
1. นายโกมินทร์  เถาว์ชาลี
2. นายศุทิวัส  เชื้อคำฮด
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.2 ทอง 5 1. เด็กหญิงเนาวรัตน์  วงษ์สาธิต
 
1. นางกนกอร  ตามะลี
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิชญา  แก่นดี
 
1. นางรุ่งทิพย์  แก่นดี
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจักรรินทร์  บุญพามา
2. เด็กหญิงเพชรนภา  วงศ์ศรีชา
 
1. นางสาวสุภัทราภรณ์  พันตุ้ย
2. นางสาวกมลทิพย์  ทิพย์สุทธิ์
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.36 ทอง 5 1. นางสาวธมนวรรณ  วงค์ศรีชา
2. นายพนมชัย  วงค์ผาบุตร
 
1. นางอุทัยวรรณ  ตั้งวิกรัย
2. นางนันทิยา  กองแก้ว
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  อ่อนหลง
2. นางสาวชุติมน   วงค์ศรีชา
3. นางสาวธัญชนก   ล่ำสัน
4. นางสาวปิยะดา   วังทะพันธ์
5. นางสาวพนิดา  สุภวรรณ์
6. เด็กหญิงพิมมาดา   ฤทธิธาดา
7. นางสาวศิริลักษณ์   แก้วมะ
8. นางสาวสุวธิดา   กำริสุ
9. นางสาวอรอณงค์  วงค์ผาบุตร
10. นางสาวโศภิษฐกาญจน์   วงค์ศรีชา
 
1. นายวินัย  บุรัตน์
2. นายอนุสรณ์  คงแสนคำ
3. นางวิรัตน์  ตงศิริ
 
28 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดารินกานต์  วงศ์วัฒนาพิศาล
2. เด็กหญิงอารีพร  พรมจันทร์
 
1. นายวัชรินทร์  บุญพินิจ
2. นายศรัณย์  ไชยทองศรี
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชลิตา  เมืองโคตร
 
1. นายอรรคพงษ์  สินเธาว์
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาณิน  ประโพธิ์ทัง
 
1. นายนพเรศ  ตงศิริ
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธณมฬ  วงษา
 
1. นายอรรคพงษ์  สินเธาว์
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปาลิตา  วรรณศิริ
 
1. นายอรรคพงษ์  สินเธาว์
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายรัชพล  ยืนยง
 
1. นายนพเรศ  ตงศิริ
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอภิสิทธิ์  แก่นจันทร์
 
1. นายอรรคพงษ์  สินเธาว์
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 94 ทอง 4 1. เด็กชายอรุชา  หินเธาว์
 
1. นายนพเรศ  ตงศิริ
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรายุ  ศรีชาหลวง
 
1. นายอรรคพงษ์  สินเธาว์
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ลี้พล
2. เด็กชายศุภชัย  แก่นจันทร์
3. เด็กชายโยธิน  ผิวเงิน
 
1. นายอรรคพงษ์  สินเธาว์
2. นายนพเรศ  ตงศิริ
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจันทิมา  เงางาม
2. นางสาวประภัสสร  ดีเลิศ
3. นายอดิศักดิ์  บุตรดี
 
1. นายอรรคพงษ์  สินเธาว์
2. นายนพเรศ  ตงศิริ
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 83 ทอง 7 1. นายต้นกล้า  ปัญญาพ่อ
2. นายภีชานนท์  จักรเครือ
3. นายรวิชญ์  คลังบุญครอง
4. นายวุฒิเดช  หาญมนตรี
5. นายศุภชัย  วงค์ละคร
6. เด็กชายอรรถวิทย์  พลซื่อ
 
1. นายชัยรัตน์  สมพงษ์ผึ้ง
2. นายโกมินทร์  เถาว์ชาลี
3. นายธีระเดช  ลือธิสาร
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนะชัย  เขียวชะอุ่ม
2. เด็กชายชวภณ  จันทะคูณ
3. นายชัยชนะ  สินทระ
4. นางสาวณพัฐธิกา  ธนวัตไพสิฐ
5. เด็กชายณัฐนันท์  มณีพรต
6. นางสาวณัฐรินีย์  ยืนยง
7. นายต้นกล้า  ปัญญาพ่อ
8. นายทวีทรัพย์  ด้วงคำภา
9. นางสาวทิพวรรณ  ยตะโคตร
10. นายธีระภัทร์  บุตรดี
11. นางสาวนุชจรินทร์  คำมุงคุณ
12. นายพัฒนากร  พลมาตรย์
13. นายภักพงษ์  พ่ออามาตย์
14. นายภีชานนท์  จักรเครือ
15. นายวรายุทธ  สมปาน
16. นางสาววิจรวรรณ  นิคมเพชร
17. นายวุฒิเดช  หาญมนตรี
18. นายศุภชัย  วงค์ละคร
19. เด็กชายสราวุธ  คำพิลา
20. นางสาวสุพรรษา  ศรีบุญเรือง
21. นางสาวสุรินรัตน์  เกษหอม
22. นายหัสวรรษ  ไตรยราช
23. นายอภิวัฒน์  โคตรประทุม
24. เด็กชายอรรถวิทย์  พลซื่อ
25. นางสาวเกวลิน  เชื้อคำเพ็ง
26. นางสาวเยาวรัตน์  แก้วปัดโชติ
27. นายเสนีย์  แสงบดี
 
1. นายชัยรัตน์  สมพงษ์ผึ้ง
2. นายไกรศรี  ภิรมย์
3. นางอาระยะ  ตั้งวิกรัย
4. นางคิดสา  สุขครี
5. นางสาวนวพร  ณรงค์รักษาเขต
6. นางสาววิชุดา  ทินโน
7. นายธีรเดช  ลือธิสาร
8. นางสาวนวลฉวี  ไพเรืองโสม
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.66 ทอง 7 1. นางสาวสุพรรษา  ศรีบุญเรือง
 
1. นายชัยรัตน์  สมพงษ์ผึ้ง
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.5 ทอง 6 1. นางสาวแสนรัก  แก้วหนองสังข์
 
1. นายชัยรัตน์  สมพงษ์ผึ้ง
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปรียารัตน์  ศรีนา
 
1. นายมีศักดฺ์  เชื้อจารย์ชิน
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นางสาวกังสดาล  วัตโล
 
1. นายชัยรัตน์  สมพงษ์ผึ้ง
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวคีตภัทร  พิละมาตย์
2. เด็กชายชนะชัย  เขียวชอุ่ม
3. เด็กชายชวภณ  จันทะคูณ
4. เด็กชายณัฐธนันท์  มณีพรต
5. นายทวีทรัพย์  ด้วงคำภา
6. นายภักพงษ์  พ่ออามาตย์
7. นายสุทธิชัย  แสงหิน
8. นายหัสวรรษ  ไตรยราช
9. นายอภิวัฒน์  โคตรประทุม
10. เด็กชายอรรถวิทย์  พลซื่อ
 
1. นายชัยรัตน์  สมพงษ์ผึ้ง
2. นายโกมินทร์  เถาว์ชาลี
3. นายเอกลักษ์  ท้าวฤทธิ
 
46 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชญานิศ  หอมสมบัติ
2. เด็กชายณัฐพงษ์  วังทะพันธ์
3. เด็กชายนัทธพงษ์  เตียนพลกรัง
4. เด็กชายภานุพงศ์  เชื้อวังคำ
5. เด็กชายรัชชานนทร์  สิมแสง
6. เด็กหญิงวรรณภา  คำมุงคุณ
7. เด็กหญิงอัลชลี  ยตะโคตร
8. เด็กหญิงเนตรดาว  มะโนรัตน์
 
1. นางอาระยะ  ตั้งวิกรัย
2. นางสาวคิดสา  สุขรี
3. นางสาวแน่งน้อย  วงศ์ตาทำ
 
47 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐพงษ์  พรหมพินิจ
2. นายทศพล  เสนาคำ
3. นายธวัชชัย  ศรีบุญเรือง
4. นายธีระศักดิ์  ธาดาสิงห์
5. นางสาวบุษยมาส  สูญราช
6. นายปัจฌาฎา  พ่อสียา
7. นางสาวพรรณวิภา  วงศ์ตาพรม
8. นางสาวพราวนภา  ภูกันดาร
9. นางสาวมาริษา  ปัญญาพ่อ
10. นางสาวเยาวรัตน์  แก้วปัดโชติ
 
1. นางอาระยะ  ตั้งวิกรัย
2. นางสาวคิดสา  สุขรี
3. นางวงค์พยอม  ทองชัย
 
48 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิตติกา  ชารีแสน
2. เด็กหญิงจิรัตกาล  หลงศรีภูมิ
3. เด็กหญิงชญานิศ  หอมสมบัติ
4. เด็กหญิงธิดารักษ์  จันโทวาท
5. เด็กหญิงธิติมา  โพธิ์กลสง
6. เด็กหญิงนริศรา  งอยผลา
7. เด็กหญิงนันทวัน  ไกยะฝ่าย
8. เด็กหญิงปรานปรียา  เพชรคีคาย
9. เด็กชายภานุพงษ์  เชื้อวังคำ
10. เด็กหญิงรมยกร  บุตรกัณหา
11. เด็กชายรัชชานนท์  สิมแสง
12. เด็กหญิงวรรณภา  คำมุงคุณ
13. เด็กหญิงสุธิดา  ศรีแสน
14. เด็กหญิงอัญชลี  ยตะโคตร
15. เด็กหญิงอารียา  วังทะพันธ์
16. เด็กหญิงเนตรดาว  มะโนรัตน์
 
1. นางอาระยะ  ตั้งวิกรัย
2. นางสาวคิดสา  สุขรี
3. นายอรรคพงษ์  สินเธาว์
4. นางสาวแน่งน้อย  วงค์ตาทำ
5. นางวงค์พยอม  ทองชัย
 
49 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 89.14 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจีระศักดิ์  ธาดาสิงห์
2. นางสาวชญานิศ  หอมสมบัติ
3. นายชิณวัฒน์  วังทะพันธ์
4. นายณัฐพงษ์  พรหมพินิจ
5. นายทศพล  เสนาคำ
6. นายธวัธชัย  ศรีบุญเรือง
7. นางสาวบุษยมาส  สูญราช
8. นางสาวปทุมทิพย์  วังทะพันธ์
9. นายปัจฌาฎา  พ่อสียา
10. นางสาวพรรณวิภา  วงศ์ตาพรม
11. นางสาวพราวนภา  ภูกันดาร
12. นายภานุวัฒน์  วงค์ผาบุตร
13. นางสาวมาริษา  ปัญญาพ่อ
14. นางสาวอรุณรัตน์  บุตรดี
15. นางสาวอิศริญา  วังทะพันธ์
16. นางสาวเยาวลักษณ์  กำริสุ
 
1. นางอาระยะ  ตั้งวิกรัย
2. นางสาวคิดสา  สุขรี
3. นายอรรคพงษ์  สินเธาว์
4. นางสาวแน่งน้อย  วงค์ตาทำ
5. นางสาวนิตยา  จันทามี
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรกิตต์  สุขสบาย
2. เด็กหญิงนริศรา  ปานนพภา
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ศรีธาตุ
 
1. นางสุพัตรา  ปากรพรหม
2. นางสาววิไลณี่  วงศ์ตาขี่
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชญานินทร์  จักรสาน
2. นางสาวณัฐรุจา  วิลาวรรณ์
3. นางสาวศศิธร  จันทะแสง
 
1. นางสุพัตรา  ปากรพรหม
2. นางสาววิไลณี่  วงศ์ตาขี่
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุภารัตน์  ประทุมลี
2. เด็กชายอินทรชัย  ไชยต้นเทือก
 
1. นางสาวนิตยา  จันทามี
2. นางวงค์พยอม  ทองชัย
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐพงษ์  อุปัญญ์
 
1. นางสาววิไลวรรณ  สูญราช
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพล  มนต์คาถา
2. เด็กหญิงอทิตติยา  จันทะระหะ
 
1. นางสาวอรรัชดา  วจีสิงห์
2. นางสาวนฤนาถ  เชื้อใหญ่
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนันทนา  มนต์คาถา
 
1. นางสาวอรรัชดา  วจีสิงห์
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวีร์สุดา  บุญทศ
 
1. นางอุไรรัตน์  วงค์จำปา
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงชณิตา  ชลรินทร์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ดอนเหนือ
 
1. นายธีรวุฒิ  ตามะลี
2. นายเฉลิมรัตน์  วงค์ศรีทัศน์
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลจิรา  ตาสี
2. เด็กหญิงณัฐพร  ขำวิทยโชติพันธุ์
 
1. นางสาวกาญจนัตฐา  คำประภา
2. นางสาวณัฐริณีย์  วงค์ตาผา
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 81.5 ทอง 5 1. นายพันแสน  มหานิล
2. นายศิริชัย  จงประจันต์
 
1. นายธีรวุฒิ  ตามะลี
2. นางสาวภัคมน  แก่นงาม
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86.7 ทอง 8 1. นายกัมพล  ไกยฝ่าย
2. นายชุติเทพ  วารีสิริสิน
3. นายสมชาย  สุขศิริ
 
1. นายวิศวะ   เพชรผ่องพันธุ์
2. นายนพวงศ์  พลโลก
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81.77 ทอง 12 1. เด็กหญิงจิตรรัตน์ดา  วงษ์ตา
2. เด็กหญิงธาสุวรรณ  นามเกตุ
3. เด็กหญิงปริชาติ  วงค์ชาชม
 
1. นางเรียบร้อย  พ่อบาล
2. นางจันทร์เพ็ญ  สุทธิมั่น
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรรณษา  บริบูรณ์
2. นางสาวสภาพร  บุญจันทร์
3. นายอภิชาติ  บริบูรณ์
 
1. นางเรียบร้อย  พ่อบาล
2. นางสาวณัฐวดี  ทศศะ