สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาแกพิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย และโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 1. นางสาวเกศสุดา  กองเกิด
 
1. นางศิวาพร  โสวรรณา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 65 ทองแดง 4 1. นางสาวชมฤดี  ชาเครือ
 
1. นางศิวาพร  โสวรรณา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงนัฐริยา  พ่อไชย
2. เด็กหญิงปิยธิดา  วงศ์คะสุ่ม
3. เด็กหญิงสุภักดิ์ศร  วงค์ฝ่ายแดง
 
1. นางจันทร์ทิมา  เชื้อดวงผูย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 67.32 ทองแดง 6 1. นางสาวดวงสุรีย์  ขุมเพชร
2. นางสาวทิพวรรณ  จุไธสง
3. นางสาวอินทุอร  ภัยรีพ่าย
 
1. นางจีระภา  กัลยาวงศา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงปิยะพร  เสียงเพราะ
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  แสนสุภา
 
1. นางจันทร์ทิมา  เชื้อดวงผูย
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 9 1. นางสาวกัลยา  วงค์หนายโกด
 
1. นางสาววราภรณ์  วินทะสมบัติ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 67.12 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  วังทะพันธ์
2. เด็กหญิงวาสิฎฐี  วงค์บุญยัง
 
1. นางจงจิต  ยะไชยศรี
2. นางจิราภรณ์  พลศรีราช
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กชายณรงค์  วงค์ตาขี่
2. เด็กหญิงสมิตา  ลีลา
3. เด็กหญิงเพชรลดา  เหง้าโอสา
 
1. นายศรทอง  รูปสม
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 66.5 ทองแดง 9 1. นางสาวลัดดา  ลาดบาศรี
2. นายสิทธิชาติ  วงค์ดวงผา
 
1. นางสาวสมเพียร  เจาจาลึก
2. นางสาวจินตหรา  วงค์อุดดี
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 67 ทองแดง 13 1. นางสาวกมลทิพย์  เชื้อตาอ่อน
2. นายชัยเพชร  วงค์แสงน้อย
 
1. นายธนเดช  ภานุศิทธิ์กุล
2. นายประจิตร  ลิ้มตระกูล