สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาแกพิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย และโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86.5 ทอง 5 1. เด็กหญิงภัครมัย  บุทธิทักษ์
 
1. นางเพ็ญศรี  โคตรตาแสง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 86 ทอง 9 1. นายชัยมงคล  พรมสุรินทร์
 
1. นางเพ็ญศรี  โคตรตาแสง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  วงค์ชมภู
 
1. นางจันทร์ทิมา  เชื้อดวงผูย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 82.5 ทอง 7 1. นางสาวศิริตา  คำมุงคุณ
 
1. นางนุชรี  เชื้อดวงผุย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนีรนุช  แสงโคตร
2. นายมงคล  คำคนซื่อ
 
1. นางพรมลี  คำชุม
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายอัษฎาวุธ  วงค์สินไชย
 
1. นางสาวสุจิตรา  คนขยัน
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86.1 ทอง 8 1. นายนครินทร์  ผิวขำ
2. นายพิทวัส  สีเลา
3. นายยศดนัย  วิจิตรศักดิ์
 
1. นางสาวจินตหรา  วงค์อุดดี
2. นางสาวสมเพียร  เจาจาลึก
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.7 ทอง 7 1. เด็กหญิงดารุณี  กรมเมือง
2. เด็กหญิงนิรัชชา  ยะตะโคตร
3. เด็กหญิงปิยะวรรณ  พรรณา
 
1. นางสาวจินตหรา  วงค์อุดดี
2. นางสาวณัฐกฤตา  จันทะคูณ
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83.2 ทอง 7 1. นายธนกร  อุดมศรี
2. นางสาวพรรณิภา  แสนสุภา
3. นางสาวสุดาพร  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสาวจินตหรา  วงค์อุดดี
2. นางสาวณัฐกฤตา  จันทะคูณ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.2 ทอง 20 1. เด็กหญิงธัญญะพร  วันนาพ่อ
2. เด็กชายอนุวัฒน์  โคตรชัย
 
1. นางสาวกันทิยา  เชื้อคนมั่น
2. นายสุธีราวัฒน์  ศรีสุนาถ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.83 ทอง 11 1. นางสาวการะเกตุ  สิงทองชัย
2. นายวรชิต  ศรีทัศ
 
1. นางสาวนนทนพ  บุญมุสิโก
2. นางสาวนงนุช  วังทะพันธ์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเจตภาณุ  แก้วบุรี
 
1. นางพัชราภรณ์์  บัณฑิตย์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 88 ทอง 5 1. นายพิษณุ  โคตรนาแก
 
1. นางพัชราภรณ์  บัณฑิตย์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนพล  ดาภูเขียว
 
1. นางพัชราภรณ์  บัณฑิตย์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปิยะราช  คำศิริ
 
1. นางพัชราภรณ์  บัณฑิตย์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.33 ทอง 7 1. นายธีระวุฒิ  เชื้อสาทุม
 
1. นายทิวา  เภาพาน
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.5 ทอง 7 1. เด็กหญิงญารินดา  บุตรชาติ
 
1. นายทิวา  เภาพาน
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 6 1. นางสาวอารียา  พ่ออามาตย์
 
1. นายทิวา  เภาพาน
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นางสาวกณิตา  เปลี่ยนสี
 
1. นายทิวา  เภาพาน
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง 4 1. นายทินวัฒน์  สิงห์เหิร
 
1. นายทิวา  เภาพาน
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงพุทธชาด  กำลังหาญ
 
1. นายทิวา  เภาพาน
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 6 1. นางสาวนริศรา  พาลุกา
 
1. นายทิวา  เภาพาน
 
23 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80.4 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐภัทร  พ่ออามาตย์
2. เด็กหญิงผกาวรรณ  คำมุงคุณ
3. เด็กหญิงพรรณนิกา  การสัย
4. เด็กชายรัชพล  ชาวคนดง
5. เด็กชายวรายุทธ  เชื้อตาอ่อน
6. เด็กหญิงวันนิสา  เลิงภูบัง
7. เด็กหญิงศิริมณการณ์  พรมจันทร์
8. เด็กชายสรศักดิ์  สุวรรณพันธ์
9. เด็กหญิงสิริยากร  เสนเพ็ง
10. เด็กชายเทิดศักดิ์  คำแสน
 
1. นางจุรีมาศ  แก้วมณีชัย
2. นางสาวนงนุช  วังทะพันธ์
3. นางสาวนนทนพ  บุญมุสิโก
 
24 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกชมล  เชื้อวงศ์พรหม
2. นายชานนท์  แสนศรี
3. นางสาวนงนภัส  วงษาหล้า
4. นายนัฐพล  แสนรังค์
5. นางสาวพรมงคล  ตันสมรส
6. นายภาคิน  ออดไธสง
7. นางสาววัชราภรณ์  ไตรยราช
8. นายอรรถชัย  พรหมโสม
9. เด็กหญิงอลิสา  วงค์คำแพง
10. นายเจมศักดิ์  แซ่โง้ว
 
1. นางจุรีมาศ  แก้วมณีชัย
2. นางสาวนันทภัค  แดงท่าขาม
3. นางสาวนนทนพ  บุญมุสิโก
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 85.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวลาวัลย์  หล้าดี
 
1. นางสาววัฒนียา  แสนสามารถ
 
26 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 94.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐวรรณ  มูลสา
2. นางสาวทรรศน์มน  มั่นศักดิ์
3. นางสาวพนิดา  พ่อครวงค์
4. นางสาวพัชรินทร์  วงค์กระโซ่
5. นางสาวสุฑารัตน์  วงค์แสงสอน
 
1. นางสาวปิยภรณ์  ศิริชัยพรศักดิ์
2. Ms.Sog  Jihyun
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวน้ำทิพย์  วดีศิริศักดิ์
2. นางสาวปนัดดา  แสนสุภา
3. นางสาวอาธิตยา  แสนสุภา
 
1. นางสาวนันทภัค  แดงท่าขาม
2. นางฑญดา  วงศ์ตาผา
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรภัทร  เชื้อกุณะ
2. เด็กหญิงปัทมา  เสนาช่วย
 
1. นางสาวพักตร์สุดา  พรหมดี
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐินี  บุญกอบ
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวจตุพร  พ่อค้าช้าง
2. นางสาวมินตรา  จันเหลือง
 
1. นางสาวขนิษฐา  ฤทธิธาดา
2. นางสาวศิริสุดา  แก้วมณีชัย
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  ไชยรา
2. เด็กชายณัฐดนัย  บัวชุม
 
1. นางจิราภรณ์  พลศรีราช
2. นายนภา  นามติราช
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชนุกรณ์  โพธิ์สว่าง
2. นายสิทธิชัย  คนครอง
 
1. นางจิราภรณ์  พลศรีราช
2. นายนภา  นามติราช
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80.67 ทอง 5 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  บุทธิทักษ์
2. เด็กหญิงสิโรธร  เชื้อหมอดู
 
1. นางจิราภรณ์  พลศรีราช
2. นายอลงกรณ์  คำมุงคุณ
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายขวัญนที  สุคำภา
2. เด็กชายธนภัทร  เชื้อคำเพ็ง
 
1. นางสาวศิริสุดา  แก้วมณีชัย
2. นายอลงกรณ์  คำมุงคุณ
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวพรพรรณ  วงค์ประดิษฐ์
2. นางสาวอรทัย  ทองเรือง
 
1. นางสาวศิริสุดา  แก้วมณีชัย
2. นายนภา  นามติราช
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศุภกิต  ศรีแสน
2. เด็กชายอนุวัฒน์  กันทะธง
3. เด็กชายอัครพล  นันทะพรม
 
1. นายวิโรจน์  แก้วพิกุล
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภานุวัฒน์  ศรีสุธรรม
2. นายวีระพล  วงค์คะสุ่ม
3. นายอนุพงษ์  เจนตลอด
 
1. นายวิโรจน์  แก้วพิกุล
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82.5 ทอง 5 1. นางสาวจินดาลักษณ์  พ่อสียา
2. นายสมคิด  พ่อศรียา
3. นางสาวแสงตะวัน  คำมุงคุณ
 
1. นางเบญจภรณ์  นาคนิล
2. นางเพ็ญประภา  ศรีหาวงษ์
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  สุวรรณโคตร
2. เด็กหญิงชลนที  บุตรดี
3. เด็กชายชาญชัย  คำมุงคุณ
4. เด็กหญิงธิดาธร  แพงทอง
5. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  คำพิลา
6. เด็กหญิงอรัญญา  แสนสุภา
 
1. นางเพ็ญประภา  ศรีหาวงษ์
2. นางเบญจภรณ์  นาคนิล
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิดาภา  พ่อค้าช้าง
2. นางสาวจิราภัทร  แสนสุภา
3. นางสาวจิรารัตน์  ใจตรง
4. นายชัยยา  วงค์ตาแสง
5. นางสาวปัทมา  ซอสูงเนิน
6. นางสาวรุจิรา  พะตะเพ็ง
 
1. นางเพ็ญประภา  ศรีหาวงษ์
2. นางเบญจภรณ์  นาคนิล
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.35 ทอง 4 1. เด็กชายมินฐดา  ชาวคนดง
2. เด็กชายศุภชัย   โคตรพรม
3. เด็กหญิงสุกัญญา  น้อยศรีมุม
 
1. นายวิโรจน์  แก้วพิกุล
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 87.12 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธิดารัตน์  เชื้อขาวพิมพ์
2. นางสาวมาลิสา  ท้าวใค
3. นายเกียรติวัฒน์  สายคำวงค์
 
1. นายวิโรจน์  แก้วพิกุล