สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธาตุพนม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย และโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงกลม
 
1. นางไพศรี  กองสินแก้ว
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 7 1. นายณัฐวี  ทานะกาศ
2. นางสาวธนัชพร  เหลี่ยมสิงขร
3. นางสาวสรวงสุดา  ลมอ่อน
 
1. นายประกาศิต  จันทศ
2. นายณพรรษ  สารทอง
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงชลธิชา  ชะนะเคน
 
1. นายธีรภัท  สำเภา