สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธาตุพนม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย และโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 22 1. นางสาววรษา  สิงห์ทอง
 
1. นางวิณา  หงษาวงศ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. นางสาวพัชรพร  บุปผาชาติ
 
1. นางสาวจรรยา  วัลลีย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 73.3 เงิน 13 1. เด็กหญิงเจนจิราภรณ์  รินทระ
 
1. นางวาณี  โรจน์วิรัตน์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 71.57 เงิน 12 1. เด็กชายณฤภัคร  แก้ววิรัตน์
2. เด็กชายธนวัฒน์  มูลเกษร
 
1. นายอำนาจ  ไชยสงค์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 76.83 เงิน 5 1. เด็กหญิงกัลยา  นิ่มเอียด
2. เด็กหญิงกานติมา  คำมุก
3. เด็กหญิงพฤษฎาภรณ์  อุทัยวัฒน์
4. เด็กหญิงวิลาวรรณ  งามขำ
5. เด็กหญิงศศิกาณน์  อรรคศรีวร
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  อุปพงษ์
7. เด็กหญิงสโรชา  ยาหัส
8. เด็กหญิงอารียา  ครทน
9. เด็กหญิงอารียา  จันทร์ไตรรัตน์
10. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  โพธิตะนัง
 
1. นางเพ็ญประภา  พลโลกา
2. นางอรศรี  สัญราชา
3. นายสถิตย์  ชัยดำรงค์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงศศิพิมพ์  ฉิมพาลี
 
1. นางงามจิต  อุธิโย
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. นางสาวอรอนงค์  โคตวงษ์
 
1. นางงามจิต  อุธิโย
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายกิตติพงษ์  โคตวงษ์
 
1. นางงามจิต  อุธิโย
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72 เงิน 8 1. นางสาวซาร่า  คาริมพูล
 
1. นางสาวภาวินีย์  อุดมา
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นางสาวสกาวเดือน  ควรครู
 
1. นางสาวสุริยาภรณ์  พนันชัย
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 76.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิติพงษ์  อินสุภาทร
2. เด็กชายพีรพล  รตานนท์
 
1. นางฐานิตา  นางลอย
2. นายศรายุทธ  เมืองคำ
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78.43 เงิน 6 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  เครือเขื่อนเพชร
2. เด็กหญิงสโรชา  ยาหัส
 
1. นางฐานิตา  นางลอย
2. นายศรายุทธ  เมืองคำ
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 7 1. นายปุณณวิช  วงศ์หนายโกฏิ
2. นายสุรเกียรติ  เนตรวงศ์
 
1. นางฐานิตา  นางลอย
2. นายศรายุทธ  เมืองคำ
 
14 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 73.8 เงิน 4 1. เด็กหญิงอรวรา  ลงอินทร์
 
1. นางนภสร  เมืองโคตร
 
15 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 74.2 เงิน 6 1. เด็กหญิงวิรัตน์ดา  ฮุบทา
 
1. นางนภสร  เมืองโคตร