สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนท่าจำปาวิทยา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย และโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นางสาวอรุณรัตน์  กุตารักษ์
 
1. นางสาวสิริภา  ประพันธา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 99.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรนัฐ  สมบัติ
2. เด็กชายธเนศพล  บุญเทียม
 
1. นายสมศักดิ์  ธรรมโม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.2 ทอง 4 1. นางสาวชวนฝัน  ศรีหะมงคล
2. นางสาวธนาทร  ศรีหะมงคล
3. นางสาวน้ำฝน  เข็มตูม
4. นางสาวสินิทรา  เข็มตูม
5. นางสาวเรวดี  หลวงแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวาว  พูลหนองกุง
2. นายเสวียน  กวนศรี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐริกา  ผาไชย
2. นายตะวัน  ชมภูพระ
3. นายพันธกานต์  แซ่ตั้ง
4. นางสาวสุจิตรา  ชัยยา
5. นางสาวสุชาดา  ชัยยา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวาว  พูลหนองกุง
2. นางรัชนี  สมรฤทธิ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.25 ทอง 14 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ศรีหะมงคล
 
1. นายเสวียน  กวนศรี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.4 ทอง 4 1. นางสาววรรณธิดา  คำลือ
 
1. นายเสวียน  กวนศรี
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.4 ทอง 18 1. เด็กหญิงวิริยาภรณ์  เสนพันธ์
2. เด็กชายเอกปริญญ์  อุบลสาร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวาว  พูลหนองกุง
2. นายเสวียน  กวนศรี
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.58 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพิทยา  นครังสุ
2. นางสาวอภิญญา  โพธิ์ทรัพย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวาว  พูลหนองกุง
2. นายเสวียน  กวนศรี
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนิรวิทธ์  สีผาบ
2. เด็กชายสมชาย  วังอุปัดชา
 
1. นางรัชนี  สมรฤทธิ์
2. นายพรชัย  ตั้งธำรงธนวัฒน์