สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย และโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงนิพาวัลย์  ผึ้งตา
2. เด็กหญิงพรนิภา  สมเภา
3. เด็กหญิงพิชชาพร  บ้งชมโพธิ์
 
1. นางสาวเนตรชนก  มนุราช
2. นางธนัชพร  นุชน้อย
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 64.7 ทองแดง 14 1. เด็กชายชิษนุชา  เหลาทอง
2. เด็กชายปรเมศ  วัฒนานนท์
 
1. นายนายเชาวฤทธิ์  ชิณวรรณะ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 18 1. เด็กชายชาวิทย์  ต้นสวรรค์
2. เด็กชายรพีวิช  ศรีเงิน
 
1. นายเชาวฤทธิ์  ชิณวรรณะ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงศศิลักษณ์  พลเชียงขวาง
 
1. นางรัชนี  พรมอารักษ์