สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ปิยะมหาราชาลัย 34 20 12 66 73 16 9 1 98
2 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ 28 20 10 58 73 28 13 3 114
3 อุเทนพัฒนา 27 18 8 53 62 25 7 0 94
4 เรณูนครวิทยานุกูล 25 17 15 57 70 26 6 2 102
5 นครพนมวิทยาคม 22 23 13 58 79 21 15 2 115
6 นาแกสามัคคีวิทยา 21 12 15 48 62 20 4 2 86
7 นาหว้าพิทยาคม 20 13 11 44 45 19 8 5 72
8 บ้านแพงพิทยาคม 18 10 10 38 43 15 12 3 70
9 ธาตุพนม 14 11 16 41 62 13 11 3 86
10 พะทายพิทยาคม 10 6 10 26 32 22 5 1 59
11 ศรีบัวบานวิทยาคม 8 6 5 19 33 10 11 2 54
12 โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 7 15 10 32 45 22 16 1 83
13 นาทมวิทยา 7 6 6 19 24 19 14 2 57
14 มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 6 7 4 17 22 9 3 1 34
15 บ้านผึ้งวิทยาคม 6 3 4 13 27 9 11 3 47
16 ปลาปากวิทยา 5 10 12 27 45 25 9 2 79
17 นาแกพิทยาคม 5 10 4 19 41 13 10 7 64
18 บ้านข่าพิทยาคม 5 8 2 15 20 16 8 2 44
19 คำเตยอุปถัมภ์ 5 7 6 18 34 23 8 10 65
20 เชียงยืนวิทยา 5 2 2 9 17 8 5 3 30
21 อุดมพัฒนศึกษา 4 7 2 13 22 10 7 4 39
22 อุ่มเหม้าประชาสรรค์ 4 4 6 14 38 15 8 3 61
23 ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา 4 3 5 12 17 9 7 4 33
24 นาคำราษฎร์รังสรรค์ 3 7 12 22 21 14 4 1 39
25 ค้อวิทยาคม 3 5 11 19 34 12 13 1 59
26 หนองแวงวิทยานุกูล 3 3 5 11 19 11 11 1 41
27 นาเดื่อพิทยาคม 3 3 3 9 21 14 7 6 42
28 โพนแพงพิทยาคม 3 2 4 9 14 14 8 6 36
29 ดอนเสียวแดงพิทยาคม 3 2 3 8 12 6 12 5 30
30 นาถ่อนพัฒนา 2 6 4 12 31 12 9 7 52
31 หนองซนพิทยาคม 2 6 1 9 19 10 11 4 40
32 สนธิราษฎร์วิทยา 2 5 5 12 18 15 8 1 41
33 ไชยบุรีวิทยาคม 2 3 4 9 16 11 11 3 38
34 สามผงวิทยาคม 2 3 0 5 9 3 2 2 14
35 วังกระแสวิทยาคม 2 2 4 8 16 12 10 6 38
36 ศรีโคตรบูรณ์ 2 1 1 4 13 16 11 4 40
37 โคกสว่างประชาสรรค์ 2 1 0 3 9 4 6 1 19
38 หนองบ่อวิทยานุกูล 2 0 1 3 10 6 8 9 24
39 พระซองสามัคคีวิทยา 1 5 1 7 14 12 9 2 35
40 นางัวราษฎร์รังสรรค์ 1 3 1 5 6 3 6 2 15
41 ท่าจำปาวิทยา 1 2 2 5 9 6 9 3 24
42 ธรรมโฆษิตวิทยา 1 1 2 4 11 8 7 2 26
43 วังยางวิทยาคม 1 1 0 2 6 9 5 7 20
44 ธรรมากรวิทยานุกูล 1 0 3 4 12 7 5 4 24
45 มหาชัยวิทยาคม 0 3 5 8 18 10 8 1 36
46 รามราชพิทยาคม 0 3 3 6 16 16 10 2 42
47 กุดฉิมวิทยาคม 0 2 1 3 15 3 4 3 22
48 เทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์) 0 2 1 3 4 2 1 1 7
49 วัดบึงเหล็ก 0 2 0 2 9 3 6 5 18
50 กุตาไก้วิทยาคม 0 0 3 3 5 3 2 2 10
51 ภูลังกาพิทยาคม 0 0 2 2 10 7 6 2 23
52 สันตยานันท์ 0 0 2 2 3 10 3 2 16
53 หนองโพธิ์พิทยาคม 0 0 0 0 8 2 0 0 10
รวม 332 311 272 915 1,394 654 419 161 2,467