สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นครพนมวิทยาคม 79 21 15 2 115
2 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ 73 28 13 3 114
3 ปิยะมหาราชาลัย 73 16 9 1 98
4 เรณูนครวิทยานุกูล 70 26 6 2 102
5 อุเทนพัฒนา 62 25 7 0 94
6 นาแกสามัคคีวิทยา 62 20 4 2 86
7 ธาตุพนม 62 13 11 3 86
8 ปลาปากวิทยา 45 25 9 2 79
9 โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 45 22 16 1 83
10 นาหว้าพิทยาคม 45 19 8 5 72
11 บ้านแพงพิทยาคม 43 15 12 3 70
12 นาแกพิทยาคม 41 13 10 7 64
13 อุ่มเหม้าประชาสรรค์ 38 15 8 3 61
14 คำเตยอุปถัมภ์ 34 23 8 10 65
15 ค้อวิทยาคม 34 12 13 1 59
16 ศรีบัวบานวิทยาคม 33 10 11 2 54
17 พะทายพิทยาคม 32 22 5 1 59
18 นาถ่อนพัฒนา 31 12 9 7 52
19 บ้านผึ้งวิทยาคม 27 9 11 3 47
20 นาทมวิทยา 24 19 14 2 57
21 อุดมพัฒนศึกษา 22 10 7 4 39
22 มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 22 9 3 1 34
23 นาเดื่อพิทยาคม 21 14 7 6 42
24 นาคำราษฎร์รังสรรค์ 21 14 4 1 39
25 บ้านข่าพิทยาคม 20 16 8 2 44
26 หนองแวงวิทยานุกูล 19 11 11 1 41
27 หนองซนพิทยาคม 19 10 11 4 40
28 สนธิราษฎร์วิทยา 18 15 8 1 41
29 มหาชัยวิทยาคม 18 10 8 1 36
30 ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา 17 9 7 4 33
31 เชียงยืนวิทยา 17 8 5 3 30
32 รามราชพิทยาคม 16 16 10 2 42
33 วังกระแสวิทยาคม 16 12 10 6 38
34 ไชยบุรีวิทยาคม 16 11 11 3 38
35 กุดฉิมวิทยาคม 15 3 4 3 22
36 โพนแพงพิทยาคม 14 14 8 6 36
37 พระซองสามัคคีวิทยา 14 12 9 2 35
38 ศรีโคตรบูรณ์ 13 16 11 4 40
39 ธรรมากรวิทยานุกูล 12 7 5 4 24
40 ดอนเสียวแดงพิทยาคม 12 6 12 5 30
41 ธรรมโฆษิตวิทยา 11 8 7 2 26
42 ภูลังกาพิทยาคม 10 7 6 2 23
43 หนองบ่อวิทยานุกูล 10 6 8 9 24
44 ท่าจำปาวิทยา 9 6 9 3 24
45 โคกสว่างประชาสรรค์ 9 4 6 1 19
46 วัดบึงเหล็ก 9 3 6 5 18
47 สามผงวิทยาคม 9 3 2 2 14
48 หนองโพธิ์พิทยาคม 8 2 0 0 10
49 วังยางวิทยาคม 6 9 5 7 20
50 นางัวราษฎร์รังสรรค์ 6 3 6 2 15
51 กุตาไก้วิทยาคม 5 3 2 2 10
52 เทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์) 4 2 1 1 7
53 สันตยานันท์ 3 10 3 2 16
รวม 1,394 654 419 161 2,628