สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร)
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นครพนมวิทยาคม 84 22 15 2 121
2 ปิยะมหาราชาลัย 80 16 9 1 105
3 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ 76 28 13 3 117
4 เรณูนครวิทยานุกูล 76 26 6 2 108
5 ธาตุพนม 68 15 12 3 95
6 อุเทนพัฒนา 62 25 8 0 95
7 นาแกสามัคคีวิทยา 62 20 4 2 86
8 นาหว้าพิทยาคม 49 19 8 5 76
9 ปลาปากวิทยา 46 25 9 2 80
10 โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 46 23 16 1 85
11 บ้านแพงพิทยาคม 44 16 12 3 72
12 อุ่มเหม้าประชาสรรค์ 41 17 9 3 67
13 นาแกพิทยาคม 41 13 10 7 64
14 คำเตยอุปถัมภ์ 37 24 8 10 69
15 ค้อวิทยาคม 36 12 13 1 61
16 ศรีบัวบานวิทยาคม 35 11 12 2 58
17 พะทายพิทยาคม 34 23 5 1 62
18 นาถ่อนพัฒนา 32 14 10 7 56
19 บ้านผึ้งวิทยาคม 27 9 11 3 47
20 นาทมวิทยา 26 20 14 2 60
21 หนองซนพิทยาคม 24 10 11 4 45
22 บ้านข่าพิทยาคม 23 16 8 2 47
23 วังกระแสวิทยาคม 23 12 10 6 45
24 มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 23 9 4 1 36
25 อุดมพัฒนศึกษา 22 10 7 4 39
26 เชียงยืนวิทยา 22 8 5 3 35
27 นาเดื่อพิทยาคม 21 14 7 6 42
28 นาคำราษฎร์รังสรรค์ 21 14 4 1 39
29 หนองแวงวิทยานุกูล 19 11 11 1 41
30 สนธิราษฎร์วิทยา 18 15 8 1 41
31 มหาชัยวิทยาคม 18 10 8 1 36
32 ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา 17 9 7 4 33
33 รามราชพิทยาคม 16 16 11 2 43
34 ไชยบุรีวิทยาคม 16 11 11 3 38
35 กุดฉิมวิทยาคม 16 3 4 3 23
36 โพนแพงพิทยาคม 14 14 8 6 36
37 พระซองสามัคคีวิทยา 14 12 9 2 35
38 ศรีโคตรบูรณ์ 13 16 11 4 40
39 ดอนเสียวแดงพิทยาคม 13 8 12 5 33
40 ธรรมากรวิทยานุกูล 12 7 5 4 24
41 ธรรมโฆษิตวิทยา 11 8 7 2 26
42 สามผงวิทยาคม 11 3 2 2 16
43 ภูลังกาพิทยาคม 10 7 6 2 23
44 หนองบ่อวิทยานุกูล 10 6 8 9 24
45 โคกสว่างประชาสรรค์ 10 4 6 1 20
46 ท่าจำปาวิทยา 9 6 9 3 24
47 วัดบึงเหล็ก 9 3 7 5 19
48 วังยางวิทยาคม 8 9 5 7 22
49 หนองโพธิ์พิทยาคม 8 2 0 0 10
50 นางัวราษฎร์รังสรรค์ 6 3 6 2 15
51 กุตาไก้วิทยาคม 5 3 2 2 10
52 เทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์) 4 2 1 1 7
53 สันตยานันท์ 3 10 3 2 16
รวม 1,471 669 427 161 2,567