หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย และโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 Chaikampon Manochart สพม เลขาศูนย์วิทย์
2 นายยุทธนา แสนสุริวงศ์ หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนปิยะมหาราาชลัย เลขาศูนย์วิทย์
3 นายสุคนธ์ อ้วนแก้ว ผอ.โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จังหวัดนครพนม
4 นายเดชา แก้วเชื่อม ผอ.โรงเรียนนาทมวิทยา รองประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จังหวัดนครพนม
5 นายราชันย์ อาจวิชัย ผอ.โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม รองประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จังหวัดนครพนม
6 นายวรายุทธ ชาเรืองเดช รอง ผอ. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จังหวัดนครพนม
7 นายพินิจ ภูนาโคก รอง ผอ. โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จังหวัดนครพนม
8 นายปิยะศักดิ์ เหล่าสงคราม ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จังหวัดนครพนม
9 นายวิโรจน์ ธรรมคำ ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จังหวัดนครพนม
10 นายวัฒนศักดิ์ พัฒนภูทอง ครู โรงเรียนเชียงยืนวิทยา กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จังหวัดนครพนม
11 นายปราการ สีชมพู ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จังหวัดนครพนม
12 นางพาฝัน วรกา ครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จังหวัดนครพนม
13 นางสาวจุฑารัตน์ ม่วงสังข์ ครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จังหวัดนครพนม
14 นายสุรเชฐ์ เครือเนตร ครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จังหวัดนครพนม
15 นายตฤณ วดีศิริศักดิ์ ครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จังหวัดนครพนม
16 นางสาววรัญญา ภาโสม ครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จังหวัดนครพนม
17 นายศักดิ์สิทธิ์ กุณรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม กรรมการและเลขานุการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จังหวัดนครพนม
18 นางนพศร สุวรรณโพธิ์ศรี ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
19 นางจามจุรี สวนแก้ว ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
20 นางสาวจัตติยา ทองยืน ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
21 นายสรสิทธิ์ พรรณวงศ์ ผอ.โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
22 นายอร่าม คูสกุลรัตน์ ผอ.โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ รองประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
23 นายวชิระ ปะทะดี ผอ.โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา รองประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
24 นายพิสิทธิ์ คำชนะ ผอ.โรงเรียนอุดมพัฒนาศึกษษ รองประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
25 นายธงชัย คำชนะ ผอฬโรงเรียนค้อวิทยา รองประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
26 นายวันศักดิ์ คำแหง ผอ.โรงเรียนกุดฉิมวิยาคม รองประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
27 นายปราโมทย์ เพทกุล รอง ผอ.โรงเรียนนครพนมวิทยาคม กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
28 นายพูณศิลป์ อ่อนไสย รอง ผอ.โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
29 นายบัลลังก์ มะเจี่ยว รอง ผอ.โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
30 นางยินยอม สุขเกษม รก.รอง ผอ.โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
31 นายจิรพล นามมีฤทธิ์ รอง ผอ.โรงเรียนพะทายพิทยาคม กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
32 นางพิสมัย พรรณวงศ์ ครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการและเลขานุการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
33 นายทินกรณ์ วรกา ครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
34 นางสาวฤทัยวรรณ วงศ์ณะรัตน์ ครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
35 นายวัชรพงษ์ บริเอก ครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
36 นายนัฎฐพล ปากดี ครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
37 นายอนันต์ สุวรรณหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครพนมวิทยาคม ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จังหวัดนครพนม
38 นายสุรชาติ รัศมี ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จังหวัดนครพนม
39 นางสาวกุสุมา ศรีนครา ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จังหวัดนครพนม
40 นายประหยัด วังวร ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุพนม ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
41 นายวินัย เปี่ยมลาภโชติกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม รองประธานกรรมการประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
42 นายสุรชัย สุทธิอาจ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม รองประธานกรรมการประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
43 นายสุรพล บุญมีทองอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล รองประธานกรรมการประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
44 นายไพโรจน์ กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพะทายพิทยาคม รองประธานกรรมการประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
45 นางเยาวลักษณ์ สะภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุพนม รองประธานกรรมการประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
46 นายจิรพล นามมีฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพะทายพิทยาคม กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
47 นายสัญญา มณีพรรณ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
48 นายสุทธิพงษ์ ทองสอดแสง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
49 นางณภัทร ผิวดำ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
50 นายวราวุธ เหมะธุลิน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
51 นายสมชาย ยิ่งคำแหง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนนครพนมวิทยาคม กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
52 นายดำเนิน ศรีเจริญ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนธาตุพนม กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
53 นายอนุชา วาทะวัฒนะ ครูเชี่ยวชาญโรงเรียนธาตุพนม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
54 นายธนธรณ์ พรหมอารักษ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนธาตุพนม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
55 นายบรรจง ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ประธานกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
56 นายชัยยงค์ น้อยใหญ่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา รองประธานกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
57 นายทรงศักดิ์ สารรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
58 นายวรวุฒิ มะสุใส พนักงานราชการโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
59 นายเฉลิมชัย แก้วมณีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ประธานศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จังหวัดนครพนม
60 นางวัลภา เวชรังษี ณ ระนอง ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล กรรมการและเลขานุการดำเนินงานศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จังหวัดนครพนม
61 นางสาวนวพร ขันทะชา ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จังหวัดนครพนม
62 นางสาวนวพร ขันทะชา ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล กรรมการบันทึกข้อมูลและรวมคะแนนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จังหวัดนครพนม
63 นายทศพล ไกยะลุน ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล กรรมการบันทึกข้อมูลและรวมคะแนนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จังหวัดนครพนม
64 นายสมพงษ์ อุมะวรรณ ผอ.ร.ร.อุเทนพัฒนา ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดนครพนม
65 นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัย ผอ.ร.ร.ไชยบุรีวิทยาคม รองประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย จังหวัดนครพนม
66 นายชวนชัย ภูดีทิพย์ ผอ.ร.ร.หนองซนพิทยาคม รองประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย จังหวัดนครพนม
67 นายอุดม สิริ ผอ.ร.ร.กุตาไก้วิทยาคม รองประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย จังหวัดนครพนม
68 นายประจักษ์ เข็มใคร ผอ.ร.ร.รามราชพิทยาคม รองประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย จังหวัดนครพนม
69 นายสนั่น เมตุลา ผอ.ร.ร.ท่าจำปาวิทยา รองประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย จังหวัดนครพนม
70 นางจันทร์จรัส ไตรยราช ร.ก.รองผอ.ร.ร.อุเทนพัฒนา รองประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย จังหวัดนครพนม
71 นางสุจิตรา ไชยวงศ์คต ศึกษานิเทศก์ สพม.๒๒ กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดนครพนม
72 นายประสิทธิชัย โสดาวิชิต ครู ร.ร.อุเทนพัฒนา กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดนครพนม
73 นางสุรัสวดี กลางประพันธ์ ครู ร.ร.อุเทนพัฒนา กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดนครพนม
74 นางสาวอนิตตา บัวสาย ครู ร.ร.อุเทนพัฒนา กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดนครพนม
75 นายณัฐพล กิติศรีวรพันธุ์ ครู ร.ร.อุเทนพัฒนา กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดนครพนม
76 นายสมมาตร์ ก้อนกั้น ครู ร.ร.อุเทนพัฒนา กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดนครพนม
77 นายนัฐวุฒิ วิพรรณะ ครู ร.ร.อุเทนพัฒนา กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดนครพนม
78 นายกานต์ จันทร์แดง ครู ร.ร.อุเทนพัฒนา กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดนครพนม
79 นางสาววัฒนะ เกี้ยวมุก ครู ร.ร.อุเทนพัฒนา กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดนครพนม
80 นางปราณีต วดีศิริศักดิ์ ครู ร.ร.อุเทนพัฒนา กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจังหวัดนครพนม
81 นายสุกิจ กลางประพันธ์ ครู ร.ร.อุเทนพัฒนา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจังหวัดนครพนม
82 นายสุวรรณ ตรีขัน ผู้อำนวยการโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จังหวัดนครพนม
83 นายหัสนัย ธนโชคดี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาแกพิทยาคม รองประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จังหวัดนครพนม
84 นายธนู เจริญรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังยางวิทยาคม รองประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จังหวัดนครพนม
85 นายอิทธิพล พลเหี้ยมหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จังหวัดนครพนม
86 นายราชัน อาจวิชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูลังกาพิทยาคม กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จังหวัดนครพนม
87 นายธีระศักดิ์ เชื้อกุณะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จังหวัดนครพนม
88 นายไกรศรี ภิรมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จังหวัดนครพนม
89 นายฉัตรชัย ไชยมงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จังหวัดนครพนม
90 นายประหยัด ตีเฟื้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จังหวัดนครพนม
91 นายอาณัติ ผาพรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จังหวัดนครพนม
92 นายไกรวุฒิ พันธุ์พรหม รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จังหวัดนครพนม
93 นายวสันต์ ศรีแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุ้มเหม้าประชาสรรค์ กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จังหวัดนครพนม
94 นางรัศมี ธนโชคดี ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จังหวัดนครพนม
95 นางอุไรรัตน์ วงค์จำปา ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จังหวัดนครพนม
96 นายปราการ มูลประสาน ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จังหวัดนครพนม
97 นายชัยยุทธ ธรรมประชา ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จังหวัดนครพนม
98 นางวงศ์พะยอม ทองชัย ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จังหวัดนครพนม
99 น.ส.นิตยา จันทามี ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จังหวัดนครพนม
100 น.ส.ปราณี แสนสามารถ ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จังหวัดนครพนม
101 น.ส.แน่งน้อย วงศ์ตาทำ ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จังหวัดนครพนม
102 น.ส.นวลฉวี ไพเรืองโสม ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จังหวัดนครพนม
103 นายศิริชาติ วงค์หนายโกฏ ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จังหวัดนครพนม
104 นายชำนาญศิลป์ สุวรรณไตร ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กรรมการและเลขานุการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จังหวัดนครพนม
105 น.ส.วิไลวรรณ สูญราช ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จังหวัดนครพนม
106 นายสุทัศน์ วังกะธาตุ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล รองประธานศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จังหวัดนครพนม
107 นายทวีสิน ป้องทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล รองประธานศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จังหวัดนครพนม
108 นายอดิศักดิ์ ภูสนิท รองผู้อำนวยการโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล รองประธานศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จังหวัดนครพนม
109 นายอภิเษก บัวชุม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล รองประธานศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จังหวัดนครพนม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]