หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-npmmdh

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายชวนชัย ภูดีทิพย์โรงเรียนหนองซนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุญาณี วงษ์ชาชมโรงเรียนเรณูนครพิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางจุฑามาศ มณีพรรณโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางจีระภา กัลยาวงศาโรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุภาพรรณ์ วงศ์ทรรศนกุลโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นางสมลักษณ์ ฉวีกุลรัตน์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอริยาพร โทรัตน์โรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
8. นายดนัย ปานทองโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
9. นางสาวกมลนภัทร บุตรโคษาโรงเรียนพะทายพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวนฤนาถ เชื้อใหญ่โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
11. นางสาววัฒนะ เกี้ยวมุกโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นายชวนชัย ภูดีทิพย์โรงเรียนหนองซนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจุฑามาศ มณีพรรณโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุญาณี วงษ์ชาชมโรงเรียนเรณูนครพิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
4. นางสาวอริยาพร โทรัตน์โรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
5. นายดนัย ปานทองโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
6. นางสาวกมลนภัทร บุตรโคษาโรงเรียนพะทายพิทยาคมกรรมการ
7. นางจีระภา กัลยาวงศาโรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการ
8. นางสุภาพรรณ์ วงศ์ทรรศนกุลโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยากรรมการ
9. นางสมลักษณ์ ฉวีกุลรัตน์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาววัฒนะ เกี้ยวมุกโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวนฤนาถ เชื้อใหญ่โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ อุมะวรรณโรงเรียนอุเทนพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ ถาวรพจน์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสุรัสวดี กลางประพันธ์โรงเรียนอุเทนพัฒนารองประธานกรรมการ
4. นางช่อเอื้อง เชื้อกุลาโรงเรียนนาแกสามัคคีกรรมการ
5. นางนริศรา อินปากดีโรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษากรรมการ
6. นางพิมพ์ใจ อินาลาโรงเรียนโพนแพงพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวดาริณี เล็กดีโรงเรียนรามราชพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวปุรณมี กิติศรีวรพันธุ์โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมกรรมการ
9. นายอดิศักดิ์ ก่ำเชียงคำโรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยากรรมการ
10. นางกรรณิกา บุญชวลิตโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวทวีพร สุวรรณมาโจโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นายสมพงษ์ อุมะวรรณโรงเรียนเทนพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางนภา แพงดีโรงเรียนนครพนมวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางปราณีต วดีศิริศักดิ์โรงเรียนอุเทนพัฒนารองประธานกรรมการ
4. นางศจีมาศ พ่อบำรุงโรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล กรรมการ
5. นางราตรี แสงทองโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
6. นางเสาวนีย์ ภูชุมโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
7. นางสาวจตุพร ไก่สระแก้วโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
8. นางแจ่มจันทร์ อุสาพรหมโรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
9. นางสุภาวรรณ หาญรินทร์โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวสุวัณลา แวงดาโรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นายอุดม สิริโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเบญจวรรณ เหล่าหล้าโรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ อินต๊ะกันโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. นางสาวสุทธิดา เชื้อชาติโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุกิจ กลางประพันธ์โรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
6. นางปัญญาทิพย์ บุญมาวงษาโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
7. นางสาวปวีณา อภัยพักต์โรงเรียนเชียงยืนวิทยากรรมการ
8. นางนิศากร พลซาโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวนฤมล เมษาโรงเรียนนาแกสามัคคีกรรมการ
10. นางสาวนิศากร เขียวสอาดโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นายอุดม สิริโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุกิจ กลางประพันธ์โรงเรียนอุเทนพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางปัญญาทิพย์ บุญมาวงษาโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
4. นางสาวปวีณา อภัยพักต์โรงเรียนเชียงยืนวิทยากรรมการ
5. นางเบญจวรรณ เหล่าหล้าโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอมรรัตน์ อินต๊ะกันโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
7. นางสาวสุทธิดา เชื้อชาติโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวนิศากร เขียวสอาดโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
9. นางสาวนฤมล เมษาโรงเรียนนาแกสามัคคีกรรมการ
10. นางนิศากร พลซาโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายสนั่น เมตุลาโรงเรียนท่าจำปาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณรี คงเพชรโรงเรียนธาตุพนมรองประธานกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ คำหาโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางศิริพันธ์ บุญคร่ำโรงเรียนนาแกสามัคคีกรรมการ
5. นางปรารถนา แพนสิงห์โรงเรียนธรรมกรวิทยานุกูลกรรมการ
6. นางนิตยา วิเศษแก้วโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
7. นางพิมชญา พุฒซ้อนโรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
8. นางจุฑาทิพย์ จุลศรีโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวอัญชลี เจริญวงศ์โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
10. นางวัลภา เวชรังษี ณ ระนองโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
11. นางระรื่น งอยจันทร์ศรีโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นายสนั่น เมตุลาโรงเรียนท่าจำปาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณรี คงเพชรโรงเรียนธาตุพนมรองประธานกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ คำหาโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางปรารถนา แพนสิงห์โรงเรียนธรรมกรวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางนิตยา วิเศษแก้วโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
6. นางพิมชญา พุฒซ้อนโรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
7. นางจุฑาทิพย์ จุลศรีโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวอัญชลี เจริญวงศ์โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
9. นางศิริพันธ์ บุญคร่ำโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
10. นางวัลภา เวชรังษี ณ ระนองโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
11. นางระรื่น งอยจันทร์ศรีโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัยโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจันทิมา เมืองโคตรโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพล กิติศรีวรพันธุ์โรงเรียนอุเทนพัฒนารองประธานกรรมการ
4. นายจรัตน์ สุครีพโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภากรรมการ
5. นางรุ่งราตรี ธรรมดวงศรีโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นางจีระนันท์ เชื้อดวงผุยโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
7. นายกลิ่นเพชร ดีพรมโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
8. นางสาวพรหมภัสสร ภูอุปลีพันธ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
9. นางธัญญา ตรงดีโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัยโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรัตนา คำเพชรดีโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวชอุ่ม คำหาโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางสาววชิราภรณ์ วงค์ธิโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางศตกมล เอื้ออรัญโชติโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
6. นางจันทิมา เชื้อดวงผุยโรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการ
7. นางเยาวเรศ กลางโคตร์โรงเรียนหนองซนพิทยาคมกรรมการ
8. นายวรวัชชากรณ์ สางามโรงเรียนเชียงยืนวิทยากรรมการ
9. นางเสาวณี เขื่อนพิมพ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
10. นายประสิทธิชัย โสดาวิชิตโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายประจักษ์ เข็มใครโรงเรียนรามราชพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ์ สุดสูงโรงเรียนปลาปากวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางพิสมัย สายคำโรงเรียนอุดมพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
4. นางสรัลยา ชาวนาโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววิไลณี วงศ์ตาขี่โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นางนารี รัศมีโรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
7. นางสุมาลี มะโนขันธุ์โรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
8. นางไพรวัลย์ ทูลธรรมโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวอนิตตา บัวสายโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นายประจักษ์ เข็มใครโรงเรียนรามราชพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ์ สุดสูงโรงเรียนปลาปากวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางพิสมัย สายคำโรงเรียนอุดมพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
4. นางสรัลยา ชาวนาโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววิไลณี วงศ์ตาขี่โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นางนารี รัศมีโรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
7. นางสุมาลี มะโนขันธุ์โรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
8. นางไพรวัลย์ ทูลธรรมโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวอนิตตา บัวสายโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายธีระศักดิ์ เชื้อกุณะโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประหยัด ตีเฟื้อยโรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายภิญโย วงค์สีไสโรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์กรรมการ
4. นายจุลศักดิ์ ก็อกพิมพ์โรงเรียนโพนแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชนิกา กุลค้อโรงเรียนท่าจำปาวิทยากรรมการ
6. นางสาวปริวรัญญา ผ่านสุวรรณโรงเรียนนาทมวิทยากรรมการ
7. นางสุภาวดี ละมุลมอญโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์กรรมการ
8. นายปัณณวัชญ์ เฟื้อยฟุ้งกิจการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
9. นางสาวปิยะเนตร มาละมิ่งโรงเรียนพะทายพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวปริศนา นิลมาตรโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
11. นายสายัณห์ กายราชโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
12. นางวิริยา บริบูรณ์โรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
13. นางสิริกร ไชยราชโรงเรียนวังยางวิทยาคมกรรมการ
14. นางสาววัชราพร อุ่นคำโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
15. นางอุไรรัตน์ วงค์จำปาโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
16. นางสาวปราณี แสนสามารถโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายธีระศักดิ์ เชื้อกุณะโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย ไชยมงค์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายเสรี พ่อพิลาโรงเรียนท่าจำปาวิทยากรรมการ
4. นางสาวมณฑิตา สุตัญตั้งใจโรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางสาวธนัฎธา ตันวัฒนพงษ์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
6. นางสาวนัดดา แสงผาโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
7. นางสุภาพร แสงสว่างโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
8. นางสาวณัฎฐธิดา หนูฟองโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
9. นายนเรศ ปู่บุตรชาโรงเรียนวังยางวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวภัทราพร เพชรดีคายโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
11. นางสาวสุริยาภรณ์ พนันชัยโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
12. นางวงศ์พยอม ทองชัยโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
13. นางสาวปราณี แสนสามารถโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุมิตร แวงโสธรณ์โรงเรียนโพนแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไกรวุฒิ พันธุ์พรหมโรงเรียนบ้านผึงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางจริญญา ภาชนะวรรณโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวนภัสนันท์ ศรีจรูญโรงเรียนพะทายพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจิณห์นิภา เกษมสินธุ์โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมกรรมการ
6. นางปาจรียา ศรีโฮงโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
7. นางสาวพรรณทิพย์ บัวชุมโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
8. นางสาวนิรมล ชสงวนโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวธัญดา มีศิริโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
10. นางยินยอม สุขเกษมโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
11. นางสาวปาจรีย์ หงส์แก้วโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
12. นางสาวนิตยา จันทามีโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
13. นางสาวนวลฉวี ไพเรืองโฉมโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุมิตร แวงโสธรณ์โรงเรียนโพนแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไกรวุฒิ พันธุ์พรหมโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายปิยะพันธ์ ชัยเสนาโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ วงค์ภูธรโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
5. นางสาวนภัสนันท์ ศรีจรูญโรงเรียนพะทายพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวณัฎฐณิชา โคทังคะโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
7. นายพัทธดนย์ วะนานามโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
8. นางกรรรณิการ์ ไผ่โสภาโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
9. นางวิไลวรรณ วิเศษศรีโรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูลกรรมการ
10. นางประนอม เกษมสินธุ์โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
11. นางสาวภัสสร สมเกียรติยศโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
12. นางรัศมี ธนโชคดีโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
13. นายปราโมทย์ โลหิตโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
14. นางสาวนวลฉวี ไพเรืองโฉมโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุมิตร แวงโสธรณ์โรงเรียนโพนแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไกรวุฒิ พันธุ์พรหมโรงเรียนบ้านผึงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางจริญญา ภาชนะวรรณโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวนภัสนันท์ ศรีจรูญโรงเรียนพะทายพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจิณห์นิภา เกษมสินธุ์โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมกรรมการ
6. นางปาจรียา ศรีโฮงโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
7. นางสาวพรรณทิพย์ บัวชุมโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
8. นางสาวนิรมล ชาสงวนโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวธัญดา มีศิริโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
10. นางยินยอม สุขเกษมโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
11. นางสาวปาจรีย์ หงส์แก้วโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
12. นางสาวนิตยา จันทามีโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
13. นางสาวนวลฉวี ไพเรืองโฉมโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยโทสุมิตร แวงโสธรณ์โรงเรียนโพนแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไกรวุฒิ พันธุ์พรหมโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายปิยะพันธ์ ชัยเสนาโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ วงค์ภูธรโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
5. นางสาวนภัสนันท์ ศรีจรูญโรงเรียนพะทายพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวณัฎฐณิชา โคทังคะโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
7. นายพัทธดนย์ วะนานามโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
8. นางกรรรณิการ์ ไผ่โสภาโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
9. นางวิไลวรรณ วิเศษศรีโรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูลกรรมการ
10. นางประนอม เกษมสินธุ์โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
11. นางสาวภัสสร สมเกียรติยศโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
12. นางรัศมี ธนโชคดีโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
13. นายปราโมทย์ โลหิตโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
14. นางสาวนวลฉวี ไพเรืองโฉมโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายอิทธิพล พลเหี้ยมหาญโรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ ศรีแสนโรงเรียนอุ้มเหม้าประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวหทัยชนก ฝาตูมโรงเรียนอุ้มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
4. นายทรงพล นันขันตีโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
5. นางศรีสุดา ธรรมาโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
6. นายพณาไพร ทนงค์โรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอำภรณ์ พักษ์บุพศิริโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
8. นายณัฎฐณิชา โคทังคะโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
9. นายนิรุต ราญมีชัยโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
10. นางสาวสุนิสา ศรีนาทมโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
11. นายรสุวิน แก้วดวงดีโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
12. นายณเดช ศรีผาโคตรโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
13. นายปราการ มูลประสานโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
14. นางสาววิไลวรรณ สูญราชโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายอิทธิพล พลเหี้ยมหาญโรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ ศรีแสนโรงเรียนอุ้มเหม้าประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวหทัยชนก ฝาตูมโรงเรียนอุ้มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
4. นายทรงพล นันขันตีโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
5. นายบุญเรือง บุญสว่างโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
6. นายพณาไพร ทนงค์โรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวณัฎฐณิชา โคทังคะโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
8. นางยุวากร เมืองสุวรรณโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
9. นายรสุวิน แก้วดวงดีโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
10. นายณเดช ศรีผาโคตรโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
11. นายปราการ มูลประสานโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
12. นายนิรุต ราญมีชัยโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
13. นางสาวสุนิสา ศรีนาทมโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
14. นางสาววิไลวรรณ สูญราชโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายหัสนัย ธนโชคดีโรงเรียนนาแกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไกรศรี ภิรมย์โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาววรรณภา อินทาโรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์กรรมการ
4. นายเสรี พ่อพิลาโรงเรียนท่าจำปาวิทยากรรมการ
5. นางสาวจิรวดี ทวีโชติโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
6. นายกรองแก้ว วรรณพฤกษ์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
7. นายเรวัตร สวัสดีโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
8. นางสุภาภรณ์ ทิพย์สุวรรณโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
9. นายทรงสรรค์ บัวชุมโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
10. นางสาวศิวาพร ขรรค์ศรโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
11. นายวรธน เอกทินวัฒน์โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษากรรมการ
12. นายถาวร ลาวช่างโรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
13. นายประเวช บุรมณ์โรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการ
14. นางสาวปัทมา สมโสภาพโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
15. นายศิริชาติ วงค์หนายโกฏโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
16. นางสาวแน่งน้อย วงศ์ตาทำโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
17. นางสาวพักตร์พริ้ง เพชรอินทร์โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
18. นายชัยยุทธ ธรรมประชาโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
19. นางเพ็ญจันทร์ บัวชุมโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
20. นายชำนาญศิลป์ สุวรรณไตรโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายหัสนัย ธนโชคดีโรงเรียนนาแกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไกรศรี ภิรมย์โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวชนิกา กุลค้อโรงเรียนท่าจำปาวิทยากรรมการ
4. นางสาวขวัญฤทัย กันตะมาโรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางสุคนธ์ ศรีมีชัยโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
6. นางสาวประภัสสร คะสาโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
7. นายเรวัตร สวัสดีโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
8. นายปริญญา ไชโยโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
9. นางสาวพรรณทิพย์ บัวชุมโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
10. นายวิวัฒน์ชัย คงเพชรโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
11. นางเพ็ญจันทร บัวชุมโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
12. นางทัศนีย์ นาคำโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
13. นายโชคทรัพย์ วังทะพันธ์โรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการ
14. นางสาวแน่งน้อย วงศ์ตาทำโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
15. นางสาวปัทมา สมโสภาพโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
16. นางสาววราลี หาญชะนะโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
17. นายประเวช บุรมณ์โรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการ
18. นางสาวจิรวดี ทวีโชติโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
19. นายชัยยุทธ ธรรมประชาโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
20. นายอดุลย์ วรรณะปะกะโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
21. นายทรงสรรค์ บัวชุมโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
22. นายชำนาญศิลป์ สุวรรณไตรโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ กิติศรีวรพันธุ์โรงเรียนพะทายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพินิจ ภูนาโคกโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางพินิจ เชื้อพล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. นางสาววิภาวี บุตรธรรมโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
5. นางสาวดรุณี วีระพรรณโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
6. นางสาวภัสสร สอนพิมพ์พ่อโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
7. นางพันธุ์วิรา ยืนยั่งโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
8. นายวิชัย ถวิลไพรโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
9. นายณัฏฐ์ วิศัลย์วัฒนาโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
10. นายอานนท์ ภูพันนาโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมกรรมการ
11. นายชัยลักษณ์ เผือดผุดโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
12. นางสาวเกสรา สุระขันธ์โรงเรียนหนองซนพิทยาคมกรรมการ
13. นางนพศร สุวรรณโพธิ์ศรีโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
14. นายโชติพัฒน์ จันทรโกมลวัฒน์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายไพโรจน์ กิติศรีวรพันธุ์โรงเรียนพะทายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพินิจ ภูนาโคกโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายยุทธนา แสนสุริวงศ์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. นางวราภรณ์ ชำนิยันต์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
5. นางเกษมศรี อินทนนท์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
6. นางสาวปิยวรรณ เรืองกิจโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
7. นายปริวรรต มีหนองหว้าโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
8. นางนุชรี บัวชุมโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการ
9. นางสาวอุษา ผาสุขโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคมกรรมการ
10. นางคณิตตา อุทรวงค์โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคมกรรมการ
11. นายชัชวาลย์ สาครเสถียรโรงเรียนหนองซนพิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวศิวาภรณ์ จันทร์ชนะโรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวจารุณี หล้าบาโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการ
14. นางสาววัชราภรณ์ เมตุลาโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมกรรมการ
15. นางสาวอรนุช ชื่นตาโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
16. นางสาวนราภรณ์ ชัยบัวแดงโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายอาจ ชมภูโคตรโรงเรียนวัดบึงเหล็กในพระบรมราชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายอาณัติ ผาพรมโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวยุพิน ยินดีโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศิวาภรณ์ จันทร์ชนะโรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววราจิตร ผิวผ่องโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
6. นางสาวสุจินดา สีแก้วโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
7. นางอนัญญา คูสกุลโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยากรรมการ
8. นายวัชรากรณ์ วงศ์ตาผาโรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวเพ็ญนภา พัดเปี้ยมาโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายอาจ ชมภูโคตรโรงเรียนวัดบึงเหล็กในพระบรมราชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายอาณัติ ผาพรมโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิชัย อาทิตย์ตั้งโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวปิยะดา วังวรโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
5. นายทวีศักดิ์ สุธรรมโรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
6. นายไพฑูรย์ ไชยชนะโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวบุญตรี แก้วอินธิโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
8. นางสิรินทิพย์ ศักดิ์ศรีวันโรงเรียนอุดมพัฒนศึกษากรรมการ
9. นางระพีพร พลเหี้ยมหาญโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
10. นางฤดีวรรณ ชัยเสนาโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวเพ็ญนภา พัดเปี้ยมาโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายพนมศักดิ์ ไชยธงยศโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเรณู พัฒนะแสงโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมนชนัต แวงธิสารโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพัทมัย วะยะลุนโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
5. นางสาวมาลินี แซ่บั๊กโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
6. นางเกตุวดี ยะสะกะโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
7. นางปาริชาติ โกษาแสงโรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยากรรมการ
8. นายอนันต์ ภูชุมโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
9. นางนาไล สาโสภาโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายพนมศักดิ์ ไชยธงยศโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเรณู พัฒนะแสงโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายศิลปกรณ์ จันทไชยโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. นายจตุรงค์ เจริญรัตน์โรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
5. นายสิทธิชัย ยางธิสารโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
6. นางสาวเกสรา สุระพันธ์โรงเรียนหนองซนพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวประภัสสรณ์ นครเขตโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
8. นายณัฏฐ์ วิศัลย์วัฒนาโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
9. นายรุ่งโรจน์ มูลอามาตย์โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
10. นายวิลัย ทุมแต้มโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวคุณาลักษณ์ แสนศิลป์โรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวเสาวณีย์ สิทธิจันทร์โรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการ
13. นายกวีชัย จำปาโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
14. นายดลฤทัย ศรีทวีกาศโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
15. นายศิริชัย เชื้อพลโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายกาวิน ไก่สระแก้วโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางณัฏฐกานต์ โภคทรัพย์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายภูษิต ศรีปะโคโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจันทร์จิรา กิมาลีโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวนภัสสร ชะปูแสนโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวบุษบา รัตนคุณากรโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
7. นางสาวจงจิต ลอยบุญโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายกาวิน ไก่สระแก้วโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางณัฏฐกานต์ โภคทรัพย์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ ต้องตาสีโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
4. นางรัตติยา สุธรรมโรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นางสาวมิรันตี โทผาวงษ์โรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
6. นางพัชรีรัตน์ โวเบ้าโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายประจิม คล่องแคล่วโรงเรียนนาแกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรา สำรองพันธ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนริสา รูปคมโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
4. นางสาวสุธิดา ศรีสดโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมกรรมการ
5. นายประดิษฐ์ ฤทธิ์สยองโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
6. นายสาธิต รัตนมาลีโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายประจิม คล่องแคล่วโรงเรียนนาแกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศินีนาฎ วงค์ศรีชาโรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุพรรณี ถวิลไพรโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุทธิชัย ผ่านสุวรรณโรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววรานารถ กิมาลีโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นายอานนท์ ภูพันนาโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายชนินทร์ ทัศครโรงเรียนธาตุพนมประธานกรรมการ
2. นายนพวงศ์ พลโลกโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชัยณรงค์ กุลบุตรโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. นายสันติ อินแสงแวงโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
5. นายไชยันต์ ศรีสุวะโรงเรียนวังยางวิทยาคมกรรมการ
6. นายอำนาจ ไชยสงค์โรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
7. นายจตุรภุช ไพรสณฑ์โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
8. นายราชันย์ ไชยมหาโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
9. นายประจวบ อรรคสังข์โรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการ
10. นายอภินันท์ จันทราโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
11. นายกิตติพงษ์ มหาชัยโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายชนินทร์ ทัศครโรงเรียนธาตุพนมประธานกรรมการ
2. นายนพวงศ์ พลโลกโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชัยณรงค์ กุลบุตรโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. นายสันติ อินแสงแวงโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
5. นายไชยันต์ ศรีสุวะโรงเรียนวังยางวิทยาคมกรรมการ
6. นายอำนาจ ไชยสงค์โรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
7. นายจตุรภุช ไพรสณฑ์โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
8. นายราชันย์ ไชยมหาโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
9. นายอภินันท์ จันทราโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
10. นายประจวบ อรรคสังข์โรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการ
11. นางจามจุรี สวนแก้วโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
12. นางสาวจัตติยา ทองยืนโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
13. นายกิตติพงษ์ มหาชัยโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายชนินทร์ ทัศครโรงเรียนธาตุพนมประธานกรรมการ
2. นายนพวงศ์ พลโลกโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชัยณรงค์ กุลบุตรโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. นายสันติ อินแสงแวงโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
5. นายไชยันต์ ศรีสุวะโรงเรียนวังยางวิทยาคมกรรมการ
6. นายอำนาจ ไชยสงค์โรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
7. นายจตุรภุช ไพรสณฑ์โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
8. นายราชันย์ ไชยมหาโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
9. นายอภินันท์ จันทราโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
10. นายประจวบ อรรคสังข์โรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการ
11. นายกิตติพงษ์ มหาชัยโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมภาร จันทหารผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชัยยงค์ น้อยใหญ่รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางฤดีภรณ์ อินทรเทศครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางสาวสุภิญญา วรนาม ครูโรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยากรรมการ
5. นายสรรชัย เฉวียนสายชลครูโรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการ
6. ว่าที่พันตรีมาโนช พลราชมครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
7. นายธนากร จันทพิมพ์ครูโรงเรียนหนองซนพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายชัยนาจ ศิรินุมาศผู้อำนวยการโรงเรียนนาถ่อนพัฒนา ประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย จันทะลัยรองผู้อำนวยการโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอัมรินทร์ สินชัยครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุภาวดี นิลเพ็ชร์ ครูโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวลักขณา หนูแก้วครูโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
6. นายสมพร อุดมฤทธิ์ครูโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
7. นางพิไลลักษณ์ สุขสมบูรณ์ครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสินธิ์ สิงห์ศรีผู้อำนวยการโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอภินันท์ อินลีรองผู้อำนวยการโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางเด่นอุดร กัตติยบุตรครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางรติมัย นึกชมครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
5. นางสำเนียง เพ็งเวลุนครูโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นายสุนทร จอมพรรษาครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
7. นางสาวเนตรชนก สารทองครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
8. นางจุฑามาศ พันธุโพธิ์ ครูโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคมกรรมการ
9. นายมานิต เที่ยงธรรมครูโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
10. นายทศพล ศรีสาระครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวรัตนพร ปาข้างฮุงครูโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายสินธิ์ สิงห์ศรีผู้อำนวยการโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอภินันท์ อินลีรองผู้อำนวยการโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางเด่นอุดร กัตติยบุตรครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางรติมัย นึกชมครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
5. นางสำเนียง เพ็งเวลุนครูโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นายสุนทร จอมพรรษาครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
7. นางสาวเนตรชนก สารทองครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
8. นางจุฑามาศ พันธุโพธิ์ ครูโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคมกรรมการ
9. นายมานิต เที่ยงธรรมครูโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
10. นายทศพล ศรีสาระครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวรัตนพร ปาข้างฮุงครูโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายอภิเชษฐ์ สุนทรสผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงยืนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีรยุทธ เวสา รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายกฤษฎา ผิวขำครูโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคมกรรมการ
4. นายวรรณเฉลิม สุวรรณไตรย์ครูโรงเรียนมหาชัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสมหญิง ใหญ่พงศกรครูโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
6. นายคณายุทธ แสนสิทธิ์ครูโรงเรียนหนองซนพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสินีนาฎ เอี่ยมดีครูโรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
8. นางสาวณปภัทร์ แก้วแสนชัยครูโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
9. นายโกมินทร์ เถาว์ชาลีครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
10. นายสุรชัย ตั้งศิริครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
11. นายวัชรากรณ์ ศรีนวลแลครูโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
12. นางนิตยา ไพศาลครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายอภิเชษฐ์ สุนทรสผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงยืนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีรยุทธ เวสา รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายกฤษฎา ผิวขำครูโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคมกรรมการ
4. นายวรรณเฉลิม สุวรรณไตรย์ครูโรงเรียนมหาชัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสมหญิง ใหญ่พงศกรครูโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
6. นายคณายุทธ แสนสิทธิ์ครูโรงเรียนหนองซนพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสินีนาฎ เอี่ยมดีครูโรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
8. นางสาวณปภัทร์ แก้วแสนชัยครูโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
9. นายโกมินทร์ เถาว์ชาลีครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
10. นายสุรชัย ตั้งศิริครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
11. นายวัชรากรณ์ ศรีนวลแลครูโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
12. นางนิตยา ไพศาลครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางเพชรา กิติศรีวรพันธุ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุเทนพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญาภัค พ่อสีชารองผู้อำนวยการโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางปิ่นแก้ว แก้วเป็นบุญครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวประกายดาว มุขพรหมครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
5. นางนันทิยา กองแก้วครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นายไกทอง มุดผากิตติเดชครูโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
7. นางบุญญารัสมิ์ จันทสิทธิ์ครูโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
8. นางอรทัย บุตรสิงขรณ์ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนา กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. ส.ต.ท.ยุทธศักดิ์ กุมมารรองผู้อำนวยการโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอาณัติ ผาพรมครูโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางพิไลวรรณ พลหาราชครูโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
4. นางสุปิยา สิทธิกานต์ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
5. นางอาภรณ์ โกษาแสงครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
6. นางสาวสมรถ ราชิวงศ์ครูโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
7. นายสุรเชษฐ์ เครือเนตรครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายธนู เจริญรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนวังยางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีมนตรี อนุญาหงษ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวนิดา เกตุสีลาครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
4. นายพัฒนา เทพสุรินทร์ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายอัครเดช แสนณรงค์ ครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
6. นางสาวจารุกัญญา โกพลครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
7. นางธิดารัตน์ วังวรครูโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
8. นางสุมาลี ศิริปรียากุลครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
9. นางสาวสุภาณี เชื้อคำเพ็งครูโรงเรียนพระซองวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวณัฐชนันท์ โพชะราชครูโรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการ
11. นายชญานิน โทรัตน์ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
12. นางศุภวรรณ คำแพงดีครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวจีราภรณ์ มูลสิงห์ครูโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายธนู เจริญรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนวังยางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีมนตรี อนุญาหงษ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุภาณี เชื้อคำเพ็งครูโรงเรียนพระซองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพรวิมล กลิ่นศรีสุขครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัฐชนันท์ โพชะราชครูโรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการ
6. นายชญานิน โทรัตน์ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
7. นางศุภวรรณ คำแพงดีครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
8. นางวนิดา เกตุสีลาครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
9. นายพัฒนา เทพสุรินทร์ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
10. นายอัครเดช แสนณรงค์ครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
11. นางสาวจารุกัญญา โกพลครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
12. นางธิดารัตน์ วังวรครูโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
13. นางสุมาลี ศิริปรียากุลครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
14. นางสาวจีราภรณ์ มูลสิงห์ครูโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายบรรจง ศรีประเสริฐผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นายทรงศักดิ์ สารรัตน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางอุรวรา ลาภจิตรครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
4. นางทิพย์วรรณ ศรีพรหมครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายอุทัยวรรณ ตั้งวิกรัยครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นางพิไลลักษณ์ สุขสมบูรณ์ครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
7. นางจิตนิภา บิญมาตร์ครูโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม กรรมการ
8. นางสาววรัญชลี กันยาตีครูโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายบรรจง ศรีประเสริฐผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นางแน่งน้อย จุลมาศรองผู้อำนวยการโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางเรไรรัตน์ ใจสุขครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
4. นายสันติ บุญเรืองจักรครูโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคมกรรมการ
5. นายพิพัฒน์พงศ์ พรมจันทร์ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
6. นางกรรณิการ์ อ้วนแก้วครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
7. นายบรรพต มณีคะครูโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
8. นางศรสิน จอมพรรษาครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นายนิยม ไผ่โสภาผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย จันทะลัยรองผู้อำนวยการโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางมยุรี เพ็งอ่ำครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
4. นางชัชฎาภรณ์ วิโยครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายวินัย บุรัตน์ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นายมานะ แผดศรีครูโรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
7. นางประไพ เหง้าน้อยครูโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
8. นายศักดิ์ดา สมยาครูโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
9. นายสังเวียน สีแก้วครูโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายวินัย เปี่ยมลาภโติโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจิรพล นามมีฤทธิ์โรงเรียนพระทายพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพรชัย คณาบุตรโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายวราวุธ เหมะธุุลินโรงเรียนนาถ่อนพัฒนากรรมการ
5. นายยุทธศักดิ์ จิตมาตย์โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
6. นายสมชาย ยิ่งคำแหงโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
7. นางณภัทร ผิวดำโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
8. นางสาวนฤมล วาทีโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์กรรมการ
9. นายไกรกฤษ์ เกษมสินธ์ุโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
10. นายวิศวะ นันชะนะโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
11. นายอนุชา วาทะวัฒนะโรงเรียนธาตุพนมกรรมการและเลขานุการ
12. นางธนัสสรณ์ วาทะวัฒนะโรงเรียนธาตุพนมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุรพล บุญมีทองอยู่โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายธนธรณ์ พรหมอารักษ์โรงเรียนธาตุพนมรองประธานกรรมการ
3. นายวิรัตน์ ปัตตังทานังโรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายธวัชชัย โสมีโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
5. นายสหัส ยอดมณีโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
6. นายวงศกร วงษ์รักษ์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภาฯกรรมการ
7. นายประสิทธิ์ บัวชัยโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการ
8. นายศรัณย์ ไชยทองศรีโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
9. นายประหยัด พุดลาโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
10. นายบัญชา เชียร์รัมย์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
11. นายศราวุธ ขอกรดสำโรงโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
12. นายดำเนิน ศรีเจริญโรงเรียนธาตุพนมกรรมการและเลขานุการ
13. นายสุทธิพงษ์ ทองสอดแสงโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายสุรชัย สุทธิอาจโรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสัญญา มณีพรรณโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายดำเนิน ศรีเจริญโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
4. นายปฐมพงษ์ ตากกระโทกโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกัลยา ศรีวิเศษโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
6. นายภพรังสรรค์ สงวนสินโรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
7. นายวัชรินทร์ บุญพินิจโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
8. นายอภิรัฐ ตะวังทันโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการ
9. นายจักรพิชิต โยธามนตรีโรงเรียนอุดมพัฒนศึกษากรรมการ
10. นายพงษ์ศักดิ์ บุพศิริโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคมกรรมการ
11. นายอัษฎา ปิตะพรหมโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
12. นายธนธรณ์ พรหมอารักษ์โรงเรียนธาตุพนมกรรมการและเลขานุการ
13. นายสุทธิพงษ์ ทองสอดแสงโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสุคนธ์ อ้วนแก้วผอ.โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ วงศ์กาฬสินธุ์ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายเจษฎา รามบุตรครู โรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
4. นายณรงค์ น้อยใหญ่ครู โรงเรียนธรรมกรวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางสาวดวงพร สุธรรมครู โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมกรรมการ
6. นายวิสิทธิ์ชัย น้อยโสมศรีครู โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวพรทิวา เมฆวันครู โรงเรียนโพนแพงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายสุคนธ์ อ้วนแก้วโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ วงศ์กาฬสินธุ์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายเจษฎา รามบุตรโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
4. นายณรงค์ น้อยใหญ่โรงเรียนธรรมกรวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางสาวดวงพร สุุธรรมโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมกรรมการ
6. นายวิสิทธิ์ชัย น้อยโสมศรีโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวพรทิวา เมฆวันโรงเรียนโพนแพงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสุคนธ์ อ้วนแก้ว ผอ. โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมารุต ปทุมวันครู โรงเรียนธาตุพนมรองประธานกรรมการ
3. นายศักดิ์สิทธิ์ กุณรักษ์ครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
4. นายไกรศักดิ์ อนุญาหงษ์ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
5. นายสมชาย อินธิชัยครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล กรรมการ
6. นายโอภาส จันทร์ลาครู โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายสุคนธ์ อ้วนแก้วผอ. โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมารุต ปทุมวันครู โรงเรียนธาตุพนมรองประธานกรรมการ
3. นายศักดิ์สิทธิ์ กุณรักษ์ครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
4. นายไกรศักดิ์ อนุญาหงษ์ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
5. นายสมชาย อินธิชัยครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
6. นายโอภาส จันทร์ลาครู โรงเรียนศรีโคตบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายเดชา แก้วเชื่อมผอ. โรงเรียนนาทมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนุจจรี เหมะธุลินครู โรงเรียนปลาปากวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอำพร แสนเขื่อนครู โรงเรียนโพนแพงพิทยาคมกรรมการ
4. นางพินีนันท์ นิตยวรรณครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอบกุล สุทธิประภาครู โรงเรียนนาทมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายเดชา แก้วเชื่อมผอ. โรงเรียนนาทมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนุจจรี เหมะธุลินครู โรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
3. นายอำพร แสนเขื่อนครู โรงเรียนโพนแพงพิทยาคมกรรมการ
4. นางพินีนันท์ นิตยวรรณครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอบกุล สุทธิประภาครู โรงเรียนนาทมวิทยากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายเดชา แก้วเชื่อมผอ. โรงเรียนนาทมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุขสันต์ เชื้อกุณะครู โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอภิวัช ปรุงเรณูครู โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายเรืองฤทธิ์ เพชรศิริครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนันทวันท์ แช่มขุนทด ครู โรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายเดชา แก้วเชื่อมผู้อำนวยการโรงเรียนนาทมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุขสันต์ เชื้อกุณะครู โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอภิวัช ปรุงเรณูครู โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายเรืองฤทธิ์ เพชรศิริครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
5. นางปณิตา เชียรรัมย์ครู โรงเรียนนาถ่อนพัฒนากรรมการ
6. นางสาวภัทรภรณ์ แช่มขุนทดครู โรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายเดชา แก้วเชื่อมผอ. โรงเรียนนาทมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพัชราภรณ์ บัณฑิตครู โรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการ
3. นางงามจิต อุธิโยครู โรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
4. นางจันทิมา วงศ์กาฬสินธุ์ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
5. นางสาวศิริมนัส นวลศิริครู โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายสุคนธ์ อ้วนแก้วผอ. โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปิยะศักดิ์ เหล่าสงครามครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายจักรพิชิต โยธาวรมนตรีครู โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายอรรคพงษ์ สินเธาว์ครู โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายทศพล ฤาชากูลครู โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมกรรมการ
6. นายประสิทธิ์ โกษาแสงครู โรงเรียนสนธิราษฎ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายสุคนธ์ อ้วนแก้วผอ. โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปิยะศักดิ์ เหล่าสงครามครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายจักรพิชิต โยธาวรมนตรีครู โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายอรรคพงษ์ สินเธาว์ครู โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายทศพล ฤาชากูลครู โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมกรรมการ
6. นายประสิทธิ์ โกษาแสงครู โรงเรียนสนธิราษฎ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสุคนธ์ อ้วนแก้วผอ. โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ แสนมะฮุงครู โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษฎ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ สุวรรณพันธ์ครู โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปวรินทร์ญาภรณ์ ตะกิมนอกครู โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคมกรรมการ
5. นายประพันธ์ศักดิ์ อุสาพรหมครู โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
6. นายอภิสิทธิ์ นามเพราะครู โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายสุคนธ์ อ้วนแก้วผอ. โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ แสนมะฮุงครู โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษฎ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ สุวรรณพันธ์ครู โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปวรินทร์ญาภรณ์ ตะกิมนอกครู โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคมกรรมการ
5. นายประพันธ์ศักดิ์ อุสาพรหมครู โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
6. นายศรีวร ดีพรมครู โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์กรรมการ
7. นายอภิสิทธิ์ นามเพราะครู โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรอง ผอ.โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ จันทีครูโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนารองประธานกรรมการ
3. ดร.นิพินธุ์ สุวรรณรงค์ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ ตาลวงษ์ครู โรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
5. นายวุฒิชัย วงษ์นารีครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
6. นายชำนาญ สาผิวครู โรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรอง ผอ.โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. ดร.นิพินธุ์ สุวรรณรงค์ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายเอกลักษณ์ ตาลวงษ์ครู โรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
4. นายวุฒิชัย วงษ์นารีครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นายชำนาญ สาผิวครู โรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรอง ผอ.โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ จันทีครู โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนารองประธานกรรมการ
3. ดร.นิพินธุ์ สุวรรณรงค์ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ ตาลวงษ์ครูโรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
5. นายวุฒิชัย วงษ์นารีครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
6. นายชำนาญ สาผิวครูโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรอง ผอ.โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ จันทีโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนารองประธานกรรมการ
3. ดร.นิพินธุ์ สุวรรณรงค์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ ตาลวงษ์โรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
5. นายวุฒิชัย วงษ์นารีโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
6. นายชำนาญ สาผิวโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรอง ผอ.โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ จันทีโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนารองประธานกรรมการ
3. ดร.นิพินธุ์ สุวรรณรงค์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ ตาลวงษ์โรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
5. นายวุฒิชัย วงษ์นารีโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
6. นายชำนาญ สาผิวโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรอง ผอ.โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ จันทีโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนารองประธานกรรมการ
3. ดร.นิพินธุ์ สุวรรณรงค์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ ตาลวงษ์โรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
5. นายวุฒิชัย วงษ์นารีโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
6. นายชำนาญ สาผิวโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรอง ผอ.โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ จันทีโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนารองประธานกรรมการ
3. ดร.นิพินธุ์ สุวรรณรงค์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ ตาลวงษ์โรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
5. นายวุฒิชัย วงษ์นารีโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
6. นายชำนาญ สาผิวโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรอง ผอ.โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ จันทีโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนารองประธานกรรมการ
3. ดร.นิพินธุ์ สุวรรณรงค์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ ตาลวงษ์โรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
5. นายวุฒิชัย วงษ์นารีโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
6. นายชำนาญ สาผิวโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรอง ผอ.โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ จันทีโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนารองประธานกรรมการ
3. ดร.นิพินธุ์ สุวรรณรงค์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ ตาลวงษ์โรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
5. นายวุฒิชัย วงษ์นารีโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
6. นายชำนาญ สาผิวโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรอง ผอ.โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. ดร.นิพินธุ์ สุวรรณรงค์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายเอกลักษณ์ ตาลวงษ์โรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
4. นายวุฒิชัย วงษ์นารีโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นายชำนาญ สาผิวโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรอง ผอ.โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. ดร.นิพินธุ์ สุวรรณรงค์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายเอกลักษณ์ ตาลวงษ์โรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
4. นายวุฒิชัย วงษ์นารีโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นายชำนาญ สาผิวโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรอง ผอ.โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. ดร.นิพินธุ์ สุวรรณรงค์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายเอกลักษณ์ ตาลวงษ์โรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
4. นายวุฒิชัย วงษ์นารีโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นายชำนาญ สาผิวโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรอง ผอ.โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. ดร.นิพินธุ์ สุวรรณรงค์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายเอกลักษณ์ ตาลวงษ์โรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
4. นายวุฒิชัย วงษ์นารีโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นายชำนาญ สาผิวโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรอง ผอ.โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ จันทีโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนารองประธานกรรมการ
3. ดร.นิพินธุ์ สุวรรณรงค์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ ตาลวงษ์โรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
5. นายวุฒิชัย วงษ์นารีโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
6. นายชำนาญ สาผิวโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรอง ผอ.โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ จันทีโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนารองประธานกรรมการ
3. ดร.นิพินธุ์ สุวรรณรงค์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ ตาลวงษ์โรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
5. นายวุฒิชัย วงษ์นารีโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
6. นายชำนาญ สาผิวโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรอง ผอ.โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ จันทีโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนารองประธานกรรมการ
3. ดร.นิพินธุ์ สุวรรณรงค์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ ตาลวงษ์โรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
5. นายวุฒิชัย วงษ์นารีโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
6. นายชำนาญ สาผิวโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรอง ผอ.โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. ดร.นิพินธุ์ สุวรรณรงค์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายเอกลักษณ์ ตาลวงษ์โรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
4. นายวุฒิชัย วงษ์นารีโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นายชำนาญ สาผิวโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรอง ผอ.โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. ดร.นิพินธุ์ สุวรรณรงค์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายเอกลักษณ์ ตาลวงษ์โรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
4. นายวุฒิชัย วงษ์นารีโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นายชำนาญ สาผิวโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรอง ผอ.โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. ดร.นิพินธุ์ สุวรรณรงค์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายเอกลักษณ์ ตาลวงษ์โรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
4. นายวุฒิชัย วงษ์นารีโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นายชำนาญ สาผิวโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรอง ผอ.โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. ดร.นิพินธุ์ สุวรรณรงค์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายเอกลักษณ์ ตาลวงษ์โรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
4. นายวุฒิชัย วงษ์นารีโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นายชำนาญ สาผิวโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรอง ผอ.โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ จันทีโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนารองประธานกรรมการ
3. ดร.นิพินธุ์ สุวรรณรงค์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ ตาลวงษ์โรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
5. นายวุฒิชัย วงษ์นารีโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
6. นายชำนาญ สาผิวโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรอง ผอ.โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ จันทีโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนารองประธานกรรมการ
3. ดร.นิพินธุ์ สุวรรณรงค์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ ตาลวงษ์โรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
5. นายวุฒิชัย วงษ์นารีโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
6. นายชำนาญ สาผิวโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรอง ผอ.โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ จันทีโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนารองประธานกรรมการ
3. ดร.นิพินธุ์ สุวรรณรงค์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ ตาลวงษ์โรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
5. นายวุฒิชัย วงษ์นารีโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
6. นายชำนาญ สาผิวโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรอง ผอ.โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. ดร.นิพินธุ์ สุวรรณรงค์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายเอกลักษณ์ ตาลวงษ์โรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
4. นายวุฒิชัย วงษ์นารีโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นายชำนาญ สาผิวโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรองผู้อำนวยการ โรงเรียนปิยะมหาราชลัยประธานกรรมการ
2. นายสุขุม สุภภูมิครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวุฒิไกร กุลงค์ครู โรงเรียนพะทายพิทยาคมกรรมการ
4. นายภูวนาถ จันทนาภรณ์ครู โรงเรียนหนองซนพิทยาคมกรรมการ
5. นายคณิตชัย ไตรจักษ์ครู โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมกรรมการ
6. นายณัฐพล เอกสะพังครู โรงเรียนนาทมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรองผู้อำนวยการ โรงเรียนปิยะมหาราชลัยประธานกรรมการ
2. นายสุขุม สุภภูมิครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายภูวนาถ จันทนาภรณ์ครู โรงเรียนหนองซนพิทยาคมกรรมการ
4. นายวุฒิไกร กุลงค์โรงเรียนพะทายพิทยาคมกรรมการ
5. นายคณิตชัย ไตรจักษ์โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมกรรมการ
6. นายณัฐพล เอกสะพังครู โรงเรียนนาทมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรองผู้อำนวยการ โรงเรียนปิยะมหาราชลัยประธานกรรมการ
2. นายราเชน ศรีสรรค์ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายธีระเดช ลือธิสารครู โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายอรรคพงษ์ อรรคศรีวรครู โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวอุมาพร กสิเจริญครู โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมกรรมการ
6. นายทิวา เภาพานครู โรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรองผู้อำนวยการ โรงเรียนปิยะมหาราชลัยประธานกรรมการ
2. นายราเชน ศรีสรรค์ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายธีระเดช ลือธิสารครู โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายอรรคพงษ์ อรรคศรีวรครู โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวอุมาพร กสิเจริญครู โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมกรรมการ
6. นายทิวา เภาพานครู โรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายราชันย์ อาจวิชัยผู้อำนวยการ โรงเรียนภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสายัญ บุตรวรครู โรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
3. นายรัตนพันธ์ เจริญวงศ์ครู โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายราชันย์ อาจวิชัยผู้อำนวยการ โรงเรียนภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายรัตนพันธ์ เจริญวงศ์ครู โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นางรจนา ขันทะชาโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมกรรมการ
4. นายเฉลิมเกียรติ คำไพโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายราชันย์ อาจวิชัยผู้อำนวยการ โรงเรียนภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสายัญ บุตรวรครู โรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
3. นายรัตนพันธ์ เจริญวงศ์ครู โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นายภานุพงษ์ พรหมวงศ์ครู โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายสุรเชษฐ์ ไตรยะถาครู โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายราชันย์ อาจวิชัยผู้อำนวยการ โรงเรียนภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายรัตนพันธ์ เจริญวงศ์ครู โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นายเฉลิมเกียรติ คำไพโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
4. นางรจนา ขันทะชาโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายราชันย์ อาจวิชัยผู้อำนวยการ โรงเรียนภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชัยรัตน์ สมพงษ์ผึ้งครู โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายทราวุธร์ คุณวงค์ครู โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการ
4. นายเฉลิมวุฒิ โสมงามครู โรงเรียนนาถ่อนพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายราชันย์ อาจวิชัยผู้อำนวยการ โรงเรียนภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชัยรัตน์ สมพงษ์ผึ้งครู โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายทราวุธร์ คุณวงค์ครู โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการ
4. นายเฉลิมวุฒิ โสมงามครู โรงเรียนนาถ่อนพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายราชันย์ อาจวิชัยผู้อำนวยการ โรงเรียนภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชัยรัตน์ สมพงษ์ผึ้งครู โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายทราวุธร์ คุณวงค์ครู โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการ
4. นายเฉลิมวุฒิ โสมงามครู โรงเรียนนาถ่อนพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายราชันย์ อาจวิชัยผู้อำนวยการ โรงเรียนภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชัยรัตน์ สมพงษ์ผึ้งครู โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายทราวุธร์ คุณวงค์ครู โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการ
4. นายเฉลิมวุฒิ โสมงามครู โรงเรียนนาถ่อนพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายราชันย์ อาจวิชัยผู้อำนวยการ โรงเรียนภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอลงกรณ์ แก่นแก้วครู โรงเรียนวังยางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปวีณา นิตยาชิตครู โรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
4. นายกิตติณัฐ นาคสมบูรณ์ครู โรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายราชันย์ อาจวิชัยผู้อำนวยการ โรงเรียนภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอลงกรณ์ แก่นแก้วครู โรงเรียนวังยางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปวีณา นิตยาชิตครู โรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
4. นายกิตติณัฐ นาคสมบูรณ์ครู โรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายราชันย์ อาจวิชัยผู้อำนวยการ โรงเรียนภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอลงกรณ์ แก่นแก้วครู โรงเรียนวังยางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปวีณา นิตยาชิตครู โรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
4. นายกิตติณัฐ นาคสมบูรณ์ครู โรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายราชันย์ อาจวิชัยผู้อำนวยการ โรงเรียนภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอลงกรณ์ แก่นแก้วครู โรงเรียนวังยางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปวีณา นิตยาชิตครู โรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
4. นายกิตติณัฐ นาคสมบูรณ์ครู โรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายราชันย์ อาจวิชัยผู้อำนวยการ โรงเรียนภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมนัส จัตุรัสครู โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาววราพร รูปงามครู โรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
4. นายสุพจน์ หงษ์สิงห์ครู โรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายราชันย์ อาจวิชัยผู้อำนวยการ โรงเรียนภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมนัส จัตุรัสครู โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาววราพร รูปงามครู โรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
4. นายสุพจน์ หงษ์สิงห์ครู โรงเรียนค้อวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายราชันย์ อาจวิชัยผู้อำนวยการ โรงเรียนภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมนัส จัตุรัสครู โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาววราพร รูปงามครู โรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
4. นายสุพจน์ หงส์สิงห์ครู โรงเรียนค้อวิทยากรรมการ
5. นายอภิชาติ ชาเรืองเดชครู โรงเรียนธรรมกรวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายราชันย์ อาจวิชัยผู้อำนวยการ โรงเรียนภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมนัส จัตุรัสครู โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาววราพร รูปงามครู โรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
4. นายสุพจน์ หงษ์สิงห์ครู โรงเรียนค้อวิทยากรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6
1. นายราชันย์ ชาเรืองเดชผู้อำนวยการ โรงเรียนภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่พันตรีพิเชษฐ์ กำภูศิริครู โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุริยะ บุญไธสงครู โรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
4. นายเฉลิมเกียรติ คำไพครู โรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายราชันย์ อาจวิชัยผู้อำนวยการ โรงเรียนภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่พันตรีพิเชษฐ์ กำภูศิริครู โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุริยะ บุญไธสงครู โรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
4. นายเฉลิเกียรติ คำไพครู โรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายราชันย์ อาจวิชัยผู้อำนวยการ โรงเรียนภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่พันตรีพิเชษฐ์ กำภูศิริครู โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายสุริยะ บุญไธสงครู โรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
4. นายเฉลิเกียรติ คำไพครู โรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางจันทร์จิรา แก่นจันทร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวเครือนิลดาว สุทธิสารครูโรงเรียนนาถ่อนพัฒนากรรมการ
3. นางยุวรี ศรีแพนครูโรงเรียนนางัวราษฏร์รังสรรค์กรรมการ
4. นายอานน นนคำวงศ์ครู โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎรพัฒนากรรมการ
5. นายกฤษดา วงมนตรีครู โรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุธานิจ แสงหมื่นครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางจันทร์จิรา แก่นจันทร์รอง ผอ.โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นางยุวรี ศรีแพนครูโรงเรียนนางัวราษฏร์รังสรรค์กรรมการ
3. นางจุรีมาศ แก้วมณีชัยครูโรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการ
4. นายอมเรศ ดาวเหนือครูโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
5. นางพรพระแก้ว ศรีลาศักดิ์โรงเรียนกรรมการ
6. นายปราการ สีชมภูโรงเรียนกรรมการ
7. นางสาวอตินิภา จิตมาตย์โรงเรียนกรรมการ
8. นางสาวสุธานิจ แสงหมื่นครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางอัจฉรียา บุโพธิ์รอง ผอ.โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวัฒนศักดิ์ พัฒนภูทองครูโรงเรียนเชียงยืนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวอตินิภา จิตมาตย์ครูโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการ
4. นายอานนท์ นนท์คำวงค์ครูโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎ์พัฒนากรรมการ
5. นางสินีนันท์ อริยเดชครูโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการ
6. นายปราการ สีชมภูครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางอัจฉรียา บุโพธิ์รอง ผอ.โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวัฒนศักดิ์ พัฒนภูทองครูโรงเรียนเชียงยืนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวอตินิภา จิตมาตย์ครูโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการ
4. นายอานนท์ นนท์คำวงค์ครูโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎ์พัฒนากรรมการ
5. นางสินีนันท์ อริยเดชครูโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการ
6. นายปราการ สีชมภูครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางอัจฉรียา บุโพธิ์รอง ผอ.โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวัฒนศักดิ์ พัฒนภูทองครูโรงเรียนเชียงยืนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางจันทร รัศมีครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอตินิภา จิตมาตย์ครูโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นายอานนท์ นนท์คำวงค์ครูโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎ์พัฒนากรรมการ
6. นายอมเรศ ดาวเหนือครูโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
7. นายปราการ สีชมภูครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
8. นายกฤษฎา วงมนตรีครูโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวเครือนิลดาว ทองธิลักษณ์โรงเรียนนาถ่อนพัฒนากรรมการ
10. นางสินีนันท์ อริยเดชครูโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางอัจฉรียา บุโพธิ์รอง ผอ.โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวัฒนศักดิ์ พัฒนภูทองครูโรงเรียนเชียงยืนวิทยากรรมการ
3. นางจันทร รัศมีครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอตินิภา จิตมาตย์ครูโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นายอานนท์ นนท์คำวงค์ครูโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎ์พัฒนากรรมการ
6. นางสาวพรพระแก้ว ศรีลาศักดิ์ครูโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภาฯ๑ นครพนมกรรมการ
7. นายอมเรศ ดาวเหนือครูโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
8. นายปราการ สีชมภูครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
9. นางคุณัญญา ศรีแพนครูโรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางจันทร์จิรา แก่นจันทร์รอง ผอ.โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายปราการ สีชมภูครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอตินิภา จิตมาตย์ครูโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสินีนันท์ อริยเดชครูโรงเรียนพะทายวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพรพระแก้ว ศรีลาศักดิ์ครูโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภาฯ๑ นครพนมกรรมการ
6. นางอมรรัตน์ เรียมแสนครูโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวเครือนิลดาว สุทธิสารครูโรงเรียนนาถ่อนพัฒนากรรมการ
8. นางศุทธินี หล้ามุงคุณครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
9. นางสาวสุจินทรา ริศด้วงครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางจันทร์จิรา แก่นจันทร์รอง ผอ.โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายปราการ สีชมภูครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอตินิภา จิตมาตย์ครูโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพรพระแก้ว ศรีลาศักดิ์ครูโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภาฯ๑ นครพนมกรรมการ
5. นางอภิญญา วงศ์บัณฑิตย์ครูโรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูลกรรมการ
6. นางอมรรัตน์ เรียมแสนครูโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวเครือนิลดาว สุทธิสารครูโรงเรียนนาถ่อนพัฒนากรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางเยาวลักษณ์ สะภารอง ผอ.โรงเรียนธาตุพนมประธานกรรมการ
2. นางคุณัญญา ศรีแพนครูโรงเรียนนางัวราษฏร์รังสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวปัทมา ดวงเพชรครูโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมกรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ สารทองครูโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางสาวปริชาติ หัตระสาครูโรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยากรรมการ
6. นายยมศักดิ์ บุญระมีครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางเยาวลักษณ์ สะภารอง ผอ.โรงเรียนธาตุพนมประธานกรรมการ
2. นางยุวรี ศรีแพนครูโรงเรียนนางัวราษฏร์รังสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวปริชาติ หัตระสาครูโรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยากรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายบัญชา ยี่สารพัฒน์โรงเรียนนาหว้าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ มูลสิงห์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางเพ็ญนภา บำรุงสุขโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
4. MissGe Chunyanโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
5. MissGuo Shanโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
6. MissLuo Siโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
7. MissLei Longhuiโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวโสภาพันธ์ คนตรงโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
9. นายระวีวัฒน์ ศรีประดิษฐ์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
10. นางสาวธิดารัตน์ สราญรมย์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายบัญชา ยี่สารพัฒน์โรงเรียนนาหว้าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ มูลสิงห์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอุดร จันทสิทธิ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
4. MissGu Zhenzhenโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
5. MissLi Xiaowenโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
6. MissChong Canโรงเรียนปลาปากวิทยาคมกรรมการ
7. MissSong Chenhongโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
8. MissLiu Liyuวิทยาลัยเทคนิคนครพนมกรรมการ
9. นางสุพร สิงห์ศรีโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ ใจเที่ยงโรงเรียนนาแกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจิตรา โพธิ์ศรีโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. Mr.Keisuke Kimuraโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. MissMai Takashimaโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
5. Mr.Shoichi Niwaโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
6. MissYuka Kogureโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ
7. นางวิมลรัตน์ วาริยาตร์โรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
8. นางวิภาภรณ์ สะเดาโรงเรียนนาแกสามัคีวิทยากรรมการ
9. นางสาวศศิวิมล โพธิ์แก้วโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
10. นายกฤษฎา ศรีรักษาโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ ใจเที่ยงโรงเรียนนาแกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจิตรา โพธิ์ศรีโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. Mr.Keisuke Kimuraโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. Mrs.Mai Takashimaโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
5. Mr.Shoichi Niwaโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
6. MissYuka Kogureโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวสุพรรษา บุตรโยธีโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
8. นายสัณฐิติ ทองน้อยโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
9. นางทาริกา กางกำจัดโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
10. นางกรรณิกา คณานันท์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
11. นายวินัย เพ็งวันโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวใยรัก ประจักษ์วงศ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนิภา มั่นสุวรรณโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสุวรรณา ธานีโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. Mr.Gordon Teze Oberaโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
5. Mr.Aleksandr Furneโรงเรียนนาแกสามัคีวิทยากรรมการ
6. นางนันท์นภัส จันทร์ทองโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวกษมพรรฒน์ ผ่านแสนเสาร์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นายธนูศักดิ์ วรรณคำผุยโรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
2. Mr.Kim Younghyunโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
3. MissSog Jihyunโรงเรียนนนาแกพิทยาคมกรรมการ
4. MissKang Dong Hwaโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางลักขณา โกษาแสงโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวปิยะภรณ์ ศิริชัยพรศักดิ์โรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสุจิตรา สุริยนต์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวปิยนุช ไชยเชษฐโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
9. นางจิตตรา สอนดาโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายบัญชา ยี่สารพัฒน์โรงเรียนนาหว้าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ มูลสิงห์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางเพ็ญนภา บำรุงสุขโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
4. MissGe Chunyanโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
5. MissGuo Shanโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
6. MissLuo Siโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
7. Mrs.Lei Longhuiโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวโสภาพันธ์ คนตรงโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
9. นายระวีวัฒน์ ศรีประดิษฐ์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
10. นางสาวธิดารัตน์ สราญรมย์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายบัญชา ยี่สารพัฒน์โรงเรียนนาหว้าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ มูลสิงห์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอุดร จันทสิทธิ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
4. MissGu Zhenzhenโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
5. MissLi Xiaowenโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
6. MissChong Canโรงเรียนปลาปากวิทยาคมกรรมการ
7. MissSong Chenhongโรงเรียนปลาปากวิทยาคมกรรมการ
8. MissLiu Liyuวิทยาลัยเทคนิคนครพนมกรรมการ
9. นางสุพร สิงห์ศรีโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ ใจเที่ยงโรงเรียนนาแกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจิตรา โพธิ์ศรีโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. Mr.Keisuke Kimuraโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. Mrs.Mai Takashimaโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
5. Mr.Shoichi Niwaโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
6. MissYuka Kogureโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ
7. นางวิมลรัตน์ วาริยาตร์โรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
8. นางวิภาภรณ์ สะเดาโรงเรียนนาแกสามัคีวิทยากรรมการ
9. นางสาวศศิวิมล โพธิ์แก้วโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
10. นายกฤษฎา ศรีรักษาโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ ใจเที่ยงโรงเรียนนาแกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจิตรา โพธิ์ศรีโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. Mr.Keisuke Kimuraโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. MissMai Takashimaโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
5. Mr.Shoichi Niwaโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
6. MissYuka Kogureโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวสุพรรษา บุตรโยธีโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
8. นางกรรณิกา คณานันท์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
9. นายสัณฐิติ ทองน้อยโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
10. นางทาริกา กางกำจัดโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
11. นายวินัย เพ็งวันโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวใยรัก ประจักษ์วงศ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนิภา มั่นสุวรรณโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสุวรรณา ธานีโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. Mr.Gordon Teze Oberaโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
5. Mr.Aleksandr Furneโรงเรียนนาแกสามัคีวิทยากรรมการ
6. นางนันท์นภัส จันทร์ทองโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวกษมพรรฒน์ ผ่านแสนเสาร์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นายวิเลิศ ชาไชยโรงเรียนมหาชัยวิทยาคมกรรมการ
2. นายธนูศักดิ์ วรรณคำผุยโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Kim Younghyunโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. MissSog Jihyunโรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการ
5. MissKang Dong Hwaโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
6. นางลักขณา โกษาแสงโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวปิยะภรณ์ ศิริชัยพรศักดิ์โรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวสุจิตรา สุริยนต์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวปิยนุช ไชยเชษฐโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
10. นางจิตตรา สอนดาโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายบัญชา ยี่สารพัฒน์โรงเรียนนาหว้าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ มูลสิงห์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอุดร จันทสิทธิ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
4. MissGe Chunyanโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
5. MissLi Xiaowenโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
6. MissChong Canโรงเรียนปลาปากวิทยาคมกรรมการ
7. MissSong Chenhongโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
8. MissLiu Liyuวิทยาลัยเทคนิคนครพนมกรรมการ
9. นางสุพร สิงห์ศรีโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ ใจเที่ยงโรงเรียนนาแกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจิตรา โพธิ์ศรีโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. Mr.Keisuke Kimuraโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. MissMai Takashimaโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
5. Mr.Shoichi Niwaโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
6. MissYoka Kogureโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวสุพรรษา บุตรโยธีโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
8. นางกรรณิกา คณานันท์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
9. นายสัณฐิติ ทองน้อยโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
10. นางทาริกา กางกำจัดโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
11. นายวินัย เพ็งวันโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวใยรัก ประจักษ์วงศ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนิภา มั่นสุวรรณโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสุวรรณา ธานีโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. Mr.Gordon Teze Oberaโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
5. Mr.Aleksandr Furneโรงเรียนนาแกสามัคีวิทยากรรมการ
6. นางนันท์นภัส จันทร์ทองโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวกษมพรรฒน์ ผ่านแสนเสาร์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นายวิเลิศ ชาไชยโรงเรียนมหาชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนูศักดิ์ วรรณคำผุยโรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. Mr.Kim Younghyunโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. MissSog Jihyunโรงเรียนนาแกสามัคีวิทยากรรมการ
5. MissKang Dong Hwaโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
6. นางลักขณา โกษาแสงโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวปิยะภรณ์ ศิริชัยพรศักดิ์โรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการ
8. นางจิตตรา สอนดาโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
9. นางสาวปิยนุช ไชยเชษฐโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายบัญชา ยี่สารพัฒน์โรงเรียนนาหว้าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ มูลสิงห์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางเพ็ญนภา บำรุงสุขโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
4. MissGe Chunyanโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
5. MissGuo Shanโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
6. MissLuo Siโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
7. MissLei Longhuiโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวโสภาพันธ์ คนตรงโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
9. นายระวีวัฒน์ ศรีประดิษฐ์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
10. นางสาวธิดารัตน์ สราญรมย์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ ใจเที่ยงโรงเรียนนาแกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจิตรา โพธิ์ศรีโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. Mr.Keisuke Kimuraโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. MissMai Takashimaโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
5. Mr.Shoichi Niwaโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
6. MissYuka Kogureโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ
7. นางวิมลรัตน์ วาริยาตร์โรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
8. นางวิภาภรณ์ สะเดาโรงเรียนนาแกสามัคีวิทยากรรมการ
9. นางสาวศศิวิมล โพธิ์แก้วโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
10. นายกฤษฎา ศรีรักษาโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวใยรัก ประจักษ์วงศ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนิภา มั่นสุวรรณโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสุวรรณา ธานีโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. Mr.Gordon Teze Oberaโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
5. Mr.Aleksandr Furneโรงเรียนนาแกสามัคีวิทยากรรมการ
6. นางนันท์นภัส จันทร์ทองโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
7. นางกษมพรรฒน์ ผ่านแสนเสาร์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นายวิเลิศ ชาไชยโรงเรียนมหาชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนูศักดิ์ วรรณคำผุยโรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. Mr.Kim Younghyunโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. MissSog Jihyunโรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการ
5. MissKang Dong Hwaโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
6. นางลักขณา โกษาแสงโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวปิยะภรณ์ ศิริชัยพรศักดิ์โรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวสุจิตรา สุริยนต์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวปิยนุช ไชยเชษฐโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
10. นางจิตตรา สอนดาโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายทนงชัย เจริญรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมประธานกรรมการ
2. ว่าที่พันตรีวิเชียร อุส่าห์ผู้อำนวยการโรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายอดิศร คันธโรรสผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
4. นายสมคิด วังทะพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบ่อรองประธานกรรมการ
5. นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญารองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนมรองประธานกรรมการ
6. นายอดิศร โพธิ์ศรีครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
7. นายภัทรพล บุญโชติครูโรงเรียนบ้านหนองญาติกรรมการ
8. นายทนันชัย เจริญรัตน์ครูโรงเรียนบ้านหนองปลาดุกกรรมการ
9. นางสาวฉวีวรรณ คำหาญครูโรงเรียนบ้านผึ้งกรรมการ
10. นายจียะพันธ์ ศิริสวัสดิ์ครูโรงเรียนพระซองวิทยาคารกรรมการ
11. นายวชิรวิชท์ ปุ้ยไชยสอนครูโรงเรียนธารน้ำใจกรรมการ
12. นายสุทธิพันธ์ พิลาบุตรนักบริหารการศึกษาเทศบาลเมืองนครพนมกรรมการ
13. นางสาวศุภผล ไชยพันธ์ครูโรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่กรรมการ
14. นางจีระนันท์ เมืองจันทร์นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพม.๒๒ กรรมการและเลขานุการ
15. นางพิจิตตรา วิชะนาครูโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายทนงชัย เจริญรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมประธานกรรมการ
2. ว่าที่พันตรีเดชา คัณทักษ์ครูโรงเรียนบ้านนาจานรองประธานกรรมการ
3. นายพีระ ยอดมงคลครู รก.ผอ.โรงเรียนบ้านหนองลาดควายรองประธานกรรมการ
4. นายพนมศักดิ์ ไชยธงยศผู้อำนวยการโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
5. นางกนกพร ด้วงคำภาผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประถมศึกษา นพ ๑กรรมการ
6. นางปาริชาติ เจริญรัตน์ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
7. นายชัยวัฒน์ โกษาแสงครูโรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
8. ว่าที่พันตรีเพียร มะละกาครูโรงเรียนเอื้องก่อนาดีกรรมการ
9. ว่าที่พันตรีทินกร วงศ์พันฒ์ครูโรงเรียนบ้านดงขวางกรรมการ
10. นางอัจฉรา คะษาวงค์ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนมกรรมการ
11. นางสาวสุริยา สาลีเพ็งครูโรงเรียนอนุบาลนครพนมกรรมการ
12. นางสาวรุ่งทิวา ศรีวรขานรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนมกรรมการ
13. นายจิระศักดิ์ บุอ่อนมหาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนมกรรมการ
14. นายทรงจิรัตน์ ไชยแสงครูโรงเรียนพระซองวิทยาคารกรรมการ
15. นายวีระศักดิ์ สำราญเนตรครูโรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
16. นางสาวสุภัคศร รินทสมบัตินักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สพม.๒๒กรรมการ
17. นายสุทธิพันธ์ พิลาบุตรนักบริหารการศึกษาเทศบาลเมืองนครพนมกรรมการ
18. นายอดิศร โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
19. นายจียะพันธ์ ศิริสวัสดิ์โรงเรียนพระซองวิทยาคารกรรมการ
20. นายสมคิด วังทะพันธ์โรงเรียนบ้านหนองบ่อกรรมการ
21. นางพิจิตตรา วิชะนาโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์กรรมการ
22. นางสาวพรพรรณ ตามาเจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพม.๒๒กรรมการและเลขานุการ
23. นางสาวปาริชาติ คำเห็นเจ้าหน้าที่ธุรการ สพม.๒๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายสุกรี ชัยมงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศราวุฒิ ไตรยราช รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมรองประธานกรรมการ
3. นางมณีรัตน์ กายราชครูโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
4. นายศรชัย ไกรษรครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายอดิศร แวงธิสารครูโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
6. นายปริญญา ไชโยครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
7. นายธีระพงษ์ ไชยรีครูโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นายปรีชา เจตินัยผู้อำนวยการโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอภิวัฒน์ เจนเชี่ยวชาญรองผู้อำนวยการโรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสุพัตรา ราชวัตรครูโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวประไพรัตน์ เหลืองศิริครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
5. นางอินทวี กิจสมพงษ์ครูโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
6. นางอัจฉราพร เจริญธนกุลครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
7. นางพิมล สกลอินทร์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนมกรรมการ
8. นางจุฑามาศ วังทะพันธ์โรงพยาบาลนครพนมกรรมการ
9. นางสาวธนาภรณ์ ภูผาลีโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมกรรมการ
10. นางวงค์พะยอม ทองชัยครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวนฐมน ศังขานนท์ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
12. นางสาววิจิตรา ภาอำนวยครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
13. นางสาวภาวดี ภาระหัตถ์ครูโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
14. นางสาวสุศกา บุญกอครูโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
15. นางสาวอะธิดา แสงอรุณครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
16. นางสาวชนิกา อาจวิชัยครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
17. นางวรรณภา นันทสุธาครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นายปรีชา เจตินัยผู้อำนวยการโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอภิวัฒน์ เจนเชี่ยวชาญรองผู้อำนวยการโรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสุพัตรา ราชวัตรครูโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวประไพรัตน์ เหลืองศิริครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
5. นางอินทวี กิจสมพงษ์ครูโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
6. นางอัจฉราพร เจริญธนกุลครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
7. นางพิมล สกลอินทร์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนมกรรมการ
8. นางจุฑามาศ วังทะพันธ์โรงพยาบาลนครพนมกรรมการ
9. นางสาวธนาภรณ์ ภูผาลีโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมกรรมการ
10. นางวงค์พะยอม ทองชัยครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวนฐมน ศังขานนท์ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
12. นางสาววิจิตรา ภาอำนวยครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
13. นางสาวภาวดี ภาระหัตถ์ครูโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
14. นางสาวสุศกา บุญกอครูโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
15. นางสาวอะธิดา แสงอรุณครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
16. นางสาวชนิกา อาจวิชัยครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
17. นางวรรณภา นันทสุธาครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายธนกร แก้วบัวสาผู้อำนวยการโรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายอภิเษก บัวชุม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรรัชดา วจีสิงห์ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางรัตนา มหาโคตรครูโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
5. นางสาววิไลณี วงศ์ตาขี่ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นางสาวกุสุมา อรรคศรีวรครูโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
7. นางมณีรัตน์ คร้อโนนแดงครูโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
8. นางสาวธิชาธร บุญรัตน์ครูโรงเรียนสันตยานันท์กรรมการ
9. นางนุ่มนวล วงศ์สุเพ็งครูโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
10. นางกรรณิกา บุญเชาวลิตครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
11. นางบานเย็น วังคฮาตครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวปัทมาวรรณ พรมสนธิครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
13. นางสาวปานศิริ คงอุ่นครูโรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายธนกร แก้วบัวสาผู้อำนวยการโรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายอภิเษก บัวชุม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรรัชดา วจีสิงห์ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางสาววิไลณี วงศ์ตาขี่ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางสาวกุสุมา อรรคศรีวรครูโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
6. นางมณีรัตน์ คร้อโนนแดงครูโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
7. นางสาวธิชาธร บุญรัตน์ครูโรงเรียนสันตยานันท์กรรมการ
8. นางนุ่มนวล วงศ์สุเพ็งครูโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
9. นางกรรณิกา บุญเชาวลิตครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
10. นางบานเย็น วังคฮาตครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
11. นางรัตนา มหาโคตรครูโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
12. นางสาวปัทมาวรรณ พรมสนธิครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
13. นางปานศิริ คงอุ่นครูโรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายวีระ ดีแนบเนียนผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์ วังกะธาตุรองผู้อำนวยการโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสุพัตรา ปากรพรหมครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางสาวชนิดาภา มิ่งวงศ์ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
5. นางวิลาสินี อุปทุมครูโรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูลกรรมการ
6. นางสาวกุสุมา อรรคศรีวรครูโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
7. นางจิตบรรจง โถนิมิตร์ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
8. นางสุวรรณา วุฒาครูโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
9. นางถิรวรรณ์ ชมพุดครูโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
10. นางสาวนิภาพร เหมืองทองครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวสิรินุช ต้นสวรรค์ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นายวีระ ดีแนบเนียนผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์ วังกะธาตุรองผู้อำนวยการโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสุพัตรา ปากรพรหมครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางสาวชนิดาภา มิ่งวงศ์ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
5. นางนางกมรา พรหมอารักษ์ครูโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
6. นางวิลาสินี อุปทุมครูโรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูลกรรมการ
7. นางสาวกุสุมา อรรคศรีวรครูโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
8. นางจิตบรรจง โถนิมิตร์ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
9. นางสุวรรณา วุฒาครูโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
10. นางสาวนิภาพร เหมืองทองครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวสิรินุช ต้นสวรรค์ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมชัย แก้วมณีชัยผู้อำนวยการโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายนายทวีสิน ป้องทองรองผู้อำนวยการโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายกฤษดา คำหาญครูโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุอาภา วรคันทักษ์ครูโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางจัตตุพร สุตตานนท์ครูโรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษากรรมการ
6. นางสาวเพชรอุไร ชามาตรครูโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการ
7. นางสาวอนัญญาพร นาโสกครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
8. นางนิตยา จันทามีครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
9. นางสาวจินดารัตน์ ดาคำครูโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
10. นางเกศินี เชื้อเอี่ยมพันธุ์ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวพิชญา โกพลรัตน์ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นายเฉลิมชัย แก้วมณีชัยผู้อำนวยการโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายทวีสิน ป้องทองรองผู้อำนวยการโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายกฤษดา คำหาญครูโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุอาภา วรคันทักษ์ครูโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางสาวเพชรอุไร ชามาตรครูโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการ
6. นางสาวอนัญญาพร นาโสกครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวจินดารัตน์ ดาคำครูโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
8. นางเกศินี เชื้อเอี่ยมพันธุ์ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวพิชญา โกพลรัตน์ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นายวีระชัย ตามะลีรองผู้อำนวยการโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวฤทัยวรรณ วงศ์ณรัตน์ครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นางสาวจุฬาลักษณ์ เทือกขันตีครูโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางสาวพรประภา จันทร์ชนะครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจรรยา วัลลีย์ครูโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
6. นางสาวอรรัชดา วจีสิงห์ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
7. นางศจีมาศ พ่อบำรุงครูโรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูลกรรมการ
8. นางสาวลักขณา บำรุงตาครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวภัทรา เทพมงคลครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นายวีระชัย ตามะลีรองผู้อำนวยการโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวฤทัยวรรณ วงศ์ณรัตน์ครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นางสาวจุฬาลักษณ์ เทือกขันตีครูโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางสาวพรประภา จันทร์ชนะครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจรรยา วัลลีย์ครูโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
6. นางสาวอรรัชดา วจีสิงห์ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
7. นางสาวลักขณา บำรุงตาครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวภัทรา เทพมงคลครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายทนงศักดิ์ แสนสุภารองผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ ศรีแสนครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวมาลากุล ธงยศครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางสาวนัดดา แสงผาครูโรงเรียนพะทายวิทยาคมกรรมการ
5. นายธีระภัทร สำเภาครูโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
6. นายเสรี พ่อพิลาครูโรงเรียนท่าจำปาวิทยากรรมการ
7. นายนเรนทร์ กัลยาแก้วครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวนิตยา จันทานีครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
9. นางวิไลวรรณ วิเศษศรีครูโรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูลกรรมการ
10. นางสาวมณีรัตน์ เตโชครูโรงเรียนโพนแพงพิทยาคมกรรมการ
11. นางดาวิกา อนุพันธ์ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
12. นายศราวุธ มูลชัยครูโรงเรียนพะทายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
13. นางสาวพัชรียา อินทรายุทธครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นายทนงศักดิ์ แสนสุภารองผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ ศรีแสนครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวมาลากุล ธงยศครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางสาวนัดดา แสงผาครูโรงเรียนพะทายวิทยาคมกรรมการ
5. นายธีระภัทร สำเภาครูโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
6. นายเสรี พ่อพิลาครูโรงเรียนท่าจำปาวิทยากรรมการ
7. นายนเรนทร์ กัลยาแก้วครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวนิตยา จันทานีครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
9. นางวิไลวรรณ วิเศษศรีครูโรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูลกรรมการ
10. นางสาวมณีรัตน์ เตโชครูโรงเรียนโพนแพงพิทยาคมกรรมการ
11. นางดาวิกา อนุพันธ์ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
12. นายศราวุธ มูลเพ็ญครูโรงเรียนพะทายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
13. นางสาวพัชรียา อินทรายุทธครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ บุญเติมโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร บุญชวลิตโรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐวัตร เขียวดีโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายสม เชื้อโพนจานโรงเรียนโพนสวรรค์ราฎร์พัฒนากรรมการ
5. นายทรงพล นันทพลโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการ
6. นางสาวปานใจ สุนาโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
7. นางสาวสายใจ ทองพั้วโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายชัยรัตน์ กำลังหาญโรงเรียนปลาปากวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนัตฐา คำประภาโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายจดุรงค์ จิโนโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ แก้วเมืองน้อยโรงเรียนนาเดื่อพิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย ตั้งธำรงธนวัฒน์โรงเรียนท่าจำปาวิทยากรรมการ
6. นายวีรชน คำเห็นโรงเรียนนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสมชาย บุญมั่งมีโรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนัตฐา คำประภาโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพรชัย ตั้งธำรงธนวัฒน์โรงเรียนท่าจำปาวิทยากรรมการ
4. นางสาวพรทิวา ถาบุตรโรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นายวีรชน คำเห็นโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายยอดชาย พ่อหลอนโรงเรียนสามผงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีรวุฒิ ตามะลีโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายไชยันต์ ศรีสุวะโรงเรียนวังยางวิทยาคมกรรมการ
4. นายธีระยุทธ วณิชศิโรรัตน์โรงเรียนโพนสวรรค์ราฎร์พัฒนากรรมการ
5. นายนัฎฐพล ปากดีโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายยอดชาย พ่อหลอนโรงเรียนสามผงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีระยุทธ วณิชศิโรรัตน์โรงเรียนโพนสวรรค์ราฎร์พัฒนารองประธานกรรมการ
3. นายธีรวุฒิ ตามะลีโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายไชยันต์ ศรีสุวะโรงเรียนวังยางวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศศิธร บุญชวลิตโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายชัยรัตน์ กำลังหาญโรงเรียนปลาปากวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนี สมรฤทธิ์โรงเรียนท่าจำปาวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสายใจ ทองพั้วโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. นางสาวจิราภรณ์ พลศรีราชโรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการ
5. นางนวิยา สีดาห้าวโรงเรียนอุดมวิทย์กรรมการ
6. นายศิริ บุญกิจโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวณัฐริณีย์ วงค์ตาผาโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
8. นางสาวกรรณิการ์ สำราญโรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
9. นางนิษฐ์วดี ชุติภัทร์บัณฑิตโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์เกียรติ บรรเทาโรงเรียนธาตุพนมประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายกัณตภณ โปวังสาโรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการ
4. นางอรอุมา สมรฤทธิ์โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นางรัชนี สมรฤทธิ์โรงเรียนท่าจำปาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายรังสรรค์ จันทรจรโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวภัคมน แก่นงามโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ฤทธิ์ นามเกตโรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายสม เชื้อโพนตนโรงเรียนโพนสวรรค์ราฎร์พัฒนากรรมการ
5. นายอนุวัฒน์ พูลแสวงทรัพย์โรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนรีรัตน์ ยอดประทุมโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวพรทิวา ถาบุตรโรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
8. นายธยา เหล่ากกโพธิ์โรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายปราโมทย์ เทพกูล โรงเรียนนครพนมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธยา เหล่ากกโพธิ์โรงเรียนปลาปากวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ฤทธิ์ นามเกตโรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางสาวเจษฎาภรณ์ จรไพรโรงเรียนโพนสวรรค์ราฎร์พัฒนากรรมการ
5. นางสาวภัคมน แก่นงาม โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นางจีรณินท์ ไชยคำ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
7. นางอรอุมา สมรฤทธิ์โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
8. นายอนุวัฒน์ พูลแสวงทรัพย์โรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
9. นางนิษฐ์วดี ชุติภัทร์บัณฑิตโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายพิทักษ์เกียรติ บรรเทาโรงเรียนธาตุพนมประธานกรรมการ
2. นายประทีป คร้อโนนแดงโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม รองประธานกรรมการ
3. นายทรงพล นันทพลโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการ
4. นายจดุรงค์ จิโนโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายกัณตภณ โปวังสาโรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการ
6. นายศักดิ์ชัย หลวงละโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
7. นายธยา เหล่ากกโพธิ์โรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายไชยกิตติพงศ์ ไชยเชษฐ์ โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย ภูมิประเสริฐโรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายศิริ บุญกิจโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
4. นางรัชนี สมรฤทธิ์โรงเรียนท่าจำปาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวฤทัยวรรณ วงศ์ณะรัตน์โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
6. นายวัฒนา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายเทอด เทพบาทโรงเรียนปลาปากวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุญมา ใหลอุดีโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสงกรานต์ ยืนยั่งโรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางสาวพิชามญชุ์ วงษ์สุรภินันท์โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายเทอด เทพบาทโรงเรียนปลาปากวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุริยะ วานะวงศ์โรงเรียนนาหว้าพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเจษฎาภรณ์ จรไพรโรงเรียนโพนสวรรค์ราฎร์พัฒนากรรมการ
4. นายอธิณัฏฐ์ โกษาแสงโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
5. นางทศพร โคกมะณีโรงเรียนธาตุพนมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายเอกชัย คะษาวงศ์โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพรชัย ตั้งธำรงธนวัฒน์โรงเรียนท่าจำปาวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุวัด พ่ออามาตย์โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายเอกชัย ทัศครโรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยากรรมการ
5. นายนิติกร คำชุมโรงเรียนเชียงยืนวิทยากรรมการ
6. นางฐานิตา นางลอยโรงเรียนธาตุพนมกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายพรศักดิ์ วงศ์ศิริโรงเรียนนครพนมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสงกรานต์ ยืนยั่งโรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายทรงพล นันทพลโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการ
4. นายอเล็กซานเดอร์ หล้ามุงคุณโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายพชรวัฒน์ ศรีสุราชโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายพรศักดิ์ วงศ์ศิริโรงเรียนนครพนมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนัฐกร ศรีวงไสย์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
3. นายสงกรานต์ ยืนยั่งโรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายอเล็กซานเดอร์ หล้ามุงคุณโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายเชาวลิต ยิ้มแย้มโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์กรรมการ
6. นายพชรวัฒน์ ศรีสุราชโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายพรศักดิ์ วงศ์ศิริโรงเรียนนครพนมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภานุพงษ์ พรหมวงศ์โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายพจนาถ แดงพิบูลย์โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมกรรมการ
4. นายนัฐกร ศรีวังไสย์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
5. นายพชรวัฒน์ ศรีสุราชโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายพรศักดิ์ วงศ์ศิริโรงเรียนนครพนมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภานุพงษ์ พรหมวงศ์โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายนัฐกร ศรีวังไสย์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. นายเชาวลิต ยิ้มแย้มโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายพชรวัฒน์ ศรีสุราชโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายพรศักดิ์ วงศ์ศิริโรงเรียนนครพนมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ บุญปลอดโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
3. นายภานุพงษ์ พรหมวงศ์โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายนัฐกร ศรีวังไสย์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายพรศักดิ์ วงศ์ศิริโรงเรียนนครพนมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทรงพล นันทพลโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการ
3. นายศราวุธ บุญปลอดโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
4. นายภานุพงษ์ พรหมวงศ์โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายนัฐกร ศรีวังไสย์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายพรศักดิ์ วงศ์ศิริโรงเรียนนครพนมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนัฐกร ศรีวงไสย์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
3. นายพจนาถ แดงพิบูลย์โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวฤทัยวรรณ วงศ์ณะรัตน์โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
5. นายอเล็กซานเดอร์ หล้ามุงคุณโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายพรศักดิ์ วงศ์ศิริโรงเรียนนครพนมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนัฐกร ศรีวงไสย์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
3. นายภานุพงษ์ หรพมวงศ์โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางสาวฤทัยวรรณ วงศ์ณะรัตน์โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
5. นายอเล็กซานเดอร์ หล้ามุงคุณโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายพิสิทธิ์ คำชนะผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. ว่าที่พันตรีอภิชิต โกษาแสงโรงเรียนอุดมพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายสมหมาย จำเริญเศษโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการ
4. นายวรสิทธิ์ กิจเจริญโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
5. นางดิราณี สุพันธมาตย์โรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษดิ์กรรมการ
6. นางสาวเปล่งศรี บัวสายโรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยากรรมการ
7. นายเอกภพ ใจสุขโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
8. นางปวีนา พนมอุปถัมถ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
9. นายยุทธพร พรเพชรโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
10. นางรุ่งฤดี บุญจันทร์โรงเรียนนาคำราษฏร์รังสรรค์กรรมการ
11. นายกฤษขจร เหล่าทะนนท์โรงเรียนวังยางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายพิสิทธิ์ คำชนะผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. ว่าที่พันตรีอภิชิต โกษาแสงโรงเรียนอุดมพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายสมหมาย จำเริญเศษโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการ
4. นายวรสิทธิ์ กิจเจริญโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเปล่งศรี บัวสายโรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยากรรมการ
6. นายเอกภพ ใจสุขโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
7. นางรุ่งฤดี บุญจันทร์โรงเรียนนาคำราษฏร์รังสรรค์กรรมการ
8. นายกฤษขจร เหล่าทะนนท์โรงเรียนวังยางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายวันศักดิ์ คำแหงผู้อำนวยการโรงเรียนกุดฉิมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายดุษฎ์ฉลอม เสนานาครอง ผอ.โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายสุจิต สารผลโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
4. นายวิศวะ เพชรผ่องพันธุ์โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายเชษฐา บุญชวลิตโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวภิรญา พลหนองคูณโรงเรียนพะทายวิทยาคมกรรมการ
7. นายปณิธาน เกษมสินธุ์โรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษดิ์กรรมการ
8. นายวรวุฒิ ศรีมะโรงโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายวันศักดิ์ คำแหงผู้อำนวยการโรงเรียนกุดฉิมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสาคร ทะเยี่ยมรอง ผอ.โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุจิต สารผลโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภิรญา พลหนองคูณโรงเรียนพะทายวิทยาคมกรรมการ
5. นายเชษฐา บุญชวลิตโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
6. นายปณิธาน เกษมสินธุ์โรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษดิ์กรรมการ
7. นายวรวุฒิ ศรีมะโรงโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายพูณศิลป์ อ่อนไสยรอง ผอ.โรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นางสุวัฒนา เวฬุวนารักษ์โรงเรียนเชียงยืนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางเพ็ญประภา ศรีหาวงษ์โรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการ
4. นางทิพย์วรรณ สมยาโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฏร์พัฒนากรรมการ
5. นางมาลินี วรรณวงศ์โรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
6. นางอุไรวรรณ แสนมิตรโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนมกรรมการ
7. นางกานต์ระวี วงศ์เข็มมาโรงเรียนหนองซนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นายพูณศิลป์ อ่อนไสยรอง ผอ.โรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นางสุวัฒนา เวฬุวนารักษ์โรงเรียนเชียงยืนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางทิพย์วรรณ สมยาโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฏร์พัฒนากรรมการ
4. นางมาลินี วรรณวงศ์โรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
5. นางเพ็ญประภา ศรีหาวงษ์โรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการ
6. นางกานต์ระวี วงศ์เข็มมาโรงเรียนหนองซนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายวชิระ ปะทะดีผู้อำนวยการโรงเรียนสนธิราษฏร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายศฤง ร่าเริงรอง ผอ.โรงเรียนนาทมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางวาสนา นามสง่าโรงเรียนโพนแพงพิทยาคมกรรมการ
4. นางนิตยา กุลภาโรงเรียนกุดฉิมวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุวรรณา คงเพชรโรงเรียนหนองย่อวิทยานุกูลกรรมการ
6. นายมัฆวาน ประทังคติโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายวชิระ ปะทะดีผู้อำนวยการโรงเรียนสนธิราษฏร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายศฤง ร่าเริงรอง ผอ.โรงเรียนนาทมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางวาสนา นามสง่าโรงเรียนโพนแพงพิทยาคมกรรมการ
4. นางกิรณา จันทรโคตรโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
5. นางสุวรรณา คงเพชรโรงเรียนหนองย่อวิทยานุกูลกรรมการ
6. นางสาวธัญวรัตน์ ไชยตะมาตย์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายอร่าม คูสกุลรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนนางัวราษฏร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายนิมิตร อ่อนบัตรโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายโชคดี บุโพธิ์โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
4. นายไมตรี โคตรกะพี้โรงเรียนลังกาพิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ ลำทองโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคมกรรมการ
6. นายวีระชัย คำแพงดีโรงเรียนเชียงยืนวิทยากรรมการ
7. นายอนุรัตน์ เรียมแสนโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
8. นายวัฒนา โพธิ์ศรีโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
9. นายจริยา โสมสุขโรงเรียนธาตุพนมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายนิมิตร อ่อนบัตรโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ลำทองโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคมกรรมการ
3. นายโชคดี บุโพธิ์โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
4. นายวีระชัย คำแพงดีโรงเรียนเชียงยืนวิทยากรรมการ
5. นายอนุรัตน์ เรียมแสนโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
6. นายวัฒนา โพธิ์ศรีโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
7. นายไมตรี โคตรกะพี้โรงเรียนลังกาพิทยาคมกรรมการ
8. นายจริยา โสมสุขโรงเรียนธาตุพนมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายบัลลังก์ มะเจี่ยวโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ ไตรยะขันธ์โรงเรียนสามผงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ จิตจำนงค์โรงเรียนธรรมกรวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายสิทธิพงษ์ โสภาโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
5. นางสาวสาวิตรี อุทำกาโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นายบัลลังก์ มะเจี่ยวโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ ไตรยะขันธ์โรงเรียนสามผงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ จิตจำนงค์โรงเรียนธรรมกรวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี อุทำกาโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายธงชัย คำชนะโรงเรียนค้อวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ ทัพเจริญโรงเรียนสามผงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนิภาวรรณ วดีศิริศักดิ์โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
4. นางอภิญญา วงศ์บัณฑิตย์โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางปิยะรัตน์ แก้วก่าโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
6. นางนิยม บุญมีทองอยู่โรงเรียนบ้านข่าพทิยาคมกรรมการ
7. นางเกศริน ศรีทวีกาศโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
8. นางราตรี สุริยนต์โรงเรียนโพนแพงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นายธงชัย คำชนะโรงเรียนค้อวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ ทัพเจริญโรงเรียนสามผงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนิภาวรรณ วดีศิริศักดิ์โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
4. นางอภิญญา วงศ์บัณฑิตโรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางเกศริน ศรีทวีภาคโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
6. นางนิยม บุญมีทองอยู่โรงเรียนบ้านข่าพทิยาคมกรรมการ
7. นางราตรี สุริยนต์โรงเรียนโพนแพงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางประภาศรี อัครพินท์โรงเรียนอุเทนพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวผสิกา สิทธิพันธ์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
3. นางนิมมาน ชื่นตาโรงเรียนอุ่มเหม่าประชาสรรค์กรรมการ
4. นางอารีย์วรรณ รัศมีโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปนัดดา โชติจำลองโรงเรียนนาเดื่อพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางประภาศรี อัครพินท์โรงเรียนอุเทนพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางนิมมาน ชื่นตาโรงเรียนอุ่มเหม่าประชาสรรค์กรรมการ
3. นางอารีย์วรรณ รัศมีโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุดาวัลย์ อัมพุนันทน์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
5. นางสาวปนัดดา โชติจำลองโรงเรียนนาเดื่อพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายจิรพล นามมีฤทธิ์โรงเรียนพะทายพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเจริญรักษ์ คำป้องโรงเรียนอุ่มเหม่าประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพจนา พงษ์สิทธิศักดดิ์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. นางสาววิมลสิริ กันทาธรรมโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
5. นางพิสมัย พรรณวงศ์โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
6. นางศิริลักษณ์ สารทองโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นายจิรพล นามมีฤทธิ์โรงเรียนพะทายพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเจริญรักษ์ คำป้องโรงเรียนอุ่มเหม่าประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางอรทัย วรกิตติกุลโรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพจนา พงษ์สิทธิศักดดิ์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
5. นางวิมลสิริ กันทาธรรมโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
6. นางพิสมัย พรรณวงศ์โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
7. นางศิริลักษณ์ สารทองโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางจันทร์จรัส ไตรยราชโรงเรียนอุเทนพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางปราณีต วดีศิริศักดิ์โรงเรียนอุเทนพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ชัย โสดาวิชิตโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางจันทร์จรัส ไตรยราชโรงเรียนอุเทนพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางปราณีต วดีศิริศักดิ์โรงเรียนอุเทนพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ชัย โสดาวิชิตโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจันทร์จรัส ไตรยราชโรงเรียนอุเทนพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางปราณีต วดีศิริศักดิ์โรงเรียนอุเทนพัฒนา รองประธานกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ชัย โสดาวิชิตโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจันทร์จรัส ไตรยราชโรงเรียนอุเทนพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางปราณีต วดีศิริศักดิ์โรงเรียนอุเทนพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ชัย โสดาวิชิตโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางจันทร์จรัส ไตรยราชโรงเรียนอุเทนพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางปราณีต วดีศิริศักดิ์โรงเรียนอุเทนพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ชัย โสดาวิชิตโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายสุคนธ์ อ้วนแก้วผอ.โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมารุต ปทุมวันครู โรงเรียนธาตุพนมรองประธานกรรมการ
3. นายศักดิ์สิทธิ์ กุณรักษ์ครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
4. นายไกรศักดิ์ อนุญาหงส์ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
5. นายสมชาย อินธิชัยครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
6. นายโอภาส จันทร์ลาครู โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสุคนธ์ อ้วนแก้วผอ.โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมารุต ปทุมวันครู โรงเรียนธาตุพนมรองประธานกรรมการ
3. นายคมสันต์ ต้นสวรรค์ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายศักดิ์สิทธิ์ กุณรักษ์ครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นายไกรศักดิ์ อนุญาหงส์ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
6. นายชัชชัย อาจวิชัยครู โรงเรียนค้อวิทยากรรมการ
7. นายสมชาย อินธิชัยครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
8. นายโอภาส จันทร์ลาครู โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสุคนธ์ อ้วนแก้วผอ.โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมารุต ปทุมวันครู โรงเรียนธาตุพนมรองประธานกรรมการ
3. นายศักดิ์สิทธิ์ กุณรักษ์ครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
4. นายไกรศักดิ์ อนุญาหงส์ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
5. นายสมชาย อินธิชัยครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
6. นายโอภาส จันทร์ลาครู โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุคนธ์ อ้วนแก้วผอ.โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมารุต ปทุมวันครู โรงเรียนธาตุพนมรองประธานกรรมการ
3. นายศักดิ์สิทธิ์ กุณรักษ์ครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
4. นายไกรศักดิ์ อนุญาหงส์ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
5. นายสมชาย อินธิชัยครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
6. นายโอภาส จันทร์ลาครู โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสุคนธ์ อ้วนแก้วผอ.โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมารุต ปทุมวันครู โรงเรียนธาตุพนมรองประธานกรรมการ
3. นายคมสันต์ ต้นสวรรค์ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายศักดิ์สิทธิ์ กุณรักษ์ครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นายไกรศักดิ์ อนุญาหงส์ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
6. นายชัชชัย อาจวิชัยครู โรงเรียนค้อวิทยากรรมการ
7. นายสมชาย อินธิชัยครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
8. นายโอภาส จันทร์ลาครู โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายราชันย์ อาจวิชัยโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสายัญ บุตรวรโรงเรียนธาตุพนมรองประธานกรรมการ
3. นายรัตนพันธ์ เจริญวงศ์โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นายภานุพงษ์ พรหมวงศ์โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายสุรเชษฐ์ ไตรยะถาโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายราชันย์ อาจวิชัยโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสายัญ บุตรวรโรงเรียนธาตุพนมรองประธานกรรมการ
3. นายรัตนพันธ์ เจริญวงศ์โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายราชันย์ อาจวิชัยโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายรัตนพันธ์ เจริญวงศ์โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นายสายัญ บุตรวรโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายราชันย์ อาจวิชัยโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสายัญ บุตรวรโรงเรียนธาตุพนมรองประธานกรรมการ
3. นายรัตนพันธ์ เจริญวงศ์โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายราชันย์ อาจวิชัยโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสายัญ บุตรวรโรงเรียนธาตุพนมรองประธานกรรมการ
3. นายรัตนพันธ์ เจริญวงศ์โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นายภานุพงษ์ พรหมวงศ์โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายสุรเชษฐ์ ไตรยะถาโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายราชันย์ อาจวิชัยโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสายัญ บุตรวรโรงเรียนธาตุพนมรองประธานกรรมการ
3. นายรัตนพันธ์ เจริญวงศ์โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นายภานุพงษ์ พรหมวงศ์โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายสุรเชษฐ์ ไตรยะถาโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายราชันย์ อาจวิชัยโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายรัตนพันธ์ เจริญวงศ์โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นายเฉลิมเกียรติ คำไพโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
4. นางรจนา ขันทะชาโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายราชันย์ อาจวิชัยโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายรัตนพันธ์ เจริญวงศ์โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นายเฉลิมเกียรติ คำไพโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
4. นางรจนา ขันทะชาโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายราชันย์ อาจวิชัยโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายรัตนพันธ์ เจริญวงศ์โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นายเฉลิมเกียรติ คำไพโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
4. นางรจนา ขันทะชาโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายราชันย์ อาจวิชัยโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสายัญ บุตรวรโรงเรียนธาตุพนมรองประธานกรรมการ
3. นายรัตนพันธ์ เจริญวงศ์โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นายภานุพงษ์ พรหมวงศ์โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายสุรเชษฐ์ ไตรยะถาโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชัยรัตน์ กำลังหาญโรงเรียนปลาปากวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย อาทิตย์ตั้งโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายจักรินทร์ ชื่นค้าโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
4. นางสาวภัทรภร อัคฮาดโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชัยรัตน์ กำลังหาญโรงเรียนปลาปากวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย อาทิตย์ตั้งโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายจักรินทร์ ชื่นค้าโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
4. นางสาวภัทรภร อัคฮาดโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชัยรัตน์ กำลังหาญโรงเรียนปลาปากวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย ิอาทิตย์ตั้งโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายจักรินทร์ ชื่นค้าโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
4. นางสาวภัทรภร อัคฮาดโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ ไชยมาโยโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายพิชัย คำสิงห์โรงเรียนธาตุพนมรองประธานกรรมการ
3. นายวสันต์ สาระขันธ์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายชัชพงษ์ ไชยรัตน์โรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
5. นายพรพิภพ สัมพันธ์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
6. นายสุเมธ ไตยยะถาโรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ ไชยมาโยโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายพิชัย คำสิงห์โรงเรียนธาตุพนมรองประธานกรรมการ
3. นายวสันต์ สาระขันธ์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายชัชพงษ์ ไชยรัตน์โรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
5. นายพรพิภพ สัมพันธ์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ ไตรยะถาครู โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ ไชยมาโยโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายพิชัย คำสิงห์โรงเรียนธาตุพนมรองประธานกรรมการ
3. นายวสันต์ สาระขันธ์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายชัชพงศ์ ไชยรัตน์โรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
5. นายพรพิภพ สัมพันธ์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ ไตรยะถาโรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ ไชยมาโยโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายพิชัย คำสิงห์โรงเรียนธาตุพนมรองประธานกรรมการ
3. นายวสันต์ สาระขันธ์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายชัชพงศ์ ไชยรัตน์โรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
5. นายพรพิภพ สัมพันธ์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ ไตรยะถาโรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ ไชยมาโยโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายพิชัย คำสิงห์โรงเรียนธาตุพนมรองประธานกรรมการ
3. นายวสันต์ สาระขันธ์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายชัชพงษ์ ไชยรัตน์โรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
5. นายพรพิภพ สัมพันธ์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ ไตรยะถาโรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ ไชยมาโยโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายพิชัย คำสิงห์โรงเรียนธาตุพนมรองประธานกรรมการ
3. นายวสันต์ สาระขันธ์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายกฤษณา โกษาแสงโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
5. นายชัชพงษ์ ไชยรัตน์โรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
6. นายพรพิภพ สัมพันธ์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ ไตรยะถาโรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ ไชยมาโยโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายพิชัย คำสิงห์โรงเรียนธาตุพนมรองประธานกรรมการ
3. นายวสันต์ สาระขันธ์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายพรพิภพ สัมพันธ์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีสุุเมธ ไตรยะถาครู โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ ไชยมาโยโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายพิชัย คำสิงห์โรงเรียนธาตุพนมรองประธานกรรมการ
3. นายวสันต์ สาระขันธ์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายชัชพงษ์ ไชยรัตน์โรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
5. นายพรพิภพ สัมพันธ์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
6. นายสุเมธ ไตยยะถาโรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ ไชยมาโยโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ธรรมคำโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายวสันต์ สาระขันธ์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายกฤษณา โกษาแสงโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
5. นายชัชพงษ์ ไชยรัตน์โรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
6. นายพรพิภพ สัมพันธ์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
7. นายพิชัย คำสิงห์โรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
8. นางสินีนันท์ อริยเดชโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการ
9. นายอานนท์ นนท์คำวงศ์โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
10. นางสาวพรพระแก้ว ศรีลาศักดิ์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภาฯกรรมการ
11. ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ ไตรยะถาโรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]